Help Print this page 

Document 32007D0340

Title and reference
2007/340/EY: Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä huhtikuuta 2007 , lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä
  • In force
OJ L 129, 17.5.2007, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 013 P. 294 - 295

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/340/oj
Multilingual display
Text

17.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 129/25


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä huhtikuuta 2007,

lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä

(2007/340/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut Euroopan yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välisen sopimuksen Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamisesta.

(2)

Sopimus on allekirjoitettu Euroopan yhteisön puolesta 25 päivänä toukokuuta 2006 sillä edellytyksellä, että se mahdollisesti tehdään myöhemmin, 22 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn neuvoston päätöksen mukaisesti.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä.

(4)

Sopimuksella perustetaan sopimuksen hallinnoinnista vastaava sekakomitea, joka voi hyväksyä oman työjärjestyksensä. Olisi säädettävä yksinkertaistetusta menettelystä tätä koskevan yhteisön kannan muotoilemista varten.

(5)

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan ja Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä se siten sido niitä eikä sitä sovelleta niihin.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä se siten sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään täten yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välinen sopimus Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamisesta.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa sopimuksen 15 artiklan 1 kohdassa määrätyn ilmoituksen (1).

3 artikla

Sopimuksen 13 artiklalla perustettavassa asiantuntijoiden sekakomiteassa yhteisöä edustaa komissio jäsenvaltioiden edustajien avustamana.

4 artikla

Komissio vahvistaa asiantuntijoiden sekakomiteassa esitettävän yhteisön kannan sopimuksen 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta komitean työjärjestyksestä kuultuaan asiasta neuvoston nimeämää erityiskomiteaa.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä huhtikuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. ZYPRIES


(1)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Top

17.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 129/27


Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välinen

SOPIMUS

Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamisesta

OSAPUOLET

EUROOPAN YHTEISÖ,

jäljempänä ’yhteisö’, ja

VENÄJÄN FEDERAATIO, jotka

HALUAVAT helpottaa henkilökohtaista vuorovaikutusta, joka on taloudellisten, humanitaaristen, kulttuuristen, tieteellisten ja muiden siteiden vakaan kehittymisen tärkeä edellytys, helpottamalla viisumien myöntämistä Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille vastavuoroisuutta noudattaen,

OTTAVAT HUOMIOON Pietarissa 31 päivänä toukokuuta 2003 pidetyssä huippukokouksessa hyväksytyn yhteisen julkilausuman, jonka mukaan EU ja Venäjä sopivat viisumivapaan matkustamisen edellytysten tarkastelemisesta pitkän aikavälin mahdollisuutena,

VAHVISTAVAT uudelleen pyrkivänsä toteuttamaan viisumivapaata matkustamista koskevan järjestelyn Venäjän federaation ja EU:n välillä,

PITÄVÄT MIELESSÄ Korfussa 24 päivänä kesäkuuta 1994 Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation välillä tehdyn, kumppanuuden perustavan sopimuksen kumppanuudesta ja yhteistyöstä,

OTTAVAT HUOMIOON 27 päivänä huhtikuuta 2004 hyväksytyn, EU:n laajentumista ja EU:n ja Venäjän välisiä suhteita koskevan yhteisen julkilausuman, jossa vahvistetaan EU:n ja Venäjän pyrkimys helpottaa viisumien myöntämistä EU:n ja Venäjän federaation kansalaisille vastavuoroisuutta noudattaen ja käynnistää neuvottelut sopimuksen tekemistä varten,

TOTEAVAT, että viisumien myöntämisen helpottaminen ei saisi johtaa laittomaan maahanmuuttoon, ja kiinnittävät sen vuoksi erityistä huomiota turvallisuuteen ja takaisinottoon,

OTTAVAT HUOMIOON pöytäkirjat Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan sekä Irlannin asemasta sekä Euroopan unionista 7 päivänä helmikuuta 1992 tehtyyn sopimukseen ja 25 päivänä maaliskuuta 1957 tehtyyn Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan ja vahvistavat, että tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan eikä Irlantiin,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionista 7 päivänä helmikuuta 1992 tehtyyn sopimukseen ja 25 päivänä maaliskuuta 1957 tehtyyn Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan ja vahvistavat, että tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta Tanskan kuningaskuntaan,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän sopimuksen tarkoituksena on vastavuoroisuutta noudattaen helpottaa viisumien myöntämistä Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille sellaista oleskelua varten, jonka on tarkoitus kestää enintään 90 päivää 180 päivän kuluessa.

2 artikla

Yleinen lauseke

1.   Tässä sopimuksessa määrättyjä viisumien myöntämisen helpottamista koskevia järjestelyjä sovelletaan Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisiin vain siltä osin kuin heitä ei ole vapautettu viisumipakosta Venäjän federaation tai yhteisön tai sen jäsenvaltioiden laeilla ja asetuksilla tai tämän sopimuksen tai muiden kansainvälisten sopimusten määräyksillä.

2.   Kysymykset, joista ei määrätä tässä sopimuksessa ja joita ovat esimerkiksi viisumin epääminen, matkustusasiakirjojen tunnustaminen, toimeentuloon tarvittavien varojen osoittaminen sekä maahantulon epääminen ja maastapoistamiseen liittyvät toimenpiteet, ratkaistaan Venäjän federaation tai jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön tai yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

3 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a)

’jäsenvaltiolla’ mitä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltiota, lukuun ottamatta Tanskan kuningaskuntaa, Irlantia ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa;

b)

’Euroopan unionin kansalaisella’ henkilöä, jolla on jonkin a alakohdassa määritellyn jäsenvaltion kansalaisuus;

c)

’Venäjän federaation kansalaisella’ henkilöä, jolla on Venäjän federaation kansalaisuus tai joka on saanut sen Venäjän federaation kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

d)

’viisumilla’ jäsenvaltion tai Venäjän federaation myöntämää lupaa tai niiden tekemää päätöstä, joka vaaditaan

maahantuloa varten, kun tarkoituksena on oleskella enintään 90 päivää kyseisen jäsenvaltion tai useamman jäsenvaltion tai Venäjän federaation alueella,

maahantuloon kyseisen jäsenvaltion tai useamman jäsenvaltion tai Venäjän federaation alueen kauttakulkua varten;

e)

’laillisesti oleskelevalla henkilöllä’

Venäjän federaation kannalta Euroopan unionin kansalaista, joka on saanut väliaikaisen tai pysyvän oleskeluluvan tai koulutus- tai työviisumin oleskellakseen Venäjän federaation alueella yli 90 päivää,

Euroopan unionin kannalta Venäjän federaation kansalaista, jolla on lupa tai oikeus oleskella jonkin jäsenvaltion alueella yli 90 päivää yhteisön tai kansallisen lainsäädännön nojalla.

4 artikla

Matkan tarkoitusta koskevat todistusasiakirjat

1.   Seuraavilta Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisten ryhmiltä vaaditaan toisen osapuolen alueelle suuntautuvan matkan perusteluksi vain seuraavat asiakirjat:

a)

virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka jäsenvaltioille, Euroopan unionille tai Venäjän federaatiolle osoitetun virallisen kutsun perusteella osallistuvat kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät Venäjän federaation tai jonkin jäsenvaltion alueella:

jäsenvaltion tai Venäjän federaation toimivaltaisen viranomaisen tai EU:n toimielimen kirje, jossa vahvistetaan, että hakija on sitä edustavan valtuuskunnan jäsen, joka matkustaa toisen osapuolen alueelle osallistuakseen edellä mainittuihin tapahtumiin, ja virallisen kutsun jäljennös;

b)

liikemiehet ja liikeyritysten edustajat:

vastaanottajana toimivan oikeushenkilön tai yrityksen tai organisaation tai niiden toimiston tai sivutoimiston, Venäjän federaation ja jäsenvaltioiden keskus- ja paikallisviranomaisten tai Venäjän federaation tai jonkin jäsenvaltion alueella pidettävien kauppa- ja teollisuusmessujen tai konferenssin tai symposiumin järjestelykomitean kirjallinen kutsu;

c)

autonkuljettajat, jotka hoitavat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä Venäjän federaation ja jäsenvaltioiden alueiden välillä ajoneuvoilla, jotka on rekisteröity joko jäsenvaltioissa tai Venäjän federaatiossa:

Venäjän federaation tieliikenteen kuljetusyhtiöiden kansallisen liiton tai jäsenvaltioiden tieliikenteen kuljetusyhtiöiden kansainvälisen liiton laatima kirjallinen kutsu, jossa todetaan matkojen tarkoitus, kesto ja toistumistiheys;

d)

jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation alueiden välillä kulkevien kansainvälisten junien juna-, kylmäkuljetus- ja veturihenkilöstön jäsenet:

Venäjän federaation tai jäsenvaltioiden toimivaltaisen rautatieyhtiön kirjallinen kutsu, jossa todetaan matkojen tarkoitus, kesto ja toistumistiheys;

e)

toimittajat:

ammattialajärjestön antama todistus tai muu asiakirja, jossa todistetaan, että asianomainen henkilö on ammatiltaan toimittaja, ja työnantajan antama asiakirja, jossa todistetaan, että matkan tarkoituksena on toimittajan työn tekeminen;

f)

henkilöt, jotka osallistuvat johonkin toimintaan tieteen, kulttuurin tai taiteen alalla tai yliopistojen järjestämiin ja muihin vaihto-ohjelmiin:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu osallistua mainittuun toimintaan;

g)

koululaiset, opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän saattajinaan toimivat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustarkoituksessa tehtäville matkoille esimerkiksi vaihto-ohjelman tai muun opiskeluun liittyvän toiminnan puitteissa:

vastaanottajana toimivan yliopiston, akatemian, instituutin, oppilaitoksen tai koulun kirjallinen kutsu tai ilmoittautumistodistus tai opiskelijakortti tai todistus kurssista, johon on tarkoitus osallistua;

h)

kansainvälisten urheilutapahtumien osanottajat ja henkilöt, jotka toimivat heidän saattajinaan työnsä vuoksi:

vastaanottajana toimivan organisaation eli toimivaltaisten viranomaisten taikka jäsenvaltioiden tai Venäjän federaation kansallisen urheiluliiton tai kansallisen olympiakomitean kirjallinen kutsu;

i)

ystävyyskaupunkien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat:

kyseisten kaupunkien kaupunginjohtajan tai pormestarin kirjallinen kutsu;

j)

Venäjän federaation tai jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Euroopan unionin tai Venäjän federaation kansalaisten luona vierailevat lähisukulaiset (puolisot, lapset tai adoptiolapset, vanhemmat tai huoltajat, isovanhemmat ja lapsenlapset):

vastaanottajana toimivan henkilön kirjallinen kutsu;

k)

sotilas- ja siviilihautausmailla vierailevat henkilöt:

virallinen asiakirja, joka osoittaa, että hauta on edelleen olemassa, sekä todistus hakijan ja vainajan sukulaisuus- tai muusta suhteesta.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kirjallisessa kutsussa on mainittava seuraavat seikat:

a)

kutsutun etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus, henkilöasiakirjan numero, matkan ajankohta ja tarkoitus, maahantulojen määrä ja kutsutun mukana matkustavien alaikäisten lasten nimet;

b)

kutsujana toimivan henkilön etu- ja sukunimi sekä osoite; tai

c)

kutsujana toimivan oikeushenkilön, yrityksen tai organisaation täydellinen nimi ja osoite ja

jos kutsun esittää organisaatio, kutsun allekirjoittajan nimi ja asema,

jos kutsun esittää oikeushenkilö tai yritys tai niiden toimisto tai sivutoimisto, joka on sijoittautunut jonkin jäsenvaltion alueelle, sen rekisteröintinumero kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

jos kutsun esittää oikeushenkilö tai yritys tai niiden toimisto tai sivutoimisto, joka on sijoittautunut Venäjän federaation alueelle, sen verotunnistenumero.

3.   Tämän artiklan 1 kohdassa mainittuihin ryhmiin kuuluville Euroopan unionin tai Venäjän federaation kansalaisille myönnetään kaikentyyppisiä viisumeja yksinkertaistetun menettelyn mukaan ilman muita osapuolten lainsäädännössä säädettyjä, matkan tarkoitusta koskevia perusteluja, kutsuja tai vahvistuksia.

5 artikla

Toistuvaisviisumien myöntäminen

1.   Jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation diplomaatti- ja konsuliedustustot myöntävät enintään viisi vuotta voimassa olevia toistuvaisviisumeja seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille:

a)

kansallisten ja alueellisten hallitusten ja parlamenttien jäsenet, perustuslakituomioistuinten ja ylimpien tuomioistuinten jäsenet, ellei heitä ole tällä sopimuksella vapautettu viisumipakosta tehtäviensä hoitamisen yhteydessä, siten että viisumi on voimassa heidän toimikautensa ajan, jos se kestää alle viisi vuotta;

b)

Venäjän federaation tai jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Euroopan unionin tai Venäjän federaation kansalaisten luona vierailevat puolisot ja alle 21-vuotiaat tai huollettavana olevat lapset (myös adoptiolapset), siten että viisumin voimassaoloaika on rajoitettu laillisen oleskelun voimassaoloaikaan.

2.   Jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation diplomaatti- ja konsuliedustustot myöntävät enintään yhden vuoden voimassa olevia toistuvaisviisumeja seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille edellyttäen, että heille on edellisen vuoden aikana myönnetty vähintään yksi viisumi ja että he ovat käyttäneet sitä kohdevaltion maahantuloa ja oleskelua koskevan lainsäädännön mukaisesti ja että heillä on perusteltu syy hakea toistuvaisviisumia:

a)

virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka jäsenvaltioille, Euroopan unionille tai Venäjän federaatiolle osoitetun virallisen kutsun perusteella osallistuvat virallisiin kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät Venäjän federaation tai jonkin jäsenvaltion alueella;

b)

liikemiehet ja liikeyritysten edustajat, jotka matkustavat säännöllisesti Venäjän federaatioon tai jäsenvaltioihin;

c)

autonkuljettajat, jotka hoitavat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä Venäjän federaation ja jäsenvaltioiden alueiden välillä ajoneuvoilla, jotka on rekisteröity joko jäsenvaltioissa tai Venäjän federaatiossa;

d)

jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation alueiden välillä kulkevien kansainvälisten junien juna-, kylmäkuljetus- ja veturihenkilöstön jäsenet;

e)

henkilöt, jotka osallistuvat johonkin toimintaan tieteen, kulttuurin tai taiteen alalla sekä yliopistojen järjestämiin ja muihin vaihto-ohjelmiin ja matkustavat säännöllisesti Venäjän federaatioon tai jäsenvaltioihin;

f)

kansainvälisten urheilutapahtumien osanottajat ja henkilöt, jotka toimivat heidän saattajinaan työnsä vuoksi;

g)

toimittajat;

h)

ystävyyskaupunkien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat.

3.   Jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation diplomaatti- ja konsuliedustustot myöntävät vähintään kaksi ja enintään viisi vuotta voimassa olevia toistuvaisviisumeja tämän artiklan 2 kohdassa mainittuihin ryhmiin kuuluville henkilöille edellyttäen, että he ovat kahden edellisen vuoden aikana käyttäneet heille myönnettyä yhden vuoden toistuvaisviisumia kohdevaltion alueelle tuloa ja siellä oleskelua koskevan lainsäädännön mukaisesti ja että perusteet toistuvaisviisumin hakemiselle ovat edelleen voimassa.

4.   Tämän artiklan 1–3 kohdassa tarkoitetut henkilöt voivat oleskella jäsenvaltioiden tai Venäjän federaation alueella yhteensä enintään 90 päivää 180 päivän kuluessa.

6 artikla

Viisumihakemusten käsittelymaksu

1.   Viisumihakemusten käsittelystä peritään 35 euron maksu.

Edellä mainittua määrää voidaan tarkistaa 15 artiklan 4 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

2.   Osapuolet perivät viisumista 70 euron käsittelymaksun, jos hakija jättää viisumihakemuksen ja liiteasiakirjat vasta kolme päivää ennen suunniteltua lähtöpäivää tai myöhemmin. Tätä ei sovelleta 6 artiklan 3 kohdan b, e ja f alakohdassa ja 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin tapauksiin.

3.   Seuraaviin ryhmiin kuuluvat henkilöt vapautetaan viisumihakemuksen käsittelymaksusta:

a)

Venäjän federaation tai jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Euroopan unionin tai Venäjän federaation kansalaisten luona vierailevat lähisukulaiset: puolisot, lapset tai adoptiolapset, vanhemmat tai huoltajat, isovanhemmat ja lapsenlapset;

b)

virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka jäsenvaltioille, Euroopan unionille tai Venäjän federaatiolle osoitetun virallisen kutsun perusteella osallistuvat kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät Venäjän federaation tai jonkin jäsenvaltion alueella;

c)

kansallisten ja alueellisten hallitusten ja parlamenttien jäsenet, perustuslakituomioistuinten ja ylimpien tuomioistuinten jäsenet, ellei heitä ole vapautettu viisumipakosta tällä sopimuksella;

d)

koululaiset, opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän saattajinaan toimivat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustarkoituksessa tehtäville matkoille;

e)

vammaiset ja tarvittaessa heidän saattajansa;

f)

henkilöt, jotka ovat asiakirjoin osoittaneet matkustavansa humanitaarisista syistä esimerkiksi siksi, että he tarvitsevat kiireellistä lääkärinhoitoa, sekä tällaisen henkilön saattaja, tai henkilöt, jotka osallistuvat lähisukulaisen hautajaisiin tai vierailevat sairaana olevan lähisukulaisen luona;

g)

kansainvälisten nuorisourheilutapahtumien osanottajat ja heidän saattajansa;

h)

henkilöt, jotka osallistuvat johonkin toimintaan tieteen, kulttuurin tai taiteen alalla sekä yliopistojen järjestämiin ja muihin vaihto-ohjelmiin;

i)

ystävyyskaupunkien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat.

7 artikla

Viisumihakemusten käsittelyajat

1.   Jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation diplomaatti- ja konsuliedustustot tekevät päätöksen viisumin myöntämisestä 10 kalenteripäivän kuluessa viisumihakemuksen ja sen liiteasiakirjojen vastaanottamisesta.

2.   Viisumihakemusta koskevan päätöksenteon määräaikaa voidaan pidentää 30 kalenteripäivään yksittäistapauksissa, erityisesti silloin kun hakemuksen käsittely vaatii lisätarkistuksia.

3.   Kiireellisissä tapauksissa viisumihakemusta koskeva päätös voidaan tehdä kolmen päivän kuluessa tai nopeammin.

8 artikla

Lähtö siinä tapauksessa, että asiakirjat ovat kadonneet tai ne on varastettu

Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaiset, jotka ovat kadottaneet henkilöasiakirjansa tai joilta ne on varastettu heidän oleskellessaan Venäjän federaation tai jäsenvaltioiden alueella, voivat lähteä kyseiseltä alueelta ilman viisumia tai muuta lupaa esittämällä jäsenvaltioiden tai Venäjän federaation diplomaatti- tai konsuliedustuston heille myöntämän voimassa olevan henkilöasiakirjan, joka oikeuttaa rajanylitykseen.

9 artikla

Viisumin voimassaoloajan pidentäminen poikkeuksellisissa olosuhteissa

Jos Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaiset eivät voi lähteä Venäjän federaation tai jäsenvaltioiden alueelta viisumissa mainittuun määräaikaan mennessä ylivoimaisen esteen vuoksi, heidän viisuminsa voimassaoloaikaa pidennetään maksutta vastaanottavan valtion soveltaman lainsäädännön mukaisesti, kunnes paluu asuinvaltioon on mahdollinen.

10 artikla

Rekisteröintimenettelyt

Osapuolet toteuttavat mahdollisimman pian toimenpiteitä rekisteröintimenettelyjen yksinkertaistamiseksi niin, että Venäjän federaation ja Euroopan unionin kansalaisilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun rekisteröintimenettelyjen yhteydessä silloin kun jälkimmäiset oleskelevat Venäjän federaation tai edelliset jäsenvaltioiden alueella.

11 artikla

Diplomaattipassit

1.   Venäjän federaation ja jäsenvaltioiden kansalaisilta, joilla on voimassa oleva diplomaattipassi, ei vaadita viisumia jäsenvaltioiden tai Venäjän federaation alueelle tuloa, alueelta poistumista eikä alueen kauttakulkua varten.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa mainitut kansalaiset voivat oleskella Venäjän federaation tai jäsenvaltioiden alueella enintään 90 päivää 180 päivän kuluessa.

12 artikla

Viisumien alueellinen voimassaolo

Venäjän federaation ja Euroopan unionin kansalaisilla on oikeus matkustaa jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation alueella samoin edellytyksin kuin Euroopan unionin ja Venäjän kansalaiset, ellei Venäjän federaation ja jäsenvaltioiden kansallista turvallisuutta koskevista kansallisista säännöistä ja asetuksista tai sellaisia viisumeja, joiden alueellinen voimassaolo on rajattu, koskevista EU:n säännöistä muuta johdu.

13 artikla

Sopimuksen hallinnointia käsittelevä sekakomitea

1.   Osapuolet perustavat sopimuksen hallinnointia varten sekakomitean, jäljempänä ’komitea’, joka muodostuu Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation edustajista. Yhteisöä edustaa siinä Euroopan komissio jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustamana.

2.   Komitean tehtävänä on muun muassa

a)

valvoa tämän sopimuksen täytäntöönpanoa;

b)

ehdottaa sopimukseen muutoksia tai lisäyksiä;

c)

tutkia onko sopimusta tarpeen muuttaa uusien valtioiden liittyessä Euroopan unioniin, ja tarvittaessa esittää sopimukseen muutoksia.

3.   Komitea kokoontuu aina tarvittaessa jommankumman osapuolen pyynnöstä ja vähintään kerran vuodessa.

4.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

14 artikla

Tämän sopimuksen suhde jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation välillä tehtyihin sopimuksiin

Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan sopimuksen voimaantulosta alkaen ensisijaisina muihin kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin tai järjestelyihin nähden, joita on tehty jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation välillä, siltä osin kuin viimeksi mainittujen sopimusten tai järjestelyjen määräykset koskevat tämän sopimuksen kattamia kysymyksiä.

15 artikla

Loppumääräykset

1.   Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen, ja sopimus tulee voimaan toisen sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa päätökseen edellä tarkoitetut menettelyt.

2.   Tämän artiklan 1 kohdasta poiketen tämä sopimus tulee voimaan vasta samana päivänä kuin Venäjän federaation ja Euroopan yhteisön välillä tehty takaisinottoa koskeva sopimus, jos kyseinen päivämäärä on myöhempi kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päivämäärä.

3.   Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä irtisanota tämän artiklan 6 kohdan mukaisesti.

4.   Tätä sopimusta voidaan tarkistaa osapuolten kirjallisella sopimuksella. Tarkistukset tulevat voimaan, kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa päätökseen tätä varten tarvittavat sisäiset menettelynsä.

5.   Kumpikin osapuoli voi keskeyttää tämän sopimuksen tai sen osan soveltamisen yleiseen järjestykseen tai kansallisen turvallisuuden tai kansanterveyden suojaamiseen liittyvistä syistä. Päätös soveltamisen keskeyttämisestä on annettava tiedoksi toiselle osapuolelle viimeistään 48 tuntia ennen päätöksen voimaantuloa. Kun keskeyttämiseen johtaneet syyt lakkaavat olemasta voimassa, soveltamisen keskeyttäneen osapuolen on ilmoitettava tästä välittömästi toiselle osapuolelle.

6.   Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle. Sopimuksen voimassaolo päättyy 90 päivän kuluttua päivästä, jona kyseinen ilmoitus on vastaanotettu.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja venäjän kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image


Yhteinen julistus 6 artiklan 2 kohdasta – viisumihakemusten käsittelymaksu

Osapuolet tarkastelevat tämän sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa sopimuksella perustetussa komiteassa.


Yhteinen julistus sopimuksen 11 artiklasta – diplomaattipassit

Kumpikin osapuoli voi keskeyttää sopimuksen jonkin osan ja erityisesti 11 artiklan soveltamisen tämän sopimuksen 15 artiklan 5 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti, jos toinen osapuoli käyttää väärin 11 artiklan soveltamista tai jos artiklan soveltaminen aiheuttaa uhkan yleiselle turvallisuudelle.

Jos 11 artiklan soveltaminen keskeytetään, osapuolet aloittavat sopimuksella perustetussa komiteassa neuvottelut keskeyttämiseen johtaneiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Kumpikin osapuoli ilmoittaa sitoutuvansa varmistamaan diplomaattipassien korkealaatuisen turvallisuuden erityisesti sisällyttämällä niihin biometriset tunnisteet. Euroopan unionin osalta tämä toteutetaan noudattamalla asetuksessa (EY) N:o 2252/2004 säädettyjä vaatimuksia.


Yhteinen julistus lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisestä sotilas- ja siviilihautausmailla käyntiä varten

Osapuolet sopivat, että sotilas- ja siviilihautausmailla vieraileville henkilöille myönnetään pääsääntöisesti lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettu viisumi enintään 14 päiväksi.


Yhteinen julistus lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämismenettelyjä ja tarvittavia liiteasiakirjoja koskevien tietojen yhdenmukaistamisesta

Osapuolet toteavat, että läpinäkyvyys on viisuminhakijoiden kannalta tärkeää, ja katsovat, että tämän vuoksi on aiheellista toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

On laadittava viisuminhakijoille yleinen perustiedote viisumien hakemiseen liittyvistä menettelyistä ja edellytyksistä, viisumityypeistä ja niiden voimassaolosta.

Kukin osapuoli laatii luettelon sovellettavista vähimmäisvaatimuksista, jotta voidaan varmistaa, että hakijat saavat johdonmukaiset ja yhtenevät perustiedot ja että heiltä vaaditaan periaatteessa samat liiteasiakirjat.

Edellä mainittuja tietoja on levitettävä laajalti (konsuliedustustojen ilmoitustauluilla, esitteinä, Internet-sivustoilla jne.).


Yhteinen julistus tanskan kuningaskunnasta

Osapuolet toteavat, että tätä sopimusta ei sovelleta viisumien myöntämismenettelyihin Tanskan kuningaskunnan diplomaatti- ja konsuliedustustoissa.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Tanskan kuningaskunnan ja Venäjän federaation viranomaiset tekevät viipymättä kahdenvälisen sopimuksen, jonka mukaan lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämistä helpotetaan samalla tavoin kuin Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyssä sopimuksessa.


Yhteinen julistus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneestä kuningaskunnasta sekä Irlannista

Osapuolet toteavat, että tätä sopimusta ei sovelleta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eikä Irlannin alueella.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin sekä Venäjän federaation viranomaiset tekevät kahdenväliset sopimukset viisumien myöntämismenettelyjen helpottamisesta.


Yhteinen julistus Islannin tasavallasta ja Norjan kuningaskunnasta

Osapuolet ottavat huomioon Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan läheiset suhteet, jotka johtuvat erityisesti näiden maiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan ja Venäjän federaation viranomaiset tekevät viipymättä kahdenväliset sopimukset, joiden mukaan lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämistä helpotetaan samalla tavoin kuin tässä sopimuksessa.

Top

17.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 129/35


Sopimukseen liitetty

PÖYTÄKIRJA

jäsenvaltioista, jotka eivät sovella täysimääräisesti Schengenin säännöstöä

Ne jäsenvaltiot, joita Schengenin säännöstö velvoittaa mutta jotka eivät myönnä Schengen-viisumeja ennen kuin neuvosto on tehnyt asiaa koskevan päätöksen, myöntävät kansallisia viisumeja, jotka ovat voimassa ainoastaan niiden omalla alueella.

Euroopan yhteisö toteuttaa mahdollisimman pian toimenpiteitä helpottaakseen Schengen-viisumin tai Schengenin oleskeluluvan haltijoiden kauttakulkua niiden jäsenvaltioiden alueella, jotka eivät vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti.

Top