Help Print this page 

Document 32007R1152

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 1152/2007, annettu 26 päivänä syyskuuta 2007 , maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1255/1999 muuttamisesta
  • In force
OJ L 258, 4.10.2007, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1152/oj
Multilingual display
Text

4.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 258/3


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1152/2007,

annettu 26 päivänä syyskuuta 2007,

maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1255/1999 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (2) 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että interventioon ostettavan rasvattoman maitojauheen valkuaisainepitoisuuden on oltava vähintään 35,6 prosenttia rasvattomasta kuiva-aineesta. Koska yhteisössä sallitaan tiettyjen kuivattujen säilöttyjen maitojen valkuaisainepitoisuuden standardointi 34 prosenttiin, interventiovarastojen hyvän hallinnon vuoksi on aiheellista säätää, että interventiolaatu vahvistetaan samalle tasolle. Mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa vahvistettua rasvattoman maitojauheen interventiohintaa olisi muutettava valkuaisainepitoisuuden uuden standardin huomioon ottamiseksi.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 1 kohdassa säädetään interventioelinten toteuttamista voin interventio-ostoista silloin, kun voin markkinahinnat ovat yli kahden viikon aikana alhaisemmat kuin 92 prosenttia interventiohinnasta. Tällainen järjestely on hallinnollisesti raskas. Interventiojärjestelmään tehtyjen uusimpien muutosten vuoksi ja tämän järjestelmän yksinkertaistamiseksi interventiokynnysjärjestely olisi kumottava.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 3 kohdassa säädetään, että voin yksityisen varastoinnin tukea voidaan myöntää ainoastaan kansallisia laatuluokkia vastaavalle voille. Erilaisten laatuluokkien soveltaminen jäsenvaltioissa johtaa erilaiseen kohteluun tuen suhteen. Yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi ja yksityisen varastoinnin tuen hallinnon yksinkertaistamiseksi kansalliset laatuvaatimukset olisi korvattava muiden markkinatukitoimenpiteiden yhteydessä käytettävillä yhteisön vaatimuksilla.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti kermalle on markkinointitukitoimenpiteenä myönnettävä yksityisen varastoinnin tukea. Mainitun asetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla tukea voidaan myöntää myös rasvattoman maitojauheen yksityiselle varastoinnille. Näitä kahta tukitoimenpidettä ei ole käytännössä sovellettu pitkään aikaan edes tilanteissa, joissa maitorasvan ja maitoproteiinin markkinat ovat olleet vakavasti epätasapainossa. Ne voidaan siten katsoa vanhentuneiksi, ja ne olisi kumottava.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään armeijalle annetusta mahdollisuudesta ostaa voita alennettuun hintaan. Kyseistä säännöstä ei ole kuitenkaan sovellettu vuoden 1989 jälkeen, joten tällaista tukijärjestelmää ei pidetä tarpeellisena.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 14 artiklan 3 kohdassa vahvistetaan koulujen oppilaille tarjottavalle maidolle myönnettävän tuen taso ja säädetään tukitason mukauttamisesta muiden tukikelpoisten tuotteiden osalta. Koulumaitojärjestelmän yksinkertaistamiseksi sekä nykypäivän terveys- ja ravintosuuntauksiin vastaamiseksi olisi kaikille maitoluokille vahvistettava kiinteämääräinen tuki.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 26 artiklassa säädetään tuontilisenssin pakollisesta käytöstä kaikkien sen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuonnissa. Nykyisin on lisenssijärjestelmän ohella käytössä muita valvontajärjestelmiä, jotka tarjoavat tarkempia, ajantasaisempia ja avoimempia tietoja. Milloin se on aiheellista, tällaisia järjestelmiä olisi sovellettava myös maitotuotteiden tuonnissa. Tuontilisenssin esittämisen ei sen vuoksi pitäisi olla pakollista, ja komission olisi voitava tarvittaessa ottaa käyttöön lisenssijärjestelmä.

(8)

Asetus (EY) N:o 1255/1999 olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1255/1999 seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

rasvattoman maitojauheen osalta: 169,80 euroa.”

2)

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Interventioelimet ostavat minkä hyvänsä vuoden 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän elokuuta välisenä aikana 2 kohdassa tarkoitetun voin hinnalla, joka on 90 prosenttia interventiohinnasta, myöhemmin määritettäviä vaatimuksia noudattaen.

Jos interventioon edellä mainittuna aikana tarjotut määrät ylittävät 30 000 tonnia vuonna 2008 ja sen jälkeen, komissio voi keskeyttää voin interventio-ostot.

Tässä tapauksessa interventioelimet voivat toteuttaa oston pysyvänä tarjouskilpailuna myöhemmin määritettävien vaatimusten mukaisesti.”;

b)

poistetaan 2 kohdan toinen alakohta;

c)

muutetaan 3 kohta seuraavasti:

i)

korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”3.   Tukea yksityiseen varastointiin myönnetään:

yhteisön hyväksymässä yrityksessä kermasta tai maidosta tuotetulle suolattomalle voille, jonka rasvapitoisuus on vähintään 82 painoprosenttia, johon käytetyn maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus on enintään 2 painoprosenttia ja jonka vesipitoisuus on enintään 16 painoprosenttia,

yhteisön hyväksymässä yrityksessä kermasta tai maidosta tuotetulle suolatulle voille, jonka rasvapitoisuus on vähintään 80 painoprosenttia, johon käytetyn maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus on enintään 2 painoprosenttia, jonka vesipitoisuus on enintään 16 painoprosenttia ja suolapitoisuus enintään 2 painoprosenttia.”;

ii)

poistetaan toinen alakohta;

iii)

poistetaan neljännestä alakohdasta sanat ”kerma tai” ja viidennestä alakohdasta sanat ”kerman tai”.

3)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kunkin jäsenvaltion nimeämä interventioelin ostaa interventiohintaan myöhemmin määritettävin edellytyksin ensiluokkaisen sumutuskuivatun rasvattoman maitojauheen, joka on tuotettu yhteisössä hyväksytyssä yrityksessä ja saatu yhteisössä tuotetusta lehmänmaidosta ja joka tarjotaan sille 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän elokuuta välisenä aikana ja:

jonka valkuaisainepitoisuus on vähintään 34,0 painoprosenttia rasvattomasta kuiva-aineesta,

joka täyttää säilytystä koskevat myöhemmin määritettävät vaatimukset,

joka täyttää vähimmäismäärää ja pakkausta koskevat myöhemmin määritettävät edellytykset.

Interventiohinta on rasvattoman maitojauheen valmistuspäivänä voimassa oleva interventiohinta, ja sitä sovelletaan interventioelimen nimeämään varastoon saapuneeseen rasvattomaan maitojauheeseen. Interventioelin vastaa myöhemmin määritettävin edellytyksin kiinteistä kuljetuskustannuksista, jos rasvaton maitojauhe toimitetaan varastoon, joka sijaitsee myöhemmin määritettävää etäisyyttä kauempana paikasta, jossa rasvaton maitojauhe oli varastoituna.

Rasvattoman maitojauheen saa varastoida ainoastaan myöhemmin määritettävät edellytykset täyttäviin varastoihin.”;

b)

poistetaan 3 ja 5 kohta.

4)

Korvataan 10 artiklan a alakohta seuraavasti:

”a)

yksityiskohtaiset säännöt tämän luvun soveltamisesta;”.

5)

Kumotaan 13 artiklan 1 kohdan b alakohta.

6)

Korvataan 14 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Yhteisön tuki on:

kaikille maidoille 18,15 euroa/100 kg.

Muille tukikelpoisille maitotuotteille myönnettävän tuen määrät vahvistetaan ottaen huomioon kyseisen tuotteen maitopitoisuus.”

7)

Muutetaan 26 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettua yhtä tai useampaa tuotetta yhteisöön tuotaessa tai niitä yhteisöstä vietäessä voidaan vaatia tuonti- tai vientilisenssin esittämistä.”;

b)

korvataan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

luettelon tuotteista, joille vaaditaan vientilisenssi, ja tuontimenettelyt, jos tuontilisenssejä ei vaadita;”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008. Sen 1 artiklan 1 ja 3 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä syyskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä syyskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SILVA


(1)  Lausunto annettu 5. syyskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).


Top