Help Print this page 

Document 32008R0777

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 777/2008, annettu 4 päivänä elokuuta 2008 , muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteiden I, V ja VII muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
  • No longer in force
OJ L 207, 5.8.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/777/oj
Multilingual display
Text

5.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 207/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 777/2008,

annettu 4 päivänä elokuuta 2008,

muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteiden I, V ja VII muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 vahvistetaan eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevat säännöt eläimistä saatavien sivutuotteiden keräämiselle, kuljetukselle, varastoinnille, esikäsittelemiselle, käsittelylle ja käytölle tai hävittämiselle sekä tällaisten tuotteiden saattamiselle markkinoille.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteeseen I sisältyy verijauhon määritelmä. Kyseisen määritelmän selkiyttämiseksi on aiheellista täsmentää, että se kattaa myös tuotteet, jotka on johdettu verifraktioiden lämpökäsittelystä kyseisen asetuksen liitteessä VII olevan II luvun mukaisesti ja tarkoitettu eläinten ravinnoksi tai eloperäisiksi lannoitteiksi.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevassa II luvussa esitetään nisäkkäistä saatavaa käsiteltyä eläinvalkuaista koskevat erityiset vaatimukset. Kyseisen luvun A kohdan 1 alakohdassa esitettyjä, nisäkkäistä saatavalle käsitellylle eläinvalkuaiselle vahvistettuja käsittelyvaatimuksia olisi muutettava, jotta otettaisiin huomioon kyseisen asetuksen liitteessä I esitetty verijauhon uusi määritelmä.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä V säädetään, että eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelytilojen on oltava eri paikassa kuin keräystilojen, elleivät ne sijaitse täysin erillisessä rakennuksessa. Siinä säädetään lisäksi, että joidenkin edellytysten täyttyessä voidaan sallia, että eläimistä saatavia sivutuotteita, jotka ovat peräisin samasta paikasta, saa käsitellä käsittelylaitoksissa, jotka ovat yhteydessä teurastamoon kuljetusjärjestelmän kautta.

(5)

Jotta helpotetaan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteen V säännösten käytännön soveltamista luokan 3 käsittelylaitoksiin, jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille olisi annettava lupa poiketa näistä säännöksistä ja sallia, että käsiteltäväksi saa tuoda eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (2) nojalla hyväksytyistä muista tiloista peräisin olevaa luokkaan 3 kuuluvaa ainesta, kunhan samalla pyritään torjumaan ihmisten ja eläinten terveyteen kohdistuvat riskit.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteet I, V ja VII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä elokuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 523/2008 (EUVL L 153, 12.6.2008, s. 23).

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1243/2007 (EUVL L 281, 25.10.2007, s. 8).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteet I, V ja VII seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä I oleva 6 kohta seuraavasti:

”6.

’verijauho’: tuotteet, jotka on johdettu veren tai verifraktioiden lämpökäsittelystä liitteessä VII olevan II luvun mukaisesti ja tarkoitettu eläinten ravinnoksi tai eloperäisiksi lannoitteiksi,”

2)

Korvataan liitteessä V olevan I luvun 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Käsittelylaitokset eivät saa sijaita samassa paikassa kuin teurastamo, ellei tällaisesta teurastamosta peräisin olevien eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelystä johtuvia ihmisten ja eläinten terveyteen kohdistuvia riskejä vähennetä noudattamalla vähintään seuraavia edellytyksiä:

i)

käsittelylaitoksen on oltava fyysisesti erillään teurastamosta; käsittelylaitos on tarvittaessa sijoitettava rakennukseen, joka on täysin erillään teurastamosta;

ii)

seuraavat on asennettava ja otettava käyttöön:

kuljetusjärjestelmä, joka yhdistää käsittelylaitoksen teurastamoon,

erilliset sisäänkäynnit, vastaanottopaikat, laitteet ja uloskäynnit käsittelylaitokselle ja teurastamolle;

iii)

on toteutettava toimenpiteet, joilla ehkäistään riskien leviäminen käsittelylaitoksessa ja teurastamossa työskentelevän henkilöstön toiminnan vuoksi;

iv)

ulkopuolisia ihmisiä tai eläimiä ei saa päästää käsittelylaitokseen.

Poiketen siitä, mitä i–iv alakohdassa säädetään, luokan 3 käsittelylaitosten kohdalla toimivaltainen viranomainen saa sallia edellä kyseisissä alakohdissa mainittujen edellytysten sijasta muita edellytyksiä, joilla pyritään vähentämään ihmisten ja eläinten terveyteen kohdistuvia riskejä, mukaan luettuna riskit, joita syntyy sellaisen luokkaan 3 kuuluvan aineksen käsittelystä, joka on peräisin asetuksen (EY) N:o 853/2004 nojalla hyväksytyistä laitosalueen ulkopuolella sijaitsevista laitoksista. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean puitteissa, jos niiden toimivaltaiset viranomaiset käyttävät tätä poikkeusta.”

3)

Korvataan liitteessä VII olevan II luvun A kohdan 1 alakohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Nisäkkäistä saatavan käsitellyn eläinvalkuaisen on oltava ensimmäisellä käsittelymenetelmällä käsiteltyä. Sian veri tai sianverifraktiot on kuitenkin voitu käsitellä 1.–5. käsittelymenetelmällä tai 7. käsittelymenetelmällä edellyttäen, että 7. käsittelymenetelmän yhteydessä on tehty lämpökäsittely kuumentamalla ne läpikotaisin vähintään 80 °C:seen.”


Top