Help Print this page 

Document 32007R1432

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 1432/2007, tehty 5 päivänä joulukuuta 2007 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteiden I, II ja VI muuttamisesta eläimistä saatavien sivutuotteiden merkitsemisen ja kuljettamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )
  • No longer in force
OJ L 320, 6.12.2007, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1432/oj
Multilingual display
Text

6.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1432/2007,

tehty 5 päivänä joulukuuta 2007,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteiden I, II ja VI muuttamisesta eläimistä saatavien sivutuotteiden merkitsemisen ja kuljettamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan ja liitteessä VI olevan I luvun 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 säädetään muita kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita koskevista erityisistä terveysvaatimuksista.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 4, 5 ja 6 artiklassa säädetään, että luokkaan 1, 2 ja 3 kuuluva aines on viipymättä kerättävä, kuljetettava ja tunnistemerkittävä kyseisen asetuksen 7 artiklan mukaisesti.

(3)

Kyseisessä 7 artiklassa ja liitteessä II säädetään eri luokkiin kuuluvien eläinten sivutuotteiden ja käsiteltyjen tuotteiden keräämistä, kuljettamista ja tunnistemerkintöjä koskevista vaatimuksista. Valvonnan ja jäljitettävyyden parantamiseksi kyseisten sivutuotteiden ja käsiteltyjen tuotteiden kaupassa olisi käytettävä pakkausten, säiliöiden ja ajoneuvojen merkintään standardoituja värikoodeja. Olisi valittava sellaiset värit, jotka myös ne henkilöt, joiden värinäkö on puutteellinen, voivat helposti erottaa.

(4)

Selvyyden vuoksi asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä I oleviin erityisiin määritelmiin olisi lisättävä ”värikoodien” määritelmä.

(5)

Jäsenvaltioiden olisi voitava perustaa järjestelmiä tai antaa lisäsääntöjä, jotka koskevat eri luokkiin kuuluvien eläimistä saatavien sivutuotteiden ja käsiteltyjen tuotteiden kuljettamisessa niiden omalla alueella käytettävien pakkausten, säiliöiden ja ajoneuvojen värikoodeja. Nämä järjestelmät tai säännöt eivät saa sekoittaa kaupankäynnissä käytettävää standardoitua värikoodijärjestelmää.

(6)

Jäsenvaltioilla pitäisi olla myös mahdollisuus vaatia omalta alueeltaan peräisin olevien ja sinne jäävien eläimistä peräisin olevien sivutuotteiden merkitsemistä tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja komission asetuksessa (EY) N:o 999/2001 (2) vaaditun erikseen määritellyn riskiaineksen merkitsemisen lisäksi. Tällaiset merkinnät eivät kuitenkaan saa luoda esteitä kaupalle tai viennille kolmansiin maihin.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä II vahvistetaan säännöt, jotka koskevat eläimistä peräisin olevien sivutuotteiden ja käsiteltyjen tuotteiden mukana niiden kuljettamisen aikana pidettävän kaupallisen asiakirjan mallia. Kyseistä asiakirjaa koskevia lisäsääntöjä olisi annettava eläimistä peräisin olevien sivutuotteiden tunnistettavuuden ja jäljitettävyyden parantamiseksi.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 4, 5 ja 6 artiklassa säädetään, että tietyt eläimistä peräisin olevat käsitellyt sivutuotteet on merkittävä pysyvästi ja, mikäli teknisesti mahdollista, hajun avulla kyseisen asetuksen liitteessä VI olevan I luvun mukaisesti.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VI olevassa I luvussa säädetään, että luokkaan 1 tai luokkaan 2 kuuluvasta aineksesta johdetut käsitellyt tuotteet, paitsi biokaasu- tai kompostointilaitokseen tarkoitetut nestemäiset tuotteet, on merkittävä pysyvästi ja, mikäli teknisesti mahdollista, hajun avulla toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä järjestelmällä. Toistaiseksi ei ole annettu yksityiskohtaisia sääntöjä kyseisestä merkitsemistavasta, koska sitä koskevaa tieteellistä tietoa ei ole ollut saatavilla.

(10)

Komission yhteinen tutkimuskeskus julkaisi 17 päivänä lokakuuta 2006 täytäntöönpanotutkimuksen, jossa arvioidaan glyserolitriheptanoaatin (GTH) sopivuutta eläimistä peräisin olevien sivutuotteiden merkintäaineeksi renderointijärjestelmissä. Kyseisen raportin pohjalta olisi vahvistettava eläimistä peräisin olevia käsiteltyjä sivutuotteita koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset.

(11)

Mainitut vaatimukset eivät saisi vaikuttaa eloperäisissä lannoitteissa tai maanparannusaineissa käytettävien käsiteltyjen tuotteiden merkitsemiseen, jotta velvollisuus olla levittämättä niitä suoraan alueille, joille karja voi päästä, täyttyisi asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta muiden eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden kuin lannan osalta sekä asetuksen muuttamisesta 1 päivänä helmikuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 181/2006 (3) mukaisesti.

(12)

Olisi säädettävä eräistä poikkeuksista vaatimukseen, joka koskee käsiteltyjen tuotteiden merkitsemistä GTH:lla, erityisesti niiden tuotteiden osalta, jotka siirretään käyttöä tai hävittämistä varten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisen tai käytön osalta ja kyseisen asetuksen liitteen VI muuttamisesta biokaasutuotannon ja renderoitujen rasvojen käsittelyn osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 92/2005 (4) säädetyn menetelmän mukaisesti.

(13)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteitä I, II ja VI olisi muutettava.

(14)

Jotta jäsenvaltioilla ja tuotannonalalla olisi aikaa mukautua tässä asetuksessa säädettyihin uusiin sääntöihin, niitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteet I, II ja VI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 829/2007 (EUVL L 191, 21.7.2007, s. 1).

(2)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1275/2007 (EUVL L 284, 30.10.2007, s. 8).

(3)  EUVL L 29, 2.2.2006, s. 31.

(4)  EUVL L 19, 21.1.2005, s. 27. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1678/2006 (EUVL L 314, 15.11.2006, s. 4).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteet I, II ja VI seuraavasti:

(1)

Lisätään liitteeseen I kohta seuraavasti:

”65.

’värikoodit’: liitteessä II olevassa I luvussa määriteltyjen värien järjestelmällinen käyttö tässä asetuksessa säädettyjen tietojen ilmoittamiseksi pakkauksen, säiliön tai ajoneuvon pinnalla tai pinnan osalla tai niihin kiinnitetyssä etiketissä tai merkissä.”

(2)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Korvataan I luku seuraavasti:

”I   LUKU

Tunnistaminen

1.

On toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

a)

luokkaan 1, luokkaan 2 ja luokkaan 3 kuuluva aines säilyy tunnistettavissa ja pidetään erillään keräyksen ja kuljetuksen aikana;

b)

käsitellyt tuotteet säilyvät tunnistettavissa ja pidetään erillään kuljetuksen aikana;

c)

tiettyyn luokkaan kuuluvien eläimistä peräisin olevien sivutuotteiden ja käsiteltyjen tuotteiden tunnistamiseen tarkoitettua merkintäainetta käytetään ainoastaan siinä luokassa, jossa sitä tämän asetuksen mukaan vaaditaan käytettäväksi, tai jos sen käytöstä säädetään 4 kohdan mukaisesti; ja

d)

eläimistä peräisin olevat sivutuotteet ja käsitellyt tuotteet lähetetään jäsenvaltiosta toiseen pakkauksissa, säiliöissä tai ajoneuvoissa, joissa on selvä ja ainakin kuljetuksen keston ajan liukenematon värikoodi seuraavasti:

i)

luokkaan 1 kuuluva aines merkitään mustalla värillä;

ii)

luokkaan 2 kuuluva aines (muu kuin lanta ja ruoansulatuskanavan sisältö) merkitään keltaisella värillä;

iii)

luokkaan 3 kuuluva aines merkitään vihreällä värillä, joka sisältää runsaasti sinistä, jotta se varmasti erottuu selvästi muista väreistä.

2.

Kuljetuksen aikana pakkaukseen, säiliöön tai ajoneuvoon kiinnitetyssä etiketissä on

a)

mainittava selvästi eläinten sivutuotteiden luokka tai käsiteltyjen tuotteiden osalta eläinten sivutuotteiden luokka, josta käsitellyt tuotteet on johdettu; ja

b)

oltava seuraavat sanat:

i)

luokkaan 3 kuuluvan aineksen osalta sanat ’ei ihmisravinnoksi’;

ii)

luokkaan 2 kuuluvan aineksen (paitsi lanta ja ruoansulatuskanavan sisältö) ja siitä johdettujen käsiteltyjen tuotteiden osalta sanat ’ei eläinten ruokintaan’; jos luokkaan 2 kuuluva aines on kuitenkin tarkoitettu 23 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen eläinten ruokintaan kyseisessä artiklassa säädetyin edellytyksin, etiketissä on sen sijaan mainittava ’… ruokintaan’ täydennettynä niiden eläinten lajin nimellä, joiden ruokintaan aines on tarkoitettu;

iii)

luokkaan 1 kuuluvan aineksen ja siitä johdettujen käsiteltyjen tuotteiden osalta sanat ’ainoastaan hävitettäväksi’;

iv)

lannan ja ruoansulatuskanavan sisällön osalta sana ’lantaa’.

3.

Jäsenvaltiot voivat luoda järjestelmiä tai vahvistaa sääntöjä, jotka koskevat niiden omalta alueelta peräisin olevien ja sinne jäävien eläinperäisten sivutuotteiden ja käsiteltyjen tuotteiden kuljettamisessa käytettävien pakkausten, säiliöiden ja ajoneuvojen värikoodeja, jos järjestelmät tai säännöt eivät sekoita edellä 1 kohdan d alakohdassa säädettyä värikoodijärjestelmää.

4.

Jäsenvaltiot voivat luoda järjestelmiä tai vahvistaa sääntöjä, jotka koskevat niiden omalta alueelta peräisin olevien ja sinne jäävien eläinperäisten sivutuotteiden merkitsemistä, jos järjestelmät tai säännöt eivät ole ristiriidassa tämän asetuksen liitteessä VI olevassa I luvussa säädettyjen käsiteltyjä tuotteita koskevien merkintävaatimusten kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä V olevan 3 kohdan soveltamista.

5.

Poiketen siitä, mitä 3 ja 4 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat soveltaa kyseisissä kohdissa tarkoitettuja järjestelmiä tai sääntöjä sellaisiin eläinperäisiin sivutuotteisiin, jotka ovat peräisin niiden omalta alueelta mutta joita ei ole tarkoitettu sinne jääviksi, jos määrämaana oleva jäsenvaltio tai kolmas maa on ilmoittanut suostumuksestaan.”

b)

Korvataan X luvun 1 kohta seuraavasti:

”1.

Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja käsiteltyjen tuotteiden mukana on kuljetuksen ajan oltava tässä luvussa esitetyn mallin mukainen kaupallinen asiakirja. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vaatia, että eläimistä peräisin olevien sivutuotteiden ja käsiteltyjen tuotteiden kuljetuksissa niiden omalla alueella

a)

käytetään erilaista, joko paperilla tai sähköisessä muodossa olevaa kaupallista asiakirjaa, edellyttäen että se on III luvun 2 kohdan vaatimusten mukainen;

b)

kaupallisessa asiakirjassa ilmoitetaan III luvun 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu aineksen määrä aineksen painona;

c)

vastaanottaja palauttaa kaupallisen asiakirjan jäljennöksen tuottajalle, joka säilyttää sen V luvun mukaisesti todisteena lähetyksen vastaanottamisesta.”

(3)

Muutetaan liite VI seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

b)

Muutetaan I luku seuraavasti:

i)

Korvataan otsikko seuraavasti:

ii)

lisätään C osaan kohdat seuraavasti:

”10.

Edellä olevan 13 artiklan mukaisesti hyväksytyissä käsittelylaitoksissa 4 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut käsitellyt tuotteet on merkittävä pysyvästi

a)

hajulla, jos se on teknisesti mahdollista; ja

b)

glyserolitriheptanoaatilla (GTH) siten, että

i)

GTH lisätään käsiteltyihin tuotteisiin, joille on aiemmin tehty desinfioiva lämpökäsittely lämmittämällä ne vähintään 80 °C:n sisälämpötilaan ja jotka sen jälkeen suojataan uudelleensaastumiselta; ja

ii)

kaikkien käsiteltyjen tuotteiden läpikotainen GTH:n homogeeninen pitoisuus on vähintään 250 mg/kg rasvaa.

11.

Edellä olevan 13 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen käsittelylaitosten toiminnanharjoittajilla on oltava käytössä järjestelmä, joka seuraa ja tallentaa jatkuvasti muuttujia, joilla voidaan osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle, että 10 kohdan b alakohdan mukainen GTH:n homogeenista vähimmäispitoisuutta koskeva vaatimus täyttyy 10 kohdassa tarkoitetuissa käsitellyissä tuotteissa.

Seuranta- ja tallennusjärjestelmään on myös sisällyttävä triglyseridimuodossa olevan puhtaan GTH:n pitoisuuden määrittäminen uutteesta, joka on saatu uuttamalla GTH säännöllisin väliajoin otetuista näytteistä puhdistetulla petroli-eetteri (40–70) -seoksella.

12.

Toimivaltaisen viranomaisen on tarkastettava 11 kohdassa tarkoitetun seuranta- ja tallennusjärjestelmän toimivuus sen varmistamiseksi, että järjestelmä on tämän asetuksen mukainen, ja se voi tarvittaessa pyytää ylimääräisten näytteiden testaamista 11 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun menetelmän mukaisesti.

13.

GTH:lla merkitsemistä ei vaadita 4 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin käsiteltyihin tuotteisiin, jos kyseiset tuotteet

a)

siirretään käsittelylaitoksesta suljetussa kuljetusjärjestelmässä, jos toimivaltainen viranomainen on sellaisen hyväksynyt,

i)

välittömästi suoraa polttamista tai rinnakkaispolttoa varten, tai

ii)

välittömästi käytettäväksi menetelmällä, joka on hyväksytty luokkaan 1 ja 2 kuuluville eläimistä peräisin oleville sivutuotteille asetuksen (EY) N:o 92/2005 1 ja 2 artiklan mukaisesti; tai

b)

ne on tarkoitettu toimivaltaisen viranomaisen hyväksymään tutkimus- tai tiedekäyttöön.”


Top