Help Print this page 

Document 32008R0437

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 437/2008, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteiden VII, X ja XI muuttamisesta luokkaan 3 kuuluviksi aineksiksi määriteltyjen maidon ja maitotuotteiden käsittelyä koskevien vaatimusten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
  • No longer in force
OJ L 132, 22.5.2008, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/437/oj
Multilingual display
Text

22.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 437/2008,

annettu 21 päivänä toukokuuta 2008,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteiden VII, X ja XI muuttamisesta luokkaan 3 kuuluviksi aineksiksi määriteltyjen maidon ja maitotuotteiden käsittelyä koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1774/2002 vahvistetaan muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöt. Siinä säädetään, että eläimistä saatavat sivutuotteet, joita voidaan käyttää rehuaineena, on käsiteltävä kyseisessä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII vahvistetaan käsitellyn eläinvalkuaisen ja muiden käsiteltyjen tuotteiden, joita voidaan käyttää rehuaineena, käsittelyä ja markkinoille saattamista koskevat erityiset hygieniavaatimukset. Mainitun liitteen V luvussa säädetään erityisesti maitoa, maitotuotteita ja ternimaitoa koskevista vaatimuksista.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 28 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti liitteissä VII ja VIII tarkoitettujen tuotteiden maahantuontiin kolmansista maista sovellettavat säännökset eivät saa olla suotuisampia tai vähemmän suotuisia kuin kyseisten tuotteiden tuotantoon ja kaupan pitämiseen yhteisössä sovellettavat säännökset. Kyseisen asetuksen liitteessä VII olevaa V lukua olisi muutettava, jotta siihen sisällytetään tietyt tekniset tarkistukset, jotta yhdenmukaistetaan maidon ja maitotuotteiden käsittelyvaatimukset ja jotta selvennetään niihin sovellettavia tuontivaatimuksia.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen annettua 29 päivänä maaliskuuta 2006 lausuntonsa eläinten terveyttä uhkaavista vaaroista, jotka aiheutuvat eläinten ruokinnasta käyttövalmiilla maitotuotteilla, joita ei ole jatkokäsitelty (2), on aiheellista tarkistaa maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja ternimaitoa koskevia erityisiä hygieniavaatimuksia. Lisäksi olisi otettava huomioon maidon mahdollisesti sisältämän suu- ja sorkkatautiviruksen inaktivointimenetelmät, jotka esitetään eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevän tiedekomitean vuonna 1999 antamassa raportissa suu- ja sorkkataudin vastaisten hätärokotusten strategiasta (3), sekä kansainvälisen eläintautiviraston (OIE) maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön (vuoden 2005 laitos) lisäys 3.6.2 (4).

(5)

Ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevassa V luvussa vahvistetut muutetut hygieniavaatimukset on aiheellista korvata kyseisen asetuksen liitteessä X olevassa 2A, 2B ja 2C luvussa esitetyt terveystodistusten mallit yhdellä terveystodistuksen mallilla kolmansista maista tuotavalle maidolle ja maitotuotteille, joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi.

(6)

On tarpeen ajantasaistaa viite erityiseen terveystodistukseen asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä XI olevassa I osassa, jossa vahvistetaan luettelot kolmansista maista, joista jäsenvaltiot voivat sallia muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden tuonnin.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteitä VII, X ja XI olisi näin ollen muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteet VII, X ja XI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2008.

Sellaisten lähetysten tuonti yhteisöön, joita koskevat eläinlääkärintodistukset on annettu ennen 1 päivää marraskuuta 2008 asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 vahvistettujen mallien mukaisesti ennen mainitun asetuksen muuttamista tällä asetuksella, on sallittava 1 päivään helmikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä toukokuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 399/2008 (EUVL L 118, 6.5.2008, s. 12).

(2)  Ks. http://www.efsa.europa.eu/en/science/ahaw/ahaw_opinions/1447.html

(3)  Ks. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scah/out22_en.html

(4)  Ks. http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_3.6.2.htm


LIITE

Muutetaan asetus (EY) N:o 1774/2002 seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä VII oleva V luku seuraavasti:

”V   LUKU

Maitoa, maitotuotteita ja ternimaitoa koskevat erityiset vaatimukset

Edellä I luvussa vahvistettujen yleisten vaatimusten lisäksi sovelletaan seuraavia vaatimuksia.

A.   Käsittelyvaatimukset

1.

Maidolle on tehtävä yksi seuraavista käsittelyistä:

1.1

sterilointi F0  (1) -arvoon, joka on vähintään kolme;

1.2

UHT (2) sekä jokin seuraavista:

a)

sitä seuraava fysikaalinen käsittely seuraavalla menetelmällä:

i)

kuivaus sekä lisäkuumennus vähintään 72 °C:een, jos maito on tarkoitettu ruokintaan; tai

ii)

pH-arvon alentaminen alle 6:een vähintään tunniksi;

b)

maito tai maitotuotteet on tuotettu vähintään 21 päivää ennen lähettämistä ja että kyseisenä aikana alkuperäjäsenvaltiossa ei ole esiintynyt suu- ja sorkkatautia;

1.3

kaksi kertaa tehtävä HTST-käsittely (3);

1.4

HTST-käsittely (3) sekä jokin seuraavista:

a)

sitä seuraava fysikaalinen käsittely:

i)

kuivaus sekä lisäkuumennus vähintään 72 °C:een, jos maito on tarkoitettu ruokintaan; tai

ii)

pH-arvon alentaminen alle 6:een vähintään tunniksi;

b)

maito tai maitotuotteet on tuotettu vähintään 21 päivää ennen lähettämistä ja että kyseisenä aikana alkuperäjäsenvaltiossa ei ole esiintynyt suu- ja sorkkatautia.

2.

Maitotuotteille on joko tehtävä vähintään yksi 1 kohdassa säädetyistä käsittelyistä tai ne on valmistettava 1 kohdan mukaisesti käsitellystä maidosta.

3.

Suu- ja sorkkataudille alttiisiin lajeihin kuuluvien eläinten rehuksi tarkoitettu hera, joka on valmistettu 1 kohdassa tarkoitetulla menetelmällä käsitellystä maidosta, on kerättävä vähintään 16 tunnin kuluessa maidon hyytymisestä, ja sen pH:n on oltava alle 6,0 ennen eläintiloille kuljettamista.

4.

Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa vahvistettujen vaatimusten lisäksi maidon ja maitotuotteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

4.1

käsittelyn jälkeen on toteutettava kaikki varotoimenpiteet tuotteiden saastumisen ehkäisemiseksi;

4.2

lopputuotteessa on oltava merkintä siitä, että se sisältää luokkaan 3 kuuluvaa ainesta ja että se ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi, ja se on

a)

pakattava uusiin säiliöihin; tai

b)

kuljetettava irtotavarana säiliöissä tai muissa kuljetusvälineissä, jotka on ennen käyttöä puhdistettu perusteellisesti ja desinfioitu toimivaltaisen viranomaisen tätä tarkoitusta varten hyväksymällä desinfiointiaineella.

5.

Raakamaito ja ternimaito on tuotettava edellytyksin, jotka antavat asianmukaiset takeet eläinten terveyden osalta. Nämä edellytykset voidaan vahvistaa 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

B.   Tuonti

1.

Jäsenvaltioiden on sallittava maidon ja maitotuotteiden tuonti, jos seuraavia edellytyksiä on noudatettu:

1.1

ne tulevat liitteessä XI olevassa I osassa olevassa luettelossa mainitusta kolmannesta maasta;

1.2

ne tulevat käsittelylaitoksesta, joka on 29 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa luettelossa;

1.3

niiden mukana on liitteessä X olevassa 2 luvussa vahvistetun mallin mukainen terveystodistus;

1.4

niille on tehty vähintään yksi A osan 1.1, 1.2 ja 1.3 kohdassa ja 1.4 kohdan a alakohdassa mainituista käsittelyistä;

1.5

ne ovat A osan 2 ja 4 kohdan mukaisia ja heran osalta A osan 3 kohdan mukaisia.

2.

Poiketen siitä, mitä 1.4 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on sallittava maidon ja maitotuotteiden tuonti kolmansista maista, jotka on hyväksytty komission päätöksen 2004/438/EY (4) liitteessä I olevassa A sarakkeessa edellyttäen, että maidolle ja maitotuotteille on tehty yksi HTST-käsittely ja ne on tuotettu

i)

joko vähintään 21 päivää ennen lähettämistä, jona aikana viejämaassa ei ole esiintynyt suu- ja sorkkatautia; tai

ii)

on esitetty EU:n rajatarkastusasemalla vähintään 21 päivän kuluttua tuotannosta, jona aikana viejämaassa ei ole esiintynyt suu- ja sorkkatautia.

3.

Jos havaitaan riski eksoottisen taudin kulkeutumisesta tai jokin muu eläinten terveyttä uhkaava riski, eläinten terveyden suojeluun liittyviä lisäedellytyksiä voidaan vahvistaa 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2)

Korvataan liitteessä X oleva 2A, 2B ja 2C luku seuraavasti:

”2   LUKU

Image

Image

Image

3)

Korvataan liitteessä XI oleva I osa seuraavasti:

”I   OSA

Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltiot voivat sallia maidon ja maitotuotteiden tuonnin (2 luvun terveystodistus)

Päätöksen 2004/438/EY liitteessä I luetellut hyväksytyt kolmannet maat.”


(1)  F0 on laskennallinen bakteeri-itiöitä tappava vaikutus. F0-arvo 3,00 tarkoittaa sitä, että tuotteen kylmintä kohtaa on kuumennettu riittävästi saman tappavan vaikutuksen saavuttamiseksi kuin kuumentamalla 121 °C:een (250 °F) kolmen minuutin ajan siten, että kuumentaminen ja jäähdyttäminen tehdään hyvin nopeasti.

(2)  

UHT

=

iskukuumennuskäsittely (Ultra High Temperature) 132°C:ssa vähintään yhden sekunnin ajan.

(3)  

HTST

=

lyhytaikainen pastörointi korkeassa lämpötilassa (High Temperature Short Time) 72 °C:ssa vähintään 15 sekunnin ajan tai vastaava pastörointi, jolla saavutetaan negatiivinen tulos fosfataasikokeessa.

(4)  EUVL L 154, 30.4.2004, s. 72, oikaisu EUVL L 189, 27.5.2004, s. 57.”


Top