Help Print this page 

Document 32006R1192

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 1192/2006, annettu 4 päivänä elokuuta 2006 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa hyväksyttyjen laitosten luetteloiden osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
  • No longer in force
OJ L 215, 5.8.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 156–157 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 172 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 172 - 173

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1192/oj
Multilingual display
Text

5.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1192/2006,

annettu 4 päivänä elokuuta 2006,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa hyväksyttyjen laitosten luetteloiden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 säädetään muita kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita koskevista erityisvaatimuksista.

(2)

Taudinaiheuttajien ja/tai jäämien leviämisriskin välttämiseksi kaikin tavoin asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 säädetään, että eläimistä saatavat sivutuotteet olisi käsiteltävä, varastoitava ja pidettävä erillään hyväksytyssä ja valvotussa, asianomaisen jäsenvaltion nimeämässä laitoksessa tai hävitettävä sopivalla tavalla. Asetuksen III ja IV luvussa säädetään vaatimuksista, joita sovelletaan tällaisten laitosten hyväksymiseen.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 26 artiklan 4 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on laadittava luettelo asetuksen mukaisesti hyväksytyistä laitoksista.

(4)

Näin ollen on tarpeen antaa hyväksyttyjen laitosten luetteloita koskevat täytäntöönpanosäännöt, joissa käsitellään esimerkiksi luetteloihin sisältyvien tietojen esittämistä kansallisilla verkkosivustoilla, jotka ovat komission ja kansalaisten käytettävissä. On myös tarpeen säätää luetteloihin liittyvästä verkkosivustosta, jota komissio ylläpitää.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä annetaan täytäntöönpanosäännöt asetuksen (EY) N:o 1774/2002 26 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista hyväksyttyjen laitosten luetteloista.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä elokuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 208/2006 (EUVL L 36, 8.2.2006, s. 25).


LIITE

ASETUKSEN (EY) N:o 1774/2002 26 ARTIKLAN 4 KOHDASSA TARKOITETUT HYVÄKSYTTYJEN LAITOSTEN LUETTELOT

1.   HYVÄKSYTTYJEN LAITOSTEN LUETTELOIDEN SAATAVUUS

Auttaakseen jäsenvaltioita laatimaan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 26 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen hyväksyttyjen laitosten ajantasaisia luetteloita, jotka ovat muiden jäsenvaltioiden ja yleisön saatavilla, komissio perustaa verkkosivuston, josta on linkit tämän liitteen 2.1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille kunkin jäsenvaltion kansallisille verkkosivustoille.

2.   KANSALLISTEN VERKKOSIVUSTOJEN MUOTOILU

2.1   Pääasialliset luettelot kansallisilla verkkosivustoilla

a)

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle sen kansallisen verkkosivuston osoite, jossa on pääasiallinen luettelo kaikista hyväksytyistä laitoksista sen alueella.

b)

Kunkin pääasiallisen luettelon on oltava yksisivuinen, ja se on täytettävä vähintään yhdellä yhteisön virallisella kielellä.

2.2   Kansallisten verkkosivustojen toimintakaavio

a)

Tämän liitteen 2.1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen kansallisten verkkosivustojen kehittämisestä huolehtivat toimivaltaiset keskusviranomaiset tai tarvittaessa jotkin muut asetuksen (EY) N:o 1774/2002 2 artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitetut viranomaiset.

b)

Liitteen 2.1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa pääasiallisissa luetteloissa on oltava linkit muille samalla verkkosivustolla oleville verkkosivuille, joilla on hyväksyttyjen laitosten luetteloita.

Jos kuitenkaan 2.2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen keskusviranomainen ei pidä yllä tiettyjä hyväksyttyjen laitosten luetteloita, pääasiallisessa luettelossa on oltava linkit muille verkkosivustoille, joilla nämä luettelot ovat ja jota ylläpitää jokin muu toimivaltainen viranomainen, yksikkö tai elin.

3.   HYVÄKSYTTYJEN LAITOSTEN KANSALLISTEN LUETTELOIDEN ULKOASU JA KOODIT

Kansallisten luetteloiden ulkoasu, myös asiaankuuluvat tiedot ja koodit, on laadittava niin, että varmistetaan hyväksyttyjä laitoksia koskevien tietojen laaja saatavuus ja parannetaan kansallisten luetteloiden luettavuutta.

4.   TEKNINEN ERITELMÄ

Edellä olevassa 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tehtävät ja toimet on suoritettava komission verkkosivuillaan julkaiseman teknisen eritelmän mukaisesti.


Top