Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

JOHDANTO

Euroopan unionin toimielinten demokraattisen oikeutuksen lujittaminen on yksi unionin uudistamisen keskeisistä haasteista. Tässä yhteydessä yhteisöjen tuomioistuimen merkitys on tärkeä, koska tuomioistuin huolehtii siitä, että sopimusten tulkinnassa ja soveltamisessa noudatetaan lakia, mikä on Euroopan unionin demokraattisen toiminnan välttämätön edellytys.

Yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa on laajennettu koskemaan uusia aloja, joilla yksilön oikeuksien suojelun tarve on hyvin voimakas:

  • perusoikeudet
  • turvapaikka-asiat, maahanmuutto, henkilöiden vapaa liikkuvuus ja oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa
  • poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa.

PERUSOIKEUDET

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 46 (ent. L) artiklaa on muutettu siten, että tuomioistuimen toimivaltaa laajennetaan koskemaan Euroopan toimielinten toiminnan osalta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 (ent. F) artiklan 2 kohtaa.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan mukaisesti unioni pitää arvossa perusoikeuksia sellaisina kuin ne taataan Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Tämä uudistus on merkittävä, sillä yhteisöjen tuomioistuin on saanut virallisesti toimivallan päättää, miten yhteisön toimielinten on sovellettava tätä sopimusta, mikä edellyttää tuomioistuimelta erityistä tarkkaavaisuutta.

TURVAPAIKKA-ASIAT, MAAHANMUUTTO, HENKILÖIDEN VAPAA LIIKKUVUUS JA OIKEUDELLINEN YHTEISTYÖ YKSITYISOIKEUDELLISISSA ASIOISSA

Euroopan yhteisön perustamissopimukseen on sisällytetty uusi osasto "Viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka sekä muu henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvä politiikka". Euroopan yhteisön perustamissopimukseen sisältyi jo viisumeita koskevia määräyksiä (ent. 100 c artikla on kumottu), joten merkittävä uudistus koskee siis ennen kaikkea turvapaikka-asioiden, maahanmuuttoasioiden, henkilöiden vapaan liikkuvuuden ja yksityisoikeudellisia asioita koskevan oikeudellisen yhteistyön liittämistä yhteisön lainsäädäntöön.

Yhteisöjen tuomioistuin on toimivaltainen seuraavin 68 artiklan mukaisin edellytyksin:

  • Kansallinen tuomioistuin, jonka päätöksiin ei saa hakea muutosta, voi pyytää yhteisöjen tuomioistuinta antamaan ratkaisun III a osaston tulkintaan tai toimielinten tähän osastoon perustuvien säädösten pätevyyteen ja tulkintaan liittyvään kysymykseen, mikäli kyseinen tuomioistuin katsoo, ettei se voi tehdä päätöstä ilman yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisua.
  • Neuvosto, komissio tai jäsenvaltio voi pyytää yhteisöjen tuomioistuimelta ratkaisua kyseistä osastoa tai sen perusteella annettua säädöstä koskevaan tulkintakysymykseen.

POLIISIYHTEISTYÖ JA OIKEUDELLINEN YHTEISTYÖ RIKOSASIOISSA

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston uusi nimi on "Määräykset poliisiyhteistyöstä ja oikeudellisesta yhteistyöstä rikosasioissa".

Tuomioistuimen toimivalta VI osastoon kuuluvissa kysymyksissä edellyttää 35 (ent. K.7) artiklan mukaan kahden ehdon täyttymistä:

Ennakkoratkaisu koskee ainoastaan niitä jäsenvaltioita, jotka ovat hyväksyneet yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan antamallaan julistuksella (2 kohta).

Ainoastaan jäsenvaltiot tai komissio voivat nostaa kumoamiskanteen (6 kohta).

Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaan kuuluu ratkaista jäsenvaltioiden välisiä riita-asioita, jotka koskevat annettujen säädösten tulkintaa tai soveltamista sekä komission ja jäsenvaltioiden välisiä riita-asioita, jotka koskevat kolmannen pilarinnojalla tehtyjen sopimusten tulkintaa tai soveltamista.

Amsterdamin sopimuksen voimaantulon myötä ja siihen liittyvien, nykyään kolmannen alaan kuuluvien kysymysten yhteisöllistämisen jälkeen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen uudeksi nimeksi tulee "Määräykset poliisiyhteistyöstä ja oikeudellisesta yhteistyöstä rikosasioissa".

Tässä uudessa järjestelmässä yhteisöjen tuomioistuimelle annetaan tehtävä, toisin kuin aikaisemmin. Tuomioistuimen toimivalta VI osastoon kuuluvissa kysymyksissä (Amsterdamin sopimuksen uuden numeroinnin mukainen 35 artikla) edellyttää K. 7 artiklan mukaan kahden ehdon täyttymistä:

  • Ennakkoratkaisu koskee ainoastaan niitä jäsenvaltioita, jotka ovat hyväksyneet yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan antamallaan julistuksella (2 kohta).
  • Ainoastaan jäsenvaltiot tai komissio voivat nostaa kumoamiskanteen (6 kohta).

Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaan kuuluu ratkaista jäsenvaltioiden välisiä riita-asioita, jotka koskevat annettujen säädösten tulkintaa tai soveltamista sekä komission ja jäsenvaltioiden välisiä riita-asioita, jotka koskevat kolmannen pilarin nojalla tehtyjen sopimusten tulkintaa tai soveltamista.

Top