Help Print this page 

Document 32007R1517

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 1517/2007, annettu 19 päivänä joulukuuta 2007 , neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen III muuttamisesta luonnonmukaisen ja muun kuin luonnonmukaisen rehun tuotantolinjojen erottamiseen liittyvän poikkeuksen osalta
  • No longer in force
OJ L 335, 20.12.2007, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1517/oj
Multilingual display
Text

20.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1517/2007,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2007,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen III muuttamisesta luonnonmukaisen ja muun kuin luonnonmukaisen rehun tuotantolinjojen erottamiseen liittyvän poikkeuksen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä III olevan E osan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetään poikkeuksesta, jota sovelletaan velvoitteeseen, jonka mukaan kaikki neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 soveltamisalaan kuuluvia rehuseoksia valmistavissa yksiköissä käytettävät laitteistot on erotettava kokonaan laitteistoista, joita käytetään kyseisen asetuksen soveltamisalaan kuulumattomien rehuseosten valmistuksessa. Tämän poikkeuksen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2007.

(2)

Kokemus osoittaa, että toimijat soveltavat tätä poikkeusta laajasti. Saman tuotantolinjan käyttäminen ajallisesti erillisessä luonnonmukaisen ja muun kuin luonnonmukaisen rehun tuotannossa edellyttää asianmukaista puhdistusta, joka takaa luonnonmukaisen rehun tuotannon koskemattomuuden. On osoitettu, että tällaiset toimenpiteet voivat olla tehokkaita, kun niitä sovelletaan tiukasti tarkassa valvonnassa.

(3)

Luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (2) 18 artiklassa säädetään, että luonnonmukaisten rehujen valmistus on pidettävä ajallisesti tai paikallisesti erillään muusta kuin luonnonmukaisten rehujen valmistuksesta.

(4)

Tästä syystä on aiheellista pidentää poikkeuksen voimassaoloaikaa siihen asti, kun asetusta (EY) N:o 834/2007 aletaan soveltaa 1 päivästä tammikuuta 2009.

(5)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 2092/91 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklassa perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä III olevan E osan 3 kohdan toisessa alakohdassa oleva päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2007” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2008”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1319/2007 (EUVL L 293, 10.11.2007, s. 3).

(2)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.


Top