Help Print this page 

Document 32008R0399

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 399/2008, annettu 5 päivänä toukokuuta 2008 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteen VIII muuttamisesta tiettyä käsiteltyä lemmikkieläinten ruokaa koskevien vaatimusten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
  • No longer in force
OJ L 118, 6.5.2008, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/399/oj
Multilingual display
Text

6.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 399/2008,

annettu 5 päivänä toukokuuta 2008,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteen VIII muuttamisesta tiettyä käsiteltyä lemmikkieläinten ruokaa koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 vahvistetaan eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevat vaatimukset tiettyjen muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden saattamiselle markkinoille.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII vahvistetaan lemmikkieläinten ruoan, puruluiden ja teknisten tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevat vaatimukset. Kyseisen liitteen II luvun B kohdan 3 alakohdassa säädetään, että jalostetulle, muulle kuin purkitetulle lemmikkieläinten ruoalle on käsittelyn aikana tehtävä tietty lämpökäsittely.

(3)

Käsitellyn, muun kuin purkitetun lemmikkieläinten ruoan yhteisöön tuomista koskevat vaatimukset muutettiin komission asetuksella (EY) N:o 829/2007 (2). Sen terveystodistuksen mallia, joka koskee käsiteltyä, muuta kuin purkitettua lemmikkieläinten ruokaa ja jonka on seurattava maahantuotujen lähetysten mukana, muutettiin. Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä X olevassa 3(B) luvussa esitetyn uuden terveystodistuksen mukaan käsitellylle lemmikkieläinten ruoalle ei tarvitse tehdä lämpökäsittelyä, jos sen valmistukseen käytetyt eläinperäiset ainesosat on jo käsitelty sellaisten käsittelyvaatimusten mukaisesti, joita näiden ainesosien saattaminen yhteisön markkinoille edellyttää. Näillä vaatimuksilla varmistetaan riittävä suoja ihmisten ja eläinten terveyteen kohdistuvilta riskeiltä.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 28 artiklassa säädetään, että tiettyjen tuotteiden, käsitelty lemmikkieläinten ruoka mukaan luettuna, maahantuontiin kolmansista maista sovellettavat kyseisen asetuksen säännökset eivät saa olla suotuisampia tai vähemmän suotuisia kuin kyseisten tuotteiden tuotantoon ja kaupan pitämiseen yhteisössä sovellettavat säännökset. Käsitellyn lemmikkieläinten ruoan tuontiin yhteisöön sovellettavia säännöksiä olisi näin ollen sovellettava myös käsitellyn lemmikkieläinten ruoan tuotantoon yhteisössä.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitettä VIII olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liite VIII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä toukokuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1432/2007 (EUVL L 320, 6.12.2007, s. 13).

(2)  EUVL L 191, 21.7.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1254/2007 (EUVL L 282, 26.10.2007, s. 30).


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevan II luvun B kohdan 3 alakohta seuraavasti:

”3.

Käsitellyn, muun kuin purkitetun lemmikkieläinten ruoan

a)

on oltava lämpökäsitelty kuumentamalla lopputuotteen aines läpikotaisin vähintään 90 °C:een;

b)

on oltava lämpökäsitelty eläinperäisten ainesosien osalta kuumentamalla ne vähintään 90 °C:een; tai

c)

on oltava valmistettu eläinperäisten ainesosien osalta siten, että käytetään yksinomaan

i)

lihaa tai lihatuotteita, jotka on lämpökäsittely kuumentamalla ne läpikotaisin vähintään 90 °C:een;

ii)

seuraavia eläimistä saatavia sivutuotteita tai käsiteltyjä tuotteita, jotka on käsitelty tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti: maito ja maitotuotteet, gelatiini, hydroloitu proteiini, munatuotteet, kollageeni, verituotteet, käsitelty eläinvalkuainen – kalajauho mukaan luettuna, renderoitu rasva, kalaöljyt, dikalsiumfosfaatti, trikalsiumfosfaatti tai arominvahventeet.

Lämpökäsittelyn jälkeen on toteutettava kaikki varotoimenpiteet, joilla varmistetaan, ettei tällainen käsitelty lemmikkieläinten ruoka saastu.

Käsitelty lemmikkieläinten ruoka on pakattava uuteen pakkaukseen.”


Top