Help Print this page 

Document 32007D0624

Title and reference
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 624/2007/EY, tehty 23 päivänä toukokuuta 2007 , yhteisön tullitoimintaa koskevasta toimintaohjelmasta (Tulli 2013)
  • No longer in force
OJ L 154, 14.6.2007, p. 25–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 227 - 233

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/624(1)/oj
Multilingual display
Text

14.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 154/25


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 624/2007/EY,

tehty 23 päivänä toukokuuta 2007,

yhteisön tullitoimintaa koskevasta toimintaohjelmasta (Tulli 2013)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Lähivuosina yhteisön tärkeänä tavoitteena on kasvun ja työllisyyden varmistaminen kuten uudelleen käynnistetyssä Lissabonin strategiassa todetaan. Tullialan aikaisemmat ohjelmat ja erityisesti yhteisön tullitoimintaa koskevan toimintaohjelman (Tulli 2007) hyväksymisestä, jäljempänä ’Tulli 2007 -ohjelma’, 11 päivänä helmikuuta 2003 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 253/2003/EY (3) ovat edistäneet merkittävästi tämän tavoitteen ja tullipolitiikan yleisten tavoitteiden saavuttamista. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista jatkaa ohjelmien toimien toteuttamista. Uusi ohjelma olisi otettava käyttöön kuuden vuoden ajaksi, jotta sen kesto vastaa talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehtyyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseen toimielinten sopimukseen sisältyvää monivuotista rahoituskehystä (4).

(2)

Tullihallinnoilla on keskeinen tehtävä yhteisön etujen ja erityisesti sen taloudellisten etujen suojaamisessa. Ne varmistavat myös samanlaisen suojelutason yhteisön kansalaisille ja talouden toimijoille riippumatta siitä, missä yhteisön tullialueen osassa tulliselvitysmuodollisuudet suoritetaan. Tästä syystä tullipoliittisen ryhmän määrittelemällä strategisella politiikalla on pyritty varmistamaan, että kansalliset tullihallinnot toimivat yhtä tehokkaasti ja tuloksellisesti sekä reagoivat tulliympäristön muutosten aiheuttamiin vaatimuksiin samalla tavoin kuin yksi ainoa tullihallinto tekisi. Tämän vuoksi on tärkeää, että ohjelma noudattaa ja tukee yleistä tullipolitiikkaa ja että ohjelmasta tuetaan tullipoliittista ryhmää, joka muodostuu komissiosta ja jäsenvaltioiden tullihallintojen johtajista tai heidän edustajistaan. Komissio ja jäsenvaltiot koordinoivat ja järjestävät ohjelman toteutuksen tullipoliittisen ryhmän vahvistaman yhteisen politiikan mukaisesti.

(3)

Tullialan toiminnassa on tarpeen asettaa etusijalle valvontaa ja petosten torjuntaa koskevien toimien parantaminen, tullilainsäädännön noudattamisesta talouden toimijoille aiheutuvien kustannusten minimointi, tavaroiden valvonnan tehokkaan hallinnoinnin varmistaminen ulkorajoilla ja Euroopan unionin kansalaisten suojeleminen kansainvälisen toimitusketjun turvallisuuden suhteen. Yhteisön olisi näin ollen pystyttävä tukemaan jäsenvaltioiden tullihallintojen toimintaa oman toimivaltansa rajoissa, ja kaikkia yhteisön säännöstön tarjoamia mahdollisuuksia hallinnolliseen yhteistyöhön ja keskinäiseen hallinnolliseen avunantoon olisi käytettävä hyväksi.

(4)

Ehdokasmaiden liittymisprosessin tukeminen edellyttää tarvittavan taustatuen antamista näiden maiden tullihallinnoille, jotta ne pystyvät liittymisestä lähtien vastaamaan kaikista yhteisön lainsäädännössä edellytetyistä tehtävistä, mukaan lukien tulevien ulkorajojen hallinta. Tästä syystä ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden olisi voitava osallistua ohjelmaan.

(5)

Euroopan naapuruuspolitiikkaan osallistuvien maiden tulliuudistusten tukemiseksi on tarkoituksenmukaista, että nämä maat voivat tietyin edellytyksin osallistua tiettyihin ohjelmaan sisältyviin toimiin.

(6)

Kaupan kasvava globalisaatio, uusien markkinoiden kehittyminen sekä muutokset tavaroiden liikkumistavoissa ja -nopeudessa edellyttävät, että tullihallinnot vahvistavat keskinäisiä suhteitaan sekä suhteitaan talouden, oikeudellisten ja tieteellisten tahojen ja ulkomaankaupan muiden toimijoiden kanssa. Ohjelman olisi annettava näitä tahoja tai yhteisöjä edustaville henkilöille mahdollisuus osallistua tarvittaessa ohjelman toimiin.

(7)

Tulli 2007 -ohjelmasta rahoitetuilla Euroopan laajuisilla tietokonepohjaisilla suojatuilla viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmillä on keskeinen tehtävä tullin toiminnassa yhteisössä ja tullihallintojen välisessä tietojenvaihdossa, minkä vuoksi niitä olisi tuettava edelleen tästä uudesta ohjelmasta.

(8)

Yhteisön edellisistä tulliohjelmista saama kokemus on osoittanut, että eri kansallisten hallintojen virkamiesten ammatillinen yhteistyö, jossa käytetään vertailuanalyysin, hankeryhmien, seminaarien, työpajojen, työvierailujen, koulutustoimien ja seurantatoimien kaltaisia välineitä, edistää merkittävästi näiden ohjelmien tavoitteiden saavuttamista. Tämän vuoksi tällaista toimintaa olisi jatkettava ja uusia välineitä voidaan tarvittaessa kehittää tarpeiden täyttämiseksi vieläkin tehokkaammin.

(9)

Tullivirkamiehillä on oltava riittävä kielitaito, jotta he voivat tehdä yhteistyötä ja osallistua ohjelmaan. Osallistujamaiden olisi vastattava tarvittavan kielikoulutuksen antamisesta virkamiehilleen.

(10)

Tulli 2007 -ohjelman väliarvioinnissa todetaan, että tietojen ja osaamisen vaihto hallintojen sekä hallintojen ja komission välillä edellyttää systemaattisempaa lähestymistapaa ja ohjelman aikana järjestetyissä tapahtumissa saadun osaamisen lujittamista. Tämän vuoksi ohjelmassa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota tietojenvaihtoon ja osaamisen hallintaan.

(11)

Vaikka osallistujamailla on ensisijainen vastuu ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta, yhteisön toimia tarvitaan ohjelmaan sisältyvän toiminnan koordinoimiseksi sekä infrastruktuurin ja tarvittavan kannustimen luomiseksi.

(12)

Koska tämän päätöksen tavoitteita ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(13)

Tässä päätöksessä vahvistetaan koko ohjelman keston ajaksi rahoituspuitteet, joita budjettivallan käyttäjä pitää 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 37 kohdan mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan.

(14)

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Ohjelman käyttöönotto

1.   Sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi otetaan käyttöön jäsenvaltioiden harjoittamaa tullitoimintaa tukeva ja täydentävä monivuotinen yhteisön tullitoimintaa koskeva toimintaohjelma (Tulli 2013), jäljempänä ’ohjelma’, 1 päivän tammikuuta 2008 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliselle ajanjaksolle.

2.   Ohjelmaan sisältyvät seuraavat toimet:

a)

viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmät;

b)

vertailuanalyysi;

c)

seminaarit ja työpajat;

d)

hankeryhmät ja ohjausryhmät;

e)

työvierailut;

f)

koulutustoimet;

g)

seurantatoimet;

h)

kaikki muut toimet, joita tarvitaan ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

2 artikla

Määritelmät

Tätä päätöstä sovellettaessa tarkoitetaan

1)

’hallinnolla’ tullialasta ja tullialan toimista vastaavia osallistujamaiden viranomaisia ja muita elimiä;

2)

’virkamiehellä’ hallinnon jäsentä.

3 artikla

Ohjelmaan osallistuminen

1.   Osallistujamaita ovat jäsenvaltiot ja 2 kohdassa tarkoitetut maat.

2.   Ohjelmaan voivat osallistua

a)

ehdokasmaat, joihin sovelletaan liittymistä edeltävää strategiaa, kunkin maan osalta puitesopimuksessa ja assosiaationeuvostojen päätöksissä vahvistettujen yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevien yleisten periaatteiden ja yleisten ehtojen mukaisesti;

b)

mahdolliset ehdokasmaat niiden sääntöjen mukaisesti, jotka määritellään sen jälkeen, kun näiden maiden kanssa on tehty niiden osallistumista yhteisön ohjelmiin koskevat puitesopimukset.

3.   Ohjelmaan voivat osallistua myös tietyt Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaat, jos niiden asiaa koskevat lainsäädäntö ja hallintomenetelmät ovat riittävän lähellä yhteisön lainsäädäntöä ja hallintomenetelmiä, niiden sääntöjen mukaisesti, jotka määritellään sen jälkeen, kun näiden maiden kanssa on tehty niiden osallistumista yhteisön ohjelmiin koskevat puitesopimukset.

4.   Osallistujamaita edustavat asiaan liittyvän hallinnon virkamiehet.

4 artikla

Yleiset tavoitteet

1.   Ohjelman tavoitteena on varmistaa seuraavien yleisten tavoitteiden saavuttaminen:

a)

sen varmistaminen, että tullialan toiminta vastaa sisämarkkinoiden tarpeita, toimitusketjun turvallisuus ja kaupan helpottaminen mukaan lukien, ja tukee kasvua ja työllisyyttä edistävää strategiaa;

b)

jäsenvaltioiden tullihallintojen välinen vuorovaikutus ja niiden tehtävien hoitaminen yhtä tehokkaasti kuin yksi ainoa hallinto toimisi, varmistaen samantasoisiin tuloksiin johtavan valvonnan yhteisön tullialueen kaikissa osissa ja laillisen liiketoiminnan tukemisen;

c)

yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen tarvittavalla tavalla;

d)

suojelun ja turvallisuuden parantaminen;

e)

edellä 3 artiklan 2 kohdassa mainittujen maiden valmisteleminen liittymiseen, muun muassa vaihtamalla kokemuksia ja osaamista kyseisten maiden tullihallintojen kanssa.

2.   Tullipolitiikan yhteistä lähestymistapaa tarkistetaan jatkuvasti tilanteen muuttuessa yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden kanssa tullipoliittisessa ryhmässä, joka muodostuu komissiosta ja jäsenvaltioiden tullihallintojen johtajista tai heidän edustajistaan. Komissio tiedottaa säännöllisesti tullipoliittiselle ryhmälle ohjelman toteuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä.

5 artikla

Erityiset tavoitteet

Ohjelman erityiset tavoitteet ovat seuraavat:

a)

keventää talouden toimijoiden hallinnollista taakkaa ja vähentää niille lainsäädännön noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia standardoimalla ja yksinkertaistamalla tullijärjestelmiä ja -valvontaa sekä jatkaa avointa yhteistyötä kaupan toimijoiden kanssa;

b)

tunnistaa, kehittää ja soveltaa parhaita työkäytäntöjä erityisesti ennakko- ja jälkitarkastuksissa, riskianalyyseissa, tullitarkastuksissa ja yksinkertaistetuissa menettelyissä;

c)

ylläpitää jäsenvaltioiden tullihallintojen suorituskykyä mittaavaa järjestelmää tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi;

d)

tukea sääntöjenvastaisuuksia ehkäiseviä toimia erityisesti antamalla raja-asemille nopeasti tietoja riskeistä;

e)

varmistaa yhtenäinen ja yksiselitteinen tariffiin luokittelu yhteisössä erityisesti parantamalla laboratorioiden välistä koordinointia ja yhteistyötä;

f)

tukea yleiseurooppalaisen sähköisen tulliympäristön luomista kehittämällä yhteentoimivia viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmiä ja tekemällä tarvittavia lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia muutoksia;

g)

ylläpitää olemassa olevia viestintä- ja tietojärjestelmiä ja kehittää tarvittaessa uusia järjestelmiä;

h)

toteuttaa toimia, joilla tuetaan liittymistä valmistelevien maiden tullihallintoja;

i)

edistää laadukkaiden tullihallintojen kehittämistä kolmansissa maissa;

j)

parantaa jäsenvaltioiden sekä kolmansien maiden ja erityisesti Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaiden tullihallintojen välistä yhteistyötä;

k)

kehittää ja vahvistaa yhteistä koulutusta.

6 artikla

Työohjelma

Komissio laatii vuosittain työohjelman 20 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

II LUKU

OHJELMAAN SISÄLTYVÄT TOIMET

7 artikla

Viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmät

1.   Komission ja osallistujamaiden on varmistettava 2 kohdassa tarkoitettujen viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmien toimivuus.

2.   Viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmiin kuuluvat

a)

yhteinen tietoliikenneverkko / yhteinen järjestelmien rajapinta -järjestelmä (CCN/CSI);

b)

tietokoneavusteinen passitusjärjestelmä (CTS);

c)

tariffijärjestelmät, erityisesti DDS (Data Dissemination System) -järjestelmä, yhdistetty nimikkeistö (CN), Euroopan yhteisöjen yhtenäistettyä tullitariffia (Taric) koskeva tietojärjestelmä, eurooppalainen sitova tariffitietojärjestelmä (EBTI), tariffikiintiö- ja seurantajärjestelmä (TQS), suspensiotietojärjestelmä (SUSPENSIONS), SMS (Specimen Management System) -tietojärjestelmä, jalostusmenettelyjä koskeva tietojärjestelmä (ISPP), Euroopan kemiallisten aineiden tulliluettelo (ECICS) ja rekisteröityjen viejien järjestelmä (REX);

d)

yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 muuttamisesta 13 päivänä huhtikuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 648/2005 (6) määritellyt turvallisuuden vahvistamista koskevat järjestelmät, mukaan lukien yhteisön riskienhallintajärjestelmä, vientivalvontajärjestelmä (ECS), tuontivalvontajärjestelmä (ICS) ja valtuutettuja talouden toimijoita koskeva järjestelmä (AEO);

e)

kaikki uudet yhteisön lainsäädännössä käyttöönotetut ja 6 artiklassa tarkoitetussa työohjelmassa mainitut tullialan viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmät, sähköiset tullijärjestelmät mukaan lukien.

3.   Yhteisön vastuulla olevia viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmien osia ovat laitteistot, ohjelmistot ja verkkoyhteydet, jotka ovat kaikille osallistujamaille yhteiset. Komissio tekee yhteisön puolesta tarvittavat sopimukset kyseisten osien toiminnan varmistamiseksi.

4.   Sellaisia viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmien osia, joista yhteisö ei vastaa, ovat näihin järjestelmiin kuuluvat kansalliset tietokannat, yhteisön vastuulla olevien osien ja muiden osien väliset verkkoyhteydet sekä sellaiset ohjelmistot ja laitteistot, joita kukin osallistujamaa pitää tarpeellisina voidakseen käyttää kyseisiä järjestelmiä täysipainoisesti koko hallinnossaan. Osallistujamaiden on varmistettava, että ne osat, joista yhteisö ei vastaa, pidetään toiminnassa ja että kyseiset osat ovat yhteentoimivia yhteisön vastuulla olevien osien kanssa.

5.   Komissio koordinoi yhteistyössä osallistujamaiden kanssa sellaisia 2 kohdassa tarkoitettujen järjestelmien ja infrastruktuurien yhteisön vastuulla olevien osien ja muiden osien luomiseen ja toimivuuteen liittyviä näkökohtia, jotka ovat tarpeen niiden toimivuuden, yhteenliitettävyyden ja jatkuvan parantamisen varmistamiseksi. Komissio ja osallistujamaat tekevät kaikkensa noudattaakseen tätä tarkoitusta varten vahvistettuja aikatauluja ja määräaikoja.

6.   Komissio voi antaa muille hallinnoille luvan käyttää CCN/CSI-järjestelmää tullaus- tai muussa tarkoituksessa. Tähän liittyvien kulujen korvaamiseksi voidaan edellyttää maksua.

8 artikla

Vertailuanalyysi

Kahden tai useamman osallistujamaan kesken voidaan järjestää vertailuanalyysejä, joissa pyritään tunnistamaan parhaat käytännöt vertaamalla sovittujen indikaattoreiden avulla työmenetelmiä, menettelyjä tai prosesseja.

9 artikla

Seminaarit ja työpajat

Komissio ja osallistujamaat järjestävät yhdessä seminaareja ja työpajoja sekä varmistavat näistä seminaareista ja työpajoista saatujen tulosten levittämisen.

10 artikla

Hankeryhmät ja ohjausryhmät

Komissio voi yhteistyössä osallistujamaiden kanssa perustaa hankeryhmiä, joiden vastuulla on erityistehtävien suorittaminen määräajassa, sekä ohjausryhmiä, jotka toteuttavat koordinoivia toimia.

11 artikla

Työvierailut

1.   Osallistujamaat järjestävät virkamiehille työvierailuja. Työvierailujen kesto ei saa ylittää yhtä kuukautta. Jokaisen työvierailun on kohdistuttava tiettyyn ammattitehtävään, ja kyseisten virkamiesten ja hallintojen on valmistauduttava siihen riittävästi ja arvioitava sitä jälkeenpäin. Työvierailut voivat olla toiminnallisia tai tiettyihin ensisijaisiin toimiin keskitettyjä.

2.   Osallistujamaiden on toimittava siten, että vierailevat virkamiehet voivat osallistua vastaanottavan hallinnon toimintaan tuloksellisesti. Tämän vuoksi vieraileville virkamiehille on annettava valtuudet suorittaa niihin velvollisuuksiin liittyvät tehtävät, jotka heille uskotaan. Osallistujamaiden toimivaltaiset viranomaiset voivat olosuhteiden niin vaatiessa ja erityisesti kunkin osallistujamaan oikeusjärjestyksen erityisten vaatimusten huomioon ottamiseksi rajoittaa näitä valtuuksia.

3.   Työvierailun aikana vierailevan virkamiehen siviilioikeudellinen vastuu tehtäviä suoritettaessa on samanlainen kuin vastaanottavan hallinnon virkamiesten vastuu. Vieraileviin virkamiehiin sovelletaan samoja salassapitovelvollisuutta koskevia sääntöjä kuin vastaanottavan hallinnon virkamiehiin.

12 artikla

Koulutustoimet

1.   Osallistujamaat helpottavat yhteistyössä komission kanssa yhteistyötä kansallisten koulutuslaitosten välillä, erityisesti

a)

vahvistamalla koulutusta koskevia standardeja, kehittämällä olemassa olevia koulutusohjelmia ja tarvittaessa olemassa olevia ja uusia verkko-oppimista hyödyntäviä koulutusmoduuleja erilaisia tullisääntöjä ja -menettelyjä koskevaa virkamiesten peruskoulutusta varten, jotta nämä omaksuisivat tarvitsemansa ammatilliset taidot ja tiedot;

b)

edistämällä tarvittaessa osallistujamaiden omille virkamiehilleen järjestämiä tullialan koulutuskursseja ja tarjoamalla osallistumismahdollisuuden kaikkien osallistujamaiden virkamiehille;

c)

tarjoamalla tarvittaessa yhteisessä tullialan verkko-oppimisessa ja tullialan koulutuksen hallinnoinnissa tarvittavaa infrastruktuuria ja välineitä.

2.   Osallistujamaiden on tarvittaessa sisällytettävä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut yhdessä kehitetyt verkko-opetusmoduulit kansallisiin koulutusohjelmiinsa.

Osallistujamaiden on varmistettava, että niiden virkamiehet saavat yhteisten ammatillisten taitojen ja tietojen omaksumiseksi tarvittavan koulutusohjelmien mukaisen perus- ja jatkokoulutuksen. Osallistujamaiden on edistettävä ohjelmaan osallistumisen edellyttävän riittävän kielitaidon saavuttamiseksi tarvittavaa virkamiesten kielikoulutusta.

13 artikla

Seurantatoimet

1.   Komissio päättää yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa seurannan kohteena olevat yhteisön tullilainsäädännön erityisalat.

2.   Seurannasta huolehtivat jäsenvaltioiden tullivirkamiesten ja komission virkamiesten yhteiset työryhmät. Työryhmät tekevät aihekohtaista tai alueellista lähestymistapaa soveltaen tarkastusmatkoja yhteisön tullialueen eri osiin, joissa tullihallinnot suorittavat tehtäviään. Työryhmät analysoivat tullikäytäntöjä kansallisella tasolla, osoittavat sääntöjen täytäntöönpanossa mahdollisesti ilmenevät ongelmat ja ehdottavat yhteisön sääntöjen ja työmenetelmien mukauttamista tullialan toiminnan yleisen tehokkuuden parantamiseksi. Työryhmien selvitykset toimitetaan jäsenvaltioille ja komissiolle.

14 artikla

Osallistuminen ohjelmaan sisältyviin toimiin

Kansainvälisten järjestöjen, kolmansien maiden hallintojen ja talouden toimijoiden sekä heidän järjestöjensä edustajat voivat osallistua ohjelmaan sisältyviin toimiin, kun tämä on hyödyllistä 4 ja 5 artiklassa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

15 artikla

Tietojenvaihto

Komissio kehittää yhteistyössä osallistujamaiden kanssa ohjelman toimista saatujen tietojen vaihtoa.

III LUKU

RAHOITUSSÄÄNNÖKSET

16 artikla

Rahoituskehys

1.   Rahoituspuitteet ohjelman toteuttamiseksi 1 päivän tammikuuta 2008 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi kaudeksi ovat 323 800 000 euroa.

2.   Budjettivallan käyttäjä vahvistaa vuotuiset määrärahat monivuotisen rahoituskehyksen mukaisesti talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 37 kohtaa noudattaen.

17 artikla

Menot

1.   Yhteisö ja osallistujamaat vastaavat ohjelman toteuttamiseksi tarvittavista menoista 2–5 kohdan mukaisesti.

2.   Yhteisö vastaa seuraavista menoista:

a)

edellä 7 artiklan 3 kohdassa säädettyjen viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmien yhteisön vastuulla olevien osien hankkimisesta, kehittämisestä, asennuksesta, ylläpidosta ja päivittäisestä käytöstä aiheutuvat kustannukset;

b)

vertailuanalyyseista, työvierailuista, seminaareista ja työpajoista, hankeryhmistä ja ohjausryhmistä, koulutustoimista ja seurantatoimista osallistujamaiden virkamiehille aiheutuvat matka- ja oleskelukustannukset;

c)

seminaarien ja työpajojen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset;

d)

ulkopuolisten asiantuntijoiden ja 14 artiklassa tarkoitettujen osallistujien osallistumisesta aiheutuvat matka- ja oleskelukustannukset;

e)

koulutusjärjestelmien ja -moduulien hankinnasta, kehittämisestä, asentamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset, siinä määrin kuin ne ovat yhteisiä kaikille osallistujamaille;

f)

edellä 1 artiklan 2 kohdan h alakohdassa tarkoitetuista muista toimista aiheutuvat kustannukset korkeintaan 5 prosenttiin asti ohjelman kokonaiskustannuksista.

3.   Osallistujamaat vastaavat seuraavista menoista:

a)

edellä 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmien niiden osien, joista yhteisö ei vastaa, kehittämisestä, hankkimisesta, asennuksesta, ylläpidosta ja päivittäisestä käytöstä aiheutuvat kustannukset;

b)

niiden omien virkamiesten perus- ja jatkokoulutuksesta, ja erityisesti näiden kielikoulutuksesta, aiheutuvat kustannukset.

4.   Osallistujamaat toimivat yhteistyössä komission kanssa sen varmistamiseksi, että määrärahat käytetään moitteettoman varainhoidon periaatetta noudattaen.

Komissio määrittää menojen maksamista koskevat säännöt Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (7), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, mukaisesti ja ilmoittaa ne osallistujamaille.

5.   Ohjelman määrärahoista voidaan kattaa myös valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimista aiheutuvat menot, jotka ovat suoraan tarpeen ohjelman hallinnoimiseksi ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä erityisesti selvityksistä ja kokouksista aiheutuvat menot, tiedotus- ja julkaisumenot sekä tietojenvaihdon edellyttämistä tietoliikenneverkoista aiheutuvat menot samoin kuin kaikki muut komission ohjelman hallinnoinnissa mahdollisesti tarvitsemasta hallinnollisesta tai teknisestä avusta johtuvat menot.

18 artikla

Varainhoitoasetuksen sovellettavuus

Kaikkiin tämän päätöksen mukaisesti myönnettäviin varainhoitoasetuksen VI osastossa tarkoitettuihin avustuksiin sovelletaan varainhoitoasetusta. Tuet edellyttävät erityisesti tuensaajien varainhoitoasetuksen 108 artiklan mukaisesti etukäteen tekemää kirjallista sopimusta ja sen soveltamissääntöjen perusteella. Sopimuksessa tuensaaja hyväksyy sen, että tilintarkastustuomioistuin tarkastaa myönnetyn rahoituksen käytön.

19 artikla

Varainhoidon valvonta

Tästä päätöksestä johtuviin rahoituspäätöksiin ja sopimuksiin sovelletaan varainhoidon valvontaa ja tarvittaessa komissio, Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) mukaan lukien, ja tilintarkastustuomioistuin suorittavat tarkastuksia paikalla. Tällaiset tarkastukset voidaan tehdä ennakolta ilmoittamatta.

IV LUKU

MUUT SÄÄNNÖKSET

20 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa Tulli 2013 -komitea, jäljempänä ’komitea’.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

21 artikla

Seuranta

Osallistujamaat ja komissio huolehtivat yhdessä ohjelman jatkuvasta seurannasta.

22 artikla

Väli- ja loppuarvioinnit

1.   Komissio vastaa ohjelman väli- ja loppuarvioinneista käyttäen hyväksi 2 kohdassa tarkoitettuja kertomuksia ja muita asiaa koskevia tietoja. Ohjelmaa arvioidaan 4 ja 5 artiklassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti.

Väliarvioinnissa tarkastellaan ohjelman keston puoliväliin mennessä saavutettuja tuloksia tehokkuuden ja tuloksellisuuden kannalta sekä sitä, ovatko ohjelman alkuperäiset tavoitteet edelleen tarkoituksenmukaisia. Siinä arvioidaan myös rahoituksen käyttöä sekä seurannan ja toteutuksen edistymistä.

Loppuarvioinnissa keskitytään ohjelman toimien tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen.

2.   Osallistujamaiden on toimitettava komissiolle seuraavat arviointikertomukset:

a)

ennen 1 päivää huhtikuuta 2011 väliarviointikertomus ohjelman tarkoituksenmukaisuudesta, tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta;

b)

ennen 1 päivää huhtikuuta 2014 loppuarviointikertomus, jossa keskitytään muun muassa ohjelman tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen kertomusten ja kaikkien muiden asiaa koskevien tietojen perusteella komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle seuraavat arviointikertomukset:

a)

ennen 1 päivää elokuuta 2011 väliarviointikertomus ja ohjelman jatkamisen aiheellisuutta koskeva tiedonanto;

b)

ennen 1 päivää elokuuta 2014 loppuarviointikertomus.

Kertomukset toimitetaan myös tiedoksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

23 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös N:o 253/2003/EY 1 päivästä tammikuuta 2008.

Mainittua päätöstä sovelletaan kuitenkin edelleen sen nojalla toteutettuihin toimiin liittyviin taloudellisiin velvoitteisiin niiden päätökseen saattamiseen asti.

24 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008.

25 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä toukokuuta 2007.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. GLOSER


(1)  EUVL C 324, 30.12.2006, s. 78.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 12. joulukuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 16. huhtikuuta 2007.

(3)  EUVL L 36, 12.2.2003, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 787/2004/EY (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 12).

(4)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13.

(7)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.


Top