Help Print this page 

Document 52004PC0361

Title and reference
Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi intermodaalisista lastausyksiköistä (komission EY:n perustamissopimuksen 250 (2) artiklan nojalla esittämä)

/* KOM/2004/0361 lopull. - COD 2003/0056 */
  • In force
Languages and formats available
Multilingual display
Text

52004PC0361

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi intermodaalisista lastausyksiköistä (komission EY:n perustamissopimuksen 250 (2) artiklan nojalla esittämä) /* KOM/2004/0361 lopull. - COD 2003/0056 */


Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI intermodaalisista lastausyksiköistä (komission EY:n perustamissopimuksen 250 (2) artiklan nojalla esittämä)

PERUSTELUT

Taustaa

Komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi intermodaalisista lastausyksiköistä (KOM(2003) 155) 7. huhtikuuta 2003. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan 1 kohdan ja 80 artiklan 2 kohdan mukaisesti ehdotus toimitettiin neuvostolle ja Euroopan parlamentille (2003/0056(COD)) sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 29. lokakuuta 2003. Alueiden komitea ei aio antaa lausuntoa.

Huhtikuun 10. päivänä 2003 pidetyssä istunnossa Euroopan parlamentin puhemies ilmoitti antaneensa ehdotuksen käsiteltäväksi aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalle, joka toimii vastuuvaliokuntana, sekä lausuntoa varten teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle (C5-0167/2003).

Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta päätti 22. toukokuuta 2003 olla antamatta lausuntoa ehdotuksesta.

Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta nimitti 24. huhtikuuta 2004 esittelijäksi Ulrich Stockmannin. Valiokunta käsitteli komission ehdotusta ja mietintöluonnostaan kokouksissaan 4. marraskuuta 2003 ja 20.-21. tammikuuta 2004. Vimeisessä kokouksessa se hyväksyi lainsäädäntöpäätöslauselman luonnoksen äänin 41-1 ja mietintö luovutettiin 28. tammikuuta 2004 (A5-0016/2004). Euroopan parlamentti hyväksyi Stockmann-mietinnön ensimmäisessä käsittelyssä täysistunnossaan 12. helmikuuta 2004.

Ehdotuksen tarkoitus

Ehdotuksen yleistavoitteena on lisätä intermodaalisen rahtiliikenteen kilpailukykyä luomalla puitteet, joissa voidaan nykyistä paremmin hyödyntää intermodaalisia lastausyksiköitä, kuten kontteja ja vaihtokoreja, kaikissa tie-, meri-, raide- ja sisävesiliikenteen kuljetusmuodoissa.

Ehdotuksessa säädetään kaikkien nykyisten intermodaalisten lastausyksiköiden turvallisuuden parantamiseksi niiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista, huollosta ja valvonnasta.

Uusien intermodaaliyksiköiden osalta on tarkoitus ottaa käyttöön uusinta teknologiaa edustavia turvalaitteita sekä järjestelmä, joka tehostaa lastausyksiköiden käsittelyä terminaaleissa.

Lisäksi ehdotetaan uuden yksikkötyypin ("eurooppalainen intermodaalinen lastausyksikkö") luomista. Tässä lastausyksikössä yhdistyvät eurooppalaisten maaliikenteen konttien ("vaihtokorit") ja meriliikenteen konttien ("ISO-sarja 1") edut, joita ovat lastaustilan optimaalinen käyttö ja pinottavuus. Tämä tuo Euroopan teollisuudelle ja kuljetusyrityksille tehokkuushyötyjä, joiden arvioidaan alentavan logistiikkakustannuksia jopa 2 prosenttia.

Uusi ehdotus noudattelee "uuden lähestymistavan" sisämarkkinamallia. Kaikki tekniset yksityiskohdat ja spesifikaatiot laaditaan eurooppalaisissa standardointielimissä, kuten CENissä.

Komission kanta

Euroopan parlamentti on hyväksynyt komission ehdotuksen keskeiset kohdat.

Parlamentti on kuitenkin laatinut muutamia tarkistuksia. Tarkistusten perusteella komissio esittää alkuperäiseen tekstiinsä muutamia uusia elementtejä.

Komissio on valmis lisäämään tekstiin ne Euroopan parlamentin ehdotukset ja tarkistukset, joilla pyritään parantamaan ja selkiyttämään sen ehdotuksen nykyistä tekstiä. Komissio hyväksyy seuraavat Euroopan parlamentin tarkistukset: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ja 15.

Osa tarkistuksista on hyväksytty siksi, että ne teknisesti selkeyttävät tekstiä (tarkistus 1; tarkistuksen 7 ensimmäinen muutos; tarkistus 10) tai parantavat tekstin loogisuutta ja rakennetta (tarkistukset 3 ja 4, joilla yhdistetään johdanto-osan 10 ja 11 kappaleet; tarkistus 8).

Jotkut tarkistuksista (2, 7, 9, 11 ja 12) on hyväksytty, koska niillä lisätään hyödyllinen täsmennys, jonka mukaan eurooppalaiset sertifiointi-, huolto- ja määräaikaistarkastusvelvoitteet eivät koske sellaisia kontteja, jotka kuuluvat konttien turvallisuutta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (Convention for Safe Containers (CSC)) soveltamisalaan. Täsmennyksen puuttuminen haittaisi kauppaa ja liikennettä, ja tarkistus onkin komission tarkoituksen mukainen. Tarkistus merkitsee sitä, että CSC-vaatimusten mukaiset kontit voivat liikkua Euroopassa vapaasti. Koska direktiivissä kuitenkin annetaan mahdollisuus poistaa lastausyksiköitä markkinoilta silloin, kun ne muodostavat riskin, sanamuotoa on hieman pehmennetty. Tarkastusvälejä koskeva tarkistus 11 on tervetullut, koska se saattaa direktiivissä säädetyt tarkastusvälit linjaan CSC:n vastaavien kanssa.

Jotkut tarkistuksista (5, 14, 15, 16 ja 17) auttavat välttämään ristiriitoja eurooppalaisten ja maailmanlaajuisten standardien välillä. Sanamuotoa on kuitenkin pehmennetty, jotta Euroopan edut eivät missään tilanteessa olisi alisteisia nykyisille ISO-standardeille, jotka saattavat olla teknisesti tarkoitukseen sopimattomia tai eivät tarjoa optimaalista ratkaisua. Tarkistuksella 15 tuodaan selkeämmin esiin komission tarkoitus, jonka mukaan jatkossakin tullaan käyttämään ja uudelleenlastaamaan myös ei-pinottavia vaihtokoreja. Tarkistuksella 16 pyritään varmistamaan, että eurooppalaisen intermodaalisen lastausyksikön käyttö ei edellytä kalliita muutoksia nykyisiin konttialuksiin. Komissio on muotoillut tekstiä uudelleen niin, että standardointitoimeksiantoa ei rajoiteta liikaa. Tarkistuksella 17 kasvatetaan eurooppalaisen intermodaalisen lastausyksikön kuljetuskapasiteettia, joten se on periaatteessa hyväksyttävissä. Viittaus ISO-standardiin ei kuitenkaan ole asianmukainen, koska tämän standardin määrittelevät eurooppalaiset standardointielimet, ei ISO.

Yksi tarkistus (13) koskee direktiivin perusteella annettujen kansallisten säännösten rikkomisesta langetettavien seuraamusten yhdenmukaistamista. Tällä tarkistuksella vältetään alan toimijoiden välisen kilpailun vääristyminen, joka aiheutuisi jäsenvaltioiden erilaisista seuraamuksista.

Yhtä tarkistusta (6) ei voida hyväksyä, koska se rajoittaa standardoinnin mahdollisuuksia viittaamalla ainoastaan CENiin. Tarkistus ei ole asianmukainen, koska myös muita eurooppalaisia standardointielimiä, kuten CENELEC ja ETSI, saatetaan joutua valtuuttamaan turvallisuuskysymyksissä esimerkiksi elektronisiin sinetteihin liittyen.

Näin ollen komissio muuttaa ehdotustaan perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2003/0056 (COD)

Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

intermodaalisista lastausyksiköistä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan 1 kohdan ja 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen [1],

[1] EYVL C [...], [...], s. [...].

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon [2],

[2] EYVL C [...], [...], s. [...].

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon [3],

[3] EYVL C [...], [...], s. [...].

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Yhteisö toteuttaa politiikkaa, jonka tarkoituksena on edistää kestävää liikennejärjestelmää, kuten multimodaalista ja intermodaalista liikennettä, johon kuuluu maantie-, rautatie- ja sisävesikuljetuksia ja lyhyen matkan merikuljetuksia. Yhteisessä liikennepolitiikassa on toteutettava lisätoimenpiteitä liikenteen turvallisuuden varmistamiseksi.

(2) Kontit täyttävät yleensä Kansainvälisen standardoimisjärjestön standardit, mutta ne eivät ole riittävän tilavia, jotta kuormalavat voitaisiin lastata optimaalisesti tai jotta maakuljetuksissa sallituista enimmäismitoista saataisiin suurin hyöty.

(3) Maantie- ja rautatiekuljetuksissa käytetään usein vaihtokoreja, mutta ne eivät rakenneominaisuuksiensa vuoksi sovellu intermodaalikuljetuksiin, joihin sisältyy kuljetus vesitse.

(4) Intermodaalisilla lastausyksiköillä on oltava yhteentoimivuuden edellyttämät ominaisuudet, jotta tavaroiden uudelleenlastaus kuljetusmuodosta toiseen onnistuisi. Jo käytössä olevien lastausyksiköiden määrän ja monimuotoisuuden vuoksi yhteentoimivuusominaisuuksien yhdenmukaistamisvaatimusta olisi sovellettava ainoastaan uusiin yksiköihin.

(5) Direktiivissä määritellään uusi yksikkö: eurooppalainen intermodaalinen lastausyksikkö. Sen on tarjottava lastaustilavuus, joka on optimaalinen voimassa olevassa yhteisön lainsäädännössä säädettyihin mittoihin nähden, ja tämän lisäksi sillä on oltava tarvittavat yhdenmukaistetut yhteentoimivuusominaisuudet, joita vaaditaan kaikilta uusilta intermodaalisilta lastausyksiköiltä.

(6) Suunniteltujen toimien tavoitteena on yhdenmukaistaa samanasteisesti intermodaaliset lastausyksiköt ja arviointi- ja määräaikaistarkastusmenettelyt sekä luoda eurooppalainen intermodaalinen lastausyksikkö. Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa näitä tavoitteita ja koska ne voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa määrätyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei mennä pidemmälle kuin on tarpeen kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

(7) Lentorahtimarkkinoiden erityisluonteeseen liittyvistä syistä tämä direktiivi ei koske kyseistä kuljetusmuotoa.

(8) Tämä direktiivi ei saisi tarpeettomasti rajoittaa sellaisten intermodaalisten lastausyksikköjen käyttöä, valvontaa eikä huoltoa, jotka kuuluvat konttien turvallisuutta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CSC-sopimus) soveltamisalaan. [4]

[4] CSC: International Convention for Safe Containers, tehty 2.12.1972, tullut voimaan 6.9.1977 ja muutettu vuosina 1981, 1983, 1991 ja 1993. Saatavilla Kansainvälisen merenkulkujärjestön sivuilla (www.imo.org).

(9) Sisämarkkinat muodostavat alueen, jonka sisällä ei ole rajoja ja jolla taataan tavaroiden vapaa liikkuvuus. Tähän vapaaseen liikkuvuuteen, johon ei liity kaupan esteitä, tähtäävät säädökset perustuvat teknistä yhdenmukaistamista ja standardeja koskevasta uudesta lähestymistavasta 7 päivänä toukokuuta 1985 annettuun neuvoston päätöslauselmaan [5]. Nämä periaatteet ovat lähtökohtana tälle direktiiville.

[5] Teknistä yhdenmukaistamista ja standardeja koskevasta uudesta lähestymistavasta 7 päivänä toukokuuta 1985 annettu neuvoston päätöslauselma. EYVL C 136, 4.6.1985, s. 1-9.

(10) Jäsenvaltioiden on päätöksen 93/465/ETY [6] mukaisesti sallittava CE-merkinnällä ja tässä direktiivissä säädetyillä määräaikaistarkastuksen suorittamisesta ilmoittavilla tunnuksilla varustettujen intermodaalisten lastausyksikköjen vapaa liikkuvuus alueellaan, markkinoille saattaminen, käyttö kaikkeen kuljetukseen tai niiden käyttötarkoituksen mukainen käyttö edellyttämättä lisäarviointia tämän direktiivin soveltamisesta johtuvista syistä tai, jos on kyse eurooppalaisesta intermodaalisesta lastausyksiköstä, muiden teknisten vaatimusten täyttämistä.

[6] Neuvoston päätös 93/465/ETY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 1993, teknistä yhdenmukaistamista koskevien direktiivien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen eri vaiheissa käytettäviksi tarkoitetuista moduuleista ja CE-merkinnän kiinnittämistä koskevista säännöistä ja käytöstä (EYVL L 220, 30.8.1993, s. 23-39).

(11) Jäsenvaltion olisi voitava toteuttaa toimenpiteitä, joilla rajoitetaan intermodaalisten lastausyksikköjen markkinoille saattamista tai käyttöä tai kielletään se, erityisesti jos ne aiheuttavat erityisen vaaran ihmisten ja joissain tapauksissa kotieläinten tai omaisuuden turvallisuudelle tai jos kyseiset lastausyksiköt, jotka on varustettu CE-merkinnällä, näiden lastausyksiköiden uudelleenarviointiin viittaavalla tunnuksella tai määräaikaistarkastuksiin liittyvällä tunnuksella, eivät ole vaatimusten mukaisia. Jäsenvaltion on ilmoitettava näistä toimenpiteistä komissiolle. Menettelyn on oltava perusteltu ja avoin.

(13) Toukokuun 7 päivänä 1985 annetussa neuvoston päätöslauselmassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti tämän direktiivin liitteissä I ja II vahvistetaan intermodaalisten lastausyksikköjen ja eurooppalaisten intermodaalisten lastausyksikköjen edellyttämät turvallisuutta, käsittelyä, lukitusta, rakennelujuutta ja tunnuksia koskevat olennaiset vaatimukset. Näitä vaatimuksia täydennetään erityisillä vaatimuksilla, joita tarvitaan yhteentoimivuuden varmistamiseksi. Intermodaalisten lastausyksiköiden on täytettävä kaikki nämä vaatimukset.

(14) Alalla voimassa olevat standardit otetaan asianmukaisesti huomioon intermodaalisille lastausyksiköille asetettavissa vaatimuksissa.

(15) Ottaen huomioon tämän direktiivin tavoitteet ja uusien lastausyksiköiden vaatimuksenmukaisuuden osoittamisen helpottamiseksi on syytä vahvistaa arviointi- ja määräaikaistarkastusmenettelyt. Nämä menettelyt on suunniteltava intermodaalisiin lastausyksiköihin liittyvien vaatimusten merkityksen perusteella. On säädettävä riittävästä menettelystä tai useista keskenään samanarvoisista menettelyistä, joiden kesken voidaan valita. Vahvistettavat menettelyt ovat päätöksen 93/465/ETY mukaisia.

(16) Uudet intermodaaliset lastausyksiköt voidaan saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön ainoastaan, jos ne ovat tässä direktiivissä asetettujen vaatimusten mukaisia. Tämä vaatimustenmukaisuus tarkistetaan päätöksessä 93/465/ETY säädetyillä ja liitteessä IV esitetyillä arviointimenettelyillä.

(17) Määräaikaistarkastusten avulla tarkistetaan, että intermodaalisten lastausyksiköiden kunto ja kulumisaste ovat turvallisuusvaatimusten mukaisia. Ne suoritetaan tämän direktiivin liitteessä V kuvatun menettelyn mukaisesti.

(18) Tässä direktiivissä tarkoitetuissa lastausyksiköissä on oltava CE-merkintä, joka osoittaa, että ne täyttävät tämän direktiivin vaatimukset. Intermodaalisten lastausyksiköiden yhdenmukaistettuihin ominaisuuksiin liittyvien tunnusten on oltava erillisiä tunnuksista, jotka osoittavat, että kyseinen lastausyksikkö on yhdenmukaistettu eurooppalainen intermodaalinen lastausyksikkö. Jokaisessa intermodaalisessa lastausyksikössä on oltava merkintä siitä, että lastausyksikkö on läpäissyt edellisen määräaikaistarkastuksen, ja alle viiden vuoden ikäisissä lastausyksiköissä merkintä siitä, että lastausyksikköä ei ole vielä tarvinnut tarkastaa, ja seuraavan tarkastuksen päivämäärä.

(19) Jotta saavutettaisiin tämän direktiivin liitteissä I ja II vahvistettuja olennaisia vaatimuksia vastaavat tavoitteet, olisi laadittava yhdenmukaistettuja standardeja intermodaalisia lastausyksiköitä ja eurooppalaisia intermodaalisia lastausyksiköitä varten. Lisäksi olisi säädettävä erityisten yhteentoimivuusvaatimusten vahvistamisesta näitä lastausyksikköjä varten 12 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

(20) Eurooppalaiset standardointielimet laativat yhdenmukaistetut standardit komission toimeksiannosta. Jos nämä standardit katsotaan riittämättömiksi tässä direktiivissä säädettyihin kahdentyyppisiin vaatimuksiin nähden, komissio tai asianomainen jäsenvaltio saattaa asian direktiivillä 98/34/EY [7] perustetun pysyvän komitean käsiteltäväksi.

[7] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä. EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37-48.

(21) Jäsenvaltioiden on nimettävä tarkastuslaitokset, joilla on valtuudet suorittaa arviointi- tai määräaikaistarkastusmenettelyt. Lisäksi jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kyseiset laitokset ovat riittävän riippumattomia, päteviä ja puolueettomia ja että ne voivat täyttää tehtävät, joihin ne on nimetty ja ilmoitettu.

(22) Yhdistyneiden Kansakuntien 2 päivänä joulukuuta 1972 hyväksymä konttien turvallisuutta koskeva kansainvälinen yleissopimus [8] edistää tavoitetta, joka liittyy intermodaalisten lastausyksikköjen ja eurooppalaisten intermodaalisten lastausyksikköjen turvallisuuden lisäämiseen. Suurin osa jäsenvaltioista on jo ratifioinut kyseisen yleissopimuksen neuvoston suosituksen 79/487/ETY [9] mukaisesti.

[8] Konttien turvallisuutta koskeva yleissopimus, tehty 2.12.1972, tullut voimaan 6.9.1977, muutettu vuosina 1981, 1983, 1991 ja 1993, saatavissa Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn sivuilla www.imo.org

[9] EYVL L 125, 22.5.1979, s. 18.

(23) Olisi säädettävä menettelystä, jolla komissio voi muuttaa tiettyjä tämän direktiivin liitteitä.

(24) Olisi säädettävä menettelystä, jonka mukaisesti komissio voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jos yhdenmukaistetut standardit eivät täysin vastaa tämän direktiivin vaatimuksia.

(25) Tämän direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet olisi vahvistettava menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn päätöksen 99/468/EY [10] mukaisesti

[10] EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(26) Olisi säädettävä seuraamuksista siltä varalta, että tämän direktiivin mukaisesti annettuja kansallisia säännöksiä rikotaan.

(27) Tämän direktiivin täytäntöönpanosta olisi säädettävä ennen eritelmien julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(28) On säädettävä siirtymäajasta, jotta ennen tämän direktiivin voimaantuloa valmistetut intermodaaliset lastausyksiköt voidaan saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön myös kyseisen ajankohdan jälkeen.

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla - Tarkoitus

Tässä direktiivissä vahvistetaan olennaiset vaatimukset ja säädetään yhdenmukaistettujen standardien ja erityisten yhteentoimivuusvaatimusten vahvistamisesta uusien intermodaalisten lastausyksiköiden käytön tehostamiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi sekä eurooppalaisen intermodaalisen lastausyksikön luomiseksi. Siinä vahvistetaan intermodaalikuljetuksissa käytettävien CSC-sopimuksen soveltamisalaan kuulumattomien lastausyksiköiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja huoltoa koskevat velvoitteet ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ja määräaikaistarkastusmenettelyt.

2 artikla - Soveltamisala

1. Tätä direktiiviä sovelletaan

a) direktiivin voimaantulopäivänä olemassa oleviin intermodaalisiin lastausyksiköihin ,

b) äskettäin valmistettuihin, markkinoille saatettuihin, käyttöön otettuihin ja/tai käytössä oleviin intermodaalisiin lastausyksiköihin, joiden on täytettävä liitteessä I määritellyt vaatimukset ja 9 artiklassa tarkoitetut erityiset yhteentoimivuusvaatimukset,

c) uusiin eurooppalaisiin intermodaalisiin lastausyksiköihin, joiden on täytettävä liitteissä I ja II määritellyt vaatimukset ja 9 artiklassa tarkoitetut erityiset yhteentoimivuusvaatimukset.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan myös 1 kohdassa tarkoitettuihin intermodaalisiin lastausyksiköihin, joita käytetään yksinomaan yhteisön alueen ja kolmannen maan alueen väliseen tavaroiden kuljetukseen.

3. Tämän direktiivin soveltamisalaan ei kuulu lentoliikenne.

3 artikla - Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a) 'intermodaalisella lastausyksiköllä' konttia tai vaihtokoria,

b) 'eurooppalaisella intermodaalisella lastausyksiköllä' liitteissä I ja II määriteltyjen olennaisten vaatimusten ja yhteentoimivuusvaatimusten mukaisesti rakennettua intermodaalista lastausyksikköä,

c) 'kontilla' tavaroiden kuljettamiseen suunniteltua laatikkoa, joka on tarpeeksi luja toistuvaan käyttöön, pinottavissa ja varustettu siten, että se voidaan siirtää kuljetusmuodosta toiseen,

d) 'vaihtokorilla' Euroopassa käytettävää tavaroiden kuljettamiseen suunniteltua yksikköä, joka on optimoitu tieliikenneajoneuvojen mittoihin ja varustettu siten, että sitä voidaan käsitellä kuljetusmuotojen, yleensä rautatie- ja maantiekuljetusten, välillä,

e) 'yhdenmukaistetulla standardilla' teknistä eritelmää, jonka tunnustettu eurooppalainen standardointielin vahvistaa komission direktiivissä 98/34/EY vahvistettujen menettelyjen mukaisesti antaman toimeksiannon perusteella sellaisen eurooppalaisen vaatimuksen laatimiseksi, jonka noudattaminen ei ole pakollista,

f) 'määräaikaistarkastuksia koskevalla merkinnällä' tunnusta, joka osoittaa, että intermodaaliselle lastausyksikölle on tehty määräaikaistarkastus tai että sille on tehtävä ensimmäinen määräaikaistarkastus ja että se on todettu asiaankuuluvien vaatimusten mukaiseksi; kyseisessä merkinnässä ilmoitetaan lisäksi ajankohta, jolloin intermodaaliselle lastausyksikölle on tehtävä seuraava 7 artiklassa tarkoitettu määräaikaistarkastus,

g) 'määräaikaistarkastuksella' tarkastuksia, jotka tehdään a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen intermodaalisten lastausyksikköjen kunnon ja turvallisuuden tarkistamiseksi liitteessä V säädettyjen menettelyjen mukaisesti,

h) 'vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyillä' liitteessä IV tarkoitettuja menettelyjä,

i) 'ilmoitetulla laitoksella' jäsenvaltion toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 10 artiklan mukaisesti nimeämää tarkastuslaitosta, joka täyttää liitteessä III määritellyt vaatimukset.

4 artikla - Intermodaalisten lastausyksiköiden vaatimustenmukaisuuden arviointi

1. Ennen intermodaalisten lastausyksiköiden ja eurooppalaisten intermodaalisten lastausyksiköiden saattamista markkinoille valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on hyväksyttävä, että valmistus tarkastetaan määritellyin ehdoin soveltaen jotakin liitteessä IV kuvattua vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä.

Jotta intermodaalisiin lastausyksiköihin voitaisiin kiinnittää CE-merkintä, tämä vaatimustenmukaisuus todetaan:

- valmistuksen sisäisellä tarkastuksella käyttäen moduulia A, jos noudatetaan 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja yhdenmukaistettuja standardeja,

- tai valmistuksen sisäisellä tarkastuksella käyttäen moduulia Aa,

- tai yksikkökohtaisella tarkastuksella (moduuli G),

- tai täydellisellä laadunvarmistuksella (moduuli H).

2. Tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta sellaisiin intermodaalisiin lastausyksiköihin, jotka täyttävät CSC-sopimuksen liitteen II ehdot, ellei valmistaja tai sen valtuuttama yhteisössä toimiva edustaja pyydä kyseistä arviointia.

5 artikla - Vapaa liikkuvuus, rajoitukset ja suojalausekkeet

1. Jäsenvaltio ei voi kieltää, rajoittaa tai estää tämän direktiivin soveltamiseen liittyvistä syistä sellaisten intermodaalisten lastausyksiköiden markkinoille saattamista tai käyttöönottoa alueellaan (mukaan luettuina kuljetus, varastointi, käsittely ja uudelleenlastaus), jotka ovat tämän direktiivin säännösten ja/tai tapauksen mukaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä tämän direktiivin nojalla julkaistujen sovellettavien yhdenmukaistettujen standardien mukaisia ja joissa on tämän vaatimustenmukaisuuden osoittava CE-merkintä sekä 8 artiklan mukainen määräaikaistarkastuksia koskeva merkintä.

2. Jäsenvaltioiden on oletettava, että intermodaaliset lastausyksiköt, joissa on CE-merkintä ja joiden mukana on liitteessä VII tarkoitettu EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, ovat tämän direktiivin säännösten mukaisia.

3. Jos jäsenvaltio toteaa, että 2 artiklassa tarkoitettu asianmukaisesti huollettu ja käyttötarkoituksensa mukaisesti käytetty lastausyksikkö uhkaa vaarantaa ihmisten, ja joissain tapauksissa kotieläinten, terveyden ja/tai turvallisuuden taikka omaisuuden turvallisuuden kuljetuksen ja/tai käytön aikana siitä huolimatta, että siinä on CE-merkintä ja määräaikaistarkastuksia koskeva merkintä, jäsenvaltio voi rajoittaa kyseisen lastausyksikön saattamista markkinoilla tai käyttöä tai huolehtia siitä, että se vedetään markkinoilta tai liikenteestä. Jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava komissiolle tästä toimenpiteestä ja perusteltava päätöksensä.

4. Komissio kuulee asianosaisia mahdollisimman pian. Jos se toteaa asianosaisia kuultuaan, että toimenpide on perusteltu, se ilmoittaa siitä viipymättä kaikille jäsenvaltioille. Jos toimenpide osoittautuu perusteettomaksi, komissio ilmoittaa tästä viipymättä jäsenvaltiolle, joka ilmoitti toimenpiteestä komissiolle, sekä valmistajalle tai tämän Euroopan yhteisöön sijoittautuneelle edustajalle, omistajalle tai tämän Euroopan yhteisöön sijoittautuneelle edustajalle taikka haltijalle.

5. Jos 2 artiklassa tarkoitettu lastausyksikkö osoittautuu vaatimusten vastaiseksi, toimivaltaisen jäsenvaltion on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, joihin voi kuulua liitteessä IV ja V kuvattujen menettelyjen suorittamisoikeuden epääminen, sitä vastaan, joka on kiinnittänyt CE-merkinnän tai määräaikaistarkastuksia koskevan merkinnän, ja ilmoitettava niistä mahdollisimman pian komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

6. Komissio varmistaa, että jäsenvaltioille tiedotetaan tämän menettelyn edistymisestä ja tuloksista.

7. Jos jäsenvaltio toteaa, että CE-merkintä tai määräaikaistarkastuksia koskeva merkintä on kiinnitetty laittomasti, omistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan, valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan taikka haltijan on lopetettava rikkominen jäsenvaltion määräämin ehdoin. Jos vaatimustenvastaisuus jatkuu, jäsenvaltion on toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet kyseisen lastausyksikön markkinoille saattamisen, kuljetuksen tai käytön rajoittamiseksi tai kieltämiseksi tai sen varmistamiseksi, että se poistetaan markkinoilta tai liikenteestä.

8. Jäsenvaltion tätä direktiiviä soveltaessaan tekemät päätökset, joiden seurauksena intermodaalisten lastausyksiköiden markkinoille saattamista, kuljetusta tai käyttöä rajoitetaan tai ne poistetaan markkinoilta tai liikenteestä, on perusteltava täsmällisesti. Päätöksistä on ilmoitettava viipymättä sille, jota asia koskee, ja samalla on ilmoitettava kyseisen jäsenvaltion voimassa olevan lainsäädännön mukaiset muutoksenhakutiet ja määräajat muutoksenhaulle.

6 artikla - Intermodaalisia lastausyksiköitä koskeva valvonta

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitettuja intermodaalisia lastausyksiköitä ei voida saattaa markkinoille eikä ottaa käyttöön, jos ne vaarantavat ihmisten, ja joissain tapauksissa kotieläinten, terveyden ja/tai turvallisuuden taikka omaisuuden turvallisuuden, kun ne on asianmukaisesti asennettu ja huollettu ja kun niitä käytetään käyttötarkoituksensa mukaisesti.

2. Tämän direktiivin säännökset eivät vaikuta jäsenvaltioiden mahdollisuuksiin vahvistaa perustamissopimuksen määräysten rajoissa vaatimuksia, jotka ne katsovat tarpeellisiksi ihmisten suojelun varmistamiseksi erityisesti lastausyksikköjen käsittelyn aikana, jos tämä ei edellytä kyseisten lastausyksikköjen muuttamista suhteessa tähän direktiivin säännöksiin.

3. Jäsenvaltiot eivät saa estää asettamasta näytteille, erityisesti messuilla, näyttelyissä ja esittelyissä, 1 artiklassa määriteltyjä intermodaalisia lastausyksikköjä, jotka eivät ole tämän direktiivin vaatimusten mukaisia, jos näkyvässä kilvessä selvästi ilmoitetaan, etteivät ne ole vaatimusten mukaisia eikä niitä ole saatavana ennen kuin valmistaja tai tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja on saattanut ne vaatimusten mukaisiksi. Esittelyjen aikana on ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi toteutettava riittävät turvallisuustoimenpiteet asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vahvistamien vaatimusten mukaisesti.

7 artikla - Määräaikaishuolto ja -tarkastus

1. Viiden vuoden kuluessa intermodaalisen lastausyksikön tai eurooppalaisen intermodaalisen lastausyksikön valmistuspäivästä valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan, omistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan taikka haltijan on teetettävä lastausyksikölle ensimmäinen 3 artiklan e alakohdassa tarkoitettu tarkastus noudattaen jotakin liitteessä V tarkoitetuista menettelyistä.

Jo käytössä oleville lastausyksiköille ensimmäinen tarkastus on tehtävä ennen 1 päivää heinäkuuta 2007 tai viiden vuoden kuluessa niiden valmistuspäivästä.

Jo käytössä oleville tai uusille intermodaalisille lastausyksiköille, jotka liikkuvat yhteisössä tai joita käytetään tavaroiden kuljetukseen yhteisön alueen ja kolmannen maan alueen välillä, on tehtävä määräaikaistarkastukset vähintään 30 kuukauden välein.

2. Intermodaalisen lastausyksikön omistaja, tämän Euroopan yhteisöön sijoittautunut edustaja taikka haltija vastaa lastausyksikön pitämisestä turvallisessa kunnossa.

3. Intermodaaliseen lastausyksikköön on merkittävä seuraavan määräaikaistarkastuksen määräaika (kuukausi ja vuosi) näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi.

4. Intermodaalisille lastausyksiköille voidaan tehdä määräaikaistarkastus kaikissa jäsenvaltioissa tämän direktiivin liitteessä V säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

5. Tämän artiklan 1, 3 ja 4 kohtaa ei sovelleta sellaisiin intermodaalisiin lastausyksiköihin, jotka kuuluvat CSC-sopimuksen soveltamisalaan.

8 artikla - CE-merkintä ja määräaikaistarkastuksia koskeva merkintä

1. CE-merkintä koostuu alkukirjaimista 'CE' liitteessä VI olevan mallin mukaisesti. CE-merkintään on liitettävä tuotannon tarkastusvaiheessa mukana olleen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

2. CE-merkintä on kiinnitettävä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi jokaiseen intermodaaliseen lastausyksikköön.

3. On kiellettyä kiinnittää intermodaalisiin lastausyksiköihin ja eurooppalaisiin intermodaalisiin lastausyksiköihin sellaisia merkintöjä, joita ulkopuoliset voivat merkityksen tai ulkonäön vuoksi erehtyä pitämään CE-merkintänä. Intermodaalisiin lastausyksiköihin voidaan kiinnittää muita merkintöjä, jos ne eivät vähennä CE-merkinnän näkyvyyttä ja luettavuutta.

4. CE-merkinnän viereen on kiinnitettävä tunnus, jonka malli on liitteessä VII. Se on erilainen intermodaalisille lastausyksiköille ja eurooppalaisille intermodaalisille lastausyksiköille.

5. Määräaikaistarkastuksia koskevassa merkinnässä on mainittava valmistuspäivä, edellisen tarkastuksen ajankohta ja seuraavan tarkastuksen ajankohta. Tarkastuksen suorittava laitos kiinnittää sen liitteessä VII olevan mallin mukaisesti.

6. Laittomasti kiinnitetty CE-merkintä

a) jos jäsenvaltio toteaa, että CE-merkintä ja/tai määräaikaistarkastuksia koskeva merkintä on kiinnitetty laittomasti, valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan, omistajan tai tähän yhteisöön sijoittautuneen edustajan taikka haltijan on saatettava tuote vaatimustenmukaiseksi CE-merkintää koskeviin säännöksiin nähden ja lopetettava rikkominen jäsenvaltion määräämin ehdoin,

b) jos vaatimustenvastaisuus jatkuu, jäsenvaltion on toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet kyseisen tuotteen markkinoille saattamisen rajoittamiseksi tai kieltämiseksi tai huolehdittava 5 artiklan mukaisia menettelyjä noudattaen siitä, että se poistetaan markkinoilta.

9 artikla - Vaatimukset, yhdenmukaistetut standardit ja viralliset vastalauseet

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen intermodaalisten lastausyksikköjen on täytettävä liitteessä I ja eurooppalaisten intermodaalisten lastausyksikköjen liitteessä II esitetyt olennaiset vaatimukset sekä erityiset yhteentoimivuusvaatimukset. Viimeksi mainitut vahvistetaan ja tarvittaessa niitä tarkistetaan 12 artiklan 2 kohdan mukaista menettelyä noudattaen.

Komissio julkaisee sovellettavia erityisiä yhteentoimivuusvaatimuksia koskevat päätökset Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2. Jäsenvaltioiden on oletettava, että intermodaaliset lastausyksiköt ja eurooppalaiset intermodaaliset lastausyksiköt, joissa on 8 artiklan mukainen CE-merkintä ja joiden mukana on liitteessä VII tarkoitettu vaatimustenmukaisuusvakuutus, ovat tämän direktiivin kaikkien säännösten mukaisia.

3. Yhdenmukaistettujen standardien, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, mukaisten intermodaalisten lastausyksiköiden ja eurooppalaisten intermodaalisten lastausyksiköiden oletetaan olevan olennaisten vaatimusten ja erityisten yhteentoimivuusvaatimusten mukaisia.

4. Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että 3 kohdassa tarkoitetut yhdenmukaistetut standardit eivät ole liitteissä I ja II tarkoitettujen olennaisten vaatimusten ja/tai erityisten yhteentoimivuusvaatimusten mukaisia, kyseisen jäsenvaltion tai komission on saatettava asia direktiivillä 98/34/EY perustetun pysyvän komitean käsiteltäväksi.

Komitean lausunnon perusteella komissio ilmoittaa jäsenvaltioille, onko kyseiset standardit poistettava 3 kohdassa tarkoitetuista julkaisuista.

10 artikla - Ilmoitetut laitokset

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille luettelo yhteisöön sijoittautuneista ilmoitetuista laitoksista, jotka ne ovat nimenneet suorittamaan liitteissä IV ja V tarkoitetut menettelyt ja toteuttamaan erityiset tehtävät, joihin kyseiset laitokset on nimetty, sekä komission niille etukäteen antamat tunnusnumerot.

Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoitettujen laitosten luettelon, jossa mainitaan niiden tunnusnumerot sekä tehtävät, joihin ne on ilmoitettu. Komissio huolehtii tämän luettelon ajan tasalla pitämisestä.

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava liitteessä III esitettyjä perusteita ilmoitettujen laitosten nimeämiseksi.

3. Laitoksen ilmoittaneen jäsenvaltion on peruutettava tämä ilmoitus, jos se toteaa, että kyseinen laitos ei enää täytä 2 kohdassa tarkoitettuja perusteita.

Jäsenvaltion on annettava välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille tiedoksi tällaisen ilmoituksen peruuttaminen.

11 artikla - Liitteiden mukauttaminen

Muutokset, jotka tarvitaan tämän direktiivin liitteiden I ja II mukauttamiseksi, tehdään 12 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

12 artikla - Komitea

1. Komissiota avustaa sääntelykomitea, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 99/468/EY 5 ja 7 artiklaa ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä. Komitea voi käsitellä kaikkia kysymyksiä, jotka liittyvät tämän direktiivin käytännön täytäntöönpanoon ja soveltamiseen ja jotka sen puheenjohtaja ottaa käsiteltäväksi omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä.

13 artikla - Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän direktiivin perusteella annettujen kansallisten säännösten rikkomisesta langetettavat seuraamukset, pyrittävä yhdenmukaistamaan nämä seuraamukset kaikilta osin ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden soveltamisen varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseisistä säännöksistä komissiolle vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta ja niiden mahdollisista myöhemmistä muutoksista mahdollisimman pian.

14 artikla - Täytäntöönpano

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2005. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3. Edellä olevan 4 artiklan säännöksiä ei sovelleta intermodaalisiin lastausyksiköihin, jotka on valmistettu ennen 1 kohdassa mainittua päivämäärää ja jotka on otettu käyttöön viimeistään kuusi kuukautta tämän saman päivämäärän jälkeen.

15 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

16 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä [...]

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE 1 Intermodaalisia lastausyksiköitä koskevat olennaiset vaatimukset

Intermodaalisten lastausyksikköjen käsittelyn helpottamiseksi kuljetusmuotojen välillä ja intermodaalisuuden edistämiseksi kuljetuksissa yleensä intermodaalisten lastausyksikköjen on täytettävä luokkansa ja kategoriansa mukaisesti tässä liitteessä määritellyt vaatimukset. Nämä vaatimukset takaavat intermodaalisten lastausyksiköiden mahdollisimman suuren yhteentoimivuuden maantie-, rautatie- ja sisävesi- ja merikuljetusten välillä, ja niissä otetaan asianmukaisesti huomioon asiaa koskevat voimassa olevat ISO-standardit.

Turvallisuus: // Noudatetaan Genevessä 2 päivänä joulukuuta 1972 turvallisista konteista tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen määräyksiä.

Vahinkoriski on minimoitava kuljetusmuodon sisäisesti ja kuljetusmuotojen välillä.

Kaikissa uusissa intermodaalisissa lastausyksiköissä on oltava nykytekniikkaa edustavat varoituslaitteet (esim. elektroninen sulkemislaite) siltä varalta, että se avataan luvattomasti.

Käsittely: // Mahdollistetaan konttien (ISO-sarja 1) ja pinottavien vaihtokorien tehokas käsittely uudelleenlastauksen tehokkuus huomioon ottaen .

Lukitus: // Tehdään lukituspinnat kaikkiin neljään kuljetusmuotoon soveltuviksi.

Rakennelujuus: // ILYt eivät saa rikkoutua eivätkä avautua, jos ne putoavat vahingossa.

ILYjen on voitava kestää käsittelyn aikana tapahtuvat normaalit iskut ilman sellaista vahinkoa, joka voi johtaa siihen, ettei määräaikaistarkastuksia koskevaa merkintää kiinnitetä.

Lastausyksikköjen koodit ja tunnistaminen: // Käytetään nykytekniikkaa edustavia elektronisia koodeja ja tunnistustekniikoita.

Tieliikenteessä käytettävien intermodaalisten lastausyksikköjen on täytettävä direktiivin 96/53/EY vaatimukset.

LIITE II

Eurooppalaista intermodaalista lastausyksikköä koskevat olennaiset vaatimukset

Eurooppalainen intermodaalinen lastausyksikkö on paras mahdollinen lastausyksikkö erilaisen kuivatavaran kuljettamiseen maanteitse, rautateitse, sisävesitse tai lyhyen matkan merikuljetuksissa.

Liitteessä I tarkoitettujen, kaikkiin uusiin intermodaalisiin lastausyksiköihin sovellettavien vaatimusten lisäksi EILYjen on täytettävä seuraavat lisävaatimukset:

Painot ja mitat: // Noudatetaan direktiivin 96/53/EY [11] säännöksiä.

[11] EYVL L 235, 17.9.1996, s. 59.

Tyyppi: // Yleiskäyttöinen kuivatavaralaatikko

Sisäpituus: // Laatikkoon on voitava sijoittaa pituussuunnassa:

* yksitoista 1 200 mm:n yksikköä (pitkä laatikko)

- kuusi 1 200 mm:n yksikköä (lyhyt laatikko)

siten, että käyttöön jää tarvittava käsittelyvara.

Sisäleveys: // Laatikkoon on voitava sijoittaa kaksi eurolavaa (1 200 x 800 mm) tai kaksi UK-lavaa (1 200 x 1 000 mm) niiden pituusuunnassa (2 x 1 200 mm) tai kolme eurolavaa niiden leveyssuunnassa (3 x 800 mm) vierekkäin siten, että käytössä on riittävä käsittelyvara.

Ulkokorkeus: // 2900 mm

Ulkoleveys: // Mahdollistetaan turvallinen lastaus olemassa oleviin osastoituihin konttialuksiin ja niiden kannelle asiaa koskevien ISO-standardien mukaisesti

Rakennelujuus: // Lujuusarvojen viiteasiakirja on tarvittaessa ISO 1496 -standardi sarja.

- Pinoamiskapasiteetti enimmillään 4 kerrosta kuormattuja lastausyksiköitä meriolosuhteissa.

- Pinoamiskapasiteetti vastaa 20 jalan ISO-kontteja kuormattujen lyhyiden lastausyksiköiden osalta.

- Tarvittava repeämislujuus, joka mahdollistaa lastausyksiköiden kuljetuksen pinottuina edellä mainittuun kerrosmäärään sisävesitse tai lyhyen matkan merikuljetuksissa.

- Mahdollisuus nostaa ylhäältä.

LIITE III

Vähimmäisvaatimukset, jotka on täytettävä 10 artiklassa tarkoitettuja ilmoitettuja laitoksia nimettäessä

1 Arviointeja ja tarkastuksia suorittava laitos, sen johtaja ja henkilökunta eivät saa olla laitoksen tarkastamien intermodaalisten lastausyksiköiden suunnittelijoita, valmistajia, toimittajia, asentajia tai käyttäjiä eivätkä näiden edustajia. He eivät saa suoraan eivätkä edustajina osallistua kyseisten lastausyksiköiden suunnitteluun, valmistamiseen, markkinoille saattamiseen tai huoltoon. Tämä ei sulje pois mahdollisuutta vaihtaa teknistä tietoa lastausyksiköiden valmistajan ja ilmoitetun laitoksen välillä.

2 Laitoksen ja sen henkilökunnan on suoritettava arviointi- ja tarkastustoimet mahdollisimman suurta ammatillista luotettavuutta ja teknistä pätevyyttä osoittaen, ja heidän on oltava riippumattomia kaikesta sellaisesta erityisesti taloudellisesta painostuksesta ja houkuttelusta, joka voisi vaikuttaa heidän arviointiinsa tai tarkastuksen tuloksiin, erityisesti niiden henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joilla on etua tarkastuksen tuloksesta.

3 Laitoksen käytettävissä on oltava tarvittava henkilöstö ja tarvittavat välineet, jotta se voi asianmukaisesti hoitaa ne tekniset ja hallinnolliset tehtävät, jotka liittyvät tarkastukseen ja valvontaan. Sillä on myös oltava mahdollisuus käyttää erikoistarkastuksiin tarvittavia laitteita.

4 Tarkastuksista vastaavalla henkilöstöllä on oltava:

- hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus,

- riittävät tiedot tehtäviä tarkastuksia koskevista vaatimuksista ja riittävä kokemus tällaisten tarkastusten suorittamisesta,

- vaadittu pätevyys laatia todistuksia, pöytäkirjoja ja selostuksia, joilla todennetaan tarkastuksen tulokset.

5 Tarkastushenkilöstön puolueettomuus on taattava. Henkilöstön palkkaus ei saa olla riippuvainen suoritettujen tarkastusten määrästä eikä niiden tuloksista.

6 Laitoksella on oltava vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu kuulu valtiolle kansallisen lainsäädännön mukaisesti tai jollei jäsenvaltio itse ole välittömästi vastuussa tarkastuksista.

7 Laitoksen henkilöstöllä on oltava salassapitovelvollisuus kaikkien niiden tietojen osalta, jotka se saa tehtäviään suorittaessaan tämän direktiivin mukaisesti tai direktiivin voimaan saattamiseksi annettujen kansallisten säännösten nojalla (poikkeuksena tiedot sen valtion toimivaltaisille hallintoviranomaisille, jossa laitos toimii).

LIITE IV

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt

Intermodaalisen lastausyksikön vaatimustenmukaisuus on arvioitava soveltaen valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan valinnan mukaan jotakin 6 artiklassa tarkoitetuista ja tässä liitteessä määritellyistä arviointimenettelyistä:

- valmistuksen sisäisellä tarkastuksella käyttäen moduulia A, jos noudatetaan 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja yhdenmukaistettuja standardeja,

- tai valmistuksen sisäisellä tarkastuksella käyttäen moduulia Aa

- tai yksikkökohtaisella tarkastuksella (moduuli G)

- tai täydellisellä laadunvarmistuksella (moduuli H).

Moduuli A (valmistuksen sisäinen tarkastus)

1 Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja, joka täyttää osassa 2 säädetyt velvollisuudet, varmistaa ja vakuuttaa, että intermodaaliset lastausyksiköt täyttävät niihin sovellettavat direktiivin vaatimukset. Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä asiaankuuluva merkintä jokaiseen intermodaaliseen lastausyksikköön ja laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus.

2 Valmistajan on laadittava 3 kohdassa esitetyt tekniset asiakirjat; valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on pidettävä näitä asiakirjoja kansallisten viranomaisten saatavilla tarkastusta varten kymmenen vuoden ajan siitä päivästä, kun viimeinen intermodaalinen lastausyksikkö on valmistettu. Jos valmistaja ja tämän edustaja eivät ole sijoittautuneet yhteisöön, velvollisuus pitää tekniset asiakirjat saatavilla kuuluu henkilölle, joka saattaa intermodaaliset lastausyksiköt yhteisön markkinoille.

3 Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, ovat intermodaaliset lastausyksiköt direktiivin niihin sovellettavien vaatimusten mukaisia. Teknisten asiakirjojen on, siinä määrin kuin on tarpeen tämän arvioinnin suorittamiseksi, käsitettävä intermodaalisten lastausyksiköiden suunnittelu, valmistus ja toiminta, ja niiden on sisällettävä:

- intermodaalisten lastausyksiköiden yleiskuvaus,

- suunnittelu- ja valmistuspiirustukset sekä kaaviot osista, osakokoonpanoista, kokoonpanoista, kytkennöistä jne.,

- tarvittavat kuvaukset ja selitykset edellä mainittujen piirustusten ja kaavioiden ja tuotteen toiminnan ymmärtämiseksi,

- kuvaus käytetyistä ratkaisuista direktiivin vaatimusten täyttämiseksi,

- suunnittelulaskelmien tulokset, suoritetut tarkastukset jne.,

- testausselosteet.

4 Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on säilytettävä teknisten asiakirjojen kanssa jäljennös vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

5 Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistusmenetelmällä taataan, että valmistetut intermodaaliset lastausyksiköt täyttävät 2 osassa tarkoitettujen teknisten asiakirjojen vaatimukset ja sovellettavat direktiivin vaatimukset.

Moduuli Aa (valmistuksen sisäinen tarkastus ja lopputarkastuksen valvonta)

Moduulissa A säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan seuraavia säännöksiä:

Valmistajan valitsema ilmoitettu laitos valvoo lopputarkastusta tekemällä ennalta ilmoittamatta tarkastuskäyntejä valmistajan luona.

Näiden tarkastuskäyntien aikana ilmoitetun laitoksen on

- varmistettava, että valmistaja todella suorittaa lopputarkastuksen

- valittava intermodaalisten lastausyksikköjen näytekappaleet niiden valmistus- tai varastointipaikalla tarkastusta varten. Ilmoitettu laitos arvioi näytteeksi otettavien lastausyksikköjen määrän sekä sen, onko näytteiksi otetuille lastausyksiköille tarpeen tehdä tai teettää täydellinen tai osittainen lopputarkastus.

Jos yksi tai useampi intermodaalinen lastausyksikkö ei ole vaatimusten mukainen, ilmoitetun laitoksen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet.

Valmistajan on ilmoitetun laitoksen vastuulla kiinnitettävä tämän laitoksen tunnusnumero jokaiseen intermodaaliseen lastausyksikköön.

Moduuli G (yksikkökohtainen EY-tarkastus)

1 Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja varmistaa ja vakuuttaa, että intermodaalinen lastausyksikkö, jolle on annettu 4.1 kohdassa tarkoitettu todistus, on direktiivin vastaavien vaatimusten mukainen. Valmistajan tai hänen yhteisöön sijoittautuneen edustajansa on kiinnitettävä asianmukainen merkintä kyseiseen lastausyksikköön ja laadittava vaatimustenmukaisuusvakuutus.

2 Valmistajan on toimitettava yksikkökohtaista tarkastusta koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle. Hakemuksessa on oltava:

- valmistajan nimi ja osoite sekä paikka, jossa intermodaalinen lastausyksikkö sijaitsee,

- kirjallinen vakuutus siitä, että samaa hakemusta ei ole tehty toiselle ilmoitetulle laitokselle,

- tekniset asiakirjat.

3 Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko intermodaalinen lastausyksikkö direktiivin vastaavien vaatimusten mukainen, sekä ymmärtää intermodaalisen lastausyksikön suunnittelua, valmistusta ja toimintaa. Teknisiin asiakirjoihin on sisällyttävä

- kyseisen lastausyksikön yleiskuvaus,

- suunnittelu- ja valmistuspiirustukset sekä kaaviot osista, osakokoonpanoista, kytkennöistä jne.,

- tarvittavat kuvaukset ja selitykset edellä mainittujen piirustusten ja kaavioiden ja kyseisen lastausyksikön toiminnan ymmärtämiseksi,

- suunnittelulaskelmien tulokset, suoritetut tarkastukset, jne.,

- testausselosteet,

- asianmukaiset tiedot valmistus- ja tarkastusmenetelmien pätevöinnistä sekä vastaavan henkilöstön pätevyydestä tai hyväksymisestä.

4 Ilmoitettu laitos tutkii jokaisen intermodaalisen lastausyksikön suunnittelun ja rakenteen ja tekee valmistuksen aikana asianmukaiset testit sen todistamiseksi, että intermodaalinen lastausyksikkö on direktiivin vastaavien vaatimusten mukainen.

4.1 Ilmoitetun laitoksen on kiinnitettävä tai kiinnitytettävä jokaiseen intermodaaliseen lastausyksikköön tunnusnumeronsa ja laadittava tehtyjä testejä koskeva vaatimustenmukaisuustodistus. Tätä todistusta säilytetään kymmenen vuoden ajan.

4.2 Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on voitava pyynnöstä esittää ilmoitetun laitoksen antama vaatimustenmukaisuusvakuutus ja -todistus.

Ilmoitetun laitoksen on erityisesti:

- tutkittava suunnittelua ja valmistusmenetelmiä koskevat tekniset asiakirjat,

- arvioitava käytetyt materiaalit, jos ne eivät ole direktiivin sovellettavien säännösten mukaisia, ja tarkistettava materiaalien valmistajan toimittama todistus,

- hyväksyttävä intermodaalisten lastausyksikköjen osien pysyvien liitosten tekemistä koskevat menetelmät,

- tarkistettava pätevöinti tai hyväksyminen,

- tehtävä lopputarkastus, tehtävä tai teetettävä koeponnistus ja tarkistettava tarvittaessa varolaitteet.

Moduuli H (täydellinen laadunvarmistus)

1 Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja, joka täyttää 2 kohdan velvollisuudet, varmistaa ja vakuuttaa, että kyseiset tuotteet täyttävät direktiivin niihin sovellettavat vaatimukset. Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen tuotteeseen ja laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus. CE-merkintään on liitettävä 4 kohdassa tarkoitetusta valvonnasta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

2 Valmistajalla on oltava käytössään 3 kohdassa eritelty, hyväksytty laatujärjestelmä tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja lopputarkastuksessa sekä testeissä, ja valmistajan on oltava 4 kohdassa tarkoitetun valvonnan alainen.

3 Laatujärjestelmä

3.1 Valmistajan on toimitettava laatujärjestelmänsä arvioimista koskeva hakemus ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

- kaikki asianmukaiset tiedot kyseisestä tuoteryhmästä,

- laatujärjestelmää koskevat asiakirjat.

3.2 Laatujärjestelmän on taattava, että tuotteet ovat direktiivin niihin sovellettavien vaatimusten mukaisia.

Valmistajan soveltamien tekijöiden, vaatimusten ja säännösten on käytävä ilmi järjestelmällisesti ja täsmällisesti asiakirjoista toimenpiteinä, menettelyinä ja kirjallisina ohjeina. Näiden laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen on varmistettava laatuohjelmien, -suunnitelmien, -käsikirjojen ja -pöytäkirjojen yhdenmukainen tulkinta.

Niissä on erityisesti riittävällä tavalla esitettävä

- laatutavoitteet ja organisaation rakenne, johdon vastuualueet ja toimivalta suunnittelun ja tuotteiden laadun osalta,

- suunnittelua koskevat tekniset eritelmät, mukaan lukien sovellettavat standardit ja, jos 5 artiklassa tarkoitettuja standardeja ei noudateta kaikilta osin, käytettävät keinot tuotteisiin sovellettavien direktiivin olennaisten vaatimusten täyttämiseksi,

- suunnittelun valvonta- ja tarkastustekniikat, menetelmät ja järjestelmälliset toimet, joita käytetään tuotteiden suunnittelussa kyseisessä tuoteryhmässä,

- vastaavat valmistuksessa ja laadunvalvonnassa ja -varmistuksessa käytettävät tekniikat, menetelmät ja järjestelmälliset toimenpiteet,

- tarkastukset ja testit, jotka tehdään ennen valmistusta, sen aikana ja jälkeen, sekä niiden toteuttamistiheys,

- laatupöytäkirjat, kuten tarkastusraportit ja testi- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät selvitykset jne.

- keinot, joilla valvotaan tuotteen ja suunnittelun vaaditun laadun toteutumista sekä laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta.

3.3 Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laatujärjestelmä määrittääkseen, täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset. Se olettaa, että laatujärjestelmät, joihin sovelletaan vastaavaa yhdenmukaistettua standardia, täyttävät kyseiset vaatimukset.

Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, ovat intermodaaliset lastausyksiköt direktiivin niihin sovellettavien vaatimusten mukaisia. Teknisten asiakirjojen on, siinä määrin kuin on tarpeen tämän arvioinnin suorittamiseksi, käsitettävä intermodaalisten lastausyksiköiden suunnittelu, valmistus ja toiminta, ja niiden on sisällettävä:

- intermodaalisten lastausyksiköiden yleiskuvaus,

- suunnittelu- ja valmistuspiirustukset sekä kaaviot osista, osakokoonpanoista, kokoonpanoista, kytkennöistä jne.,

- tarvittavat kuvaukset ja selitykset edellä mainittujen piirustusten ja kaavioiden ja tuotteen toiminnan ymmärtämiseksi,

- kuvaus käytetyistä ratkaisuista direktiivin vaatimusten täyttämiseksi,

- suunnittelulaskelmien tulokset, suoritetut tarkastukset jne.,

- testausselosteet.

Arviointiryhmässä on oltava vähintään yksi jäsen, jolla on kokemusta kyseisen teknologian arvioinnista. Arviointimenettelyyn kuuluu tarkastuskäynti valmistajan tiloissa.

Päätöksestä on ilmoitettava valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

3.4 Valmistaja sitoutuu täyttämään laatujärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, aiheutuvat velvollisuudet ja ylläpitämään laatujärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle kaikista laatujärjestelmään suunnitelluista muutoksista.

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, vastaako muutettu laatujärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi.

Sen on ilmoitettava päätöksensä valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

4 Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva EY-valvonta

4.1 Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä aiheutuvat velvollisuudet asianmukaisesti.

4.2 Valmistajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle tarkastusta varten pääsy suunnittelu-, valmistus-, tarkastus- ja testauspaikoille ja varastoihin sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:

- laatujärjestelmää koskevat asiakirjat,

- laatupöytäkirjat, jotka on määrätty suunnittelua koskevassa laatujärjestelmän osassa, esimerkiksi analyysien, laskelmien, testien tulokset jne.,

- laatupöytäkirjat, jotka on määrätty valmistusta koskevassa laatujärjestelmän osassa, esimerkiksi tarkastusraportit, testi- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät selvitykset jne.

4.3 Ilmoitetun laitoksen on tehtävä vuosittaiset tarkastukset varmistaakseen, että valmistaja ylläpitää ja soveltaa laatujärjestelmää, ja toimitettava valmistajalle tarkastusraportti.

4.4 Ilmoitettu laitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta suorittaa käyntejä valmistajan luona. Näiden käyntien yhteydessä ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää testejä tarkastaakseen, että laatujärjestelmä toimii asianmukaisesti. Ilmoitetun laitoksen on toimitettava valmistajalle selostus käynnistä sekä testausseloste, jos testi on suoritettu.

5 Valmistajan on pidettävä kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan siitä, kun viimeinen tuote on valmistettu:

- edellä 3.1 kohdan toisen alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetut asiakirjat,

- edellä 3.4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut muutostiedot,

- edellä 3.4 kohdan viimeisessä alakohdassa sekä 4.3 ja 4.4 kohdassa tarkoitetut ilmoitetun laitoksen päätökset ja selostukset.

6 Kaikkien ilmoitettujen laitosten on toimitettava muille ilmoitetuille laitoksille tarpeelliset tiedot myöntämistään ja peruuttamistaan laatujärjestelmien hyväksynnistä.

LIITE V

Määräaikaistarkastusmenettelyt

Määräaikaistarkastuksissa on noudatettava jompaakumpaa seuraavista kahdesta menettelystä.

Moduuli 1 (tuotteiden määräaikaistarkastus)

1 Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla omistaja, tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja tai haltija varmistaa, että intermodaalinen lastausyksikkö täyttää edelleen tämän direktiivin vaatimukset.

2 Täyttääkseen 1 kohdassa mainitut vaatimukset omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan tai haltijan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käyttö- ja huolto-olosuhteet takaavat, että intermodaalinen lastausyksikkö on pysyvästi tämän direktiivin vaatimusten mukainen ja erityisesti, että:

- intermodaalisia lastausyksiköitä käytetään käyttötarkoituksensa mukaisesti,

- huolto- tai korjaustyöt suoritetaan tarvittaessa,

- tarvittavat määräaikaistarkastukset tehdään.

Toteutetut toimenpiteet on kirjattava asiakirjoihin, joita omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan tai haltijan on pidettävä kansallisten viranomaisten saatavilla.

3 Tarkastuslaitoksen on tehtävä asianmukaiset tarkastukset ja testit tarkistaakseen, että intermodaalinen lastausyksikkö täyttää tämän direktiivin vastaavat vaatimukset.

3.1 Kaikki intermodaaliset lastausyksiköt on tarkastettava erikseen ja eurooppalaisissa eritelmissä kuvatut asianmukaiset testit on suoritettava sen tarkistamiseksi, että lastausyksiköt täyttävät tämän direktiivin vaatimukset.

3.2 Ilmoitetun laitoksen on kiinnitettävä tai kiinnitytettävä tunnusnumeronsa jokaiseen tuotteeseen, jolle tehdään määräaikaistarkastus, välittömästi tarkastuspäivän jälkeen ja laadittava kirjallinen määräaikaistarkastustodistus. Tämä todistus voi koskea yksittäisten lastausyksiköiden sarjaa.

3.3 Omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan tai haltijan on säilytettävä 3.2 kohdassa tarkoitettua määräaikaistarkastustodistusta sekä 2 kohdassa tarkoitettuja todistuksia vähintään seuraavaan määräaikaistarkastukseen saakka.

Moduuli 2 (määräaikaistarkastus ladunvarmistuksen avulla)

1 Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla omistaja, tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja tai haltija, joka täyttää 2 kohdassa säädetyt velvollisuudet, varmistaa ja vakuuttaa, että intermodaalinen lastausyksikkö täyttää edelleen tämän direktiivin vaatimukset. Omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan tai haltijan on merkittävä määräaikaistarkastuksen päivämäärä jokaiseen intermodaaliseen lastausyksikköön ja laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus. Määräaikaistarkastuksen päivämäärään on liitettävä 4 kohdassa tarkoitetusta valvonnasta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

2 Omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan tai haltijan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käyttö- ja huolto-olosuhteet takaavat, että intermodaalinen lastausyksikkö on pysyvästi tämän direktiivin vaatimusten mukainen ja erityisesti, että:

- intermodaalisia lastausyksiköitä käytetään käyttötarkoituksensa mukaisesti,

- huolto- tai korjaustyöt suoritetaan tarvittaessa,

- tarvittavat määräaikaistarkastukset tehdään.

Toteutetut toimenpiteet on kirjattava asiakirjoihin, joita omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan tai haltijan on pidettävä kansallisten viranomaisten saatavilla.

Omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että toteutettavia määräaikaistarkastuksia varten on käytettävissä pätevä henkilöstö tai tarvittava infrastruktuuri liitteessä III olevan 3-7 kohdan mukaisesti.

Omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan tai haltijan on sovellettava hyväksyttyä 3 kohdan mukaista laatujärjestelmää lastausyksiköiden määräaikaistarkastuksiin ja testeihin ja oltava 4 kohdassa tarkoitetun valvonnan alainen.

3 Laatujärjestelmä

Tämän direktiivin liitteessä IV olevassa moduulissa H esitettyjä säännöksiä voidaan soveltaa soveltuvin osin myös määräaikaistarkastuksiin.

LIITE VI

CE-merkintä ja muut tunnukset

1 CE-merkintä

CE-merkintä muodostuu kirjaimista "CE" seuraavan kaavion mukaisesti:

>VIITTAUS KAAVIOON>

2 Erilliset tunnukset

2.1 ILY

>VIITTAUS KAAVIOON>

Tämän direktiivin vaatimusten mukaisiin ILYihin kiinnitetään välittömästi CE-merkinnän alapuolelle UCI-tunnus. Tunnus muodostuu kirjaimista "UCI" seuraavan kaavion mukaisesti:

2.2 EILY

>VIITTAUS KAAVIOON>

Tämän direktiivin vaatimusten mukaisiin EILYihin kiinnitetään välittömästi CE-merkinnän alapuolelle UECI-tunnus. Tunnus muodostuu kirjaimista "UECI" seuraavan kaavion mukaisesti:

3 Määräaikaistarkastuksia koskeva merkintä

Kaikissa yhteisön alueella käytetyissä ILYissä on oltava seuraavat merkinnät:

- valmistusajankohta; tämä merkintä koostuu kirjaimista "DF", joita seuraa neljä numeroa: kaksi ensimmäistä ilmaisevat kuukauden ja kaksi viimeistä vuoden,

- edellisen tarkastuksen ajankohta; tämä merkintä koostuu tunnuksesta "D1", joita seuraa neljä numeroa: kaksi ensimmäistä ilmaisevat kuukauden ja kaksi viimeistä vuoden,

- seuraavan tarkastuksen määräaika; tämä merkintä koostuu tunnuksesta "D2", joita seuraa neljä numeroa: kaksi ensimmäistä ilmaisevat kuukauden ja kaksi viimeistä vuoden.

Kyseinen tunnus on seuraavan kaavion mukainen:

>VIITTAUS KAAVIOON>

4 Yhteiset säännökset

Jos CE-merkkiä tai tunnuksia pienennetään tai suurennetaan, on noudatettava edellä esitettyjen kaaviokuvien mittasuhteita.

CE-merkin ja tunnusten eri osien pystymittojen on oltava suunnilleen samat, vähintään 5 cm.

Käytettäviä numeroita voidaan kuitenkin vapaasti mukauttaa, kunhan ne ovat samankorkuisia arabialaisia numeroita kuin muut tunnuksen osat.

LIITE VII

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava seuraavat tiedot:

- valmistajan tai valmistajan yhteisöön sijoittautuneen edustajan nimi ja osoite,

- kuvaus kyseisestä intermodaalisesta lastausyksiköstä (tai sarjasta),

- vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, jota on sovellettu,

- tarvittaessa tarkastuksen suorittaneen ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite,

- tarvittaessa viittaus EY-tyyppitarkastustodistukseen, EY-suunnitelmatarkastus todistukseen tai EY-vaatimustenmukaisuustodistukseen,

- tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite, joka valvoo valmistajan laatujärjestelmää,

- tarvittaessa viittaus yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on sovellettu,

- tarvittaessa muut tekniset eritelmät, joita on käytetty,

- tarvittaessa viittaukset muihin yhteisön direktiiveihin, joita on sovellettu,

- sen henkilön yksilöinti, jolla on valmistajan tai valmistajan yhteisöön sijoittautuneen edustajan allekirjoitusvaltuus.

SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

Politiikan ala(t): Energia ja liikenne

Toiminnan ala: Maa-, lento- ja meriliikennepolitiikka

Toimenpiteen nimi: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI intermodaalisista lastausyksiköistä

1. Budjettikohta/-kohdat

A07031 - Pakolliset komiteat

2. Numerotiedot

2.1 Toimenpiteen kokonaismäärärahat (B osa): maksusitoumusmäärärahoina

906 000 euroa

2.2 Toimenpiteen soveltamisaika:

3 vuotta (alkamis- ja päättymisvuosi)

2.3 Monivuotinen kokonaismenoarvio:

a) Maksusitoumusmäärärahojen/maksumäärärahojen aikataulu (rahoitustuki) (vrt. kohta 6.1.1)

>TAULUKON PAIKKA>

b

>TAULUKON PAIKKA>

) Tekninen ja hallinnollinen apu ja tukimenot (vrt. kohta 6.1.2)

>TAULUKON PAIKKA>

c) Henkilöstö- ja muiden hallintomenojen kokonaisvaikutus rahoitukseen (vrt. kohdat 7.2 ja 7.3)

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

2.4 Yhteensopivuus ohjelmasuunnitelman ja rahoitusnäkymien kanssa

[X] Ehdotus on tehdyn ohjelmasuunnitelman mukainen.

Ehdotus edellyttää rahoitusnäkymien kyseisen otsakkeen ohjelmasuunnitelman muuttamista,

ja tämä voi edellyttää toimielinten sopimuksen määräysten soveltamista.

2.5 Vaikutukset tuloihin

[X] Ei vaikuta tuloihin (kyseessä ovat toimenpiteen toteuttamiseen liittyvät tekniset näkökohdat).

TAI

Vaikutukset tuloihin ovat seuraavat:

Huomautus: Tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskutapaa koskevat täsmennykset ja huomautukset on liitettävä tähän rahoitusselvitykseen erillisellä lehdellä...

milj. euroa (yhden desimaalin tarkkuudella)

>TAULUKON PAIKKA>

(Kaikki asianomaiset budjettikohdat ilmoitetaan ja taulukkoon lisätään tarvittaessa rivejä, jos toimenpide kohdistuu useampaan budjettikohtaan.)

3. BUDJETTITIEDOT

>TAULUKON PAIKKA>

4. OIKEUSPERUSTA

(Ilmoitetaan vain pääasiallinen oikeusperusta)

EY:n perustamissopimuksen 71 ja 80 artikla

5. KUVAUS JA PERUSTELUT

5.1 Yhteisön toiminnan tarve

5.1.1 Toiminnan tavoitteet

Ehdotetaan optimaalista intermodaalista lastausyksikköä, jossa yhdistyvät vaihtokorien edut (kapasiteetti) ja konttien edut (rakennelujuus). Tarkoituksena on vähentää infrastruktuurien ruuhkautumista.

Standardoidaan uusien intermodaalisten lastausyksikköjen käsittely- ja lukituspinnat keskimääräisen käsittelyajan lyhentämiseksi.

Velvoitetaan varustamaan kaikki uudet intermodaaliset lastausyksiköt tehokkailla varolaitteilla, jotta voitaisiin estää niiden luvaton avaaminen ja luvattomien materiaalien kuljetus niissä.

Velvoitetaan tarkastamaan määräajoin kaikki intermodaaliset lastausyksiköt, myös jo käytössä olevat, ja tehdään näin tyydyttävä huoltotaso pakolliseksi.

5.1.2 Ennakkoarviointiin liittyvät toimenpiteet

5.1.3 Jälkiarvioinnin perusteella toteutetut toimenpiteet

5.2 Suunnitellut toimet ja yhteisön rahoitustukea koskevat yksityiskohtaiset säännöt

5.3 Toteutusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt

6. Rahoitusvaikutukset

6.1 Kokonaisrahoitusvaikutus, B osa (koko ohjelmakaudeksi)

(Alla olevassa taulukossa ilmoitettujen kokonaismäärien laskutapa on esitettävä taulukossa 6.2 esitetyn jaottelun avulla).

6.1.1 Rahoitustuki

Maksusitoumusmäärärahat milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

>TAULUKON PAIKKA>

6.2 Toimenpidekohtainen kustannuslaskelma, B osa (koko ohjelmakaudeksi)

(Jos toimia on useita, on ilmoitettava kuhunkin toimeen kuuluvista konkreettisista toimenpiteistä tarkat tiedot suoritteiden laajuuden ja kustannusten arviointia varten.)

Maksusitoumusmäärärahat milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

>TAULUKON PAIKKA>

Laskutapa on tarvittaessa selitettävä.

7. VAIKUTUKSET HENKILÖSTÖÖN JA HALLINTOMENOIHIN

7.1 Vaikutus henkilöstöön

>TAULUKON PAIKKA>

7.2 Henkilöstön taloudellinen kokonaisvaikutus

>TAULUKON PAIKKA>

Määrät vastaavat 12 kuukauden kokonaismenoja.

7.3 Muut toimesta johtuvat hallintomenot

>TAULUKON PAIKKA>

Määrät vastaavat 12 kuukauden kokonaismenoja.

(1) Mainittava komitean laji sekä ryhmä, johon se kuuluu.

I. Yhteensä vuodessa (7.2 + 7.3)

II. Toimen kesto

III. Toimen kokonaiskustannukset (I x II) // 302 000 EUR

3 vuotta

906 000 EUR

8. SEURANTA JA ARVIOINTI

8.1 Seurantajärjestelmä

8.2 Arvioinnin yksityiskohtaiset säännöt ja arviointijaksot

9. PETOSTEN TORJUNTATOIMET

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI EHDOTUKSEN VAIKUTUS YRITYSTOIMINTAAN JA ERITYISESTI PIENIIN JA KESKISUURIIN YRITYKSIIN (PK-YRITYKSIIN)

Ehdotuksen nimi

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 2002/.../EY intermodaalisista lastausyksiköistä.

Asiakirjan viitenumero

KOM(...) ... lopullinen.

Ehdotus

1. Miksi yhteisön lainsäädäntö on tarpeen tällä alalla ja mitkä ovat sen päätavoitteet, kun otetaan huomioon toissijaisuusperiaate?

EY:n perustamissopimuksen 3 artiklan 1 kohdan f ja l alakohtien mukaan yhteisön toimintaan sisältyy yhteinen liikennepolitiikka sekä ympäristöpolitiikka. Perustamissopimuksen 14 artiklan mukaan yhteisön velvollisuuksiin kuuluu lisäksi huolehtia tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta, ja 71 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisön liikennepolitiikka sisältää toimenpiteitä, joilla parannetaan liikenneturvallisuutta (tällä osa-alueella yhteisön toimivalta on jaettu jäsenvaltioiden kanssa). Perustamissopimuksen 80 artiklan 2 kohta on oikeusperusta sille, että ehdotus kattaa myös merikuljetusalan.

Ongelmalla on yhteisönlaajuinen ulottuvuus:

- Sisämarkkinoiden toteuttaminen edellyttää tavaroiden parempaa liikkuvuutta, ja tavaroiden kuljetuksesta johtuvat maantieliikenteen ruuhkat ovat ongelma, joka koskettaa eri mitassa kaikkia jäsenvaltioita. Noin 20 prosenttia maantieliikenteestä on kansainvälistä, ja tämä on nopeimmin kasvava liikennesektori. Jäsenvaltiot eivät yksinään voi ratkaista parhaalla mahdollisella tavalla ongelmia, joita kansainvälisten maantiekuljetusten jatkuvaan kasvuun liittyy.

- Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat todenneet intermodaalisuuden käyttöönottoa jarruttavan sen, ettei intermodaalisia lastausyksiköitä (ILY) ole yhdenmukaistettu ja standardoitu. ILYjen käsittelytavat poikkeavat toisistaan huomattavasti: markkinoilla on standardoituja kontteja, vaihtokoreja ja kaikentyyppisiä erityiskäyttöön tarkoitettuja ILYjä. Tällä hetkellä on määriteltävä tapauskohtaisesti, miten yksittäistä ILYä on käsiteltävä, mikä vaatii aikaa ja vaivaa. Lisäksi käsittelylaitteita on usein säädettävä ja joissakin tapauksissa jopa muutettava. Tämä mutkistaa ja hidastaa käsittelyä ja nostaa tarpeettomasti intermodaalisuuden kustannuksia. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan välttämättä toimenpiteitä yhteisön tasolla.

- Useimmat jäsenvaltiot ovat ratifioineet konttien turvallisuutta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen. Yleissopimuksessa määrätään konttien tyyppihyväksynnästä ja määräaikaistarkastuksista. Näitä menettelyjä ei ole kuitenkaan yhdenmukaistettu yhteisön tasolla. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan näin ollen yhteisön tason toimenpiteitä.

- ILYjen kuluminen voi johtaa turvallisuusvaaroihin, jotka on ehkäistävä ILYjen huollon ja määräaikaistarkastusten avulla. Tarkastukset on tehtävä yhdenmukaisesti kaikkialla yhteisössä, ja ILYt on tarkastettava määräajoin kaikissa jäsenvaltioissa. Tarkastusmenettelyjen yhdenmukaistamiseksi tarvitaan yhteisön tason toimia.

- Ehdotettavalla direktiivillä on määrä parantaa liikenteen kestävyyttä ja turvallisuutta, vähentää (etenkin maanteiden) ruuhkautumista ja luoda paremmat edellytykset intermodaaliselle liikenteelle takaamalla ILYjen yhteentoimivuus eri kuljetusmuotojen välillä. Yhteisön tason toiminta on ainoa mahdollinen keino toteuttaa tämä yhdenmukaistaminen, koska yksinään tai kansainvälisten sopimusten perusteella toimivat jäsenvaltiot eivät voi samassa määrin yhdenmukaistaa ILYjä eivätkä arviointi-, uudelleenarviointi-, huolto- ja tarkastusmenettelyjä.

- Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten nimeämien tarkastuslaitosten myöntämien hyväksyntätodistusten tunnustaminen poistaisi esteitä, jotka haittaavat kuljetuspalvelujen vapaata tarjoamista. Tätä tavoitetta ei voida saavuttaa tyydyttävällä tavalla muuten kuin yhteisön tasolla.

- ILYjen tiettyjen ominaisuuksien yhdenmukaistamiseksi tarvitaan yhteisön toimia. Tähän yhdenmukaistamiseen ei päästäisi pelkillä kansallisilla toimenpiteillä. ILYjen käsittely edellyttää yhteentoimivuutta, kun ne liikkuvat yhteisössä. Tällaiseen yhteentoimivuuteen päästään vain yhteisön tason toimenpiteillä. Toisaalta tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus edellyttää, että määräaikaistarkastukset on voitava tehdä kaikkialla yhteisössä samoin perustein. ILYistä on olemassa erilaisia kansallisia ratkaisuja, mutta olemassa ei ole eurooppalaista intermodaalista lastausyksikköä (EILY) enempää käytännön tasolla kuin tyydyttävänä standardina. Tarvitaan yhteisön toimia tällaisen EILYn standardoimiseksi, jotta alalla Euroopassa toimivat voisivat hyötyä sen eduista.

Ehdotuksen tarkoitus on myös vähentää maantieliikenteen ruuhkautumista parantamalla intermodaalisten kuljetusten edellytyksiä. Jos ei tehtäisi mitään, maantiekuljetusten volyymi kasvaisi edelleen, mikä lisäisi ruuhkia, onnettomuuksia ja ympäristöhaittoja. Maantieliikenteen aiheuttamien ulkoisten lisäkustannusten arvioidaan kasvavan vuosittain 3 miljardilla eurolla. Yhdenmukaisuuden puute aiheuttaa jatkuvia kustannuksia Euroopassa mutkistamalla ja hidastamalla käsittelyä. Optimaalisten mittojensa ansiosta EILYyn mahtuu enemmän lavoja kuin 40 jalan konttiin. Tuloksena on, että saman tavaramäärän kuljettamiseen tarvitaan vähemmän ILYjä ja vähemmän ajoneuvoja. EILYt tarjoavat etuja myös vaihtokoreihin nähden: EILYjä voidaan pinota useampiin kerroksiin, mikä pienentää tarvittavaa varastointipinta-alaa erityisesti yhdistettyjen kuljetusten rahtiterminaaleissa ja mahdollistaa myös kuljetuksen useissa tasoissa, kun käytettävien infrastruktuurien väyläkoko tämän sallii.

Ehdotetuilla toimilla pyritään intermodaalisen tavaraliikenteen ja logistiikkapalvelujen markkinoilla suoraan ja välittömästi siihen, että käsittelytoimet yksinkertaistuvat, ruuhkat vähenevät erityisesti maanteillä ja intermodaalisen tavaraliikenteen turvallisuus ja ympäristömyötäisyys paranevat. Ehdotetut keinot (yhdenmukaistaminen, standardointi ja molemminpuolinen tunnustaminen) ovat tähän tavoitteeseen suhteutettuja.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi on tarkoituksenmukainen säädös, jolla yhdenmukaisuutta voidaan lisätä ja luoda puitteet ILYjen standardoinnille, huollolle ja määräaikaistarkastuksille.

Vaikutus yritystoimintaan

2. Mitä yrityksiä ehdotus koskee?

- Yritystoiminnan alat

- Yritysten koko (pienten ja keskisuurten yritysten osuus)

- Ovatko yritykset keskittyneet yhteisön tietylle maantieteelliselle alueelle?

Yhdenmukaistaminen vaikuttaa seuraaviin: ILYjen valmistajat, omistajat, haltijat ja käyttäjät, terminaalien ylläpitäjät sekä liikennöijät.

Ehdotus vaikuttaa sekä suuriin että pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Rautatie- ja meriliikenteen harjoittajat ovat useimmiten suuria yrityksiä, mutta sama ei päde maantie- ja sisävesikuljetuksiin eikä terminaalien ylläpitäjiin. On kuitenkin muistettava, että EILYjen käyttö tulee edelleen olemaan vapaaehtoista.

Yhdistetyissä kuljetuksissa kuljetettu TEU-määrä oli kaikkien maaliikennemuotojen osalta arviolta 37 miljoonaa vuonna 1999. Tästä kokonaismäärästä 25 miljoonaa TEU:ta kuljetettiin lyhyen matkan merikuljetuksina.

Ehdotuksessa ei tehdä eroa eri maantieteellisten alueiden välillä yhteisössä. ILYjen ominaisuuksien yhdenmukaistaminen sekä huolto- ja määräaikaistarkastus vaatimukset koskevat näin ollen kansallisuudesta tai sijoittautumispaikasta riippumatta kaikkia yrityksiä, jotka valmistavat, laskevat liikkeelle tai ottavat käyttöön, omistavat, pitävät hallussaan ja/tai käyttävät ILYjä yhteisössä.

EILYä koskevat säännökset vaikuttavat vain niihin yrityksiin, jotka vapaaehtoisesti haluavat hyötyä kyseisen optimaalisen lastausyksikön käytöstä.

3. Mitä yritysten on tehtävä noudattaakseen ehdotusta?

ILYjä valmistavien yritysten on mukautettava menetelmiään voidakseen noudattaa ominaisuuksien yhdenmukaistamisvaatimusta. ILYjä omistavien, hallussaan pitävien ja/tai käyttävien yritysten on huolehdittava siitä, että niiden uudet lastausyksiköt täyttävät olennaiset vaatimukset ja että niissä on vaatimuksenmukaisuuden osoittavat merkit sekä merkinnät siitä, että ne on tarkastettu määräajoin. Lisäksi yritysten on huolehdittava, että kaikki niiden ILYt huolletaan asianmukaisesti ja tarkastetaan määräajoin.

EILYjen käyttöönotto ei edellytä muita toimenpiteitä edellisessä kohdassa mainittujen lisäksi.

4. Mitkä ovat ehdotuksen todennäköiset talousvaikutukset

- työllisyyteen?

- investointeihin ja uusien yritysten perustamiseen?

- yritysten kilpailukykyyn?

Ehdotuksella ei pitäisi olla vaikutuksia työllisyyteen.

ILYt korvataan uusilla vasta kaluston käyttöiän lopussa, eikä ole odotettavissa, että ILYt, joilla on yhdenmukaistetut yhteentoimivuusominaisuudet, olisivat kalliimpia kuin muut. Käsittelytoimien yhdenmukaistaminen yksinkertaistaa lastinsiirtokohteisiin tehtäviä investointeja.

Uusi EILY lisää lastausyksikköjen hyötykapasiteettia ja hillitsee maantieliikenteen kasvua. Velvoite, jonka mukaan ILYjen vaatimustenmukaisuus on arvioitava ja uudelleenarvioitava ja ILYt tarkastettava määräajoin, on epäilemättä kimmoke yrityksille ottaa käyttöön rakenteeltaan lujemmat EILYt.

Euroopan yritysten kilpailukyky paranee, koska jotkin käsittelyyn liittyvät kitkakustannukset voidaan poistaa. Mahdollisuudesta järkeistää kuljetusjärjestelmää olisi vastaavia vaikutuksia.

5. Sisältyykö ehdotukseen toimia, joiden tarkoituksena on ottaa huomioon pienten ja keskisuurten yritysten erityinen tilanne (lievemmät tai erilaiset vaatimukset jne.)?

Suuret yritykset voivat hyötyä mittakaavaeduista, joita voidaan saavuttaa erityisesti valmistusprosessien, vaatimuksenmukaisuuden arviointi- ja uudelleenarviointi menetelmien ja määräaikaistarkastusmenetelmien tasolla. Ero ei kuitenkaan ole niin suuri, että tarvittaisiin erityisiä toimenpiteitä pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka voivat niin ikään hyötyä käsittelytoimien yksinkertaistumisesta. Standardoinnin pitäisi helpottaa uusien yritysten, kuten pk-yritysten, mukaantuloa näille markkinoille, koska investointipäätökset helpottuvat. Toimenpiteillä on lisäksi pitkän aikavälin vaikutuksia, koska ne eivät edellytä käytössä olevan kaluston korvaamista uudella. Turvallisuusnäkökohdat ovat samat kaikenkokoisille yrityksille.

Näistä syistä ehdotukseen ei sisälly erityisiä toimia, joiden tarkoituksena on ottaa huomioon pienten ja keskisuurten yritysten erityinen tilanne.

Osapuolten kuuleminen

6. Luettelo ehdotuksen valmistelussa kuulluista tahoista ja niiden esittämien kantojen pääpiirteet

Komissio pyysi 17. huhtikuuta 2002 toimialajärjestöjä (Euroopan tasolla) antamaan lausuntonsa kuulemisasiakirjan perusteella. Lausuntoja pyydettiin seuraavilta elimiltä:

Lyhenne // Organisaatio

ACEA // Association des Constructeurs européens d'Automobiles (Euroopan autonvalmistajien liitto)

CCFE // Communauté des Chemins de fer européens (Euroopan rautatieyhteisö)

CEFIC // European Chemical Industry Council

CEN // Comité européen de Normalisation (Euroopan standardointikomitea)

CLECAT // Liaison Committee of European Freight Forwarders -

EBU // European Barge Union

ECASBA // EC Association of Ship Brokers & Agents

ECG // European Car - Transport Group of Interest

ECSA // EC Ship-owners' Association

EFIP // European Federation of Inland Ports

EFLLC // European Freight & Logistics Leaders Club

EIA // European Intermodal Association

EIM // European Infrastructure Managers

ERFCP // European Rail Freight Customers Platform

ESC // European Shippers Council

ESN // European Short Sea Network

ESPO // European Sea Ports Organisation

FEPORT // Federation of European Private Port Operators

FFE // Freight Forward Europe

GETC // Groupement européen pour le TC (yhdistettyjen kuljetusten eurooppalainen ryhmittymä)

INE // Inland Navigation Europe

IRU // International Road Union

ISO // International Standardisation Organisation

MIF // Maritime Industries Forum

O.E.B./E.S.O // Organisation européenne de bateliers (Euroopan laivanvarustajien järjestö)

UIC-GTC // Union Internationale des Chemins de Fer - Groupe Transport Combiné (Kansainvälinen rautatieliitto - yhdistettyjen kuljetusten ryhmä)

UIRR // Union Internationale des sociétés de transport combiné Rail-Route (yhdistettyjen rautatie- ja maantiekuljetusten järjestöjen kansainvälinen liitto)

UNICE // Union of Industrial and Employer's Confederations of Europe

Kirjallisten lausuntojen ohella näiden organisaatioiden edustajilla oli tilaisuus ilmaista kantansa konsultointikokouksessa 22. toukokuuta 2002.

Lausunnot voidaan yleisesti tiivistää seuraavasti:

* ollaan yleisesti yhtä mieltä siitä, että ILYjen jotkin ominaisuudet on syytä standardoida ja yhdenmukaistaa ilman, että muiden lastausyksikköjen käyttöä kielletään

* yhteisistä mitoista oltiin eri mieltä, kun jokainen puolusti "omassa" kuljetusmuodossaan jo käytössä olevia mittoja

* maantiekuljetusten harjoittajat ja laivanvarustajat vaativat painokkaasti maantieliikenteessä sallittujen suurimpien painojen ja mittojen suurentamista, jotta voitaisiin ottaa huomioon yhteisön ulkopuolisen kaupan realiteetit, erityisesti yli 13,6 m pitkät kontit.

Top