Help Print this page 

Document 52008PC0174

Title and reference
Ehdotus: neuvoston päätös Euroopan yhteisön puolesta omaksuttavasta kannasta Århusin yleissopimuksen 14 artiklan tulkintaan

/* KOM/2008/0174 lopull. */
  • No longer in force
Multilingual display
Text

52008PC0174

Ehdotus: neuvoston päätös Euroopan yhteisön puolesta omaksuttavasta kannasta Århusin yleissopimuksen 14 artiklan tulkintaan /* KOM/2008/0174 lopull. */


[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO |

Bryssel 7.4.2008

KOM(2008) 174 lopullinen

Ehdotus:

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan yhteisön puolesta omaksuttavasta kannasta Århusin yleissopimuksen 14 artiklan tulkintaan

(komission esittämä)

PERUSTELUT

Yhteisö on tiedon saannista, kansalaisten osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen (tehty Århusissa 25. kesäkuuta 1998, jäljempänä ’Århusin yleissopimus’) sopimuspuoli[1].

Yhteisö on myös hyväksynyt yleissopimukseen tehdyn muutoksen[2], joka tehtiin sopimuspuolten toisessa kokouksessa 27. toukokuuta 2005 päätöksellä II/1 ja joka koskee yleisön osallistumista päätöksentekoprosesseihin silloin, kun kyseessä on muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön.

Yleissopimuksen 14 artiklassa määrätään menettelyistä, joita on noudatettava, kun yleissopimukseen tehdään muutoksia. Kyseisen artiklan 4 kappale koskee erityisesti muutoksia, jotka tehdään muihin yleissopimuksen osiin kuin liitteisiin. Kappale kuuluu seuraavasti:

" 4. Yleissopimuksen tallettaja toimittaa sopimuspuolille tämän artiklan 3 kappaleen mukaisesti hyväksytyt tämän yleissopimuksen muutokset ratifiointia tai hyväksymistä varten. Muut tämän yleissopimuksen muutokset kuin liitettä koskevat muutokset tulevat voimaan muutokset ratifioineiden tai hyväksyneiden sopimuspuolten osalta yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut niiden ratifiointia tai hyväksymistä koskevan ilmoituksen vähintään kolmelta neljäsosalta kyseisistä sopimuspuolista. Tämän jälkeen muutokset tulevat voimaan muiden sopimuspuolten osalta yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona asianomainen sopimuspuoli tallettaa muutoksia koskevan ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa tallettajan huostaan ."

Ilmaisu ”vähintään kolmelta neljäsosalta kyseisistä sopimuspuolista” voidaan tulkita eri tavoin. Se voi viitata joko yleissopimuksen kaikkiin sopimuspuoliin, joiden määrä muuttuu ajan myötä, (vaihtoehto ”tällä hetkellä”) tai niihin yleissopimuksen sopimuspuoliin, jotka olivat sopimuspuolia muutoksen tekemisen aikaan (vaihtoehto ”sovitulla hetkellä”), taikka sopimuspuolten määrään muutoksen tekemisen aikaan (vaihtoehto ”yhdistetty”).

Yleissopimuksen 14 artiklan 4 kappaleen tulkinnasta riippuen yleissopimuksen muutokset (muut kuin liitettä koskevat muutokset) tulevat voimaan eri aikaan, koska niiden sopimuspuolten määrä, joiden on hyväksyttävä muutos, ennen kuin se tulee voimaan, on suurempi vaihtoehdossa ”tällä hetkellä" kuin vaihtoehdoissa ”sovitulla hetkellä” tai ”yhdistetty”.

Kun epäselvä määräys voidaan tulkita eri tavoin, sopimuspuolilla on viime kädessä valta sopia sen tulkinnasta. Asiasta voidaan tehdä päätös sopimuspuolten kokouksessa.

Århusin yleissopimuksen sopimuspuolet pyrkivät siihen, että sopimuspuolten toisessa kokouksessa tehdyllä päätöksellä II/1 tehty muutos ja muut mahdolliset yleissopimuksen muutokset tulevat voimaan mahdollisimman pian. Tämän vuoksi sopimuspuolten odotetaan tekevän sopimuspuolten kolmannessa kokouksessa kesäkuussa 2008 yleissopimuksen 14 artiklan 4 kappaleen tulkinnasta päätös, jossa suositaan joko vaihtoehtoa ”sovitulla hetkellä” tai ”yhdistetty”.

Tämän vuoksi olisi muodostettava Euroopan yhteisön kanta siihen, mitä tulkintaa 14 artiklan 4 kappaleesta yhteisö haluaa tukea.

Tätä varten on otettava huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 300 artiklan 2 kohdan toinen alakohta. Sen mukaan neuvosto määrittää yhteisön kannan kansainvälisellä sopimuksella perustetussa elimessä silloin, kun tällaisen elimen on tehtävä päätöksiä, joilla on oikeusvaikutuksia. Tällöin neuvosto päättää kannasta määräenemmistöllä komission ehdotuksen perusteella.

Yhteisön tulisi kannattaa joko vaihtoehtoa ”sovitulla hetkellä” tai ”yhdistetty”. Kumpikin näistä johtaisi siihen, että sopimuspuolten toisen kokouksen päätöksellä II/1 tehty muutos ja muut mahdolliset yleissopimuksen muutokset tulevat voimaan mahdollisimman pian.

Ehdotus:

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan yhteisön puolesta omaksuttavasta kannasta Århusin yleissopimuksen 14 artiklan tulkintaan

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen[3],

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisö on tiedon saannista, kansalaisten osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen (tehty Århusissa 25. kesäkuuta 1998, jäljempänä ’Århusin yleissopimus’) sopimuspuoli[4].

(2) Århusin yleissopimuksen 14 artiklan 4 kohta, jossa määrätään edellytyksistä muiden yleissopimuksen muutosten kuin liitettä koskevien muutoksien voimaantulolle, voidaan tulkita eri tavoin, koska ilmaisu ”vähintään kolmelta neljäsosalta kyseisistä sopimuspuolista” on monimerkityksinen.

(3) Yleissopimuksen sopimuspuolilla on viime kädessä valta sopia yleissopimuksen tulkinnasta. Asiasta voidaan tehdä päätös sopimuspuolten kokouksessa.

(4) Århusin yleissopimuksen sopimuspuolten, jotka haluavat ratkaista tulkintaan liittyvän epäselvyyden, jotta sopimuspuolten toisen kokouksen päätöksellä II/1 tehty muutos ja muut mahdolliset yleissopimuksen muutokset voisivat tulla voimaan mahdollisimman pian, odotetaan tekevän sopimuspuolten tulevassa kokouksessa päätös yleissopimuksen 14 artiklan 4 kappaleen tulkinnasta.

(5) Euroopan yhteisön tulisi tukea sellaista yleissopimuksen 14 artiklan 4 kohdan tulkintaa, joka suosii muutosten voimaantuloa mahdollisimman pian,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Århusin yleissopimuksen sopimuspuolten kolmannessa kokouksessa komissio tukee yhteisön puolesta sellaista yleissopimuksen 14 artiklan 4 kohtaan sisältyvän ilmaisun ”vähintään kolmelta neljäsosalta kyseisistä sopimuspuolista” tulkintaa, jolla varmistetaan muutosten pikainen voimaantulo.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

[pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] Neuvoston päätös 2005/370/EY, tehty 17 päivänä helmikuuta 2005, tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 124, 17.5.2005, s. 1).

[2] Neuvoston päätös 2006/957/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, muutoksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevaan yleissopimukseen (EUVL L 386, 29.12.2006, s. 46).

[3] EUVL C, s. .

[4] Neuvoston päätös 2005/370/EY, tehty 17 päivänä helmikuuta 2005, tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 124, 17.5.2005, s. 1).

Top