Help Print this page 

Document 32008R0404

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 404/2008, annettu 6 päivänä toukokuuta 2008 , maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen II muuttamisesta spinosadin, kaliumbikarbonaatin ja kuparioktanoaatin sallimisen sekä etyleenin käytön osalta
  • In force
OJ L 120, 7.5.2008, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/404/oj
Multilingual display
Text

7.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 120/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 404/2008,

annettu 6 päivänä toukokuuta 2008,

maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen II muuttamisesta spinosadin, kaliumbikarbonaatin ja kuparioktanoaatin sallimisen sekä etyleenin käytön osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräät jäsenvaltiot ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 7 artiklan 4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen toimittaneet muille jäsenvaltioille ja komissiolle tietoja eräiden tuotteiden lisäämiseksi kyseisen asetuksen liitteeseen II.

(2)

Komissio kutsui koolle tilapäisen asiantuntijaryhmän antamaan suosituksia spinosadin, kaliumbikarbonaatin ja kuparioktanoaatin sallimisesta luonnonmukaisessa maataloudessa ja etyleenin käytön laajentamisesta koskemaan sitrushedelmien kypsytystä sekä perunoiden ja sipulien itämisen estämistä luonnonmukaista maataloutta koskevien periaatteiden mukaisesti.

(3)

Asiantuntijaryhmä antoi 22 ja 23 päivänä tammikuuta 2008 päivätyn kertomuksen (2) komission yksiköille, ja siinä suositeltiin spinosadin, kaliumbikarbonaatin ja kuparioktanoaatin sallimista tietyin edellytyksin sekä etyleenin käytön laajentamista sitrushedelmien kypsytykseen sekä perunoiden ja sipulien itämisen estämiseen tietyin edellytyksin. Komissio katsoo asiantuntijaryhmän kertomuksen ja jäljempänä mainittavien seikkojen perusteella, että eräät tuotteet olisi sallittava luonnonmukaisessa maataloudessa ja etyleenin käyttöä olisi laajennettava.

(4)

Spinosadi on mikrobialkuperää oleva uusi hyönteisten torjunta-aine, jonka on havaittu olevan olennainen aine eräiden tärkeimpien tuholaisten torjunnassa ja joka edistää tuotantojärjestelmän kestävyyttä muiden kasvituholaisten aiheuttamien tilanteiden varalta. Sitä käytettäessä olisi kuitenkin minimoitava muille kuin torjuttaville organismeille aiheutuvat riskit.

(5)

Spinosadin kyseiseen liitteeseen sisällyttämisen osalta on täsmennettävä, että mikro-organismit ovat yleensä sallittuja luonnonmukaisessa maataloudessa tuholaisten ja tautien torjumiseksi, kun taas mikro-organismien tuottamat tuotteet on lueteltava erikseen.

(6)

Kaliumbikarbonaatin katsotaan olevan olennainen aine monien peltokasvien eri sienitauteja vastaan, ja se saattaa edistää kuparin ja rikin käytön vähentämistä eräissä kasvituholaistorjunta-aineiden yhdistelmissä.

(7)

Kuparioktanoaatti on uusi kuparin formulaatio, jota voidaan käyttää samaan tarkoitukseen kuin asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä II olevassa B osassa mainittuja kupariyhdisteitä. Kasvukautta kohti käytettävän kuparin kokonaismäärä on pienempi käytettäessä kuparioktanoaattia.

(8)

Etyleeni mainitaan luonnonmukaisessa maataloudessa perinteisesti käytettävänä aineena jo asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä II olevassa B osassa. On osoittautunut aiheelliseksi täydentää kyseisen aineen käyttöedellytyksiä kahdella muulla käyttötavalla, joiden katsotaan olevan olennaisen tärkeitä: sitrushedelmien kypsytys, jos kyseinen käsittely on osa banaanikärpäsen aiheuttamien vahinkojen torjuntastrategiaa, sekä varastoitujen perunoiden ja sipulien itämisen estäminen.

(9)

Sen vuoksi asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitettä II olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklan nojalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä toukokuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 123/2008 (EUVL L 38, 13.2.2008, s. 3).

(2)  Tilapäisen asiantuntijatyöryhmän kertomus torjunta-aineista luonnonmukaisessa elintarviketuotannossa, 22. ja 23. tammikuuta 2008, http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/publi/pesticides_en.pdf


LIITE

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liite II seuraavasti:

Muutetaan B osassa ”Torjunta-aineet” oleva kohta 1 ”Kasvinsuojeluaineet” seuraavasti:

(1)

Korvataan taulukko II ”Tuhoeläinten biologiseen torjuntaan käytetyt mikro-organismit” seuraavasti:

”II.   Tuhoeläinten biologiseen torjuntaan käytetyt mikro-organismit

Nimi

Kuvaus, koostumusvaatimukset, käytön edellytykset

Mikro-organismit (bakteerit, virukset ja sienet)

Ainoastaan sellaiset kannat, jotka eivät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY (1) määritelmän mukaisesti ole muuntogeenisiä


II a.   Mikro-organismien tuottamat aineet

Nimi

Kuvaus, koostumusvaatimukset, käytön edellytykset

Spinosadi

Hyönteisten torjunta-aine;

Ainoastaan jos sellaisten kantojen tuottama, jotka eivät direktiivin 2001/18/EY määritelmän mukaisesti ole muuntogeenisiä

Ainoastaan jos toteutetaan toimenpiteitä merkittävimpien loisten riskin ja vastustuskyvyn kehittymisen riskin minimoimiseksi

Tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen hyväksyttävä käyttötarve

(2)

Muutetaan taulukko IV ”Muita luonnonmukaisessa viljelyssä käytettäviä aineita” seuraavasti:

a)

Korvataan sarakkeessa ”Nimi” oleva kuparia koskeva kohta seuraavasti:

”Kuparisuolat kuparihydroksidin, kuparioksykloridin, kolmiemäksisen kuparisulfaatin, kuparioksidin ja kuparioktanoaatin muodossa”

b)

Korvataan etyleeniä koskeva kohta seuraavasti:

Nimi

Kuvaus, koostumusvaatimukset, käytön edellytykset

”(*) Etyleeni

Banaanien, kiivien ja kakien kypsytys; Sitrushedelmien kypsytys ainoastaan osana banaanikärpäsen sitrushedelmille aiheuttamien vahinkojen torjuntastrategiaa; ananaksen kukintainduktio; Perunoiden ja sipulien itämisen estäminen

Tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen hyväksyttävä käyttötarve”

(3)

Lisätään taulukkoon V ”Muut aineet” kohta seuraavasti:

Nimi

Kuvaus, koostumusvaatimukset, käytön edellytykset

”Kaliumbikarbonaatti

Sienitautien torjunta-aine”


(1)  EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.”


Top