Help Print this page 

Document 52007PC0441

Title and reference
Ehdotus neuvoston päätös EU-Meksiko-yhteisneuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta, joka koskee yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2001 9 artiklan täytäntöönpanoa kehyksen luomiseksi vastavuoroista tunnustamista koskeville sopimuksille

/* KOM/2007/0441 lopull. - ACC 2007/0015 */
  • In force
Multilingual display
Text

52007PC0441

Ehdotus neuvoston päätös EU-Meksiko-yhteisneuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta, joka koskee yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2001 9 artiklan täytäntöönpanoa kehyksen luomiseksi vastavuoroista tunnustamista koskeville sopimuksille /* KOM/2007/0441 lopull. - ACC 2007/0015 */


[pic] | EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO |

Bryssel 24.7.2007

KOM(2007)441 lopullinen

2007/0155(ACC)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

EU-Meksiko-yhteisneuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta, joka koskee yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2001 9 artiklan täytäntöönpanoa kehyksen luomiseksi vastavuoroista tunnustamista koskeville sopimuksille

(komission esittämä)

PERUSTELUT

EU:n ja Meksikon vapaakauppa-alue perustettiin EU-Meksiko-yhteisneuvoston päätöksillä. EU-Meksiko-yhteisneuvoston päätöksessä N:o 2/2001 säädetään sopimuspuolten välisen palvelukaupan vapauttamisesta GATS-sopimuksen V artiklan mukaisesti, ja sen 7, 9 ja 17 artikla sisältävät tarkastelulausekkeet.

Neuvosto valtuutti 23. lokakuuta 2006 komission noudattamaan näitä tarkastelulausekkeita. Päätöksen N:o 2/2001 9 artiklaan sisältyvän tarkastelulausekkeen perusteella Meksikon kanssa käydyt neuvottelut johtivat sopimukseen luoda kehys vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusten neuvottelemiseksi.

Tämän vuoksi komissio suosittelee, että neuvosto hyväksyy oheisen neuvoston päätöksen EU:n yhteiseksi kannaksi liitteenä olevaan ehdotukseen EU-Meksiko-yhteisneuvoston päätökseksi.

2007/0155(ACC)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

EU-Meksiko-yhteisneuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta, joka koskee yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2001 9 artiklan täytäntöönpanoa kehyksen luomiseksi vastavuoroista tunnustamista koskeville sopimuksille

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen[1],

sekä katsoo seuraavaa:

1. EU:n ja Meksikon vapaakauppa-alue perustettiin EU-Meksiko-yhteisneuvoston päätöksillä. EU-Meksiko-yhteisneuvoston päätöksessä N:o 2/2001 säädetään sopimuspuolten välisen palvelukaupan vapauttamisesta GATS-sopimuksen V artiklan mukaisesti, ja sen 7, 9 ja 17 artikla sisältävät tarkastelulausekkeet.

2. Yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2001 9 artiklan mukaisesti yhteisneuvosto vahvistaa toimenpiteet, jotka ovat tarpeen vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusten neuvottelemiseksi.

3. Neuvosto valtuutti 23. lokakuuta 2006 komission noudattamaan yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2001 tarkastelulausekkeita. Päätöksen N:o 2/2001 9 artiklaan sisältyvän tarkastelulausekkeen perusteella Meksikon kanssa käydyt neuvottelut johtivat sopimukseen luoda kehys vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusten neuvottelemiseksi.

4. Sopimuspuolten ammattialajärjestöt voisivat antaa suosituksia vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusneuvottelujen tukemiseksi ja helpottamiseksi. Sopimuspuolten olisi arvioitava näiden suositusten johdonmukaisuutta suhteessa yleissopimukseen ja kyseisellä sopimuksella perustetun yhteisneuvoston päätöksiin. Tämän arvioinnin jälkeen sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset voisivat käynnistää neuvottelut,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Hyväksytään liitteenä oleva päätösluonnos EU-Meksiko-yhteisneuvostossa vahvistettavaksi yhteisön kannaksi.

Tehty Brysselissä … päivänä …kuuta ….

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

LIITE

LUONNOS: EU-MEKSIKO-YHTEISNEUVOSTON PÄÄTÖS N:o .../…

tehty […] päivänä […]kuuta […],

27 päivänä helmikuuta 2001 tehdyn yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2001 9 artiklan täytäntöönpanosta kehyksen luomiseksi vastavuoroista tunnustamista koskeville sopimuksille

YHTEISNEUVOSTO, joka

ottaa huomioon EU-Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2001 ja erityisesti sen 9 artiklan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen, jäljempänä ’yleissopimus’, ja erityisesti sen 47 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

5. Periaatteessa viimeistään kolmen vuoden kuluttua päätöksen N:o 2/2001 voimaantulosta yhteisneuvosto vahvistaa toimenpiteet, jotka ovat tarpeen vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusten neuvottelemiseksi.

6. Sopimuspuolten ammattialajärjestöt voisivat antaa suosituksia vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusneuvottelujen tukemiseksi ja helpottamiseksi. Sopimuspuolten olisi arvioitava näiden suositusten johdonmukaisuutta suhteessa yleissopimukseen ja kyseisellä sopimuksella perustetun yhteisneuvoston päätöksiin. Tämän arvioinnin jälkeen sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset voisivat käynnistää neuvottelut.

7. Yleissopimuksen 48 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti ammattialajärjestöjen suositukset arvioi sekakomitea,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

8. Sopimuspuolet rohkaisevat alueellaan toimivia ammattialajärjestöjä antamaan sekakomitealle vastavuoroista tunnustamista koskevia suosituksia, jotta palveluntarjoajat voisivat täyttää joko kokonaan tai osaksi perusteet, joita sopimuspuolet soveltavat palveluja ja erityisesti ammatinharjoittajien palveluja tarjoavien lupa- ja lisenssimenettelyihin, toimintaan ja todistuksiin.

9. Saatuaan edellä olevassa kohdassa tarkoitetut suositukset sekakomitea tarkastelee niitä voidakseen määrittää, ovatko ne johdonmukaisia suhteessa yleissopimukseen ja kyseisellä sopimuksella perustetun yhteisneuvoston päätöksiin.

10. Jos 2 kohdan menettelyn mukaisesti on todettu, että 1 kohdassa tarkoitetut suositukset ovat johdonmukaisia suhteessa yleissopimukseen ja yhteisneuvoston päätöksiin, ja toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että sopimuspuolten asiaan liittyvät säädökset vastaavat toisiaan riittävästi, sopimuspuolet pyrkivät panemaan suositukset täytäntöön ja neuvottelevat kyseisten toimivaltaisten viranomaisten avulla vaatimusten, kelpoisuusehtojen, toimilupien ja muiden määräysten vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen.

11. Edellä olevassa 3 kohdassa tarkoitetut sopimukset tehdään yhteisesti sovitussa määräajassa yhteisneuvoston päätöksenä, joka voi kattaa muun muassa seuraavat seikat:

a) kelpoisuusehtojen vastaavuus, mukaan luettuna koulutus, kokemus ja tutkinnot

b) menettelysääntöjen ja eettisten normien vastaavuus

c) ammatillinen kehitys ja aikuiskoulutus vastaavuuden ylläpitämiseksi

d) paikallistuntemus, johon kuuluvat esim. paikallinen lainsäädäntö, kieli, maantieto ja ilmasto

e) kuluttajansuojaa koskevien vaatimusten vastaavuus (esim. ammattivastuuvakuutus)

f) lyhyen aikavälin väliaikaisten toimilupien erityiskohtelu.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet kirjallisesti toisilleen tarvittavien oikeudellisten menettelyjen päätökseen saattamisesta. Voimaantulopäivä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja Meksikon yhdysvaltojen virallisessa lehdessä.

Tehty

Yhteisneuvoston puolesta

Puheenjohtaja

YKSINOMAAN TALOUSARVION TULOPUOLEEN VAIKUTTAVAAN SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1. EHDOTUKSEN NIMI

Ehdotus neuvoston päätökseksi EU-Meksiko-yhteisneuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta, joka koskee yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2001 9 artiklan täytäntöönpanoa kehyksen luomiseksi vastavuoroista tunnustamista koskeville sopimuksille

2. BUDJETTIKOHTA/-KOHDAT

Luku ja momentti: Ei sovelleta

Kyseiseksi vuodeksi budjetoitu määrä: Ei sovelleta

3. RAHOITUSVAIKUTUKSET

x Ehdotuksella ei ole rahoitusvaikutuksia

( Ehdotuksella ei ole rahoitusvaikutuksia menoihin, mutta sillä on seuraavat rahoitusvaikutukset tuloihin:

(milj. euroa yhden desimaalin tarkkuudella)

Budjettikohta | Tulot[2] | 12 kuukauden jakso, joka alkaa pp.kk.vvvv | [Vuosi n] |

Momentti … | Vaikutukset omiin varoihin |

Momentti … | Vaikutukset omiin varoihin |

Toteutuksen jälkeen |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Momentti … |

Momentti … |

4. PETOSTENTORJUNTA

Ei sovelleta

5. MUUT HUOMAUTUKSET

Ei sovelleta

[1] EUVL C [], [], s. [].

[2] Perinteisistä omista varoista (maatalousmaksut, sokerimaksut, tullimaksut) ilmoitetaan nettomäärät, jotka saadaan vähentämällä bruttomääristä 25 prosenttia jäsenvaltioiden kantokuluja.

Top