Help Print this page 

Document 32007R0185

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 185/2007, annettu 20 päivänä helmikuuta 2007 , asetusten (EY) N:o 809/2003 ja (EY) N:o 810/2003 muuttamisesta kompostointi- ja biokaasulaitoksia koskevien siirtymäkauden toimenpiteiden soveltamisajan pidentämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 nojalla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )
  • In force
OJ L 63, 1.3.2007, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 221 - 222

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/185/oj
Multilingual display
Text

1.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 63/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 185/2007,

annettu 20 päivänä helmikuuta 2007,

asetusten (EY) N:o 809/2003 ja (EY) N:o 810/2003 muuttamisesta kompostointi- ja biokaasulaitoksia koskevien siirtymäkauden toimenpiteiden soveltamisajan pidentämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 nojalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1774/2002 vahvistetaan muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöt. Sääntöjen tiukkuuden vuoksi on myönnetty siirtymäajan toimenpiteitä.

(2)

Kompostointilaitoksissa käytettävän luokkaan 3 kuuluvan aineksen ja lannan käsittelyvaatimuksia koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä 12 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 809/2003 (2) säädetään tietyistä siirtymäkauden toimenpiteistä, jotta alalle annettaisiin riittävästi aikaa sopeutua ja kehittää vaihtoehtoja 31 päivään joulukuuta 2006 asti kompostointilaitoksissa käytettävän, luokkaan 3 kuuluvan aineksen ja lannan käsittelyvaatimuksille.

(3)

Biokaasulaitoksissa käytettävän luokkaan 3 kuuluvan aineksen ja lannan käsittelyvaatimuksia koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä 12 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 810/2003 (3) säädetään tietyistä siirtymäkauden toimenpiteistä, jotta alalle annettaisiin riittävästi aikaa sopeutua ja kehittää vaihtoehtoja 31 päivään joulukuuta 2006 asti biokaasulaitoksissa sovellettaville, luokkaan 3 kuuluvan aineksen ja lannan käsittelyvaatimuksille.

(4)

Euroopan elintarvikeviranomainen antoi 7 päivänä syyskuuta 2005 lausunnon eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyvaatimusten biologisesta turvallisuudesta biokaasu- ja kompostointilaitoksissa.

(5)

Edellä mainitun lausunnon perusteella 7 päivänä helmikuuta 2006 annettiin vaihtoehtoisten käsittelyvaatimusten validointia koskeva komission asetus (EY) N:o 208/2006 (4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteiden VI ja VIII muuttamisesta biokaasu- ja kompostointilaitoksia koskevien käsittelyvaatimusten ja lantaa koskevien vaatimusten osalta.

(6)

Asetuksissa (EY) N:o 809/2003 ja (EY) N:o 810/2003 säädetyt siirtymäkauden toimenpiteet eivät rajoita asianomaisten toimijoiden mahdollisuutta käyttää asetuksella (EY) N:o 208/2006 käyttöönotettua validointimenettelyä.

(7)

Jos validointi on suoritettu onnistuneesti, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat nyt hyväksyä vaihtoehtoiset käsittelyvaatimukset. Jäsenvaltiot tarvitsevat kuitenkin enemmän aikaa validointimenettelyjen saattamiseksi loppuun.

(8)

Mesofiiliset käymisprosessit ovat lisäksi yleisesti käytössä EU:n eräillä alueilla. Elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnossa ei ole erityisesti mainittu tällaisia prosesseja; ne eivät mahdollisesti kuitenkaan täytä kaikkia vaihtoehtoisten käsittelyvaatimusten validointia koskevia edellytyksiä. Siksi komissio on toimittanut kysymyksen elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja pyytänyt siltä kannanottoa mesofiilisen käymisprosessin turvallisuuteen. Elintarviketurvallisuusviranomainen arvioi parhaillaan kyseisen prosessin mahdollisia riskejä.

(9)

Odotettaessa elintarviketurvallisuusviranomaisen kannanottoa ja jotta jäsenvaltiot saisivat lisäaikaa vaihtoehtoisten käsittelytapojen validoimiseksi, asetuksissa (EY) N:o 809/2003 ja (EY) N:o 810/2003 säädettyjen siirtymäajan toimenpiteiden soveltamisaikaa olisi pidennettävä, jotta jäsenvaltiot voisivat antaa toimijoilleen luvan jatkaa kompostointi- ja biokaasulaitoksissa käytettävän, luokkaan 3 kuuluvan aineksen ja lannan käsittelyvaatimuksia koskevien kansallisten sääntöjen soveltamista.

(10)

Asetukset (EY) N:o 809/2003 ja (EY) N:o 810/2003 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 809/2003 1 artiklan 1 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2006” päivämäärällä ”30 päivään kesäkuuta 2008”.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 810/2003 1 artiklan 1 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2006” päivämäärällä ”30 päivään kesäkuuta 2008”.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä helmikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2007/2006 (EUVL L 379, 28.12.2006, s. 98).

(2)  EUVL L 117, 13.5.2003, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 209/2006 (EUVL L 36, 8.2.2006, s. 32).

(3)  EUVL L 117, 13.5.2003, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 209/2006.

(4)  EUVL L 36, 8.2.2006, s. 25.


Top