Help Print this page 

Document 32008R0123

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 123/2008, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008 , maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI muuttamisesta ja oikaisemisesta
  • In force
OJ L 38, 13.2.2008, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/123/oj
Multilingual display
Text

13.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 123/2008,

annettu 12 päivänä helmikuuta 2008,

maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI muuttamisesta ja oikaisemisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 5 artiklan 8 kohdan mukaisesti rajoittavat luettelot kyseisen artiklan 3 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetuista aineista ja tuotteista laaditaan mainitun asetuksen liitteessä VI olevassa A ja B osassa. Kyseisten ainesosien ja aineiden käyttöedellytykset voidaan täsmentää.

(2)

Sen jälkeen kun natriumnitriitti ja kaliumnitraatti sisällytettiin kyseiseen ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden jalostuksessa käytettävien eläinperäisiä ainesosia sisältävien aineiden luetteloon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI muuttamisesta 24 päivänä toukokuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 780/2006 (2), kyseisiä lisäaineita oli määrä tarkastella uudelleen ennen 31 päivää joulukuuta 2007 niiden käytön rajoittamiseksi tai lopettamiseksi. Riippumaton asiantuntijapaneeli, jäljempänä ’paneeli’, suositteli 5 päivänä heinäkuuta 2007 antamissaan päätelmissä (3) natriumnitriitin ja kaliumnitraatin käytön lopettamista luonnonmukaisissa lihavalmisteissa kohtuullisella aikavälillä. Paneeli suositteli myös tiettyjä varotoimenpiteitä siinä tapauksessa, että kyseiset aineet poistetaan luettelosta. Sen vuoksi natriumnitriitti ja kaliumnitraatti olisi sallittava 31 päivään joulukuuta 2010 asti, jotta voitaisiin arvioida niiden poistamisen vaikutukset. Kyseisessä arvioinnissa olisi otettava huomioon se, missä määrin jäsenvaltiot ovat onnistuneet löytämään turvallisia vaihtoehtoja nitriiteille ja/tai nitraateille, sekä se, miten jäsenvaltiot ovat edistyneet vaihtoehtoisia jalostusmenetelmiä koskevien koulutusohjelmien käyttöönottamisessa.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 780/2006 säännösten mukaisesti rikkidioksidi ja kaliumdisulfiitti sallitaan 1 päivästä joulukuuta 2007 muista hedelmistä kuin viinirypäleistä saatujen hedelmäviinien sekä omena- ja päärynäsiiderin ja siman valmistuksessa. Edellä mainitun paneelin mukaan näiden aineiden käyttö olisi sallittava kunnes löydetään vaihtoehtoisia yhdisteitä tai menetelmiä. Komissio ehdottaa, että tätä ohjetta noudatetaan. Koska uusia tutkimustuloksia odotetaan saatavan käyttöön, rikkidioksidin ja kaliumdisulfiitin käyttöä luonnonmukaisissa tuotteissa olisi tarkasteltava uudelleen ennen 31 päivää joulukuuta 2010.

(4)

Sen varmistamiseksi, että tietyt luettelossa mainitut elintarvikkeiden jalostuksessa käytettävät tekniset apuaineet (talkki, bentoniitti ja kaoliini) eivät sisällä kiellettyjä aineita, paneeli ehdotti niiden käytön sallimista ainoastaan siinä tapauksessa, että ne täyttävät yhteisön lainsäädännössä kyseisille elintarvikkeiden lisäaineille täsmennetyt puhtausvaatimukset.

(5)

Hapanmaitojuustojen valmistuksen aikana E 500 -natriumkarbonaattia lisätään pastöroituun maitoon maitohaposta johtuvan happamuuden puskuroimiseksi sopivaan pH-arvoon, millä luodaan kypsytysviljelmien tarvitsemat kasvuedellytykset. Paneelin mukaan natriumkarbonaatin käyttö luonnonmukaisten hapanmaitojuustojen valmistuksessa olisi sen vuoksi sallittava. Komissio ehdottaa, että tätä ohjetta noudatetaan.

(6)

Jotta luonnonmukaisten tuotteiden ainesosana käytettävä muiden kuin luonnonmukaisesti kasvatettujen eläinten nahasta tai luista valmistettu gelatiini voitaisiin tietyn ajan kuluessa korvata luonnonmukaisesti kasvatettujen sikojen nahasta valmistetulla gelatiinilla, luetteloon olisi paneelin mukaan lisättävä useita jalostuksessa käytettäviä apuaineita. Komissio ehdottaa, että tätä ohjetta noudatetaan.

(7)

On ilmeisesti tarpeen käyttää suolahappoa apuaineena eräiden lehmänmaidosta valmistettujen kovien juustojen (Gouda, Edam ja Maasdammer, Boerenkaas, Friese ja Leidse Nagelkaas) valmistuksessa suolaliuoksen pH-arvon säätelemiseksi aiheuttamatta sivumakuja. Suolahapon käyttöä näiden lehmänmaidosta valmistettujen kovien juustojen valmistuksessa olisi kuitenkin arvioitava uudelleen ennen 31 päivää joulukuuta 2010.

(8)

Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä VI, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 780/2006, sallitaan elintarvikelisäaineen E 160b (annatto, biksiini ja norbiksiini) käyttö skottilaisen cheddarjuuston valmistuksessa. Koska kyseessä ei ole yleisnimi värjätylle cheddarjuustolle, liitteessä VI oleva kohta olisi muutettava siten, että se kattaa kaikki cheddarjuustot. Sen vuoksi annatton, biksiinin ja norbiksiinin, E 160b, käyttö olisi sallittava kaikissa cheddarjuustoissa.

(9)

Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 780/2006, B osassa oleva kohta ”Mikro-organismivalmisteet ja entsyymit” on virheellisesti sijoitettu alaviitteeseen. Kyseinen teksti olisi lisättävä erilliseksi kohdaksi tavanomaisella kirjasinlajilla painettuna. Sen vuoksi liite VI olisi oikaistava asetuksen (EY) N:o 780/2006 soveltamispäivästä alkaen.

(10)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 2092/91 olisi muutettava.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liite VI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 15 päivästä helmikuuta 2008.

Liitteessä olevan 3 kohdan f alakohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä joulukuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä helmikuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1517/2007 (EUVL L 335, 20.12.2007, s. 13).

(2)  EUVL L 137, 25.5.2006, s. 9.

(3)  Eläin- ja kasviperäisten luonnonmukaisten elintarvikkeiden jalostuksessa sallittuja lisäaineita ja valmistuksen apuaineita käsittelevän riippumattoman asiantuntijaryhmän päätelmät. http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/foodadd/expert/05072007.pdf


LIITE

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liite VI seuraavasti:

1)

Korvataan otsikkokohdassa ”YLEISET PERIAATTEET” oleva neljäs kohta seuraavasti:

”Seuraavien aineiden käyttöä tarkastellaan uudelleen ennen 31 päivää joulukuuta 2010:

natriumnitriitti ja kaliumnitraatti A.1 kohdassa kyseisten lisäaineiden poistamiseksi luettelosta;

rikkidioksidi ja kaliumdisulfiitti A.1 kohdassa;

suolahappo B osassa Gouda-, Edam- ja Maasdammer-, Boerenkaas-, Friese- ja Leidse Nagelkaas ì-juustojen valmistuksessa.

Ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun yhteydessä otetaan huomioon se, missä määrin jäsenvaltiot ovat onnistuneet löytämään turvallisia vaihtoehtoja nitriiteille ja/tai nitraateille, sekä se, miten ne ovat edistyneet vaihtoehtoisia jalostusmenetelmiä sekä luonnonmukaisten lihavalmisteiden tuotanto- ja jalostushygieniaa koskevien koulutusohjelmien käyttöönottamisessa.”

2)

Muutetaan A osa seuraavasti:

a)

Korvataan A.1 kohdassa elintarvikelisäainetta E 160b koskeva kohta seuraavasti:

Koodi

Nimi

Kasviperäisten elintarvikkeiden valmistus

Eläinperäisten elintarvikkeiden valmistus

Erityisedellytykset

”E 160b

Annatto, biksiini, norbiksiini

 

X

Red Leicester -juusto

Double Gloucester -juusto

Cheddarjuusto

Mimolette -juusto”

b)

Korvataan A.1 kohdassa elintarvikelisäainetta E 500 koskeva kohta seuraavasti:

Koodi

Nimi

Kasviperäisten elintarvikkeiden valmistus

Eläinperäisten elintarvikkeiden valmistus

Erityisedellytykset

”E 500

Natriumkarbonaatit

X

X

Dulce de leche  (1) hapatetusta kermasta tehty voi ja hapanmaitojuustot (2)

3)

Muutetaan B osa seuraavasti:

a)

Korvataan sitruunahappoa koskeva kohta seuraavasti:

Nimi

Kasviperäisten elintarvikkeiden valmistus

Eläinperäisten elintarvikkeiden valmistus

Erityisedellytykset

”Maitohappo

 

X

Suolaliuoksen pH-arvon säätelemiseen juustojen valmistuksessa (3)

Sitruunahappo

X

X

Suolaliuoksen pH-arvon säätelemiseen juustojen valmistuksessa (3)

Öljyn tuottamiseen ja tärkkelyksen hydrolisointiin (4)

b)

Korvataan rikkihappoa koskeva kohta seuraavasti:

Nimi

Kasviperäisten elintarvikkeiden valmistus

Eläinperäisten elintarvikkeiden valmistus

Erityisedellytykset

”Rikkihappo

X

X

Gelatiinin valmistukseen (5)

Sokeri(e)n valmistukseen (6)

Suolahappo

 

X

Gelatiinin valmistukseen

Suolaliuoksen pH-arvon säätelemiseen Gouda-, Edam-, Maasdammer-, Boerenkaas-, Friese- ja Leidse Nagelkaas -juustojen valmistuksessa

Ammoniumhydroksidi

 

X

Gelatiinin valmistukseen

Vetyperoksidi

 

X

Gelatiinin valmistukseen

c)

Korvataan talkkia, bentoniittia ja kaoliinia koskevat kohdat seuraavasti:

Nimi

Kasviperäisten elintarvikkeiden valmistus

Eläinperäisten elintarvikkeiden valmistus

Erityisedellytykset

”Talkki

X

 

Lisäaineelle E 553b vahvistettujen erityisten puhtausvaatimusten mukaisesti

Bentoniitti

X

X

Siman kirkasteena (7)

Lisäaineelle E 558 vahvistettujen erityisten puhtausvaatimusten mukaisesti

Kaoliini

X

X

Kittivahana (7)

Lisäaineelle E 559 vahvistettujen erityisten puhtausvaatimusten mukaisesti

d)

Lisätään kaoliinia koskevan kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

Nimi

Kasviperäisten elintarvikkeiden valmistus

Eläinperäisten elintarvikkeiden valmistus

Erityisedellytykset

”Selluloosa

X

X

Gelatiinin valmistukseen (8)

e)

Korvataan piimaata ja perliittiä koskevat kohdat seuraavasti:

Nimi

Kasviperäisten elintarvikkeiden valmistus

Eläinperäisten elintarvikkeiden valmistus

Erityisedellytykset

”Piimaa

X

X

Gelatiinin valmistukseen (9)

Perliitti

X

X

Gelatiinin valmistukseen (9)

f)

Korvataan kohta ”Mikro-organismivalmisteet ja entsyymit” seuraavasti:

”Mikro-organismivalmisteet ja entsyymit:

Elintarvikkeiden jalostuksessa tavanomaisesti teknisinä apuaineina käytetyt mikro-organismipohjaiset ja entsymaattiset valmisteet, lukuun ottamatta geneettisesti muunnettuja mikro-organismeja sekä direktiivissä 2001/18/EY* tarkoitetuista geneettisesti muunnetuista organismeista saatuja entsyymejä.”


(1)  Dulce de leche tai Confiture de lait tarkoittaa pehmeää, täyteläistä, ruskeaa seosta, joka on valmistettu makeutetusta, sakeutetusta maidosta

(2)  Rajoitus koskee ainoastaan eläintuotteita.”

(3)  Rajoitus koskee ainoastaan eläintuotteita.

(4)  Rajoitus koskee ainoastaan kasvituotteita.”

(5)  Rajoitus koskee ainoastaan eläintuotteita.

(6)  Rajoitus koskee ainoastaan kasvituotteita.”

(7)  Rajoitus koskee ainoastaan eläintuotteita.”

(8)  Rajoitus koskee ainoastaan eläintuotteita.”

(9)  Rajoitus koskee ainoastaan eläintuotteita.”


Top