Help Print this page 

Document 62010TN0346

Title and reference
Asia T-346/10: Kanne 18.8.2010 — Borax Europe Ltd v. ECHA

OJ C 288, 23.10.2010, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

23.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 288/51


Kanne 18.8.2010 — Borax Europe Ltd v. ECHA

(Asia T-346/10)

()

2010/C 288/95

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Borax Europe Ltd (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: asianajaja K. Nordlander ja solicitor H. Pearson)

Vastaaja: Euroopan kemikaalivirasto

Vaatimukset

kumoamiskanne on otettava tutkittavaksi

18.6.2010 tehty ECHA:n päätös (jäljempänä riidanalainen päätös) luokitella tietyt boraattiyhdisteet ”erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi”, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (jäljempänä REACH-asetus) (1) 57 artiklan c alakohdan mukaiset kriteerit ja lisätä ne luvanvaraisten, erityistä huolta aiheuttavien aineiden luetteloon (jäljempänä luettelo), on kumottava

ECHA on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii, että on kumottava ECHA:n päätös luokitella tietyt boraattiyhdisteet ”erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi”, jotka täyttävät REACH-asetuksen 57 artiklan c alakohdan mukaiset kriteerit ja lisätä ne luvanvaraisten aineiden luetteloon. Kantaja sai tiedon riidanalaisesta päätöksestä 18.6.2010 julkaistun ECHA:n lehdistötiedotteen kautta.

Boraattiyhdisteet, joiden sisällyttämisen luvanvaraisten aineiden luetteloon riidanalaisella päätöksellä kantaja riitauttaa, ovat seuraavat: boorihappo, CAS-numero 10043-35-3, EY-numero 233-139-2; vedetön dinatriumtetraboraatti; dinatriumtetraboraatti dekahydraatti; dinatriumtetraboraatti pentahydraatti (CAS-numerot 1330-43-4, 1303-96-4, 12179-04-3, EY-numero 215-540-4) (boraatit).

Kanteensa tueksi kantaja esittää kolme oikeudellista perustetta.

Ensimmäinen peruste: Riidanalainen päätös on kumottava, koska se perustuu liitteen XV mukaisiin asiakirjoihin, jotka sisältävät ilmeisiä virheitä, mistä seuraa REACH-asetuksen 59 artiklan olennaisen menettelysäännöksen rikkominen. Kyseisillä asiakirjoilla perustellaan ECHA:n päätöstä sillä, että boraatit luokitellaan nykyisin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevaan 3 osaan, mikä ei pidä paikkaansa.

Toinen peruste: ECHA teki riidanalaisen päätöksen suorittamatta tehtäväänsä tutkia, täyttävätkö boraattiyhdisteet REACH-asetuksen 57 artiklan c alakohdan mukaiset edellytykset. Näin ollen ECHA teki riidanalaisen päätöksen tehdessään ilmeisen arviointivirheen, ylitti toimivaltansa ja loukkasi hyvän hallinnon periaatetta.

Kolmas peruste: Lopuksi kantaja toteaa, että boraatit eivät täytä REACH-asetuksen 57 artiklan c alakohdassa mainittua kriteeriä siitä, että ne voitaisiin luokitella lisääntymiselle vaarallisten aineiden luokkaan 1 tai 2 direktiivin 67/548 mukaisesti. Näin ollen ne eivät ole ”erityistä huolta aiheuttavia aineita” ja niiden luokittelu vaarallisten aineiden luetteloon riidanalaisella päätöksellä rikkoo REACH-asetuksen 59 artiklan 8 kohtaa.


(1)  Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (EUVL L 396, s. 1).


Top