Help Print this page 

Document 32008R0345

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 345/2008, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2008 , maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädetyn tuontia kolmansista maista koskevan järjestelmän yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (Uudelleen laadittu toisinto) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 108, 18.4.2008, p. 8–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/345/oj
Multilingual display
Text

18.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 108/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 345/2008,

annettu 17 päivänä huhtikuuta 2008,

maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädetyn tuontia kolmansista maista koskevan järjestelmän yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä

(Uudelleen laadittu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädetyn tuontia kolmansista maista koskevan järjestelmän yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 14 päivänä tammikuuta 1992 annettua komission asetusta (ETY) N:o 94/92 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Koska uusia muutoksia tehdään mainittuun asetukseen, se olisi selkeyden vuoksi uudelleenlaadittava.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädetään, että kolmannesta maasta tuotuja tuotteita voidaan pitää kaupan, jos ne ovat peräisin jostakin komission laatimaan luetteloon merkitystä kolmannesta maasta, joka soveltaa yhteisön tuotantosääntöjä ja tarkastustoimenpiteitä vastaavia sääntöjä ja toimenpiteitä.

(3)

Edellä tarkoitettu luettelo olisi laadittava. Lisäksi olisi säädettävä yksityiskohtaiset säännöt menettelystä käsiteltäessä kolmannen maan hakemusta luetteloon ottamiseksi.

(4)

Järjestelmän hallinnoimiseksi olisi nimettävä kussakin kolmannessa maassa asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetun tarkastustodistuksen myöntämisestä vastuussa oleva toimielin.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu luettelo kolmansista maista on tämän asetuksen liitteessä I.

Luettelossa on kolmansista maista tarvittavat tiedot niiden tuotteiden tunnistamiseksi, joita asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetty järjestelmä koskee, ja erityisesti:

a)

kolmannen maan viranomainen, laitos tai laitokset, jotka ovat vastuussa tarkastustodistusten antamisesta tuotteiden yhteisöön tuontia varten;

b)

kolmannen maan tarkastusviranomainen tai -viranomaiset ja/tai siinä kolmannessa maassa toimijoiden tarkastusta suorittamaan hyväksytyt yksityiset laitokset.

Lisäksi luettelossa voi tarvittaessa olla:

jalostus- ja pakkausyksiköt ja viejät, joita tarkastusjärjestelmä koskee,

tuotteet, joita järjestelmä koskee.

2 artikla

1.   Sen jälkeen, kun komissio on saanut kolmannen maan edustajalta hakemuksen maan ottamiseksi luetteloon, se tutkii, otetaanko kolmas maa liitteessä I olevaan luetteloon.

2.   Hakemusta luetteloon ottamiseksi on täydennettävä kuuden kuukauden kuluessa teknisellä asiakirjalla, joka on laadittu yhdellä yhteisön virallisella kielellä ja jossa on kaikki komission tarvitsemat tiedot sen varmistamiseksi, että tuotteet, joita aiotaan viedä yhteisöön, täyttävät asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset.

Siinä on oltava erityisesti seuraavat tiedot:

a)

maataloustuotteet ja elintarvikkeet, joita aiotaan viedä yhteisöön asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyn järjestelmän mukaisesti, ja jos mahdollista, arvio niiden määristä;

b)

kolmannessa maassa noudatettavat tuotantosäännöt, erityisesti:

i)

asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä I esitetyt pääperiaatteet;

ii)

tuotteet, joita saa käyttää maataloustuotantovaiheessa, kuten kasvinsuojeluaineet, pesuaineet, lannoitteet tai maanparannusaineet;

iii)

muut kuin maataloudesta peräisin olevat ainesosat, joita saa olla valmisteissa sekä menettelyt ja käsittelytuotteet, joita saa käyttää valmistuksessa;

c)

tarkastusjärjestelmän yksityiskohtaiset säännöt ja tämän tarkastuksen täytäntöönpanoa koskevat järjestelyt kolmannessa maassa:

i)

tarkastuksesta kolmannessa maassa vastaavan viranomaisen tai viranomaisten nimi ja/tai yksityiset laitokset, jotka ovat vastuussa toimijoiden tarkastuksen suorittamisesta;

ii)

yksityiskohtaiset säännöt tarkastuksesta maatiloilla ja jalostus- ja pakkausyksiköissä ja ne seuraamukset, joita sovelletaan rikkomisiin;

iii)

yhteisöön tuontia koskevien todistusten antamisesta kolmannessa maassa vastaavan viranomaisen tai viranomaisten taikka laitoksen tai laitosten nimi ja osoite;

iv)

tiedot tuotantosääntöjen ja tarkastusjärjestelmän, mukaan lukien todistusten antaminen, noudattamista koskevan tarkastuksen järjestämisestä; tarkastuksesta vastaavan viranomaisen nimi ja tiedot;

v)

luettelo jalostus- ja pakkausyksiköistä ja yhteisöön viejistä; tuottajien määrä ja viljelyala;

d)

puolueettomien asiantuntijoiden paikalla suorittamien mahdollisten tarkastusten tarkastuskertomukset b ja c alakohdassa tarkoitettujen tuotantosääntöjen ja yksityiskohtaisten tarkastussääntöjen tehokkaan täytäntöönpanon osalta.

3.   Tutkiessaan hakemusta luetteloon ottamiseksi komissio voi pyytää tarvittavia lisätietoja, mukaan lukien komission puolueettomaksi tunnustamien asiantuntijoiden paikalla tekemien tarkastusten tarkastuskertomukset, sen toteamiseksi, että kolmannen maan tuotantosäännöt ja yksityiskohtaiset tarkastussäännöt vastaavat asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädettyjä sääntöjä. Lisäksi komissio voi tarvittaessa nimetä asiantuntijan suorittamaan tarkastusta paikalla.

4.   Kolmannen maan ottamiseen liitteessä I olevaan luetteloon voidaan liittää edellytys, että puolueettomat asiantuntijat laativat säännöllisesti kolmannen maan tuotantosääntöjen ja yksityiskohtaisten tarkastussääntöjen tehokasta täytäntöönpanoa koskevan tarkastuskertomuksen. Lisäksi komissio voi halutessaan järjestää nimeämänsä asiantuntijat suorittamaan tarkastus paikalla.

5.   Jos sen jälkeen, kun kolmas maa on otettu liitteessä I olevaan luetteloon, tehdään muutoksia kolmannessa maassa voimassa oleviin toimenpiteisiin tai niiden soveltamiseen, kolmannen maan on ilmoitettava tästä komissiolle. Tietojen perusteella voidaan päättää liitteessä I olevan kolmannen maan luetteloon ottamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen muuttamisesta tai peruuttaa maan luetteloon ottaminen asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen; tällainen päätös voidaan tehdä myös, jos kolmas maa ei toimita mainitussa kohdassa säädettyjä tietoja.

6.   Jos sen jälkeen, kun kolmas maa on otettu liitteessä I olevaan luetteloon, komissio saa tietoja, joiden perusteella voidaan epäillä ilmoitettujen toimenpiteiden tehokasta täytäntöönpanoa, komissio voi pyytää kyseiseltä kolmannelta maalta tarvittavia tietoja, mukaan lukien puolueettomien asiantuntijoiden paikalla suorittamien tarkastusten tarkastuskertomukset, tai se voi nimetä asiantuntijat suorittamaan tarkastuksen paikalla. Edellä tarkoitettujen tietojen ja/tai tarkastuskertomusten perusteella voidaan päättää luetteloon ottamisen peruuttamisesta asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen; edellä tarkoitettu päätös voidaan tehdä myös, jos kolmas maa ei toimita pyydettyjä tietoja komission pyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä tai jos kolmas maa ei suostu paikalla komission nimeämien asiantuntijoiden suorittamaan tarkastukseen luetteloon ottamista koskevien edellytysten noudattamisen toteamiseksi.

3 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 94/92.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 123/2008 (EUVL L 38, 12.2.2008, s. 3).

(2)  EYVL L 11, 17.1.1992, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 956/2006 (EUVL L 175, 29.6.2006, s. 41).

(3)  Katso liite II.


LIITE I

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA JA ASIAANKUULUVAT ERITTELYT

ARGENTIINA

1.   Tuoteluokat:

a)

asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut jalostamattomat kasvinviljelytuotteet sekä tuotantoeläimet ja jalostamattomat eläintuotteet, lukuun ottamatta:

tuotantoeläimiä ja eläintuotteita, joissa on tai joihin aiotaan lisätä luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymistä tarkoittavia merkintöjä.

b)

asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut ihmisravinnoksi tarkoitetut jalostetut kasvinviljelytuotteet ja eläintuotteet, lukuun ottamatta:

eläintuotteita, joissa on tai joihin aiotaan lisätä luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymistä tarkoittavia merkintöjä.

2.   Alkuperä: luokan 1 a) tuotteet ja luonnonmukaiset tuotetut luokan 1 b) tuotteiden ainesosat, jotka on tuotettu Argentiinassa.

3.   Tarkastuslaitokset:

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert)

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

Letis SA

Food Safety SA.

4.   Todistuksen antavat laitokset: katso 3 kohta.

5.   Luetteloon sisällyttämisen kestoaika: 30 kesäkuuta 2013.

AUSTRALIA

1.   Tuoteluokat:

a)

asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut jalostamattomat kasvinviljelytuotteet;

b)

elintarvikkeet, jotka koostuvat pääasiallisesti yhdestä tai useammasta asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta kasviperäisestä ainesosasta;

2.   Alkuperä: luokan 1 a) tuotteet ja luonnonmukaisesti kasvatetut luokan 1 b) tuotteiden ainesosat on kasvatettu Australiassa.

3.   Tarkastuslaitokset:

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)

Australian Certified Organic Pty. Ltd.

4.   Todistuksen antavat laitokset: katso 3 kohta.

5.   Luetteloon sisällyttämisen kestoaika: 30. kesäkuuta 2013.

COSTA RICA

1.

   Tuoteluokat

a)

asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut jalostamattomat kasvinviljelytuotteet;

b)

asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut ihmisravinnoksi tarkoitetut jalostetut kasvinviljelytuotteet.

2.

   Alkuperä: Luokan 1 a tuotteet ja luonnonmukaisesti tuotetut luokan 1 b tuotteiden ainesosat, jotka on tuotettu Costa Ricassa.

3.

   Tarkastuslaitokset: Eco-LOGICA ja BCS Oko-Garantie

4.

   Todistuksen antava laitos: Ministerio de Agricultura y Ganadería

5.

   Luetteloon sisällyttämisen kestoaika: 30. kesäkuuta 2011.

INTIA

1.

   Tuoteluokat

a)

asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut jalostamattomat kasvinviljelytuotteet;

b)

yhdestä tai useammasta asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta kasviperäisestä ainesosasta koostuvat elintarvikkeet.

2.

   Alkuperä: luokan 1 a) tuotteet ja luonnonmukaisesti tuotetut luokan 1 b) tuotteiden ainesosat, jotka on tuotettu Intiassa.

3.

   Tarkastuslaitokset:

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

Ecocert SA (India Branch Office)

IMO Control Private Limited

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

Natural Organic Certification Association

OneCert Asia Agri Certification private Limited

SGS India Pvt. Ltd.

Control Unit Certifications

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA)

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

4.

   Todistuksen antavat laitokset katso 3 kohta

5.

   Luetteloon sisällyttämisen kestoaika 30. kesäkuuta 2009.

ISRAEL

1.   Tuoteluokat:

a)

asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut jalostamattomat kasvinviljelytuotteet;

b)

elintarvikkeet, jotka koostuvat pääasiallisesti yhdestä tai useammasta asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta kasviperäisestä ainesosasta;

2.   Alkuperä: luokan 1 a) tuotteet ja luonnonmukaisesti tuotetut luokan 1 b) tuotteiden ainesosat, jotka on tuotettu Israelissa tai tuotu Israeliin:

joko yhteisöstä,

tai kolmannesta maasta, jonka järjestelmä on todettu asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti yhteisön järjestelmää vastaavaksi.

3.   Tarkastuslaitokset:

Skal Israel Inspection & Certification

AGRIOR Ltd. – Organic Inspection & Certification

IQC Institute of Quality & Control

Plant Protection and Inspection Services (PPIS) (Ministry of Agriculture and Rural Development).

4.   Todistuksen antava viranomainen: katso 3 kohta.

5.   Luetteloon sisällyttämisen kestoaika: 30. kesäkuuta 2013.

SVEITSI

1.   Tuoteluokat:

a)

asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut jalostamattomat kasvinviljelytuotteet sekä tuotantoeläimet ja jalostamattomat eläintuotteet, paitsi:

mainitun asetuksen 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut tuotteet, jotka on tuotettu luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen aikana;

b)

asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut ihmisravinnoksi tarkoitetut jalostetut kasvinviljelytuotteet ja eläintuotteet, paitsi:

mainitun asetuksen 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut tuotteet, joissa on luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen aikana tuotettu maataloudesta peräisin oleva ainesosa.

2.   Alkuperä: luokan 1 a) tuotteet ja luonnonmukaisesti tuotetut luokan 1 b) tuotteiden ainesosat on tuotettu Sveitsissä tai tuotu Sveitsiin:

joko yhteisöstä,

tai kolmannesta maasta, jonka järjestelmä on todettu asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti yhteisön järjestelmää vastaavaksi,

tai kolmannesta maasta, jonka osalta jokin jäsenvaltioista on tunnustanut asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 6 kohdan säännösten mukaisesti, että tuote on tuotettu ja tarkastettu sellaisten vaatimusten mukaisesti, jotka on hyväksytty kyseisessä jäsenvaltiossa,

tai kolmannesta maasta, jonka tuotantoa ja tarkastusjärjestelmää koskevat säännöt on tunnustettu Sveitsin lainsäädäntöä vastaaviksi.

3.   Tarkastuslaitokset:

Institut für Marktökologie (IMO)

bio.inspecta AG

Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS)

Bio Test Agro (BTA)

ProCert Safety AG.

4.   Todistuksen antavat laitokset: katso 3 kohta.

5.   Luetteloon sisällyttämisen kestoaika: 30. kesäkuuta 2013.

UUSI-SEELANTI

1.

   Tuoteluokat

a)

asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut jalostamattomat kasvinviljelytuotteet sekä tuotantoeläimet ja jalostamattomat eläintuotteet, paitsi:

tuotantoeläimet ja eläintuotteet, joissa on tai joissa on tarkoitus olla merkintä siirtymisestä luonnonmukaiseen tuotantotapaan,

vesiviljelytuotteet;

b)

asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut ihmisravinnoksi tarkoitetut jalostetut kasvinviljelytuotteet ja eläintuotteet, paitsi:

eläintuotteet, joissa on tai joissa on tarkoitus olla merkintä siirtymisestä luonnonmukaiseen tuotantotapaan,

vesiviljelytuotteita sisältävät tuotteet.

2.

   Alkuperä Luokan 1 a tuotteet ja luonnonmukaisesti tuotetut luokan 1 b tuotteiden ainesosat, jotka on tuotettu Uudessa-Seelannissa tai jotka on tuotu Uuteen-Seelantiin:

joko yhteisöstä,

tai kolmannesta maasta, jonka järjestelmä on todettu asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti yhteisön järjestelmää vastaavaksi,

tai kolmannesta maasta, jonka tuotantoa ja tarkastusjärjestelmää koskevat säännöt on tunnustettu MAF Food Official Organic Assurance Programme ohjelmaa vastaaviksi tämän maan toimivaltaisen viranomaisen vakuutusten ja tietojen perusteella MAF:n laatimien säännösten mukaisesti ja edellyttäen, että tuodaan vain Uudessa-Seelannissa valmistettuihin 1 b luokan tuotteisiin sisällytettäviksi tarkoitettuja luonnonmukaisesti tuotettuja ainesosia, joiden osuus maatalousperäisistä tuotteista on enintään 5 prosenttia.

3.

   Tarkastuslaitokset:

AsureQuality Ltd

BIO-GRO New Zealand.

4.

   Todistuksen antava laitos: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) – New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).

5.

   Luetteloon sisällyttämisen kestoaika: 30. kesäkuuta 2011.


LIITE II

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Komission asetus (ETY) N:o 94/92

(EYVL L 11, 17.1.1992, s. 14)

 

Komission asetus (EY) N:o 552/96

(EYVL L 77, 27.3.1996, s. 10)

Ainoastaan 1 artikla

Komission asetus (EY) N:o 314/97

(EYVL L 51, 21.2.1997, s. 34)

 

Komission asetus (EY) N:o 1367/98

(EYVL L 185, 30.6.1998, s. 11)

 

Komission asetus (EY) N:o 548/2000

(EYVL L 67, 15.3.2000, s. 12)

 

Komission asetus (EY) N:o 1566/2000

(EYVL L 180, 19.7.2000, s. 17)

 

Komission asetus (EY) N:o 1616/2000

(EYVL L 185, 25.7.2000, s. 62)

 

Komission asetus (EY) N:o 2426/2000

(EYVL L 279, 1.11.2000, s. 19)

 

Komission asetus (EY) N:o 349/2001

(EYVL L 52, 22.2.2001, s. 14)

 

Komission asetus (EY) N:o 2589/2001

(EYVL L 345, 29.12.2001, s. 18)

 

Komission asetus (EY) N:o 1162/2002

(EYVL L 170, 29.6.2002, s. 44)

 

Komission asetus (EY) N:o 2382/2002

(EYVL L 358, 31.12.2002, s. 120)

 

Komission asetus (EY) N:o 545/2003

(EUVL L 81, 28.3.2003, s. 10)

 

Komission asetus (EY) N:o 2144/2003

(EUVL L 322, 9.12.2003, s. 3)

 

Komission asetus (EY) N:o 746/2004

(EUVL L 122, 26.4.2004, s. 10)

Ainoastaan 2 artikla

Komission asetus (EY) N:o 956/2006

(EUVL L 175, 29.6.2006, s. 41)

 


LIITE III

Vastaavuustaulukko

Asetus (ETY) N:o 94/92

Tämä asetus

1 artiklan ensimmäinen kohta

1 artiklan ensimmäinen kohta

1 artiklan toisen kohdan johdantokappale

1 artiklan toisen kohdan johdantokappale

1 artiklan toisen kohdan ensimmäinen luetelmakohta

1 artiklan toisen kohdan a alakohta

1 artiklan toisen kohdan toinen luetelmakohta

1 artiklan toisen kohdan b alakohta

1 artiklan kolmas kohta

1 artiklan kolmas kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

2 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan johdantokappale

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan johdantokappale

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan a alakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan a alakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan b alakohdan johdantokappale

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan b alakohdan johdantokappale

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan b alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan b alakohdan i luetelmakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan b alakohdan toinen luetelmakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan b alakohdan ii luetelmakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan b alakohdan kolmas luetelmakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan b alakohdan iii luetelmakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan c alakohdan johdantokappale

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan c alakohdan johdantokappale

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan c alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan c alakohdan i luetelmakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan c alakohdan toinen luetelmakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan c alakohdan ii luetelmakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan c alakohdan kolmas luetelmakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan c alakohdan iii luetelmakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan c alakohdan neljäs luetelmakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan c alakohdan iv luetelmakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan c alakohdan viides luetelmakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan c alakohdan v luetelmakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan d alakohta

2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan d alakohta

2 artiklan 3–6 kohta

2 artiklan 3–6 kohta

3 artikla

3 artikla

4 artikla

Liite

Liite I

Liite II

Liite III


Top