Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Päätöksentekomenettelyt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Päätöksentekomenettelyt

Johdanto

Euroopan unionista tehty sopimus

Ihmisoikeudet ja perusvapaudet

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP)

Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa

Loppumääräykset

Euroopan yhteisön perustamissopimus

Tiiviimpi yhteistyö

Kansalaisuuteen perustuva syrjintä

Sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä

Sisämarkkinoiden toteuttaminen

Unionin kansalaisuus

Tavaroiden vapaa liikkuvuus

Maatalous

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus

Sijoittautumisoikeus

Palvelut

Pääomat ja maksut

Viisumi -, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka sekä muu henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvä politiikka

Liikenne

Kilpailusäännöt

Verotusta koskevat määräykset

Lainsäädännön lähentäminen

Talouspolitiikka

Rahapolitiikka

Talous- ja rahapolitiikkaan liittyvät institutionaaliset määräykset

Talous- ja rahapolitiikkaan liittyvät siirtymämääräykset

Työllisyys

Yhteinen kauppapolitiikka

Tulliyhteistyö

Sosiaaliset määräykset

Euroopan sosiaalirahasto

Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus ja nuoriso

Kulttuuri

Kansanterveys

Kulutttajansuoja

Euroopan laajuiset verkot

Teollisuus

Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus

Tutkimus ja teknologinen kehittäminen

Ympäristö

Kehitysyhteistyö

Merentakaisten maiden ja alueiden assosiointi

Institutionaaliset määräykset (luettelo ei ole tyhjentävä)

Varainhoitoa koskevat määräykset (luettelo ei ole tyhjentävä)

Yleiset määräykset ja loppumääräykset (luettelo ei ole tyhjentävä)

JOHDANTO

Päätöksentekoon Euroopan unionissa kuuluu useita erilaisia menettelyjä. Niinpä institutionaalisten toimijoiden rooli voi vaihdella käsiteltävän alan mukaan. Pääsääntönä on, että päätöksentekotoimivalta koskee kolmikkoa Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio, mutta sellaiset elimet kuten tilintarkastustuomioistuin, Euroopan keskuspankki, raha-asiain komitea, talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden komitea osallistuvat siihen erikseen määritellyillä aloilla. Toimijat käyttävät toimivaltaa perustamissopimusten nojalla.

Seuraavassa käsitellään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen määräyksiä. Esitys on jaettu aihepiireihin näiden sopimusten osastojen ja lukujen mukaan. Lihavointi ja kursivointi osoittaa, että Amsterdamin sopimus on tuonut asiaan muutoksen (uuden säännöksen tai muutoksen päätöksentekomenettelyyn).

EUROOPAN UNIONISTA TEHTY SOPIMUS

Ihmisoikeudet ja perusvapaudet

Sen toteaminen, että jokin jäsenvaltio rikkoo vakavasti ja jatkuvasti niitä periaatteita, joille Euroopan unioni perustuu ( 7 artiklan 1 kohta ):

 • yhden kolmasosan jäsenvaltioista tai komission tekemä esitys - Euroopan parlamentin puoltava lausunto, jota kannattaa sen jäsenten enemmistö ja kaksi kolmasosaa annetuista äänistä - valtion- tai hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuva neuvoston yksimielinen päätös (kyseistä jäsenvaltiota lukuun ottamatta).

Päätös pidättää tietyt tästä sopimuksesta johtuvat asianomaiselle jäsenvaltiolle kuuluvat oikeudet ( 7 artiklan 2 kohta ):

 • neuvoston määräenemmistöpäätös (kyseistä jäsenvaltiota lukuun ottamatta).

Jäsenvaltion oikeuksien pidättämisen peruuttaminen tai sen ehtojen muuttaminen ( 7 artiklan 3 kohta ):

 • neuvoston määräenemmistöpäätös (kyseistä jäsenvaltiota lukuun ottamatta).

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP)

Yhteisen strategian hyväksyminen, jolla vahvistetaan sen tavoitteet, kesto ja keinot, jotka unionin ja jäsenvaltioiden on tarjottava sen toteuttamista varten ( 13 artikla):

 • Eurooppa-neuvoston päätös.

Yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluvat päätökset ( 23 artiklan 1 kohta ):

 • neuvoston yksimielinen päätös (jonkun jäsenvaltion pidättyminen äänestämästä ei estä päätösten tekemistä).

Yhteiseen strategiaan perustuvan yhteisen toiminnan tai yhteisten kantojen hyväksyminen ( 23 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta ):

 • neuvoston määräenemmistöpäätös (vähintään kymmenen jäsenen kannatus).

Yhteisen toiminnan tai yhteisen kannan täytäntöönpanoa koskevan päätöksen tekeminen ( 23 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta ):

 • neuvoston määräenemmistöpäätös (vähintään kymmenen jäsenen kannatus).

Asian saattaminen Eurooppa-neuvoston päätettäväksi silloin kun neuvoston jäsen ilmoittaa, että se esittämistään tärkeistä kansalliseen politiikkaan liittyvistä syistä aikoo vastustaa päätöksen tekemistä määräenemmistöllä ( 23 artiklan 2 kohdan toinen alakohta ):

 • neuvoston määräenemmistöpäätös (vähintään kymmenen jäsenen kannatus).

Menettely sopimuksen tekemiseksi yhden tai useamman valtion tai kansainvälisen järjestön kanssa ( 24 artikla ):

 • neuvoston yksimielinen päätös valtuuttaa puheenjohtajavaltion, tarvittaessa komission avustamana, aloittamaan asiaa koskevat neuvottelut - suositus puheenjohtajalle - neuvoston yksimielinen päätös.

Päätös olla ottamatta menoja menoina Euroopan yhteisöjen talousarvioon ( 28 artikla ):

 • neuvoston yksimielinen päätös.

Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa

Yhteisten kantojen hyväksyminen, puitepäätösten ja päätösten tekeminen (34 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohdat ):

 • komission tai jäsenvaltion aloite - neuvoston yksimielinen päätös.

Täytäntöönpanon edellyttämien toimien hyväksyminen ( 34 artiklan 2 kohdan c alakohta ):

 • neuvoston määräenemmistöpäätös (vähintään kymmenen jäsenen kannatus).

Yleissopimusten hyväksyminen (34 artiklan 2 kohdan d alakohdan ensimmäinen kohta, ent. K.3):

 • komission tai jäsenvaltion aloite - neuvoston yksimielinen päätös - ratifiointi jäsenvaltioiden valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mukaisesti - yleissopimukset tulevat voimaan ne hyväksyneiden jäsenvaltioiden osalta, kun vähintään puolet jäsenvaltioista on ne hyväksynyt .

Yleissopimuksen soveltamista koskevien toimenpiteiden vahvistaminen (34 artiklan 2 kohdan d alakohdan toinen kohta, ent. K.3):

 • vahvistetaan neuvostossa sopimusosapuolten kahden kolmasosan enemmistöllä

Tiiviimmän yhteistyön toteuttaminen VI osaston puitteissa ( 40 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta ):

 • asianomaisten jäsenvaltioiden pyyntö - komission kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös (vähintään kymmenen jäsenen kannatus).

Asian saattaminen Eurooppa-neuvoston käsiteltäväksi, kun jäsenvaltio ilmoittaa vastustavansa tiiviimpää yhteistyötä kansallisesta politiikasta johtuvista tärkeistä syistä ( 40 artiklan 2 kohdan toinen alakohta ):

 • neuvoston määräenemmistöpäätös (vähintään kymmenen jäsenen kannatus).

Päätös olla ottamatta menoja menoina Euroopan yhteisöjen talousarvioon ( 41 artikla ):

 • neuvoston yksimielinen päätös.

Eräiden Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoon kuuluvien asioiden yhteisöllistäminen (siirtäminen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osastoon (42 artikla, ent. K.9):

 • komission tai jäsenvaltion aloite - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös - ratifiointi jäsenvaltioiden valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mukaisesti.

Loppumääräykset

Niiden sopimusten tarkistaminen, joihin Euroopan unionin perustuu (48 artikla, ent. N):

 • jäsenvaltion tai komission esitys - Euroopan parlamentin kuuleminen ja tarvittaessa komission kuuleminen (Euroopan keskuspankin johtokunnan kuuleminen muutosten koskiessa rahapolitiikkaa - neuvoston puoltava lausunto - neuvoston puheenjohtaja kutsuu hallitusten edustajien konferenssin koolle hyväksymään yhteisellä sopimuksella em. sopimuksiin tarvittavat muutokset - ratifiointi jäsenvaltioiden valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mukaisesti.

Euroopan valtion liittyminen Euroopan unioniin (49 artikla, ent. O):

 • ehdokasvaltion hakemus - komission kuuleminen - Euroopan parlamentin puoltava lausunto - neuvoston yksimielinen päätös - ratifiointi jäsenvaltioiden valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mukaisesti.

EUROOPAN YHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUS

Tiiviimpi yhteistyö

Toteuttamisoikeuden myöntäminen ( 11 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta ):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Asian saattaminen valtion- tai hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston käsiteltäväksi, kun jäsenvaltio ilmoittaa vastustavansa tiiviimpää yhteistyötä kansallisesta politiikasta johtuvista tärkeistä syistä ( 11 artiklan 2 kohdan toinen alakohta ):

 • neuvoston määräenemmistöpäätös (vähintään kymmenen jäsenen kannatus).

Valtion- tai hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston myöntämä toteuttamisoikeus ( 11 artiklan 2 kohdan toinen alakohta ):

 • neuvoston yksimielinen päätös.

Kansalaisuuteen perustuva syrjintä

Sääntely tällaisen syrjinnän kieltämiseksi (12 artikla, ent. 6):

 • yhteispäätösmenettely.

Sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä

Tarvittavat toimenpiteet tällaisen syrjinnän torjumiseksi ( 13 artikla ):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös.

Sisämarkkinoiden toteuttaminen (ks. myös kohdat 6, 8, 9, 10, 11 ja 16)

Niiden suuntaviivojen ja edellytysten määritteleminen, jotka ovat tarpeen tasapainoisen edistymisen takaamiseksi neljää vapautta koskevilla aloilla (14 artiklan 3 kohta, ent. 7 a):

 • komission ehdotus - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Unionin kansalaisuus

Säännökset unionin kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien käyttämisen helpottamiseksi (18 artikla, ent. 8 a):

 • yhteispäätösmenettely ja neuvoston yksimielinen päätös.

Kunnallista äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt (19 artiklan 1 kohta, ent. 8 b):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös.

Äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta Euroopan parlamentin vaaleissa koskevat yksityiskohtaiset säännöt (19 artiklan 2 kohta, ent. 8 b):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös.

Säännökset unionin kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien täydentämisestä (22 artikla, ent. 8 e):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös.

Tavaroiden vapaa liikkuvuus

Yhteisen tullitariffin tullien vahvistaminen (26 artikla, ent. 28):

 • komission ehdotus - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Maatalous

Asetusten, direktiivien ja päätösten antaminen sekä yhteisten markkinajärjestelyjen vahvistaminen (37 artiklan 2 ja 3 kohta, ent. 43):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus

Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden hyväksyminen (40 artikla, ent. 49):

 • yhteispäätösmenettely ja talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen.

Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi tarvittavien sosiaaliturvan alan toimenpiteiden hyväksyminen (42 artikla, ent. 51):

 • yhteispäätösmenettely ja neuvoston yksimielinen päätös.

Sijoittautumisoikeus

Sijoittautumisvapauden toteuttaminen direktiivein (44 artikla, ent. 54):

 • yhteispäätösmenettely ja talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen.

Eräille toiminnan lajeille myönnettävät poikkeukset sijoittautumisoikeutta koskevan luvun soveltamisessa (45 artikla, ent. 55):

 • komission ehdotus - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Direktiivit niiden säännösten yhteensovittamisesta, joiden mukaan ulkomaalaisiin sovelletaan erityissääntelyä yleisen järjestyksen tai turvallisuuden taikka kansanterveyden perusteella (46 artikla, ent. 56):

 • yhteispäätösmenettely.

Direktiivit tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta (47 artiklan 1 kohta, ent. 57):

 • yhteispäätösmenettely.

Direktiivit itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtymistä ja toimintaa itsenäisenä ammatinharjoittajan koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (47 artiklan 2 kohta, ent. 57):

 • yhteispäätösmenettely (neuvoston yksimielinen päätös, jos niiden täytäntöönpaneminen edellyttää jossain jäsenvaltiossa niiden ammatin harjoittamisesta lailla säädettyjen periaatteiden muuttamista, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden koulutusta ja ammattiin pääsyn edellytyksiä).

Palvelut

Palveluja koskevan luvun määräysten ulottaminen koskemaan myös sellaisia palvelujen tarjoajia, jotka ovat kolmannen maan kansalaisia, mutta jotka ovat sijoittautuneet yhteisöön (49 artikla, ent. 59):

 • komission ehdotus - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Direktiivit tietyn palvelun vapauden toteuttamiseksi (52 artikla, ent. 63):

 • komission ehdotus - talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Pääomat ja maksut

Toimet, jotka koskevat pääomanliikkeitä kolmansiin maihin ja kolmansista maista, jos niihin liittyy suoria sijoituksia, kiinteistösijoitukset mukaan luettuina, sijoittautumista, rahoituspalvelujen tarjoamista tai arvopaperien hyväksymistä pääomamarkkinoille. (57 artikla, ent. 73 c):

 • komission ehdotus - neuvoston määräenemmistöpäätös (yksimielisyys on edellytyksenä, jos kyseinen toimi merkitsee taantumista pääomaliikkeiden vapauttamisessa).

Suojatoimenpiteet, jos pääomanliikkeet kolmansiin maihin tai kolmansista maista poikkeuksellisissa olosuhteissa uhkaavat aiheuttaa vakavia vaikeuksia talous- ja rahaliiton toiminnalle (59 artikla, ent. 73 f):

 • komission ehdotus - Euroopan keskuspankin kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Kiireelliset toimenpiteet kolmatta maata kohtaan yhteisön keskeyttäessä taloudelliset suhteensa tai vähentäessä niitä kyseisen maan kanssa (60 artiklan 1 kohta, ent. 73 g):

 • komission ehdotus - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Jäsenvaltion kolmanteen maahan kohdistamien yksipuolisten toimenpiteiden muuttaminen tai kumoaminen (60 artiklan 2 kohta, ent. 73 g):

 • komission ehdotus - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka sekä muu henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvä politiikka

Toimenpiteet, joilla varmistetaan, ettei sisärajojen ylittämisen yhteydessä henkilöihin kohdistu tarkastuksia ( 62 artiklan 1 kohta ):

 • komission ehdotus tai jäsenvaltion aloite - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös (siirtymäkautena, joka on viisi vuotta Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta) / komission ehdotus - neuvoston yksimielinen päätös sovellettavasta menelttelystä (siirtymäkauden jälkeen).

Jäsenvaltioiden ulkorajojen ylittämistä koskevat toimenpiteet, joilla vahvistetaan vaatimukset ja menettelyt, joita jäsenvaltioiden on noudatettava ulkorajoilla tapahtuvissa henkilötarkastuksissa. ( 62 artiklan 2 kohdan a alakohta ):

 • komission ehdotus tai jäsenvaltion aloite - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös (siirtymäkautena, joka on viisi vuotta Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta) / komission ehdotus - neuvoston yksimielinen päätös sovellettavasta menelttelystä (siirtymäkauden jälkeen).

Yhtenäisen viisumikaavan sekä luettelon vahvistaminen kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ( 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan i ja iii luetelmakohdat) :

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Yhtenäistä viisumia koskevien sääntöjen ja sen myöntämisessä noudatettavien menettelyjen ja edellytysten hyväksyminen ( 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii ja iv luetelmakohdat) :

 • komission ehdotus tai jäsenvaltion aloite - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös (siirtymäkautena, joka on viisi vuotta Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta)/ yhteispäätösmenettely (siirtymäkauden jälkeen).

Toimenpiteet niiden edellytysten vahvistamiseksi, joiden mukaisesti kolmansien maiden kansalaiset voivat vapaasti matkustaa jäsenvaltioiden alueella enintään kolmen kuukauden ajan ( 62 artiklan 3 kohta) :

 • komission ehdotus tai jäsenvaltion aloite - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös (siirtymäkautena, joka on viisi vuotta Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta) / komission ehdotus - neuvoston yksimielinen päätös sovellettavasta menelttelystä (siirtymäkauden jälkeen).

Turvapaikkaa koskevat toimenpiteet (turvapaikkahakemuksesta vastuussa oleva jäsenvaltio, vähimmäisvaatimukset turvapaikanhakijoiden vastaanotosta jäsenvaltiossa, pakolaisaseman myöntämistä tai peruuttamista koskeva menettely) ( 63 artiklan 1 kohta) :

 • komission ehdotus tai jäsenvaltion aloite - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös (siirtymäkautena, joka on viisi vuotta Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta) / komission ehdotus - neuvoston yksimielinen päätös sovellettavasta menelttelystä (siirtymäkauden jälkeen).

Pakolaisia ja muita kotiseudultaan siirtymään joutuneita henkilöitä koskevat toimenpiteet (tilapäisen suojelun antaminen) ( 63 artiklan 2 kohdan a alakohta) :

 • komission ehdotus tai jäsenvaltion aloite - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös (siirtymäkautena, joka on viisi vuotta Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta) / komission ehdotus - neuvoston yksimielinen päätös sovellettavasta menelttelystä (siirtymäkauden jälkeen).

Pakolaisia ja muita kotiseudultaan siirtymään joutuneita henkilöitä koskevat toimenpiteet (rasitusten tasapuolinen jakaantuminen jäsenvaltioiden kesken) ( 63 artiklan 2 kohdan b alakohta) :

 • komission ehdotus tai jäsenvaltion aloite - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös.

Maahanmuuttopolitiikka koskevat toimenpiteet (maahantulo ja oleskelu, viisumien ja oleskelulupien myöntäminen) ( 63 artikla 3 kohdan a alakohta) :

 • komission ehdotus tai jäsenvaltion aloite - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös.

Maahanmuuttopolitiikka koskevat toimenpiteet (laiton maahantulo ja laiton oleskelu) ( 63 artiklan 3 kohdan b alakohta) :

 • komission ehdotus tai jäsenvaltion aloite - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös (siirtymäkautena, joka on viisi vuotta Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta) / komission ehdotus - neuvoston yksimielinen päätös sovellettavasta menelttelystä (siirtymäkauden jälkeen).

Toimenpiteet niiden oikeuksien ja edellytysten määrittelemiseksi, joiden mukaisesti jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset saavat oleskella muissa jäsenvaltioissa ( 63 artiklan 4 kohta ):

 • komission ehdotus tai jäsenvaltion aloite - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös.

Toimenpiteet kolmansien maiden kansalaisten äkillisen ja joukottaisen maahantulon aiheuttamassa hätätilanteessa ( 64 artikla ):

 • komission ehdotus - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Toimenpiteet jotka koskevat oikeudellista yhteistyötä yksityisoikeudellisissa asioissa joiden vaikutukset ulottuvat rajojen yli ( 65 artikla )

 • komission ehdotus tai jäsenvaltion aloite - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös (siirtymäkautena, joka on viisi vuotta Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta) / komission ehdotus - neuvoston yksimielinen päätös sovellettavasta menelttelystä (siirtymäkauden jälkeen).

Toimenpiteet jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisen sekä näiden viranomaisten ja komission välisen yhteistyön varmistamiseksi ( 66 artikla ):

 • komission ehdotus tai jäsenvaltion aloite - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös (siirtymäkautena, joka on viisi vuotta Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta) / komission ehdotus - neuvoston yksimielinen päätös sovellettavasta menelttelystä (siirtymäkauden jälkeen).

Päätös yhteispäätösmenettelyn soveltamisesta siirtymäkauden jälkeen kaikkiin IV osastossa tarkoitettuihin aloihin tai osaan niistä sekä yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevien määräysten mukauttamisesta ( 67 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta ):

 • Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös.

Liikenne

Yhteiset säännöt, muiden kuin jäsenvaltioissa asuvien liikenteenharjoittajien edellytykset liikenteen harjoittamiseen, turvallisuus ja muuta aiheelliset säännökset (71 artiklan 1 kohta, ent. 75):

 • yhteispäätösmenettely ja talous- ja sosiaalikomitean sekä alueiden komitean kuuleminen.

Sääntelyperiaatteita koskevat säännökset, joiden soveltaminen olisi omiaan vakavasti vaikuttamaan elintasoon ja työllisyyteen joillakin alueilla sekä kuljetuskaluston käyttöön (71 artiklan 2 kohta, ent. 75):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin ja talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Säännökset syrjinnän poistamisesta sisäisestä liikenteestä kuljetusmaksujen ja -ehtojen osalta (75 artikla, ent. 79):

 • komission ehdotus - talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Siitä päättäminen, annetaanko meri- ja lentoliikennettä koskevia säännöksiä sekä missä laajuudessa ja mitä menettelyä noudattaen niitä annetaan (80 artikla, ent. 84):

 • neuvoston määräenemmistöpäätös.

Kilpailusäännöt

Asetusten ja direktiivien antaminen 81 ja 82 artiklassa tarkoitettujen periaatteiden soveltamiseksi (83 artikla, ent. 87):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Poikkeus, jonka nojalla periaatteessa yhteisön oikeuden vastaista valtion tukea on poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi perusteltua pitää yhteismarkkinoille soveltuvana:

 • jäsenvaltion pyyntö - neuvoston yksimielinen päätös.

Asetusten antaminen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin (89 artikla, ent. 94):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Verotusta koskevat määräykset

Verosta vapautus tai sen palautus määräajaksi maastaviennissä muihin jäsenvaltioihin (92 artikla, ent. 98):

 • komission ehdotus - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Liikevaihtoveroja, valmisteveroja ja muita välillisiä veroja koskevan lainsäädännön yhdenmukaistaminen (93 artikla, ent. 99):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin ja talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös.

Lainsäädännön lähentäminen

Direktiivit sellaisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä, jotka suoraan vaikuttavat yhteismarkkinoihin (94 artikla, ent. 100):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin ja talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös.

Sisämarkkinoiden toteuttaminen ja toiminta (95 artikla, ent. 100 a):

 • yhteispäätösmenettely ja talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen.

Kilpailun vääristymän poistaminen (96 artikla, ent. 101):

 • komission ehdotus - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Talouspolitiikka

Talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen vahvistaminen (99 artiklan 2 kohta, ent. 103):

 • komission suositus - neuvoston määräenemmistöllä hyväksymä esitys - kertomus Eurooppa-neuvostolle - Eurooppa-neuvoston päätelmä - neuvosto hyväksyy määräenemmistöllä suosituksen Eurooppa-neuvoston päätelmän pohjalta.

Suositus jäsenvaltiolle, jonka talouspolitiikka ei ole talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen mukaista (99 artiklan 4 kohta, ent. 103):

 • komission suositus - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Päätös neuvoston suositusten julkistamisesta (99 artiklan 4 kohta, ent. 103):

 • komission ehdotus - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Mahdollisuus antaa yksityiskohtaiset säännöt talouspolitiikkojen monenvälisestä valvontamenettelystä (99 artiklan 5 kohta, ent. 103):

 • yhteistyömenettely.

Toimenpiteet, jos tiettyjen tuotteiden saatavuudessa ilmenee suuria vaikeuksia (100 artiklan 1 kohta, ent. 103 a):

 • komission ehdotus - neuvoston yksimielinen päätös.

Yhteisön taloudellinen apu jäsenvaltiolle, jolle tapahtumat, joihin se ei voi vaikuttaa, ovat aiheuttaneet suuria vaikeuksia (100 artiklan 2 kohta, ent. 103 a):

 • komission ehdotus - neuvoston yksimielinen päätös (määräenemmistöpäätös, jos suuret vaikeudet aiheutuvat luonnonmullistuksista).

Kiellon, jonka mukaan yhteisö ei ole vastuussa eikä ota vastatakseen tietyistä sitoumuksista, soveltaminen (103 artikla, ent. 104 b):

 • yhteistyömenettely.

Liiallisten alijäämien toteaminen (104 artiklan 6 kohta, ent. 104 c):

 • komission suositus - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Liiallisia alijäämiä koskeva menettely (104 artiklan 7 - 9, 11 ja 12 kohta, ent. 104 c):

 • komission suositus - neuvosto kahden kolmasosan enemmistöllä painotetuista äänistä, ottamatta lukuun sen jäsenvaltion edustajan ääniä, jota asia koskee.

Liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan muuttaminen (104 artiklan 14 kohta, ent. 104 c):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin ja Euroopan keskuspankin kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös.

Rahapolitiikka

Päätös erityistehtävien asettamisesta Euroopan keskuspankille luottolaitosten sekä muiden rahoituslaitosten kuin vakuutusyritysten toiminnan vakauden valvontaan liittyvän politiikan osalta (105 artikla):

 • komission ehdotus - Euroopan keskuspankin kuuleminen - Euroopan parlamentin puoltava lausunto - neuvoston yksimielinen päätös.

Toimenpiteet yhteisössä liikkeeseen laskettujen metallirahojen nimellisarvojen ja teknisten eritelmien yhdenmukaistamiseksi (106 artikla, ent. 105 a):

 • yhteistyömenettely ja Euroopan keskuspankin kuuleminen.

Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ:n) perussäännön muuttaminen (107 artiklan 5 kohta, ent. 106):

 • ensimmäinen vaihtoehto: Euroopan keskuspankin suositus - komission kuuleminen - Euroopan parlamentin puoltava lausunto - neuvoston määräenemmistöpäätös;
 • toinen vaihtoehto: komission ehdotus - Euroopan keskuspankin kuuleminen - Euroopan parlamentin puoltava lausunto - neuvoston yksimielinen päätös.

Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ:n) perussäännössä tarkoitettujen säännösten antaminen (107 artiklan 6 kohta, ent. 107):

 • ensimmäinen vaihtoehto: komission ehdotus - Euroopan parlamentin ja Euroopan keskuspankin kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös;
 • toinen vaihtoehto: Euroopan keskuspankin suositus - komission ja Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Muodollisten sopimusten tekeminen valuuttakurssijärjestelmästä, joka koskee euron suhdetta muihin valuuttoihin kuin yhteisön valuuttoihin (111 artiklan 1 kohta, ent. 109):

 • komission tai Euroopan keskuspankin suositus - neuvoston yksimielinen päätös.

Euron keskuskurssien vahvistaminen, muuttaminen tai kumoaminen (111 artiklan 1 kohta, ent. 109):

 • ensimmäinen vaihtoehto: Euroopan keskuspankin suositus - neuvoston yksimielinen päätös;
 • toinen vaihtoehto: komission suositus - Euroopan keskuspankin kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Yleisten suuntaviivojen laatiminen yllä mainitun valuuttakurssijärjestelmän puuttuessa (111 artiklan 2 kohta, ent. 109):

 • ensimmäinen vaihtoehto: Euroopan keskuspankin suositus - neuvoston määräenemmistöpäätös;
 • toinen vaihtoehto: komission suositus - Euroopan keskuspankin kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Järjestelyt raha- ja valuuttaoloja koskeviin sopimuksiin liittyvien neuvottelujen ja sopimusten tekemisen osalta (111 artiklan 3 kohta, ent. 109):

 • komission suositus - Euroopan keskuspankin kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Talous- ja rahapolitiikkaan liittyvät institutionaaliset määräykset

Raha-asiain komitean kokoonpanoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen hyväksyminen (114 artikla, ent. 109 c):

 • komission ehdotus - Euroopan keskuspankin ja raha-asiain komitean kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Talous- ja rahapolitiikkaan liittyvät siirtymämääräykset

Poikkeuksen kumoaminen sellaisen jäsenvaltion osalta, joka ei ole voinut ottaa yhtenäisvaluuttaa käyttöön kolmannen vaiheen alusta alkaen (Kreikka ja Ruotsi), (122 artikla, ent. 109 k):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin kuuleminen - valtion- tai hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvan neuvoston määräenemmistöpäätös.

Tammikuun 1. päivänä 1999 annettava päätös niistä lopullisista muuntokursseista, jotka vahvistetaan jäsenvaltioiden valuutoille, ja siitä lopullisesti vahvistetusta muuntokurssista, jolla euro korvaa nämä valuutat (123 artikla, ent. 109 l):

 • komission ehdotus - Euroopan keskuspankin kuuleminen - neuvoston päätös niiden jäsenvaltioiden, joita poikkeus ei koske, määräenemmistöllä.

Työllisyys

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikassaan huomioon ottamien vuosittaisten suuntaviivojen vahvistaminen ( 128 artiklan 2 kohta ):

 • Eurooppa-neuvoston päätelmät - komission ehdotus - Euroopan parlamentin , talous- ja sosiaalikomitean ja työllisyyskomitean kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Työllisyyspolitiikkaa koskevien suositusten antaminen jäsenvaltioille ( 128 artiklan 4 kohta ):

 • komission suositus - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Sellaisten toimien hyväksyminen, joiden tarkoituksena on edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja tukea niiden toimintaa työllisyyden alalla ( 129 artikla ):

 • yhteispäätösmenettely sekä talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean kuuleminen.

Yhteinen kauppapolitiikka

Direktiivien antaminen jäsenvaltioiden kolmansiin maihin suuntautuvan viennin tukijärjestelmien yhdenmukaistamiseksi (132 artikla, ent. 112):

 • komission ehdotus - neuvoston määräenemmistöpäätös.

133 artiklan nojalla neuvostolle kuuluvan toimivallan käyttö (133 artikla, ent. 113):

 • edellyttää määräenemmistöä.

133 artiklan alan ulottaminen koskemaan palveluja ja henkistä omaisuutta koskevia neuvotteluja ja sopimuksia (133 artiklan 5 kohta, ent. 113):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös.

Tulliyhteistyö

Toimenpiteet jäsenvaltioiden sekä jäsenvaltioiden ja komission välisen tulliyhteistyön vahvistamiseksi ( 135 artikla ):

 • yhteispäätösmenettely.

Sosiaaliset määräykset

Vähimmäisvaatimuksista sosiaalisella alalla annettavien direktiivien ja jäsenvaltioiden yhteistyön edistämistoimenpiteiden vahvistaminen (137 artiklan 2 kohta, ent. 118):

 • yhteispäätösmenettely sekä talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean kuuleminen.

Niiden toimien vahvistaminen, jotka koskevat työntekijöiden sosiaaliturvaa, suojelua työsopimuksen päättymisen yhteydessä, työntekijöiden ja työnantajien edustamista ja heidän etujensa kollektiivista turvaamista, kolmansien maiden kansalaisten palvelussuhteen ehtoja, tai työllisyyden ja työpaikkojen luomisen edistämisen rahoitukseen osallistumista (sanotun kuitenkaan rajoittamatta sosiaalirahastoon liittyvien määräysten soveltamista), (137 artiklan 3 kohta, ent. 118):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean kuuleminen.- neuvoston yksimielinen päätös.

Päätös panna täytäntöön yhteisön tasolla tehdyt työmarkkinaosapuolten sopimukset (139 artiklan 2 kohta, ent. 118 b):

 • komission ehdotus - neuvoston määräenemmistöpäätös (yksimielisesti päätöksen koskiessa 137 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja aloja).

Niiden toimenpiteiden vahvistaminen, joilla varmistetaan miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltaminen työtä ja ammattia koskevissa kysymyksissä (141 artiklan 3 kohta, ent. 119):

 • yhteispäätösmenettely ja talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen.

Tehtävien antaminen komissiolle yhteisten toimenpiteiden, etenkin siirtolaisten sosiaaliturvaa koskevien toimenpiteiden osalta (144 artikla, ent. 121):

 • neuvoston yksimielinen päätös kuultuaan talous- ja sosiaalikomiteaa.

Euroopan sosiaalirahasto

Euroopan sosiaalirahastoa koskevien soveltamispäätösten tekeminen (148 artikla, ent. 125):

 • yhteispäätösmenettely ja talous- ja sosiaalikomitean sekä alueiden komitean kuuleminen.

Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus ja nuoriso

Yhteisön koulutustavoitteiden toteuttamiseen liittyvien kannustustoimien hyväksyminen (149 artiklan 4 kohdan ensimmäinen luetelmakohta, ent. 126):

 • yhteispäätösmenettely ja talous- ja sosiaalikomitean sekä alueiden komiteankuuleminen.

Suositusten vahvistaminen yhteisön koulutustavoitteiden edistämiseksi (149 artiklan 4 kohdan toinen luetelmakohta, ent. 126):

 • komission ehdotus - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Toimenpiteiden vahvistaminen yhteisön koulutustavoitteiden edistämiseksi ammatillisen koulutuksen alalla (150 artikla, ent. 127):

 • yhteispäätösmenettely ja talous- ja sosiaalikomitean sekä alueiden komitean kuuleminen.

Kulttuuri

Toimenpiteiden vahvistaminen yhteisön tavoitteiden edistämiseksi kulttuurin alalla (151 artiklan 5 kohdan ensimmäinen luetelmakohta, ent. 128):

 • yhteispäätösmenettely ja alueiden komitean kuuleminen (neuvoston yksimielinen päätös menettelyn kaikissa vaiheissa).

Suositusten vahvistaminen yhteisön tavoitteiden edistämiseksi kulttuurin alalla (151 artikla 5 kohdan toinen luetelmakohta, ent. 128):

 • komission ehdotus - neuvoston yksimielinen päätös.

Kansanterveys

Toimenpiteiden ja kannustustoimien vahvistaminen yhteisön tavoitteiden edistämiseksi kansanterveyden alalla (mukaan lukien eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluala) (152 artiklan 4 kohta, ent. 129):

 • yhteispäätösmenettely sekä talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean kuuleminen.

Suositusten vahvistaminen yhteisön tavoitteiden edistämiseksi kansanterveyden alalla (152 artikla, ent. 129):

 • komission ehdotus - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Kulutttajansuoja

Niiden toimenpiteiden vahvistaminen, joilla tuetaan ja täydennetään jäsenvaltioiden harjoittamaa politiikkaa ja joilla sitä seurataan (153 artiklan 4 kohta, ent. 129 a):

 • yhteispäätösmenettely ja talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen.

Euroopan laajuiset verkot

Toimenpiteiden vahvistaminen yhteisön tavoitteiden edistämiseksi Euroopan laajuisten verkkojen alalla (156 artikla, ent. 129 d):

 • yhteispäätösmenettely sekä talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean kuuleminen (suuntaviivoihin ja yhteistä etua koskeviin hankkeisiin, jotka koskevat jonkun jäsenvaltion aluetta, tarvitaan kyseisen jäsenvaltion hyväksyminen).

Teollisuus

Jäsenvaltioiden toimia tukevien erityistoimenpiteiden hyväksyminen yhteisön tavoitteiden toteuttamiseksi teollisuuden alalla (157 artikla, ent. 130):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin ja talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös.

Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus

Tarpeellisiksi osoittautuvat rakennerahastojen ulkopuoliset erityistoimet (159 artikla, ent. 130 b):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin sekä talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös.

Rakennerahastojen tehtävien, ensisijaisten tavoitteiden ja rakenteiden samoin kuin niihin sovellettavien yleisten sääntöjen sekä niiden säännösten määritteleminen, jotka ovat tarpeen rahastojen tehokkuuden turvaamiseksi ja eri rahastojen keskinäiseksi sekä rahastojen ja muiden rahoitusvälineiden yhteensovittamiseksi (161 artikla, ent. 130 d):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin puoltava lausunto - talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös.

Euroopan aluekehitysrahastoa koskevat soveltamispäätökset (162 artikla, ent. 130 e):

 • yhteispäätösmenettely sekä talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean kuuleminen.

Tutkimus ja teknologinen kehittäminen

Monivuotisen puiteohjelman hyväksyminen (166 artiklan 1 kohta, ent. 130 i):

 • yhteispäätösmenettely talous- ja sosiaalikomitean kuulemisen jälkeen ( neuvoston määräenemmistöpäätökset menettelyn kaikissa vaiheissa ).

Monivuotisen puiteohjelman toteuttamiseen liittyvien erityisohjelmien hyväksyminen (166 artiklan 4 kohta, ent. 130 i):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin ja talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevista sopimuksista neuvotteleminen ja niiden tekeminen kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa (170 artikla, ent. 130 m):

 • 300 artiklan (ent. 228) mukainen menettely: komission suositukset neuvostolle - neuvosto valtuuttaa komission aloittamaan tarvittavat neuvottelut ja käymään niitä kuullen neuvoston nimeämiä erityiskomiteoita ja noudattaen neuvoston vahvistamia ohjeita - neuvosto tekee sopimuksen (enemmistöpäätöksellä tai yksimielisesti sen mukaan, kumpaa menettelyä alalla on sisäisten sääntöjen mukaan käytettävä).

Yhteisyritysten tai muiden järjestelmien perustaminen, jotka ovat tarpeen, jotta yhteisön tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevat toimintaohjelmat voidaan panna täytäntöön asianmukaisesti (172 artiklan ensimmäinen kohta, ent. 130 o):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin ja talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös .

Päätökset monivuotisten puiteohjelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja täydentäviin toimintaohjelmiin sovellettavista säännöistä (172 artiklan toinen kohta, ent. 130 o):

 • yhteispäätösmenettely ja talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen (täydentävien toimintaohjelmien hyväksymiseen tarvitaan niiden jäsenvaltioiden suostumus, joita asia koskee).

Ympäristö

Sopimuksista neuvotteleminen ja niiden tekeminen kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa (174 artikla, ent. 130 r):

 • 300 artiklan (ent. 228) mukainen menettely: komission suositukset neuvostolle - neuvosto valtuuttaa komission aloittamaan tarvittavat neuvottelut ja käymään niitä kuullen neuvoston nimeämiä erityiskomiteoita ja noudattaen neuvoston vahvistamia ohjeita - neuvosto tekee sopimuksen (enemmistöpäätöksellä tai yksimielisesti sen mukaan, kumpaa menettelyä alalla on sisäisten sääntöjen mukaan käytettävä).

Toimet yhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi ympäristön alalla (175 artiklan 1 kohta, ent. 130 s):

 • yhteispäätösmenettely sekä talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean kuuleminen.

Poiketen 175 artiklan 1 kohdassa määrätystä päätöksentekomenettelystä annettavien verotuksellisten tai kaavoitusta ja maankäyttöä, vesivarojen hoitoa tai energiahuoltoa koskevien säännösten antaminen (175 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta, ent. 130 s):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin, talous- ja sosiaalikomitean sekä alueiden komitean kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös.

Niiden 175 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen asioiden määritteleminen, joissa päätökset on tehtävä määräenemmistöllä (175 artiklan 2 kohdan toinen alakohta, ent. 130 s):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin, talous- ja sosiaalikomitean sekä alueiden komitean kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös.

Niiden yleisten toimintaohjelmien hyväksyminen, joissa vahvistetaan ensisijaiset tavoitteet (175 artiklan 3 kohta, ent. 130 s):

 • yhteispäätösmenettely sekä talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean kuuleminen.

175 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen toimintaohjelmien toteuttaminen (175 artiklan 4 kohta, ent. 130 s):

 • (tapauksen mukaan) joko: yhteispäätösmenettely sekä talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean kuuleminen
 • tai: komission ehdotus - Euroopan parlamentin, talous- ja sosiaalikomitean sekä alueiden komitean kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös.

Kehitysyhteistyö

Toimet yhteisön tavoitteiden toteuttamiseksi kehitysyhteistyön alalla (esimerkiksi monivuotiset ohjelmat) (179 artikla, ent. 130 w):

 • yhteispäätösmenettely .

Sopimuksista neuvotteleminen ja niiden tekeminen kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa (181 artikla, ent. 130 y):

 • 300 artiklan (ent. 228) mukainen menettely: komission suositukset neuvostolle - neuvosto valtuuttaa komission aloittamaan tarvittavat neuvottelut ja käymään niitä kuulleen neuvoston nimeämiä erityiskomiteoita ja noudattaen neuvoston vahvistamia ohjeita - neuvosto tekee sopimuksen (enemmistöpäätöksellä tai yksimielisesti sen mukaan, kumpaa menettelyä alalla on sisäisten sääntöjen mukaan käytettävä).

Merentakaisten maiden ja alueiden assosiointi

Säännösten laatiminen merentakaisten maiden ja alueiden assosiointia koskeviksi yksityiskohtaisiksi määräyksiksi ja menettelyksi:

 • neuvoston yksimielinen päätös.

Institutionaaliset määräykset (luettelo ei ole tyhjentävä)

Yhdenmukaisen menettelyn laatiminen Euroopan parlamentin yleisten ja välittömien vaalien toimittamisessa (190 artiklan 4 kohta, ent. 138):

 • neuvoston yksimielinen päätös saatuaan Euroopan parlamentin sen kaikkien jäsenten ehdottomalla enemmistöllä antaman puoltavan lausunnon - ratifiointi jäsenvaltioiden valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mukaisesti.

Niiden periaatteiden ja sääntöjen laatiminen, joiden mukaisesti neuvosto siirtää komissiolle täytäntöönpanotoimivaltaa (202 artikla, ent. 145):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Sen vahvistaminen, missä järjestyksessä jäsenvaltiot toimivat neuvoston puheenjohtajana (203 artiklan toinen kohta, ent. 146):

 • neuvoston määräenemmistöpäätös.

Varainhoitoa koskevat määräykset (luettelo ei ole tyhjentävä)

Säännösten antaminen yhteisön omia varoja koskevasta järjestelmästä (269 artikla, ent. 201):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston yksimielinen päätös - ratifiointi jäsenvaltioiden valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mukaisesti.

Yhteisön talousarvion hyväksyminen (272 artikla, ent. 203):

 • komissio toimittaa alustavan talousarvioesityksen neuvostolle ennen 1.9. - neuvosto hyväksyy talousarvioesityksen määräenemmistöllä ja toimittaa sen Euroopan parlamentille ennen 5.10. - Euroopan parlamentilla on 45 päivää aikaa esittää tarkistuksia ei-pakollisiin menoihin ja ehdottaa muutoksia pakollisiin menoihin - neuvosto muuttaa talousarvioesitystä sen mukaan, hyväksyykö se vai hylkääkö tarkistukset ja muutosehdotukset määräenemmistöllä ja toimittaa sen Euroopan parlamentille - 15 päivän kuluessa siitä, kun talousarvioesitys on sille toimitettu tiedoksi, Euroopan parlamentti voi jäsentensä enemmistöllä ja kolmella viidesosalla annetuista äänistä muuttaa neuvoston sen tekemiin tarkistuksiin (ei-pakolliset menot) tekemiä muutoksia tai hylätä ne sekä vahvistaa talousarvion sen mukaisesti; Euroopan parlamentti voi myös jäsentensä enemmistöllä ja kahdella kolmasosalla annetuista äänistä hylätä talousarvioesityksen ja pyytää, että sille annetaan uusi esitys - Euroopan parlamentin puhemies toteaa talousarvion lopullisesti vahvistetuksi.

Niistä toimenpiteistä päättäminen, jotka ovat tarpeen yhteisön taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten estämiseksi ja torjumiseksi tarkoituksena tehokkaan ja yhtäläisen suojelun tarjoaminen jäsenvaltioissa (nämä toimet eivät kuitenkaan koske kansallisen rikosoikeuden soveltamista tai kansallista oikeudenhoitoa), (280 artiklan 4  kohta, ent. 209 a):

 • yhteispäätösmenettely ja tilintarkastustuomioistuimen kuuleminen.

Yleiset määräykset ja loppumääräykset (luettelo ei ole tyhjentävä)

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisön muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistaminen (283 artikla, ent. 212):

 • komission ehdotus - asianomaisten toimielinten kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Aseiden, ammusten tai sotatarvikkeiden tuotantoon tai kauppaan liittyvistä tuotteista laaditun luettelon muuttaminen (296 artikla, ent. 224):

 • komission ehdotus - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Niiden eritystoimenpiteiden hyväksyminen, joiden tarkoituksena on erityisesti määritellä edellytykset, joilla Euroopan yhteisön perustamissopimusta sovelletaan syrjäisimpiin alueisiin (299 artiklan 2 kohta, ent. 227):

 • komission ehdotus - Euroopan parlamentin kuuleminen - neuvoston määräenemmistöpäätös.

Tarvittavien kiireellisten toimenpiteiden toteuttaminen, jos yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevien määräysten nojalla hyväksytyssä yhteisessä kannassa tai yhteisessä toiminnassa edellytetään yhteisön keskeyttävän taloudelliset suhteensa tai vähentävän niitä yhden tai useamman kolmannen maan kanssa (301 artikla, ent. 228 a):

 • komission ehdotus - neuvoston määräenemmistöpäätös.
Top