Help Print this page 

Document 52009DC0331

Title and reference
Komission kertomus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamisesta vuonna 2008

/* KOM/2009/0331 lopull. */
  • In force
Multilingual display
Text

52009DC0331

Komission kertomus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamisesta vuonna 2008 /* KOM/2009/0331 lopull. */


[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO |

Bryssel 2.7.2009

KOM(2009) 331 lopullinen

KOMISSION KERTOMUS

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamisesta vuonna 2008

KOMISSION KERTOMUS

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamisesta vuonna 2008

ESIPUHE

Tämä vuotta 2008 koskeva kertomus on laadittu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001[1] 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Kertomuksen liitteenä on tilastotietoja asiakirjoihin tutustumista koskevien hakemusten käsittelystä. Näitä tietoja tarkasteltaessa olisi otettava huomioon, että tilastot kattavat ainoastaan hakemukset, jotka koskevat julkistamattomiin asiakirjoihin tutustumista, eivätkä sisällä tietoja jo julkistettuja asiakirjoja koskevien tilausten tai tietopyyntöjen määristä.

1. Avoimuuspolitiikka[2]

Komissio hyväksyi 30. huhtikuuta 2008 ehdotuksen asetukseksi, jolla tarkistetaan asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annettua asetusta. Ehdotus perustuu vihreän kirjan[3] pohjalta vuonna 2007 järjestettyyn julkiseen kuulemiseen, ja sillä vastataan parlamentin toistuviin pyyntöihin. Molemmat lainsäädäntävallan käyttäjät tarkastelivat ehdotusta vuoden jälkipuoliskolla.

2. Rekisterit ja internetsivut

2.1. Vuoden 2008 lopussa komission asiakirjarekisterissä oli 102 582 asiakirjaa (ks. liitteenä oleva taulukko).

2.2. Asetuksen 9 artiklan 3 kohdassa säädetään, että arkaluonteisiksi[4] katsotut asiakirjat kirjataan rekisteriin vain sen viranomaisen suostumuksella, jolta asiakirja on peräisin. Vuonna 2008 rekisteriin ei kirjattu yhtään kyseisessä säännöksessä tarkoitettua arkaluonteista asiakirjaa.

2.3. Seuraavassa taulukossa on tilastotietoja Europa-palvelimen ”Avoimuus ja asiakirjojen saatavuus” -sivujen käytöstä.

Kävijöiden määrä | Käyntien määrä | Avattuja sivuja |

Yhteensä | 40 845 | 57 419 | 72 410 |

Keskimäärin kuukaudessa | 3 404 | 4 785 | 6 034 |

3. Yhteistyö muiden toimielinten ja jäsenvaltioiden kanssa

Asetuksen täytäntöönpanosta vastaavat kyseisten kolmen toimielimen yksiköt jatkoivat vuonna 2008 näkemysten vaihtoa asetuksen soveltamiseen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä tarkoitusta varten perustetulla foorumilla.

4. Asiakirjoihin tutustumista koskevien hakemusten tarkastelu

4.1. Asiakirjoihin tutustumista koskevien alkuperäisten hakemusten määrä on kasvanut tasaisesti asetuksen antamisesta lähtien. Näin tapahtui myös vuonna 2008, jolloin näitä hakemuksia saatiin 1 001 kappaletta enemmän kuin vuonna 2007. Kasvua oli näin lähes 25 prosenttia.

4.2. Uudistettujen hakemusten määrä väheni tuntuvasti. Vuonna 2008 kirjattiin 156 uudistettua hakemusta, kun niiden määrä vuonna 2007 oli 273.

4.3. Hakemusten alakohtaisesta jakautumisesta voidaan todeta, että liikenteeseen ja energiaan, sisämarkkinoihin, kilpailuun, oikeudelliseen yhteistyöhön, ympäristöasioihin ja yritystoimintaan liittyvien hakemusten osuus kaikista hakemuksista oli yli 40 prosenttia.

4.4. Tarkasteltaessa hakemusten jakautumista hakijoiden ammatillis-yhteiskunnallisen aseman mukaan voidaan todeta, että akateemisten alojen edustajien tekemien hakemusten osuus oli edelleen suurin. Näiden hakemusten osuus kaikista hakemuksista oli yli 30 prosenttia.

4.5. Hakemusten jakautuminen maittain on pysynyt ennallaan. Lähes 20 prosenttia hakemuksista oli Belgiaan sijoittautuneiden henkilöiden tai yhteisöjen tekemiä. Tämä johtuu siitä, että useat Euroopan tasolla toimivat yritykset, asianajotoimistot, yhteisöt ja kansalaisjärjestöt ovat sijoittautuneet Belgiaan. Suurin osa lopuista hakemuksista oli peräisin asukasluvultaan suurimmista jäsenvaltioista eli Saksasta, Italiasta, Ranskasta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Espanjasta ja Alankomaista. Lähes puolet hakemuksista (49,86 prosenttia) saatiin näistä maista. Uusista jäsenvaltioista saatiin edelleen vähän hakemuksia.

5. Tutustumisoikeudesta tehtävien poikkeusten soveltaminen

5.1. Alkuperäisiin hakemuksiin annettiin huomattavasti enemmän myönteisiä vastauksia kuin edellisenä vuonna (myönteisten vastausten osuus kasvoi edellisvuodesta lähes 10 prosenttia).

Tapauksista 82,68 prosentissa (72,71 prosentissa vuonna 2007) asiakirjat asetettiin hakijan käyttöön kokonaisuudessaan ja 3,33 prosentissa tapauksista (3,88 prosentissa vuonna 2007) asiakirjat asetettiin käyttöön osittain.

5.2. Alkuperäisen päätöksen vahvistavia päätöksiä tehtiin vuonna 2008 huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2007 (niiden osuus supistui 66,30 prosentista 48,08 prosenttiin eli lähes 20 prosenttia).

Niiden tapausten osuus, joissa asiakirjat asetettiin alkuperäisen hakemuksen hylkäämisen jälkeen hakijan käyttöön myöhemmin kokonaisuudessaan, kasvoi hieman vuodesta 2007 (15,38 prosentista 18,59 prosenttiin). Niiden tapausten osuus, joissa asiakirjat asetettiin alkuperäisen hakemuksen hylkäämisen jälkeen hakijan käyttöön myöhemmin osittain, oli lähes kaksinkertainen vuoteen 2007 verrattuna (osuus kasvoi 18,32 prosentista 33,33 prosenttiin).

5.3. Alkuperäisiä hakemuksia hylättiin edelleen pääasiassa seuraavista syistä:

- tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusten suojaaminen (4 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta); tällä perusteella hylättyjen hakemusten osuus kasvoi hieman vuodesta 2007 (23,48 prosentista 26,63 prosenttiin);

- komission päätöksentekomenettelyn suojaaminen (4 artiklan 3 kohta); sisäiseen käyttöön tarkoitettuja mielipiteitä koskevien tapausten osuus hylätyistä hakemuksista oli 15,22 prosenttia ja tapausten, joista ei ole vielä tehty päätöstä, 13,5 prosenttia, eli yhteensä 28,72 prosenttia (kun vastaava osuus vuonna 2007 oli 31,31 prosenttia).

Taloudellisten etujen suojaamisen ja kansainvälisten suhteiden suojaamisen perusteella hylättyjen hakemusten osuus oli edelleen merkittävä: ensin mainittujen osuus oli 14,4 prosenttia (10,79 prosenttia vuonna 2007) ja jälkimmäisten 10,24 prosenttia (10,98 prosenttia vuonna 2007) kaikista hylätyistä hakemuksista.

5.4. Hylkäämispäätöksiä vahvistettiin edelleen pääasiassa seuraavista syistä:

- tutkintatoimien tarkoituksen suojaaminen (27,85 prosenttia; vastaava osuus vuonna 2007 oli 24,75 prosenttia)

- taloudellisten etujen suojaaminen (24,89 prosenttia; vastaava osuus vuonna 2007 oli 25,25 prosenttia)

- komission päätöksentekomenettelyn suojaaminen: tapausten, joista ei ole vielä tehty päätöstä, osuus hylätyistä hakemuksista oli 17,3 prosenttia ja sisäiseen käyttöön tarkoitettuja lausuntoja koskevien tapausten osuus 12,24 prosenttia, eli yhteensä 29,54 prosenttia (kun vastaava kokonaisosuus vuonna 2007 oli 17,4 prosenttia).

6. Euroopan oikeusasiamiehelle tehdyt kantelut

6.1. Oikeusasiamies sai vuoden 2008 aikana päätökseen 16 sellaisen komissiota vastaan tehdyn kantelun käsittelyn, jotka koskivat komission päätöstä olla luovuttamatta asiakirjoja.[5] Nämä tapaukset on esitetty seuraavassa taulukossa.

Neljän tapauksen käsittely päätettiin toteamatta hallinnollista epäkohtaa |

3006/2004/BB | 3114/2004/IP | 576/2005/GG | 1129/2007/MF |

Viiden tapauksen käsittely päätettiin esittämällä kriittisiä tai muita huomautuksia |

3303/2005/GG | 1881/2006/JF | 3208/2006/GG | 255/2007/PB | 2681/2007/PB |

Seitsemän tapauksen käsittely lopetettiin jatkamatta tutkintaa |

101/2004/GG | 2465/2004/TN | 3090/2005/GK | 3492/2006/WP |

3824/2006/GG | 1452/2007/PB | 2420/2007/BEH |

6.2. Oikeusasiamies aloitti vuoden 2008 aikana 14 sellaisen kantelun käsittelyn, jotka koskivat päätöstä olla luovuttamatta asiakirjoja.

7. Tuomioistuimessa nostetut kanteet

7.1. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin antoi viisi tuomiota asioissa, jotka koskivat komission päätöstä evätä asetuksen N:o 1049/2001 nojalla kokonaan tai osittain oikeus tutustua asiakirjoihin.

7.1.1. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 30. tammikuuta 2008 antama tuomio asiassa T-380/04, Ioannis Terezakis vastaan komissio

Tuomioistuin kumosi osittain komission päätöksen, jolla evättiin oikeus tutustua kahteen asiakirjaan. Nämä asiakirjat olivat tarkastusraportti ja Ateenan lentokentän ja erään konsortion välillä allekirjoitettu sopimus.

Tuomioistuin katsoi, että päätös olla myöntämättä oikeutta tutustua tarkastusraporttiin oli perusteltu, koska raporttia suojattiin koko tutkinta- ja tilintarkastustoimien keston ajan.

Sopimuksesta tuomioistuin totesi, että koska komissio oli jo luovuttanut eräitä sopimukseen sisältyviä tietoja, hakijalle olisi pitänyt antaa vähintään nämä jo luovutetut tiedot. Tuomioistuin kumosi tämän vuoksi komission päätöksen osittain, koska siinä evättiin oikeus tutustua osaan sopimusta.

7.1.2. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 5. kesäkuuta 2008 antama tuomio asiassa T-141/05, Internationaler Hilfsfonds vastaan komissio

Tuomioistuin vahvisti komission kannan ja jätti kumoamiskanteen tutkimatta. Tuomioistuin totesi, että kanteen kohteena olevalla päätöksellä ainoastaan vahvistettiin aikaisempi päätös, johon ei ollut haettu muutosta määräajassa.

Tuomioistuin katsoi, että oikeusasiamiesmenettely ja tuomioistuinmenettely ovat selkeästi toisistaan erillisiä menettelyjä, ja vahvisti, että nämä kaksi menettelyä ovat keskenään vaihtoehtoiset. Tuomioistuin totesi lisäksi, että koska muutosta ei ollut haettu määräajassa, oikeusasiamiehen päätös ei voi muodostaa uutta perustetta, jonka nojalla hakija voisi hakea aikaisemmin tehdyn lopullisen päätöksen kumoamista, vaikka oikeusasiamies olisikin todennut, että kyseessä oli hallinnollinen epäkohta.

Kantaja on valittanut tuomiosta yhteisöjen tuomioistuimeen.

7.1.3. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 9. syyskuuta 2008 antama tuomio asiassa T-403/05, MyTravel Group plc vastaan komissio

Tuomioistuin vahvisti kaksi komission päätöstä (lukuun ottamatta kahta asiakirjaa), joilla evättiin oikeus tutusta kilpailuasioita koskeviin asiakirjoihin. Päätöksissä vedottiin useisiin poikkeuksiin (päätöksentekomenettely, oikeudellinen neuvonta ja tutkintatoimet). Tuomioistuin kumosi kuitenkin sen osan komission päätöksestä, jossa evättiin oikeus tutustua erääseen asiakirjaan tutkintatoimia koskevan poikkeuksen perusteella, koska se katsoi, ettei tutustumisoikeuden epäämiselle ollut esitetty riittävän selkeitä perusteita.

Tuomioistuin totesi, että

- yhteisön toimielimillä on päätöksentekomenettelyssä oikeus suojata sisäisiä keskustelujaan ja neuvottelujaan silloin, kun se on yleisen edun kannalta välttämätöntä, jotta voidaan turvata toimielinten kyky hoitaa tehtäviään etenkin silloin, kun ne käyttävät hallinnollista päätöksentekovaltaansa

- koska asetus koskee yleisön oikeutta tutustua asiakirjoihin, erityiset tai yksityisluonteiset edut eivät ole merkitsevä elementti punnittaessa intressejä kyseisessä asetuksessa säädetyllä tavalla.

Ruotsi on valittanut tuomiosta yhteisöjen tuomioistuimeen.

7.1.4. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 10. syyskuuta 2008 antama tuomio asiassa T-42/05, Rhiannon Williams vastaan komissio

Tässä asiassa hakija esitti kaksi kanneperustetta. Toinen perustui siihen, että kantajalta oli implisiittisesti evätty oikeus tutustua sellaisiin asiakirjoihin, joiden ”oli oltava olemassa”, ja toinen koski niiden poikkeusten virheellistä tulkintaa ja soveltamista, joiden nojalla oli evätty oikeus tutustua valituksen kohteena olevassa päätöksessä mainittuihin asiakirjoihin.

Kun tarkastellaan ensin mainittua kanneperustetta, tuomioistuin kumosi komission päätöksen tältä osin, ja totesi, että toimielimillä on velvollisuus auttaa hakijaa tämän esittämän hakemuksen selventämisessä. Jos hakemusta ei tästä huolimatta saada selvennettyä, toimielimen on oltava selkeä, sillä muussa tapauksessa voidaan katsoa, että toimielin on implisiittisesti evännyt oikeuden tutustua asiakirjoihin, joita ei ole erikseen mainittu. Implisiittinen epäämispäätös on aina perustelematon päätös, ja se on siksi aina kumottavissa pelkästään tällä perusteella.

Tuomioistuin vahvisti komission päätöksen siltä osin kuin siinä evätään eksplisiittisesti oikeus tutustua asiakirjoihin.

7.1.5. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 18. joulukuuta 2008 antama tuomio asiassa T-144/05, Pablo Muñiz vastaan komissio:

Tuomioistuin kumosi komission päätöksen, jolla evätään päätöksentekomenettelyä koskevan poikkeuksen nojalla oikeus tutustua tariffiluokitusta koskeviin, komiteamenettelyyn liittyviin asiakirjoihin.

Tuomioistuin myönsi, että päätöksentekomenettelyn suojaaminen siihen ulkopuolelta kohdistuvalta kohdennetulta paineelta voi olla perusteltu syy rajoittaa oikeutta tutustua asiakirjoihin. Se katsoi kuitenkin, että tällaisen paineen olemassaolosta on saatava varmuus ja lisäksi on osoitettava, että on olemassa kohtuudella odotettavissa oleva riski siitä, että kyseinen ulkoinen paine vaikuttaa tehtävään päätökseen olennaisesti.

7.2. Asetuksen N:o 1049/2001 mukaisesti tehdyistä komission päätöksistä nostettiin vuonna 2008 yhteensä 23 uutta kannetta[6], joista neljä koski muutoksenhakua:

Asia C-506/08P, valittaja: Ruotsi, muut osapuolet: MyTravel ja komissio | Asia C-362/08P, valittaja: Internationaler Hilfsfonds e.V., muu osapuoli: komissio | Asia C-281/08P, valittaja: Landtag Schleswig-Holstein, muu osapuoli: komissio |

Asia C-28/08P, valittaja: komissio, muu osapuoli: The Bavarian Lager Co. Ltd | Asia T-509/08, Ryanair Ltd v. komissio | Asia T-500/08, Ryanair Ltd v. komissio |

Asia T-499/08, Ryanair Ltd v. komissio | Asia T-498/08, Ryanair Ltd v. komissio | Asia T-497/08, Ryanair Ltd v. komissio |

Asia T-496/08, Ryanair Ltd v. komissio | Asia T-495/08, Ryanair Ltd v. komissio | Asia T-494/08, Ryanair Ltd v. komissio |

Asia T-474/08, Dieter C. Umbach v. komissio | Asia T-437/08, CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide) v. komissio | Asia T-383/08, New Europe v. komissio |

Asia T-380/08, Alankomaat v. komissio | Asia T-362/08, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH v. komissio | Asia T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG v. komissio |

Asia T-342/08, Edward William Batchelor v. komissio | Asia T-250/08, Edward William Batchelor v. komissio | Asia T-221/08, Guido Strack v. komissio |

Asia T-186/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN) v. komissio | Asia T-29/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN) v. komissio |

8. Päätelmät

8.1. Hakemusten luonne ja hylkäämisperusteet

Analyysin tuloksena saadun yleiskuvan perusteella voidaan todeta, että huomattava osa asiakirjoihin tutustumista koskevista hakemuksista liittyi edellisvuosien tapaan komission toimintaan yhteisön lainsäädännön soveltamisen valvojana. Hyvin usein hakija pyytää saada tutustua asiakirjaan, johon hän voisi mahdollisesti vedota väitteidensä tueksi esimerkiksi yhteisön lainsäädännön oletettuun rikkomiseen liittyvän kantelun, hallinnollisen muutoksenhaun tai tuomioistuimessa nostetun kanteen yhteydessä esimerkiksi silloin kun on kyse komission tekemästä kilpailupolitiikkaa koskevasta päätöksestä. Yleensä toimielimiä pyydetään luovuttamaan huomattava määrä asiakirjoja, joiden analysoiminen vaatii paljon hallinnollista työtä.

Lisäksi olisi otettava huomioon, että komission päätöksentekoprosessin suojaamiseen liittyvään poikkeukseen vedotaan pääasiassa silloin, kun on kyse yksilöä koskevista päätöksistä. Lainvalmistelun yhteydessä yhä useampi asiakirja julkistetaan odottamatta, että komissiolle esitetään hakemus saada asiakirja tutustuttavaksi. Komission pääosastot ovat laatineet politiikan eri osa-alueita koskevia internetsivustoja, joilla ne ovat julkaisseet huomattavan määrän asiakirjoja.

Taloudellisten etujen suojaamiseen perustuvaan poikkeukseen vedotaan pääasiassa silloin, kun on kyse kilpailupolitiikkaan liittyvien asiakirjojen luovuttamista koskevista hakemuksista.

Komissio on ottanut nämä vuosi vuodelta vahvistuvat suuntaukset huomioon laatiessaan asetuksen uudelleenlaadintaa koskevaa ehdotusta.

8.2. Oikeuskäytännön kehitys

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on vahvistanut oikeuskäytäntönsä useissa kysymyksissä:

- Tutustuttavaksi pyydetyt asiakirjat on yleensä tutkittava konkreettisesti ja tapauskohtaisesti.

- Tutustumisoikeuden epäävää päätöstä arvioitaessa ei oteta huomioon asian mahdollista erityismerkitystä hakijalle.

- Tutkinta- ja tilintarkastustoimien suojaan liittyvää poikkeusta sovelletaan kyseisten toimien keston ajan.

Lisäksi tuomioistuin on selventänyt kantaansa useisiin kysymyksiin:

- Oikeusasiamiesmenettely on tuomioistuinmenettelystä erillinen, ja nämä kaksi menettelyä ovat keskenään vaihtoehtoiset.

- Yhteisön toimielimillä on oikeus suojata sisäisiä keskustelujaan ja neuvottelujaan etenkin niihin ulkopuolelta kohdistuvalta kohdennetulta paineelta silloin, kun se on yleisen edun kannalta välttämätöntä, jotta voidaan turvata toimielinten kyky hoitaa tehtäviään etenkin silloin, kun ne käyttävät hallinnollista päätöksentekovaltaansa.

- Toimielinten on kuitenkin pystyttävä osoittamaan, että tällainen ulkoinen paine on olemassa, ja niiden on lisäksi osoitettava, että on olemassa kohtuudella odotettavissa oleva riski siitä, että kyseinen ulkoinen paine vaikuttaa tehtävään päätökseen olennaisesti.

- Implisiittinen epäämispäätös on aina perustelematon päätös, ja se on siksi aina kumottavissa pelkästään tällä perusteella.

LIITE

Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamiseen liittyviä tilastoja

1. REKISTERIN SISÄLTÖ

2002 | 2 095 | 6 478 | 134 | 116 | 3 066 | 11 889 |

2003 | 2 338 | 6 823 | 135 | 113 | 2 467 | 11 876 |

2004 | 2 327 | 7 484 | 134 | 145 | 2 718 | 12 808 |

2005 | 2 152 | 7 313 | 129 | 126 | 2 674 | 12 394 |

2006 | 2 454 | 6 628 | 129 | 380 | 3 032 | 12 623 |

2007 | 2 431 | 6 647 | 129 | 717 | 3 255 | 13 179 |

2008 | 2 295 | 8 882 | 131 | 747 | 3 640 | 15 695 |

Yhteensä | 15 753 | 46 762 | 790 | 1 597 | 21 985 | 102 582 |

ALKUPERÄISET HAKEMUKSET

2. HAKEMUSTEN MÄÄRÄ

2006 | 2007 | 2008 |

3 841 | 4 196 | 5 197 |

3. VASTAUKSET

2006 | 2007 | 2008 |

Määrä | % | Määrä | % | Määrä | % |

UUDISTETUT HAKEMUKSET

4. HAKEMUSTEN MÄÄRÄ

2006 | 2007 | 2008 |

140 | 273 | 156 |

5. VASTAUKSET

2006 | 2007 | 2008 |

Määrä | % | Määrä | % | Määrä | % |

KIELTÄVÄT VASTAUKSET PERUSTEENA KÄYTETYN POIKKEUKSEN MUKAAN (%)

6. ALKUPERÄISET HAKEMUKSET

2006 | 2007 | 2008 |

4 art. 1 kohdan a alakohta: yleisen edun suoja – ensimmäinen luetelmakohta – yleinen turvallisuus | 1,53 | 1,19 | 0,18 |

4 art. 1 kohdan a alakohta: yleisen edun suoja – toinen luetelmakohta – puolustus ja sotilasasiat | 0,60 | 2,23 | 0,82 |

4 art. 1 kohdan a alakohta: yleisen edun suoja – kolmas luetelmakohta – kansainväliset suhteet | 7,06 | 10,98 | 10,24 |

4 art. 1 kohdan a alakohta: yleisen edun suoja – neljäs luetelmakohta – finanssi-, raha- tai talouspolitiikka | 1,19 | 1,26 | 2,9 |

4 art. 1 kohdan b alakohta: yksityiselämän ja yksilön koskemattomuuden suojaaminen | 4,85 | 5,04 | 5,98 |

4 art. 2 kohta: ensimmäinen luetelmakohta – taloudellisten etujen suojaaminen | 8,94 | 10,79 | 14,4 |

4 art. 2 kohta: toinen luetelmakohta –tuomioistuinkäsittelyn ja oikeudellisen neuvonannon suojaaminen | 7,49 | 6,08 | 6,52 |

4 art. 2 kohta: kolmas luetelmakohta –tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien suojaaminen | 30,72 | 23,48 | 26,63 |

4 art. 3 kohta: ensimmäinen luetelmakohta – päätöksentekomenettely, jossa ei ole vielä tehty päätöstä | 14,30 | 12,02 | 13,5 |

4 art. 3 kohta: toinen luetelmakohta – päätöksentekomenettely, jossa on jo tehty päätös: sisäiseen käyttöön osaksi neuvotteluja ja alustavia keskusteluja tarkoitetut mielipiteet | 19,06 | 19,29 | 15,22 |

4 art. 5 kohta: jäsenvaltion kieltävä vastaus | 4,26 | 7,64 | 3,62 |

Yhteensä | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

7. UUDISTETUT HAKEMUKSET

2006 | 2007 | 2008 |

4 art. 1 kohdan a alakohta: yleisen edun suoja – ensimmäinen luetelmakohta – yleinen turvallisuus | 0,00 | 0,9 | 0,42 |

4 art. 1 kohdan a alakohta: yleisen edun suoja – toinen luetelmakohta – puolustus ja sotilasasiat | 0,49 | 0,4 | 0,42 |

4 art. 1 kohdan a alakohta: yleisen edun suoja – kolmas luetelmakohta – kansainväliset suhteet | 3,40 | 2,2 | 5,91 |

4 art. 1 kohdan a alakohta: yleisen edun suoja – neljäs luetelmakohta – finanssi-, raha- tai talouspolitiikka | 0,97 | 0,4 | 0,84 |

4 art. 1 kohdan b alakohta: yksityiselämän ja yksilön koskemattomuuden suojaaminen | 13,59 | 4,8 | 5,06 |

4 art. 2 kohta: ensimmäinen luetelmakohta – taloudellisten etujen suojaaminen | 16,50 | 25,25 | 24,89 |

4 art. 2 kohta: toinen luetelmakohta –tuomioistuinkäsittelyn ja oikeudellisen neuvonannon suojaaminen | 10,19 | 4,8 | 3,8 |

4 art. 2 kohta: kolmas luetelmakohta – tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien suojaaminen | 27,18 | 24,75 | 27,85 |

4 art. 3 kohta: ensimmäinen luetelmakohta – päätöksentekomenettely, jossa ei ole vielä tehty päätöstä | 7,77 | 5,7 | 17,3 |

4 art. 3 kohta: toinen luetelmakohta – päätöksentekomenettely, jossa on jo tehty päätös: sisäiseen käyttöön osaksi neuvotteluja ja alustavia keskusteluja tarkoitetut mielipiteet | 9,71 | 11,7 | 12,24 |

4 art. 5 kohta: jäsenvaltion kieltävä vastaus | 10,19 | 19,1 | 1,27 |

Yhteensä | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

HAKEMUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TEKIJÖIDEN MUKAAN

8. HAKIJOIDEN AMMATILLIS-YHTEISKUNNALLISEN ASEMAN MUKAAN (%)

2006 | 2007 | 2008 |

Akateemisten alojen edustajat | 32,08 | 31,85 | 31,03 |

Kansalaisyhteiskunta (eturyhmät, teollisuus, kansalaisjärjestöt jne.) | 17,27 | 17,77 | 18,26 |

Hakijat, joiden ammatillis-yhteiskunnallista asemaa ei ole ilmoitettu | 16,55 | 15,33 | 16,75 |

Viranomaiset (muut kuin EU:n toimielimet) | 15,67 | 15,69 | 14,19 |

Asianajajat | 10,43 | 9,69 | 11,01 |

EU:n muut toimielimet | 6,85 | 6,75 | 6,3 |

Toimittajat | 1,14 | 2,90 | 2,46 |

9. HAKEMUSTEN MAANTIETEELLISEN ALKUPERÄN MUKAAN (%)

2006 | 2007 | 2008 |

Belgia | 20,26 | 19,86 | 18,93 |

Saksa | 18,67 | 15,58 | 16,89 |

Italia | 8,41 | 8,18 | 8,54 |

Ranska | 9,31 | 9,32 | 8 |

Yhdistynyt kuningaskunta | 5,73 | 5,76 | 6,34 |

Espanja | 5,33 | 5,92 | 5,29 |

Alankomaat | 5,35 | 4,42 | 4,83 |

Muut | 0,63 | 1,76 | 2,63 |

Luxemburg | 2,15 | 2,8 | 2,61 |

Ei ilmoitettu | 1,64 | 1,16 | 2,61 |

Puola | 2,61 | 2,41 | 2,57 |

Tanska | 1,55 | 1,23 | 2,45 |

Itävalta | 3,18 | 2,71 | 2,11 |

Kreikka | 1,2 | 1,5 | 1,93 |

Portugali | 1,31 | 1,18 | 1,5 |

Ruotsi | 1,24 | 1,46 | 1,44 |

Irlanti | 1,15 | 0,82 | 1,28 |

Tšekki | 1,08 | 0,89 | 1,26 |

Sveitsi | 0,77 | 0,82 | 1,18 |

Suomi | 0,78 | 1,43 | 1,08 |

Yhdysvallat | 0,89 | 0,61 | 1,02 |

Unkari | 0,95 | 0,86 | 0,86 |

Liettua | 1,21 | 0,55 | 0,62 |

Romania | 0,2 | 0,96 | 0,58 |

Norja | 0,51 | 0,32 | 0,36 |

Bulgaria | 0,25 | 0,94 | 0,36 |

Slovenia | 0,31 | 1,8 | 0,32 |

Latvia | 0,2 | 0,14 | 0,28 |

Liechtenstein | 0,12 | 0,45 | 0,28 |

Slovakia | 0,37 | 0,59 | 0,24 |

Japani | 0,18 | 0,2 | 0,24 |

Kypros | 0,26 | 0,25 | 0,22 |

Malta | 0,49 | 0,45 | 0,2 |

Kiina (ml. Hongkong) | 0,08 | 1,01 | 0,14 |

Viro | 0,37 | 0,29 | 0,1 |

Venäjä | 0,11 | 0,05 | 0,1 |

Meksiko | 0,02 | 0,05 | 0,1 |

Kroatia | 0,22 | 0,43 | 0,08 |

Ukraina | 0,14 | 0,04 | 0,08 |

Uusi-Seelanti | 0,08 |

Australia | 0,15 | 0,07 | 0,06 |

Brasilia | 0,05 | 0,04 | 0,06 |

Turkki | 0,22 | 0,12 | 0,04 |

Kanada | 0,15 | 0,25 | 0,04 |

Israel | 0,09 | 0,12 | 0,04 |

Etelä-Afrikka | 0,04 |

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia | 0,08 | 0,04 | 0,02 |

Albania | 0,05 | 0,02 | 0,02 |

Islanti | 0,03 | 0,02 | 0 |

Egypti | 0,14 | 0 |

2006 | 2007 | 2008 |

EU-maat | 93,93 | 92,28 | 99,46 |

Ehdokasmaat | 0,22 | 0,12 | 0 |

Muut | 3,49 | 4,55 | 0 |

Ei ilmoitettu | 2,37 | 3,05 | 0,54 |

10. ALAN MUKAAN (%)

Pääosasto / Yksikkö | 2007 | 2008 |

SG – Pääsihteeristö | 10,19 | 9,38 |

TREN – Energia ja liikenne | 7,54 | 8,18 |

MARKT – Sisämarkkinat | 6,46 | 7,28 |

COMP – Kilpailu | 7,32 | 7,18 |

JLS – Oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasiat | 8,45 | 6,69 |

ENV – Ympäristö | 6,11 | 6,07 |

ENTR – Yritystoiminta | 5,48 | 5,91 |

SANCO – Terveys ja kuluttajansuoja | 4,27 | 5,74 |

TAXUD – Verotus ja tulliliitto | 4,82 | 5,17 |

ADMIN – Henkilöstö ja hallinto | 2,34 | 4,08 |

EMPL – Työllisyys- ja sosiaaliasiat | 3,1 | 3,72 |

AGRI – Maatalous | 4,11 | 3,6 |

REGIO – Aluepolitiikka | 3,69 | 3,42 |

TRADE – Kauppa | 2,48 | 2,72 |

RELEX – Ulkosuhteet | 4,09 | 2,39 |

INFSO – Tietoyhteiskunta | 2,21 | 2,3 |

SJ – Oikeudellinen yksikkö | 1,34 | 1,75 |

DEV – Kehitysyhteistyö | 2,12 | 1,67 |

AIDCO – EuropeAid -yhteistyötoimisto | 1,27 | 1,55 |

ELARG – Laajentuminen | 3,18 | 1,5 |

EAC – Koulutus ja kulttuuri | 1,58 | 1,4 |

RTD – Tutkimus | 1,64 | 1,23 |

ECFIN – Talous ja rahoitus | 1,07 | 1,23 |

FISH – Kalastus | 0,95 | 1,13 |

BUDG – Budjetti | 1,31 | 1,07 |

COMM – Viestintä | 0,73 | 0,85 |

OLAF – Euroopan petostentorjuntavirasto | 0,45 | 0,62 |

CAB – Komission jäsenten kabinetit | 0,16 | 0,43 |

DGT – Käännöstoimen pääosasto | 0,4 | 0,32 |

ADMIN (OIB) | 0,22 | 0,28 |

EPSO – Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto | 0,08 | 0,23 |

ESTAT – Eurostat | 0,24 | 0,22 |

PMO – Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto | 0,13 | 0,18 |

ECHO – Humanitaarisen avun toimisto | 0,21 | 0,15 |

JRC – Yhteinen tutkimuskeskus | 0,02 | 0,13 |

IAS – Sisäinen tarkastus | 0,1 | 0,07 |

BEPA – Eurooppa-politiikan neuvonantajien toimisto | 0,06 | 0,07 |

OPOCE – Julkaisutoimisto | 0,03 | 0,05 |

SCIC – Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu | 0,02 | 0,02 |

DIGIT | 0,03 | 0 |

FC – Varainhoidon valvonta | 0,02 | - |

Yhteensä: | 100 | 100 |

[1] EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

[2] Lisätietoja avoimuuspolitiikasta on Euroopan unionin tiedotteessa osoitteessa http://europa.eu/bulletin/en/200804/p101006.htm#anch0006

[3] KOM(2007) 185 lopullinen, 18.4.2007.

[4] ”Arkaluonteisia ovat asiakirjat, jotka ovat peräisin toimielimistä tai niiden virastoista, jäsenvaltioista tai kolmansista maista tai kansainvälisistä järjestöistä ja joiden turvaluokitus on ”TRÈS SECRET / TOP SECRET”, ”SECRET” tai ”CONFIDENTIEL” kyseisen toimielimen niiden sääntöjen mukaisesti, joilla suojellaan Euroopan unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion olennaisia etuja 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuilla aloilla, erityisesti yleisen turvallisuuden, puolustuksen ja sotilasasioiden osalta” (9 artiklan 1 kohta).

[5] Lisätietoja näistä tapauksista on saatavilla osoitteessa http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/en/default.htm

[6] Näitä asioita käsitellään yksityiskohtaisemmin osoitteessa http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fi.

Top