Help Print this page 

Document 52002PC0293

Title and reference
Ehdotus neuvoston asetus yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1258/1999 muuttamisesta

/* KOM/2002/0293 lopull. - CNS 2002/0125 */
  • No longer in force
Languages and formats available
Multilingual display
Text

52002PC0293

Ehdotus neuvoston asetus yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1258/1999 muuttamisesta /* KOM/2002/0293 lopull. - CNS 2002/0125 */


Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1258/1999 muuttamisesta

(komissio esittämä)

PERUSTELUT

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17. toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 [1] 7 artiklan 4 kohdassa säädetään, että kielteinen rahoituspäätös ei voi koskea asetuksen 2 artiklassa tarkoitettuja menoja, joiden maksu on suoritettu 24:ää kuukautta ennen komission asianomaiselle jäsenvaltiolle toimittamaa kirjallista tiedoksiantoa tarkastusten tuloksista. Kielteinen rahoituspäätös ei voi koskea asetuksen 3 artiklassa tarkoitettuun toimenpiteeseen tai toimeen liittyviä menoja, joiden lopullinen maksu on suoritettu 24:ää kuukautta ennen komission asianomaiselle jäsenvaltiolle toimittamaa kirjallista tiedoksiantoa tarkastusten tuloksista.

[1] EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

Kyseisessä asetuksessa muotoillaan uudelleen yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä huhtikuuta 1970 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 729/70 [2], johon lisätään 24 kuukauden periaate 22 päivänä toukokuuta 1995 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1287/95 [3].

[2] EYVL L 94, 28.4.1970, s. 13.

[3] EYVL L 125, 8.6.1995, s. 1.

Periaate, jonka mukaan tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä päätettyjä varainhoitoa koskevia oikaisuja ei voida siirtää yli tietyn ajanjakson, joka edeltää tarkastusten tulosten ilmoittamista (lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 1258/1999 8 artiklan 2 kohdan mukaisten sääntöjenvastaisuuksien rahoitusseuraamuksia sekä kansallisia tukia tai rikkomuksia, joiden osalta on aloitettu perustamissopimuksen 88 ja 226 artiklassa tarkoitetut menettelyt), perustuu komission perustaman EMOTR:n tukiosaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen uudistamista käsittelevän työryhmän 25. tammikuuta 1993 antamaan raporttiin (ns. BELLE-raportti).

Raportissa komissiota kehotetaan rajoittamaan tarkastusten perusteella tehtävät varainhoitoa koskevat oikaisut tiettyyn määrään varainhoitovuosia ja ehdotetaan, että mahdollisuus takautuviin oikaisuihin rajoitetaan enintään kahteen ilmoitusta edeltäneeseen varainhoitovuoteen. Raportin mukaan tämä säännös on oikeusvarmuuden ja varainhoitoa koskevan varmuuden kannalta huomattava parannus nykyiseen tilanteeseen, jossa ulkopuolelle jätetyt määrät ja varaumat voivat komission tekemän tiedustelun tuloksena johtaa monen vuoden kuluttua oikaisujen kasaantumiseen usealle varainhoitovuodelle.

Asetuksen (ETY) N:o 729/70 muutosasetuksella otetaan käyttöön tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskeva uudistus. Tästä neuvoston muutosasetuksesta tekemässään ehdotuksessa [4] komissio esitti, että oikaisut eivät koskisi aiemmin kuin ilmoitusta edeltäneiden kahden varainhoitovuoden aikana toteutettuja menoja. Tämä ajanjakso olisi enintään 36 kuukautta. Neuvosto päätti kuitenkin olla noudattamatta tätä BELLE-raportin suositusta tarkalleen, ja kahden varainhoitovuoden sijaan se päätti, että oikaisuajanjakso rajoitetaan ilmoitusta edeltäneisiin 24 kuukauteen.

[4] EYVL C 284, 12.10.1994, s. 5.

Euroopan parlamentti on sittemmin kehottanut vastuuvapauden myöntämistä varainhoitovuoden 1999 osalta käsittelevässä kertomuksessaan "komissiota pidentämään tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta ajanjaksoa, jona perintävaatimuksia voi tehdä, nykyisen 24 kuukauden sijasta 36 kuukauteen."

Saadun kokemuksen perusteella voidaan todeta, että vaikka takautuvien oikaisujen tekemiseen tarkoitetun ajan rajoittaminen on yhä perusluonteinen osa vuoden 1995 uudistusta, rajoituksen soveltaminen ei saisi kuitenkaan aiheuttaa ongelmia Euroopan unionin taloudellisten etujen suojelulle. Rajoitus asettaa komission hankalaan tilanteeseen, jossa se ei voi periä takaisin sääntöjenvastaisesti toteutettuja, yhteisön talousarviolle tappiollisia menoja.

Sen vuoksi on perusteltua pyrkiä varmistamaan, että kyseistä rajoitusta sovelletaan tavalla, jossa otetaan paremmin huomioon Euroopan unionin varainhoitoa koskevat edut. Se voidaan tehdä kahdella tavalla. Niistä ensimmäinen on lisätä ennalta ehkäiseviä tarkastuksia, joilla mahdolliset puutteellisuudet pyritään havaitsemaan heti uuden järjestelmän tai voimassa olevan järjestelmän huomattavan muutoksen voimaantulon jälkeen ennen ensimmäisten menojen toteuttamista. Komissio pyrkii jo tähän, mutta kyseisen toimenpiteen toteuttaminen riippuu suuresti tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä vastaavien yksiköiden henkilöstöresursseista. Toinen keino, jota tämä asetusehdotus koskee, on viiteajanjakson pidentäminen, mikä vähentäisi yhteisön talousarviosta maksettavia sääntöjenvastaisia menoeriä.

Näin ollen ehdotetaan, että varainhoitoa koskevan oikaisun soveltamisen alkamisen ja asetuksen (EY) N:o 1258/1999 7 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa säädetyn, tarkastusten tuloksista jäsenvaltiolle tehtävän ilmoituksen välinen aika pidennetään enintään 36 kuukauteen.

2002/0125(CNS)

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1258/1999 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen [5],

[5] EYVL C ..., ..., s. ...

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon [6],

[6] EYVL C ..., ..., s. ...

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon [7],

[7] EYVL C ..., ..., s. ...

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon [8],

[8] EYVL C ..., ..., s. ...

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 [9] 7 artiklan 4 kohdassa säädetään, että kielteinen rahoituspäätös ei voi koskea asetuksen 2 artiklassa tarkoitettuja menoja, joiden maksu on suoritettu 24:ää kuukautta ennen komission asianosaiselle jäsenvaltiolle asetuksen 7 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan mukaisesti toimittamaa kirjallista tiedoksiantoa tarkastusten tuloksista. Kielteinen rahoituspäätös ei voi koskea mainitun asetuksen 3 artiklassa tarkoitettuun toimenpiteeseen tai toimeen liittyviä menoja, joista lopullinen maksu on suoritettu 24:ää kuukautta ennen komission asianosaiselle jäsenvaltiolle toimittamaa kirjallista tiedoksiantoa tarkastusten tuloksista.

[9] EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

(2) Kun otetaan huomioon saatu kokemus, yhteisön varainhoitoa koskevien etujen suojelun parantamiseksi näyttää olevan aiheellista pidentää kyseinen 24 kuukauden ajanjakso 36 kuukauteen.

(3) Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1258/1999 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1258/1999 7 artiklan 4 kohdan viidennen alakohdan a ja b alakohdassa oleva ilmaisu "24:ää kuukautta" ilmaisulla "36:ta kuukautta".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan menoihin, joita koskeva komission jäsenvaltiolle toimittama kirjallinen tiedoksianto tarkastusten tuloksista on päivätty tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, lukuun ottamatta menoja, joiden maksu on suoritettu 24:ää kuukautta ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

>TAULUKON PAIKKA>

Top