Help Print this page 

Document 52002DC0563

Title and reference
Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman (RCAP) täytäntöönpanosta

/* KOM/2002/0563 lopull. */
  • In force
Languages and formats available
Multilingual display
Text

52002DC0563

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman (RCAP) täytäntöönpanosta /* KOM/2002/0563 lopull. */


KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE RISKIPÄÄOMAA KOSKEVAN TOIMINTASUUNNITELMAN (RCAP) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

>TAULUKON PAIKKA>

LIITELUETTELO

Liite 1 Riskipääoma EU:ssa aikaisempina vuosina

Liite 2 Pääomasijoittaminen Yhdysvalloissa aikaisempina vuosina

Liite 3 Bisnesenkeliverkot Euroopassa

Liite 4 RCAP:n täytäntöönpano (toimenpiteittäin)

Liite 5 Lyhenteet

Liite 6 Sanasto

LIITE 1

RISKIPÄÄOMA EU:SSA AIKAISEMPINA VUOSINA

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE 2

PÄÄOMASIJOITTAMINEN YHDYSVALLOISSA AIKAISEMPINA VUOSINA

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE 3

BISNESENKELIVERKOT EUROOPASSA

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE 4

CARDIFFIN EUROOPPA-NEUVOSTON (KESÄKUU 1998) HYVÄKSYMÄ RISKIPÄÄOMAA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA

TILANNE ERITELTYNÄ ESTETYYPEITTÄIN - TILANNE LOKAKUUSSA 2002

Riskipääomaa koskevassa toimintasuunnitelmassa mainitaan kuusi (6) EU:ssa vallitsevaa ja poistettavaa estetyyppiä:

- MARKKINOIDEN PIRSTALEISUUS

- INSTITUTIONAALISET JA SÄÄNTELYYN LIITTYVÄT ESTEET

- VEROTUS

- HUIPPUTEKNIIKAN PIENYRITYSTEN VÄHÄINEN MÄÄRÄ

- HENKILÖSTÖRESURSSIT

- KULTTUURISET ESTEET

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE 5

LYHENTEET

AIM // Vaihtoehtoiset sijoitusmarkkinat, Alternative Investment Market (www.londonstockexchange.com/aim)

BEPG // Talouspolitiikan laajat suuntaviivat, Broad Economic Policy Guidelines

BEST // Yritysten toimintaympäristön yksinkertaistamista käsittelevä työryhmä, Business Environment Simplification Task Force. Komission perustama syyskuussa 1997.

BSPCE // Ranskan sanoista "Bons de Souscription des Parts et Créateurs d'Entreprises"

CESR // Euroopan arvopaperimarkkinoiden sääntelyviranomaisten komitea, Committee of European Securities Regulators

CVC // Yritysten suorat pääomasijoitukset, Corporate Venture Capital

EASDAQ // European Association of Securities Dealer Automated Quotation. Uudelta nimeltään "Nasdaq Europe" (www.nasdaqeurope.com)

EFC // Talous- ja rahoituskomitea, Economic and Finance Committee

EIP // Euroopan investointipankki (www.eib.org)

EIR // Euroopan investointirahasto (www.eif.org)

EJC // Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, European Court of Justice (www.curia.eu.int)

ESC // EU:n arvopaperikomitea, European Securities Committee. Korvaa arvopaperimarkkinoiden valvontaviranomaisten korkean tason neuvoa-antavan työryhmän.

EURO.NM // Nouveau Marché (Pariisi) + Neuer Markt (Frankfurt) + Nouveau Marché (Bryssel) + Nieuwe Markt (Amsterdam) + Nuovo Mercato (Milano)

EVCA // European Private Equity and Venture Capital Association (www.evca.com)

FIBV // Arvopaperipörssien kattojärjestö, Federation Européenne des Bourses de Valeurs/International Federation of Stock Exchanges (www.fibv.com)

FSAP // Rahoituspalvelujen toimintasuunnitelma, Financial Services Action Plan

IAS // Kansainväliset tilinpäätössuositukset, International Accounting Standards

ICT // Tieto- ja viestintätekniikka, Information and Communication Technology

ISD // Sijoituspalveludirektiivi, Investment Services Directive (93/22/ETY)

IT // Tietotekniikka, Information Technology

MAP // Komission täytäntöönpanema monivuotinen ohjelma yritysten ja yrittäjyyden hyväksi, Multi-annual Programme for Enterprise and Entrepreneurship

NASDAQ // National Association of Securities Dealers Automated Quotation System (Yhdysvallat) (www.nasdaq.com)

T&K // Tutkimus ja kehitys

TTK // Tutkimus ja teknologinen kehittäminen

Pk-yritykset // Pienet ja keskisuuret yritykset

TMT // Televiestintä, media ja teknologia, Telecom, media and technology

UCITS // Yhteissijoitusyritys (sijoitusrahasto), Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities

US GAAP // Yleisesti hyväksytyt kirjanpitoperiaatteet (Yhdysvallat), Generally Accepted Accounting Principles

VC // Pääomasijoittaminen, Venture Capital

LIITE 6

SANASTO

Tilinpäätösdirektiivit // Direktiivit 78/660/ETY ja 83/349/ETY.

Yksityiset pääomasijoittajat (bisnesenkelit) // Yksityishenkilöt, jotka sijoittavat suoraan uusiin, kasvaviin yrityksiin, joita ei noteerata pörssissä (siemenvaiheen rahoitus). Monissa tapauksissa ne mahdollistavat myös uusien yritysten elinkaaren seuraavan vaiheen rahoituksen (käynnistysvaihe). Tavallisesti yksityiset pääomasijoittajat tarjoavat rahoitusta, jonka vastineeksi ne saavat osuuden yrityksen pääomasta, mutta ne saattavat järjestää myös muuta pitkäaikaista rahoitusta. Nämä pääomat saattavat täydentää riskipääoma-alaa tarjoamalla sitä pienempiä rahoitusmääriä (yleensä alle 150 000 euroa) ja aikaisemmassa vaiheessa kuin useimmat riskipääomayritykset kykenevät sijoittamaan.

Pääomamarkkinat // Markkinat, joilta teollisuus ja kauppa, valtionhallinto ja paikallisviranomaiset hankkivat pitkän aikavälin pääomaa. Arvopaperipörssit ovat osa pääomamarkkinoita.

Yritysjohdon valvonta (corporate governance) // Tapa, jolla yrityksiä, varsinkin osakeyhtiöitä, johdetaan ja jolla johto on tilivelvollinen omistajille. Tämän osa-alueen merkitys on kasvanut 1990-luvun alusta lähtien, sillä ulkoiset rahoittajat haluavat varmistaa, ettei yrityksen johto toimi niiden etujen vastaisesti.

Yritysten suorat pääomasijoitukset (corporate venturing) // Pääomaa, jonka avulla suurempi yhtiö hankkii suoraan vähemmistöosuuden pienemmästä pörssissä noteeraamattomasta yhtiöstä strategisista, rahoituksellisista tai sosiaaliseen vastuuseen liittyvistä syistä. Tätä keinoa käyttävät pääasiassa suuryhtiöt, jotka haluavat tukea yhtiön ulkopuolista teknologian kehitystä.

Kehittämiseen tarvittava pääoma // Yrityksen kasvattamiseen ja laajentamiseen järjestetty rahoitus.

Alkuvaiheen pääoma // Rahoitus yritykselle ennen kuin se aloittaa kaupallisen tuotannon ja myynnin, ennen kuin se tuottaa voittoa. Sisältää siemenvaiheen* rahoituksen ja käynnistysvaiheen* rahoituksen.

Oma pääoma // Yrityksen tavanomainen osakepääoma.

Arvopaperikauppaa valvova korkean tason komitea // Komission ja arvopaperikauppaa valvovien EU:n viranomaisten vuonna 1985 perustama epävirallinen neuvoa-antava ryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä yhteistyötä ja kansainvälisiä asioita. Se on korvattu EU:n arvopaperikomitealla (ESC*).

Institutionaalinen sijoittaja // Käsite viittaa pääasiassa vakuutusyhtiöihin, eläkerahastoihin ja sijoitusrahastoihin, jotka keräävät säästöjä ja tarjoavat varoja markkinoille, mutta myös muuntyyppisiin institutionaalisiin varoihin (esim. lahjoitusvarat, säätiöt).

Sijoituspalveludirektiivi // Direktiivi 93/22/ETY, sisältää säännökset sijoituspalveluyrityksille (pörssimeklarit, omaan lukuunsa toimivat pörssivälittäjät jne.) myönnettävästä euroopanlaajuisesta "passista" ja sähköisten pörssien oikeudesta toimia muissa jäsenvaltioissa.

Listautumisanti // Osakkeiden liikkeeseenlasku, pörssiin meneminen: julkisen osakeyhtiön käynnistäminen tarjoamalla osakkeita yleisön merkittäväksi.

Toimivan johdon yritysosto // Rahoitus, jonka avulla yrityksen toimiva johto ja sijoittajat voivat hankkia omistukseensa olemassa olevan tuotantolinjan tai yrityksen. Tunnetaan myös nimellä MBO.

Markkina-arvo // Osakkeen hinta kerrottuna kaikkien liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärällä. Julkisen osakeyhtiön kokonaisarvo markkinoilla. Laajemmassa merkityksessä pörssissä listattujen yritysten kokonaisarvo.

Ensimarkkinat // Markkinat, joilla uusi arvopaperiemissio järjestetään.

Yksityinen sijoituspääoma (private equity) // Käytetään erotukseksi julkisiin yhtiöihin sijoitettavasta pääomasta (public equity), pääomasijoitus yhtiöihin, joita ei ole noteerattu pörssissä. Sisältää pääomasijoitukset ja yritysostona toteutettavat sijoitukset.

Tarjousesite // Arvopapereiden myyntiä koskeva virallinen kirjallinen tarjous, jossa esitetään suunnitelma uudeksi liikeyritykseksi tai jo olemassa olevaa liikeyritystä koskevat tiedot, joita sijoittaja tarvitsee päätöksen tekemisen perusteeksi.

Tarjousesitedirektiivi // Tarjousesiteasiakirjat laaditaan direktiivien 89/298/ETY (julkiset tarjoukset) ja/tai direktiivin 80/390/ETY (listautumistiedot) mukaisesti. Nämä direktiivit korvataan uudella direktiivillä, jota käsitellään parhaillaan (komissio on hyväksynyt ehdotuksen 30.5.2001).

Varovaisuusperiaatetta koskeva sääntely // Eläkerahastojen hoitajien velvoite toteuttaa sijoitukset siten kuin varovainen sijoittaja tekisi omasta puolestaan erityisesti hajauttamalla osakesalkkua järkevästi. Osakesalkun jakautumista on rajoitettu vain rajoitettuja etuusjärjestelmiä rahoittaviin eläkerahastoihin tehtävien omien sijoitusten osalta. Tällainen lainsäädäntö on voimassa Alankomaissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa.

Säännellyt markkinat // Järjestäytyneet markkinat, joilla ostajat ja myyjät käyvät kauppaa sovittujen sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. Markkinat, jotka täyttävät sijoituspalveludirektiivin* 1 artiklan 13 kohdan ehdot.

Jälleenhankintapääoma // Yrityksen olemassa olevien osakkeiden hankkiminen toiselta pääomasijoitusyritykseltä tai toiselta osakkeenomistajalta tai -omistajilta.

Riskipääomamarkkinat // Markkinat, jotka tarjoavat oman pääoman ehtoista rahoitusta yritykselle sen varhaisissa kasvuvaiheissa (siemenvaihe*, käynnistysvaihe* ja kehittämisvaihe*). Tässä tiedonannossa käsite kattaa kolmentyyppistä rahoitusta:

* bisnesenkeleiden* ja yritysten antamaa (yritysten suorat pääomasijoitukset*) epävirallista rahoitusta

* pääomasijoituksia (venture capital)

* rahoitusta pk-yrityksiin ja nopean kasvun yrityksiin erikoistuneilla osakemarkkinoilla.

Jälkimarkkinat // Markkinat, joilla arvopapereita ostetaan ja myydään alkuperäisen annin jälkeen. Menestyvät, likvidit jälkimarkkinat luovat edellytykset terveellä pohjalla toimiville ensimarkkinoille.

Arvopaperi // Rahoitusomaisuutta, esim. osakkeet, valtion arvopaperit, debentuurit, joukkovelkakirjalainat, sijoitusrahastot sekä oikeudet toiselle lainattuun tai talletettuun rahaan.

Siemenvaiheen rahoitus // Alustavan liikeidean tutkimiseen, arviointiin ja kehittämiseen järjestetty rahoitus.

Käynnistysvaiheen rahoitus // Tarjotaan yrityksille tuotekehittelyä ja alkumarkkinointia varten.

Pörssi tai osakemarkkinat // Markkinat, joilla arvopapereita ostetaan ja myydään. Niiden perustehtävänä on antaa julkisille osakeyhtiöille, valtioille ja paikallisviranomaisille mahdollisuus hankkia pääomaa myymällä arvopapereita sijoittajille.

Etuoikeus yhtiön osakkeisiin, osakeoptio // Työntekijöille ja/tai johdolle varattu etuoikeus ostaa osakkeita kiinteään hintaan.

Pääomasijoittaminen (venture capital) // Pääomasijoitusyhtiöiden omilla varoillaan tai kolmannen osapuolen varoilla harjoittama sijoittaminen pörssissä noteeraamattomiin yhtiöihin. Käsitteeseen kuuluu alku*-, laajentamis*- ja jälleenhankintavaiheen* rahoitus mutta ei yritysostojen rahoittaminen.

Pääomasijoitusrahastot // Suljettu sijoitusrahasto, joka on perustettu tarjoamaan pääomaa pääomasijoituksiin.

(*) Sana määritelty sanastossa tai lyhenteissä.

Top