Help Print this page 

Document 32007R0807

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 807/2007, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2007 , maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen II muuttamisesta

OJ L 181, 11.7.2007, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/807/oj
Multilingual display
Text

11.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 181/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 807/2007,

annettu 10 päivänä heinäkuuta 2007,

maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen II muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä II olevassa B osassa vahvistetun luvan käyttää metaldehydiä luonnonmukaisessa maataloudessa voimassaolo päättyi 31 päivänä maaliskuuta 2006.

(2)

Useat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet, että niiden alueilla luonnonmukaista maataloutta harjoittavilla viljelijöillä ei ole tiettyjen peltokasvien kohdalla sopivaa vaihtoehtoa metaldehydin käytölle nilviäisten torjunta-aineena.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen sallia jälleen metaldehydin käyttö tietyksi ajanjaksoksi, kunnes uusia nilviäisten torjuntamenetelmiä koskevien tutkimusten tulokset valmistuvat ja vaihtoehtoisten aineiden saatavuus lisääntyy.

(4)

Sen vuoksi asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitettä II olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklassa perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 394/2007 (EUVL L 98, 13.4.2007, s. 3).


LIITE

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä II olevan B osan 1 kohdan (Kasvinsuojeluaineet) taulukossa III (Ainoastaan pyydyksissä ja/tai haihduttimissa käytettävät aineet) metaldehydiä koskeva päivämäärä ”31 päivään maaliskuuta 2006” päivämäärällä ”31 päivään maaliskuuta 2008”.


Top