Help Print this page 

Document 32008R0523

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 523/2008, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2008 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteiden VIII, X ja XI muuttamisesta teknisten tuotteiden valmistuksessa käytettävien verituotteiden tuonnin osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
  • No longer in force
OJ L 153, 12.6.2008, p. 23–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/523/oj
Multilingual display
Text

12.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/23


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 523/2008,

annettu 11 päivänä kesäkuuta 2008,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteiden VIII, X ja XI muuttamisesta teknisten tuotteiden valmistuksessa käytettävien verituotteiden tuonnin osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan, 28 artiklan toisen kohdan, 29 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 vahvistetaan eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevat vaatimukset teknisten tuotteiden valmistuksessa käytettävien verituotteiden maahantuonnille ja kauttakuljetukselle yhteisön kautta, mukaan luettuna terveystodistusten mallit sekä niiden maiden luettelo, joista kyseisten tuotteiden tuonti on sallittua.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 säädetään, että sellaisista eläimistä saatuja sivutuotteita, joille on annettu tiettyjä aineita, jotka on kielletty tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa ja direktiivien 81/602/ETY, 88/146/ETY ja 88/299/ETY kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetulla neuvoston direktiivillä 96/22/EY (2), saa tuoda yhteisöön ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti tai vahvistettavia erityissääntöjä noudattaen.

(3)

Mahdollisuus tuoda kyseisiä verituotteita on hyvin tärkeä bioteknologia-alalle, joka valmistaa erilaisia teknisiä tuotteita, joita käytetään pääasiassa lääke- ja tutkimusalalla. Koska kyseisiä tuotteita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi eikä eläinten ruokintaan ja koska ne eivät käsittelyn ja teknisen käytön aikana aiheuta sellaista eläinten terveyteen ja kansanterveyteen kohdistuvaa vaaraa, joka johtuisi siitä, että tuotteet on saatu tietyillä direktiivissä 96/22/EY kielletyillä aineilla käsitellyistä eläimistä, on aiheellista sallia tällaisten verituotteiden tuonti yhteisöön.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 säädetään, että teknisten tuotteiden valmistuksessa käytettäville verituotteille on tehtävä erityinen käsittely tai tuotteiden alkuperämaan tai -alueen on ilman rokotuksia oltava vapaa tietyistä taudeista. Monista maista tai tietyiltä alueilta saa kuitenkin toimittaa märehtijöiden tuoretta lihaa yhteisöön, koska ne ovat rokotettuina vapaita suu- ja sorkkataudista, edellyttäen että viruksen mahdollinen leviämisriski minimoidaan. Samoin on aiheellista sallia märehtijöistä saatavien käsittelemättömien verituotteiden tuonti kyseisistä maista ja kyseisiltä alueilta, edellyttäen että tuotteet toimitetaan määräpaikkaan turvallisesti jatkokäsittelyä varten.

(5)

Lisäksi asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 säädetään märehtijöistä saatavista verituotteista, että niiden on oltava peräisin alueelta, josta samaa lajia olevien elävien eläinten tuonti yhteisöön on sallittua. Kansainvälisten standardien mukaan vakavat sairaudet leviävät epätodennäköisemmin verituotteiden kuin elävien eläimien välityksellä. Siksi on aiheellista poistaa tämä vaatimus.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä XI olevan VI osan A kohdassa vahvistetaan luettelot kolmansista maista, joista jäsenvaltiot voivat sallia teknisiin tarkoituksiin käytettävien verituotteiden tuonnin. Nykyisellään kyseiset luettelot rajoittuvat maihin, joista vastaavien lajien kaikkiin luokkiin kuuluvan tuoreen lihan tuonti ihmisravinnoksi on sallittua.

(7)

Koska sovellettavissa vaatimuksissa sallitaan verituotteiden käsittely, kyseiset luettelot olisi laajennettava kattamaan myös maat, joista ei ole sallittua viedä vastaavien lajien tuoretta lihaa yhteisöön mutta jotka pystyvät täyttämään käsittelyvaatimukset. Käsiteltyjä ja käsittelemättömiä verituotteita varten olisi kuitenkin selkeyden vuoksi vahvistettava erilliset terveystodistukset.

(8)

On aiheellista päivittää siipikarjasta ja muista lintulajeista saatavia verituotteita koskevat vaatimukset viittaamalla Maailman eläintautijärjestön (OIE) maaeläinten terveyttä koskevassa säännöstössä vahvistettuihin standardeihin.

(9)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteitä VIII, X ja XI olisi muutettava.

(10)

Tämän asetuksen voimaantulopäivän jälkeen olisi sallittava siirtymäkausi, jotta sidosryhmillä olisi riittävästi aikaa mukautua uusiin sääntöihin ja jotta yhteisöön voitaisiin edelleen tuoda asetuksen (EY) N:o 1774/2002 soveltamisalaan kuuluvia verituotteita.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteet VIII, X ja XI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Sallitaan sellaisten verituotteiden tuonti yhteisöön, joiden mukana seuraa ennen tämän asetuksen voimaantuloa sovellettavien asetuksen (EY) N:o 1774/2002 säännösten mukaisesti täytetty ja allekirjoitettu terveystodistus, enintään 12 päivään joulukuuta 2008 saakka.

Lisäksi kyseinen tuonti sallitaan enintään 12 päivään helmikuuta 2009 saakka, jos mukana seuraavat terveystodistukset on täytetty ja allekirjoitettu viimeistään 12 päivänä joulukuuta 2008.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä kesäkuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 437/2008 (EUVL L 132, 22.5.2008, s. 7).

(2)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 3. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/74/EY (EUVL L 262, 14.10.2003, s. 17).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteet seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä VIII oleva IV luku seuraavasti:

”IV   LUKU

Vaatimukset verelle ja verituotteille, joita käytetään teknisten tuotteiden valmistukseen, lukuun ottamatta hevoseläinten verta ja verituotteita

A.   Tuonti

1.

Veren tuontiin sovelletaan XI luvussa säädettyjä vaatimuksia.

2.

Jäsenvaltioiden on sallittava teknisten tuotteiden valmistukseen tarkoitettujen verituotteiden tuonti, mukaan luettuna sellaisista eläimistä saatu aines, joille on annettu direktiivin 96/22/EY nojalla kiellettyjä aineita, jos

a)

ne tulevat liitteessä XI olevan VI osan A kohdassa olevassa luettelossa mainitusta kolmannesta maasta;

b)

ne tulevat teknisestä laitoksesta, joka täyttää tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, tai keräyslaitoksesta;

c)

niiden mukana on tapauksen mukaan liitteessä X olevassa 4(C) tai 4(D) luvussa vahvistetun mallin mukainen terveystodistus.

3.

Veren, josta teknisiin tuotteisiin käytettävät verituotteet on valmistettu, on oltava kerätty

a)

yhteisön lainsäädännön mukaisesti hyväksytyissä teurastamoissa;

b)

kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymissä ja valvomissa teurastamoissa; tai

c)

elävistä eläimistä kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymissä ja valvomissa tiloissa.

4.

Kun on kyse taksoneihin Artiodactyla, Perissodactyla ja Proboscidea kuuluvista eläimistä ja näiden risteytyksistä saaduista verituotteista, joita käytetään teknisten tuotteiden valmistuksessa, kyseisten verituotteiden on oltava joko a tai b alakohdan vaatimusten mukaisia:

a)

tuotteille on tehty yksi seuraavista käsittelyistä, joilla varmistetaan b alakohdassa lueteltujen tautien taudinaiheuttajien tuhoutuminen:

i)

lämpökäsittely 65 °C:n lämpötilassa vähintään kolmen tunnin ajan, minkä jälkeen tehdään tehokkuuskoe;

ii)

säteilytys gammasäteilyannoksella 25 kGy, minkä jälkeen tehdään tehokkuuskoe;

iii)

lämpökäsittely kuumentamalla tuotteet läpikotaisin vähintään 80 °C:een, minkä jälkeen tehdään tehokkuuskoe;

iv)

kun on kyse ainoastaan muista kuin Suidae- ja Tayassuidae-taksoneihin kuuluvista eläimistä, pH:n muuttaminen pH 5:ksi kahden tunnin ajan, minkä jälkeen tehdään tehokkuuskoe;

b)

kun on kyse verituotteista, joita ei ole käsitelty a alakohdan mukaisesti, tuotteet ovat peräisin maasta tai alueelta,

i)

jossa ei ole 12 kuukauteen todettu ainuttakaan tapausta karjaruttoa, pienten märehtijäin ruttoa eikä Rift Valley -kuumetta ja jossa ei ole rokotettu mainittua tautia vastaan vähintään 12 kuukauteen;

ii)

jossa ei ole 12 kuukauteen todettu ainuttakaan tapausta suu- ja sorkkatautia ja jossa ei ole rokotettu mainittua tautia vastaan vähintään 12 kuukauteen; tai

jossa ei ole 12 kuukauteen todettu ainuttakaan tapausta suu- ja sorkkatautia ja jossa on toteutettu ja valvottu virallisia rokotusohjelmia suu- ja sorkkatautia vastaan kotieläiminä pidettyjen märehtijöiden osalta vähintään 12 kuukauden ajan; tässä tapauksessa tuotteet on kuljetettava direktiivissä 97/78/EY säädetyn rajatarkastuksen jälkeen ja kyseisen direktiivin 8 artiklan 4 kohdassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti suoraan määräpaikkana olevaan tekniseen laitokseen, ja on toteutettava kaikki varotoimenpiteet, mukaan luettuna jätteen sekä käyttämättömän tai ylijääneen aineksen turvallinen loppukäsittely, jotta vältetään tautien leviämisriski eläimiin tai ihmisiin.

Kun on kyse muista kuin Suidae- ja Tayassuidae-taksoneihin kuuluvista eläimistä, i ja ii alakohdan lisäksi on täytettävä seuraavat vaatimukset:

alkuperämaassa tai alkuperäalueella ei ole 12 kuukauteen todettu ainuttakaan tapausta vesicular stomatitis- eikä bluetongue-tautia (mukaan luettuna seropositiiviset eläimet), eikä kyseisille taudeille alttiita lajeja ole rokotettu niitä vastaan vähintään 12 kuukauteen;

tuotteet on kuljetettava direktiivissä 97/78/EY säädetyn rajatarkastuksen jälkeen ja kyseisen direktiivin 8 artiklan 4 kohdassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti suoraan määräpaikkana olevaan tekniseen laitokseen, ja on toteutettava kaikki varotoimenpiteet, mukaan luettuna jätteen sekä käyttämättömän tai ylijääneen aineksen turvallinen loppukäsittely, jotta vältetään tautien leviämisriski eläimiin tai ihmisiin.

Kun on kyse Suidae- ja Tayassuidae-taksoneihin kuuluvista eläimistä, i ja ii alakohdan lisäksi vaaditaan, että alkuperämaassa tai alkuperäalueella ei ole vähintään 12 kuukauteen todettu ainuttakaan tapausta sian vesikulaaritautia, klassista sikaruttoa eikä afrikkalaista sikaruttoa, alkuperämaassa tai -alueella ei ole rokotettu mainittuja tauteja vastaan vähintään 12 kuukauteen ja yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

alkuperämaassa tai alkuperäalueella ei ole 12 kuukauteen todettu ainuttakaan tapausta vesicular stomatitis -tautia (mukaan luettuna seropositiiviset eläimet), eikä kyseiselle taudille alttiita lajeja ole rokotettu sitä vastaan vähintään 12 kuukauteen;

tuotteet on kuljetettava direktiivissä 97/78/EY säädetyn rajatarkastuksen jälkeen ja kyseisen direktiivin 8 artiklan 4 kohdassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti suoraan määräpaikkana olevaan tekniseen laitokseen, ja on toteutettava kaikki varotoimenpiteet, mukaan luettuna jätteen sekä käyttämättömän tai ylijääneen aineksen turvallinen loppukäsittely, jotta vältetään tautien leviämisriski eläimiin tai ihmisiin.

5.

Kun on kyse siipikarjasta ja muista lintulajeista saaduista verituotteista, joita käytetään teknisten tuotteiden valmistuksessa, kyseisten verituotteiden on oltava joko a tai b kohdan vaatimusten mukaisia:

a)

tuotteille on tehty yksi seuraavista käsittelyistä, joilla varmistetaan b alakohdassa lueteltujen tautien aiheuttajien tuhoutuminen:

i)

lämpökäsittely 65 °C:n lämpötilassa vähintään kolmen tunnin ajan, minkä jälkeen tehdään tehokkuuskoe;

ii)

säteilytys gammasäteilyannoksella 25 kGy, minkä jälkeen tehdään tehokkuuskoe;

iii)

lämpökäsittely kuumentamalla tuotteet läpikotaisin vähintään 70 °C:een, minkä jälkeen tehdään tehokkuuskoe;

b)

kun on kyse verituotteista, joita ei ole käsitelty a alakohdan mukaisesti, tuotteet ovat peräisin maasta tai alueelta,

i)

joka on ollut vapaa Newcastlen taudista ja korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta siten kuin OIE:n maaeläinten terveyttä koskevassa säännöstössä määritellään;

ii)

jossa ei ole rokotettu lintuinfluenssaa vastaan vähintään 12 kuukauteen;

iii)

jossa siipikarjaa tai muita lintulajeja, joista tuotteet on saatu, ei ole rokotettu Newcastlen tautia vastaan rokotteella, joka on valmistettu sellaisesta Newcastlen tautiviruksen isäntäkannasta, jonka patogeenisuus on suurempi kuin lentogeenisten viruskantojen.”

2)

Muutetaan liite X seuraavasti:

a)

Korvataan 4(C) luku seuraavasti:

”4(C)   LUKU

Image

Image

Image

b)

Lisätään seuraava 4(D) luku:

”4(D)   LUKU

Image

Image

Image

3)

Korvataan liitteessä XI olevan VI osan A kohta seuraavasti:

”A.

Verituotteet:

1.

Kavio- ja sorkkaeläimistä peräisin olevat käsittelemättömät verituotteet:

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä II olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat tai niiden osat, joista kotieläiminä pidettävien kavio- ja sorkkaeläinlajien tuoreen lihan tuonti on sallittua, ainoastaan kyseisen osan sarakkeissa 7 ja 8 vahvistetuksi ajaksi,

Japani.

2.

Siipikarjasta ja muista lintulajeista peräisin olevat käsittelemättömät verituotteet:

Päätöksen 2006/696/EY liitteessä II olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat tai kolmansien maiden osat

Japani.

3.

Muista eläimistä peräisin olevat käsittelemättömät verituotteet:

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä II olevassa 1 osassa, komission päätöksen 2006/696/EY liitteessä II olevassa 1 osassa tai komission päätöksen 2006/585/EY liitteessä I luetellut kolmannet maat

Japani.

4.

Kaikista lajeista peräisin olevat käsitellyt verituotteet:

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä II olevassa 1 osassa, päätöksen 2006/696/EY liitteessä II olevassa 1 osassa tai päätöksen 2006/585/EY liitteessä I luetellut kolmannet maat

Japani.”


Top