Help Print this page 

Document C2007/223/01

Title and reference
Ammattieettiset säännöt

OJ C 223, 22.9.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

22.9.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 223/1


Ammattieettiset säännöt

(2007/C 223/01)

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN, joka

ottaa huomioon yhteisöjen tuomioistuimen 28.3., 24.4. ja 3.7.2007 pidetyissä kokouksissa käymät keskustelut,

ottaa huomioon yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 2, 4, 6, 18 ja 47 artiklan sekä mainitun perussäännön liitteessä olevan 5 artiklan, yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 3 ja 4 artiklan sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 4 ja 5 artiklan,

katsoo, että sovellettavien perussäännön ja työjärjestyksen määräysten lisäksi on aiheellista antaa ammattieettiset säännöt tiettyjen sellaisten velvollisuuksien selventämiseksi, jotka mainituista määräyksistä aiheutuvat yhteisöjen tuomioistuimen jäsenille, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jäsenille ja virkamiestuomioistuimen jäsenille,

ja on kuullut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ja virkamiestuomioistuinta,

on päättänyt hyväksyä seuraavat ammattieettiset säännöt:

1 artikla

Yleiset periaatteet

1.   Ammattieettisiä sääntöjä sovelletaan yhteisöjen tuomioistuimen, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen jäseniin ja entisiin jäseniin.

2.   Jäsenet omistautuvat täysin virkansa hoitamiselle.

3.   Jäsenet pidättäytyvät yhteisöjen tuomioistuimen ulkopuolella kaikista lausunnoista, jotka voivat vahingoittaa yhteisöjen tuomioistuimen mainetta tai jotka voidaan tulkita yhteisöjen tuomioistuimen kannaksi sellaisissa keskusteluissa, jotka eivät kuulu yhteisöjen tuomioistuimen institutionaalisen rooliin.

2 artikla

Lahjomattomuus

Jäsenet eivät hyväksy minkäänlaisia lahjoja, jotka voivat saattaa heidän riippumattomuutensa kyseenalaiseksi.

3 artikla

Puolueettomuus

Jäsenet välttävät kaikkia sellaisia tilanteita, jotka ovat omiaan luomaan eturistiriidan.

4 artikla

Taloudellisten intressien ilmoittaminen

1.   Kun jäsenet ryhtyvät tehtäväänsä, he antavat yhteisöjen tuomioistuimen presidentille ilmoituksen taloudellisista intresseistään.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen sanamuoto on seuraava: ”Ilmoitan, että varallisuussuhteisiini ei liity mitään sellaista taloudellista intressiä, joka voisi vaarantaa puolueettomuuteni ja riippumattomuuteni tehtävääni hoitaessani.”

5 artikla

Muut toimet

1.   Jos jäsenet haluavat osallistua yhteisöjen tuomioistuimen ulkopuoliseen toimintaan, he pyytävät siltä tuomioistuimelta, jonka jäseniä he ovat, tähän etukäteen luvan. Jäsenet sitoutuvat kuitenkin noudattamaan velvollisuuttaan olla käytettävissä, jotta he voivat täysin omistautua tehtävänsä hoitamiseen.

2.   Jäsenille voidaan antaa lupa opettaa tai puhua opetustilaisuudessa, konferenssissa, seminaarissa tai symposiumissa, ja he kieltäytyvät ottamasta tässä yhteydessä vastaan tavanomaisesta poikkeavaa taloudellista vastiketta.

3.   Jäsenille voidaan antaa lupa myös tieteellisen toiminnan harjoittamiseen sekä palkattomiin kunniatehtäviin säätiöissä tai vastaavissa elimissä kulttuurin, taiteen, yhteiskunnallisen toiminnan, urheilun tai hyväntekeväisyyden alalla sekä opetus- ja tutkimuslaitoksissa. Tältä osin jäsenet sitoutuvat olemaan hoitamatta sellaisia hallinnointitoimia, jotka voivat vaarantaa heidän riippumattomuutensa tai estää heidän käytettävissä olonsa tai joista aiheutuu eturistiriita. Säätiöillä tai vastaavilla elimillä tarkoitetaan voittoa tavoittelemattomia laitoksia tai yhdistyksiä, jotka harjoittavat yleishyödyllistä toimintaa mainituilla aloilla.

6 artikla

Jäsenten sitoumukset sen jälkeen, kun heidän tehtävänsä on päättynyt

1.   Pidättyvyysvelvollisuus sitoo jäseniä vielä senkin jälkeen, kun heidän tehtävänsä on päättynyt.

2.   Tehtävänsä päättymisen jälkeen jäsenet sitoutuvat olemaan osallistumatta

millään tavalla sellaisiin asioihin, jotka olivat vireillä siinä tuomioistuimessa, jonka jäseniä he olivat, sillä hetkellä, kun he päättivät tehtävänsä hoitamisen

millään tavalla sellaisiin asioihin, jotka suoraan ja selvästi liittyvät sellaisiin asioihin, joita he ovat käsitelleet tuomarina tai julkisasiamiehenä, siinäkään tapauksessa, että näiden asioiden käsittely tuomioistuimessa on päättynyt

ja kolmen vuoden ajan mainitusta ajankohdasta lukien

asianosaisten tai muiden osapuolten edustajina tai asiamiehinä kirjallisessa käsittelyssä tai istunnossa sellaisiin asioihin, jotka ovat yhteisöjen tuomioistuinten käsiteltävinä.

3.   Entiset jäsenet voivat toimia avustajana tai asiantuntijana muissa asioissa tai antaa oikeudellisen lausunnon sillä edellytyksellä, että he joka tapauksessa noudattavat 1 kohtaan perustuvia velvollisuuksia.

7 artikla

Ammattieettisten sääntöjen soveltaminen

1.   Yhteisöjen tuomioistuimen presidentti valvoo näiden ammattieettisten sääntöjen oikeaa soveltamista, ja häntä avustaa tässä tehtävässä neuvoa-antava komitea, johon kuuluu kolme virkaiältään vanhinta yhteisöjen tuomioistuimen jäsentä.

2.   Yhteisöjen tuomioistuin varmistaa näiden sääntöjen noudattamisen ja ratkaisee epäselvät tapaukset tilanteen mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta tai virkamiestuomioistuinta kuultuaan.

8 artikla

Voimaantulo

1.   Nämä ammattieettiset säännöt tulevat voimaan 1.10.2007.

2.   Niiden jäsenten, jotka ovat tehtävässään mainittuna ajankohtana, on annettava yhteisöjen tuomioistuimen presidentille taloudellisia intressejään koskeva ilmoitus viimeistään 30.11.2007.


Top