Help Print this page 

Document 32007R1319

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 1319/2007, annettu 9 päivänä marraskuuta 2007 , neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen I muuttamisesta ensimmäistä vuotta luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymässä olevista lohkoista saatavan rehun käytön osalta
  • No longer in force
OJ L 293, 10.11.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1319/oj
Multilingual display
Text

10.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1319/2007,

annettu 9 päivänä marraskuuta 2007,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen I muuttamisesta ensimmäistä vuotta luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymässä olevista lohkoista saatavan rehun käytön osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä I säädetään, että karja on ruokittava pääasiassa omalla tilalla kasvatetulla rehulla ja kasvinsyöjiä laajasti laiduntaen. Tämän vaatimuksen noudattamiseksi luomuviljelijät laajentavat tilojaan erityisesti hankkimalla tai vuokraamalla laitumia ja monivuotisten rehuviljelmien lohkoja.

(2)

Asetuksen (ETY) N:o 2091/91 mukaisesti hankittuun tai vuokrattuun tavanomaiseen tuotantoon käytettyyn maahan sovelletaan siirtymävaihetta ennen kuin sen katsotaan olevan luonnonmukaisessa tuotannossa. Luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen ensimmäisenä vuonna saatua rehua ei lisäksi pidetä siirtymäkauden rehuna, eikä sitä saada helposti myytyä tavanomaisessa tuotannossa käytettäväksi, koska tällaisen tavanomaisesti tuotetun monivuotisen rehun markkinat ovat hyvin rajoitetut.

(3)

Tavanomaisesti tuotetun rehun käyttö kasvinsyöjille ei enää ole asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä I olevan B osan 4.8 kohdan a alakohdan mukaista 31 päivästä joulukuuta 2007. Tämän päivämäärän jälkeen on vaikea täyttää vaatimus omalle tilalle sen luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen ensimmäisenä vuonna hankitun tai vuokratun maan laiduntamisen tai käytön jatkamisesta.

(4)

Tästä syystä on tarpeen sallia tietty prosenttiosuus ensimmäisen vuoden siirtymälohkojen rehua rehuannoksissa.

(5)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 2092/91 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklassa perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä I olevan B osan 4.4 kohta seuraavasti:

”4.4

Rehuannos voi 31 päivään joulukuuta 2008 asti sisältää keskimäärin enintään 50 prosenttia siirtymävaiheen rehuja. Jos siirtymävaiheen rehut ovat peräisin omaan tilaan kuuluvasta yksiköstä, prosenttilukua voidaan korottaa 80 prosenttiin.

Rehuannos voi 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen sisältää keskimäärin enintään 30 prosenttia siirtymävaiheen rehuja. Jos siirtymävaiheen rehut ovat peräisin omaan tilaan kuuluvasta yksiköstä, prosenttilukua voidaan korottaa 60 prosenttiin.

Karjalle syötetystä rehujen keskimääräisestä kokonaismäärästä 20 prosenttia saa olla peräisin laiduntamisesta ensimmäisen siirtymävuoden pysyvillä laitumilla tai monivuotisilla rehulohkoilla taikka niistä saadusta sadosta, jos ne kuuluvat omaan tilaan eivätkä ole kuuluneet kyseisen tilan luonnonmukaisen tuotannon yksikköön viimeisten viiden vuoden aikana. Käytettäessä sekä siirtymävaiheen rehuja että ensimmäisen siirtymävuoden lohkojen rehuja näiden rehujen yhteenlaskettu prosenttiosuus ei saa ylittää ensimmäisessä ja toisessa kohdassa vahvistettuja enimmäisprosenttiosuuksia.

Nämä luvut on laskettava vuosittain prosenttiosuutena maataloudesta peräisin olevan rehun kuiva-aineesta.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 807/2007 (EUVL L 181, 11.7.2007, s. 10).


Top