Help Print this page 

Document 32006R1851

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 1851/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006 , neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen I muuttamisesta tavanomaisesti tuotetun rehun käytön osalta vuodenaikojen mukaisen laitumelta toiselle siirtymisen aikana

OJ L 355, 15.12.2006, p. 88–88 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 449–449 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 142 - 142
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 142 - 142

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1851/oj
Multilingual display
Text

15.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 355/88


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1851/2006,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2006,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen I muuttamisesta tavanomaisesti tuotetun rehun käytön osalta vuodenaikojen mukaisen laitumelta toiselle siirtymisen aikana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä I olevassa B osassa vahvistettuja eläinten luonnonmukaista tuotantotapaa koskevia sääntöjä, joihin sisältyvät myös ruokintasäännöt, on sovellettava eläimiin läpi niiden elämän.

(2)

Laiduntamisen laajamittainen käyttö on eräs luonnonmukaisen maataloustuotannon perusperiaatteista.

(3)

Eräissä jäsenvaltioissa luonnonmukainen laiduntaminen yhdistetään perinteiseen siirtymiseen laitumelta toiselle. Kun eläimet siirretään vuodenajan mukaan laitumelta toiselle jalan, ne kulkevat molempiin suuntiin myös muiden kuin luonnonmukaisten alueiden poikki ja laiduntavat niillä.

(4)

On tarpeen varmistaa, että luonnonmukaisesti kasvatetun karjan siirtyminen laitumelta toiselle vuodenajan mukaan voi jatkua riippumatta siitä, että eläimet käyttävät ravinnokseen myös tietyn määrän tavanomaista korsirehua.

(5)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 2092/91 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä I olevaan B osaan 4.10 kohta seuraavasti:

”4.10

Harjoitettaessa vuodenaikojen mukaista siirtymistä laitumelta toiselle eläimet voivat laiduntaa myös muilla kuin luonnonmukaisilla alueilla, kun ne siirretään jalan laitumelta toiselle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4.13 kohdan soveltamista. Tällöin tavanomaisesti tuotettujen rehujen (heinä ja muut kasvit, joita eläimet laiduntavat) osuus saa olla enintään 10 prosenttia vuotuisesta kokonaisannoksesta. Kyseinen luku lasketaan maataloudesta peräisin olevan rehun kuiva-aineen prosenttiosuutena.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 780/2006 (EUVL L 137, 25.5.2006, s. 9).


Top