Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tilintarkastustuomioistuin, talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Tilintarkastustuomioistuin, talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Tilintarkastustuomioistuimen asema yhteisön toimielimenä on vahvistunut seuraavasti:

 • Se mainitaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 (ent. E) artiklassa.
 • Tilintarkastustuomioistuin voi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 230 (ent. 173) artiklan mukaisesti nostaa kanteen yhteisöjen tuomioistuimessa oikeuksiensa puolustamiseksi.

Tilintarkastustuomioistuimen valvonta- ja tutkintavaltaa on lisätty, jotta voitaisiin torjua entistä tehokkaammin yhteisön talousarvioon kohdistuvia petoksia. Tilintarkastustuomioistuin on ilmoittettava kaikista yhteisön tuloja ja menoja koskevista rikkomuksista Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tätä tarkoitusta varten sen valvontavaltaa on laajennettu koskemaan ulkopuolisten tahojen - myös Euroopan investointipankin (EIP) - hoitamia yhteisön varoja,

Tehtäviään suorittaessaan tilintarkastustuomioistuin voi pyytää minkä tahansa tarvitsemansa asiakirjan tai tiedon ja suorittaa tarkastuksia "yhteisön toimielimissä, yhteisön puolesta sen tuloja tai menoja hoitavissa elimissä ja jäsenvaltioissa, mukaan lukien talousarvioista tuloja saavien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden toimitilat" (248 artiklan 3 kohta).

EIP:n osalta tilintarkastustuomioistuimella on oikeus saada tarvittavat tiedot tarkastaakseen EIP:n hoitamat yhteisön tulot ja menot tilintarkastustuomioistuimen, pankin ja komission tekemän sopimuksen mukaisesti (tämä sopimus oli tosiasiallisesti jo olemassa ja julistuksessa kehotetaan näitä kolmea toimielintä pitämään se voimassa).

Tilintarkastustuomioistuimen valvontavallan laajentumisen ohella 248 (ent. 188 c) artiklassa korostetaan tilintarkastustuomioistuimen ja kansallisten tilintarkastuselinten välistä toimivaa yhteistyötä.

Lisäksi lausuma tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen on pakollista entistä useammassa asiassa. Ne uudet alat Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa, joiden osalta talous- ja sosiaalikomiteaa on kuultava ennakolta, ovat seuraavat:

 • työllisyyttä koskevat suuntaviivat ja työllisyyttä edistävät toimet (128 ja 129 artikla)
 • sosiaalipolitiikasta tehdystä sopimuksesta johtuva sosiaalilainsäädäntö (136 - 143 artikla)
 • yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevan periaatteen soveltaminen (141 artikla)
 • kansanterveys (152 artikla).

Myös Euroopan parlamentti voi kuulla talous- ja sosiaalikomiteaa, jos se pitää sitä aiheellisena.

Talous- ja sosiaalikomitealla on itsenäinen organisaatiorakenne kuten alueiden komiteallakin. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteenä oleva pöytäkirja, jossa käsitellään näiden kahden elimen yhteistä organisaatiorakennetta, on kumottu.

ALUEIDEN KOMITEA

Alueiden komiteaa kuullaan seuraavien uusia aloja koskevissa kysymyksissä:

 • Euroopan talous- ja sosiaalikomitean osalta mainitut alat
 • ympäristö (175 s artikla)
 • sosiaalirahasto (148 artikla)
 • ammatillinen koulutus (150 artikla)
 • rajat ylittävä yhteistyö (265 artiklan ensimmäinen alakohta)
 • liikenne (71 ja 80 artikla).

Euroopan parlamentti voi kuulla alueiden komiteaa myös muissa asioissa.

Alueiden komitea on talous- ja sosiaalikomitean tavoin itsenäinen. Se voi nykyisin taas laatia työjärjestyksensä ilman neuvoston yksimielistä hyväksymistä.

Top