Help Print this page 

Document 32006R0797

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 797/2006, annettu 22 päivänä toukokuuta 2006 , asetuksen (EY) N:o 1785/2003 muuttamisesta riisin tuontijärjestelmän osalta
  • In force
OJ L 144, 31.5.2006, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 443–445 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 072 P. 86 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 072 P. 86 - 88

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/797/oj
Multilingual display
Text

31.5.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 797/2006,

annettu 22 päivänä toukokuuta 2006,

asetuksen (EY) N:o 1785/2003 muuttamisesta riisin tuontijärjestelmän osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 36 artiklan ja 37 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) 10 artiklan 1 kohdassa edellytetään mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuonnilta yhteisöön tai niiden vienniltä yhteisöstä tuonti- tai vientitodistusta. Taloudellisiin toimijoihin sovellettavien menettelyjen yksinkertaistamiseksi olisi voitava poiketa tuontitodistuksen esittämisvelvollisuudesta, jollei se ole tarpeen jonkin riisityypin tuonnin hallinnoinnin kannalta. Sen vuoksi komission olisi voitava poiketa kyseisestä velvollisuudesta.

(2)

Kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Intian välillä tehdyssä sopimuksessa GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla GATT 1994 -sopimuksen liitteenä olevassa EY:n myönnytysluettelossa CXL mainittujen riisiä koskevien myönnytysten muuttamisesta (3), joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2004/617/EY (4), määrätään, että Intiasta peräisin olevien eräiden esikuoritun Basmati-riisin lajikkeiden tuonnissa kannettava tulli vahvistetaan nollaksi.

(3)

Kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Pakistanin välillä tehdyssä sopimuksessa GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla GATT 1994 -sopimuksessa olevassa EY:n myönnytysluettelossa CXL määrättyjen riisiä koskevien myönnytysten muuttamisesta (5), joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2004/618/EY (6), määrätään, että Pakistanista peräisin olevien eräiden esikuoritun Basmati-riisin lajikkeiden tuonnissa kannettava tulli vahvistetaan nollaksi.

(4)

Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisessä kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa esikuoritusta riisistä kannettavien tullien laskentamenetelmästä (7), joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2005/476/EY (8), vahvistetaan CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin tuonnissa kannettavan tullin laskentamekanismi ja tullin vahvistaminen säännöllisin väliajoin.

(5)

Euroopan yhteisön ja Thaimaan välisessä kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa GATT 1994 -sopimuksen liitteenä olevassa EY:n luettelossa CXL mainittujen riisiä koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla (9), joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2005/953/EY (10), vahvistetaan CN-koodiin 1006 30 kuuluvan kokonaan ja osittain hiotun riisin tuonnissa kannettavan tullin laskentamekanismi ja sen vahvistaminen säännöllisesti sekä määrätään, että CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien tuonnissa kannettava tulli on 65 euroa tonnilta.

(6)

Edellä mainituissa neljässä päätöksessä säädetään, että komissio voi poiketa asetuksesta (EY) N:o 1785/2003, jotta edellä mainittuja sopimuksia voidaan soveltaa täysimääräisesti. Poikkeuksia sovelletaan enintään 30 päivään kesäkuuta 2006.

(7)

Sen vuoksi on tarpeen mukauttaa asetuksen (EY) N:o 1785/2003 säännöksiä, jotka koskevat kyseisten sopimusten kohteina olevien eri riisityyppien tuonnissa kannettavan tullin vahvistamista.

(8)

Jotta Basmati-riisin tuonnissa voidaan kantaa nollatullia, riisin on kuuluttava johonkin sopimuksissa täsmennetyistä lajikkeista. Sen varmistamiseksi, että nollatullilla tuotava Basmati-riisi vastaa kyseisiä ominaisuuksia, komission olisi hyväksyttävä erityissääntöjä.

(9)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1785/2003 olisi muutettava. Jotta toimijoille voitaisiin taata uusien tuontijärjestelmien säilyminen poikkeusjärjestelmien soveltamista koskevan määräpäivän jälkeen, muutosta olisi sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2006,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1785/2003 seuraavasti:

1)

Lisätään 10 artiklaan kohta seuraavasti:

”1 a.   Jos jonkin riisityypin tuonnin hallinnointi ei edellytä tuontitodistusta, komissio voi 26 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen poiketa tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetystä velvollisuudesta.”

2)

Poistetaan 11 artiklan 2 kohta.

3)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”11a artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 11 artiklan 1 kohdassa säädetään, komissio vahvistaa CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin tuontitullin 10 päivän kuluessa kyseisen viitejakson päättymisestä:

a)

30 euroon tonnilta jossakin seuraavista tapauksista:

kun todetaan, että juuri päättyneen markkinointivuoden aikana tuodun esikuoritun riisin määrät eivät saavuta 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua vuosittaista viitemäärää vähennettynä 15 prosentilla,

kun todetaan, että markkinointivuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana tuodun esikuoritun riisin määrät eivät saavuta 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua osittaista viitemäärää vähennettynä 15 prosentilla;

b)

42,5 euroon tonnilta jossakin seuraavista tapauksista:

kun todetaan, että juuri päättyneen markkinointivuoden aikana tuodun esikuoritun riisin määrät ylittävät 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun vuosittaisen viitemäärän vähennettynä 15 prosentilla ja että ne eivät ylitä samaa vuosittaista viitemäärää korotettuna 15 prosentilla,

kun todetaan, että markkinointivuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana tuodun esikuoritun riisin määrät ylittävät 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun osittaisen viitemäärän vähennettynä 15 prosentilla ja että ne eivät ylitä samaa osittaista viitemäärää korotettuna 15 prosentilla;

c)

65 euroon tonnilta jossakin seuraavista tapauksista:

kun todetaan, että juuri päättyneen markkinointivuoden aikana tuodun esikuoritun riisin määrät ylittävät 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun vuosittaisen viitemäärän korotettuna 15 prosentilla,

kun todetaan, että markkinointivuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana tuodun esikuoritun riisin määrät ylittävät 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun osittaisen viitemäärän korotettuna 15 prosentilla.

Komissio vahvistaa kannettavan tullin vain jos tämän kohdan mukaisesti tehdyt laskelmat johtavat tullin muuttamiseen. Aiemmin vahvistettua tullia kannetaan uuden kannettavan tullin vahvistamiseen asti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuontimäärien laskemiseksi otetaan huomioon määrät, joille on myönnetty CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin tuontitodistuksia 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaavalla viitejaksolla, lukuun ottamatta 11b artiklassa tarkoitettuja Basmati-riisin tuontitodistuksia.

3.   Markkinointivuoden 2005-2006 vuosittaiseksi viitemääräksi vahvistetaan 437 678 tonnia. Määrää korotetaan 6 000 tonnilla vuodessa markkinointivuosina 2006-2007 ja 2007-2008.

Osittainen viitemäärä vastaa kunakin markkinointivuonna puolta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta vuosittaisesta viitemäärästä.

11b artikla

Poiketen siitä, mitä 11 artiklan 1 kohdassa säädetään, CN-koodeihin 1006 20 17 ja 1006 20 98 kuuluvan, liitteessä IIIa täsmennetyistä esikuoritun Basmati-riisin lajikkeista kannettavan tuontitullin määrä on nolla komission 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistamin edellytyksin.

11c artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 11 artiklan 1 kohdassa säädetään, komissio vahvistaa CN-koodiin 1006 30 kuuluvan osittain tai kokonaan hiotun riisin tuontitullin 10 päivän kuluessa kyseisen viitejakson päättymisestä:

a)

175 euroon tonnilta jossakin seuraavista tapauksista:

kun todetaan, että juuri päättyneen markkinointivuoden aikana tuodun osittain ja kokonaan hiotun riisin määrät ylittävät 387 743 tonnia,

kun todetaan, että markkinointivuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana tuodun osittain ja kokonaan hiotun riisin määrät ylittävät 182 239 tonnia,

b)

145 euroon tonnilta jossakin seuraavista tapauksista:

kun todetaan, että juuri päättyneen markkinointivuoden aikana tuodun osittain ja kokonaan hiotun riisin määrät eivät ylitä 387 743 tonnia,

kun todetaan, että markkinointivuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana tuodun osittain ja kokonaan hiotun riisin määrät eivät ylitä 182 239 tonnia.

Komissio vahvistaa kannettavan tullin vain jos tämän kohdan mukaisesti tehdyt laskelmat johtavat tullin muuttamiseen. Aiemmin vahvistettua tullia kannetaan uuden kannettavan tullin vahvistamiseen asti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tuonnin laskennassa otetaan huomioon määrät, joille on myönnetty CN-koodiin 1006 30 kuuluvan osittain tai kokonaan kuoritun riisin tuontitodistuksia 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaavalla viitejaksolla.

11d artikla

Poiketen siitä, mitä 11 artiklan 1 kohdassa säädetään, CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien tuontitulli on 65 euroa tonnilta.”

4)

Lisätään liite seuraavasti:

”LIITE IIIa

Asetuksen 11b artiklassa tarkoitetut Basmati-riisilajikkeet

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Type-3 (Dehradun)”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä toukokuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 247/2006 (EUVL L 42, 14.2.2006, s. 1).

(3)  EUVL L 279, 28.8.2004, s. 19.

(4)  EUVL L 279, 28.8.2004, s. 17. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2005/476/EY (EUVL L 170, 1.7.2005, s. 67).

(5)  EUVL L 279, 28.8.2004, s. 25.

(6)  EUVL L 279, 28.8.2004, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2005/476/EY.

(7)  EUVL L 170, 1.7.2005, s. 69.

(8)  EUVL L 170, 1.7.2005, s. 67.

(9)  EUVL L 346, 29.12.2005, s. 26.

(10)  EUVL L 346, 29.12.2005, s. 24.


Top