Help Print this page 

Document 32006R0699

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 699/2006, annettu 5 päivänä toukokuuta 2006 , neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen I muuttamisesta siipikarjan pääsyä ulkotarhoihin koskevien edellytysten osalta
  • No longer in force
OJ L 121, 6.5.2006, p. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 304–305 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 58 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 58 - 59

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/699/oj
Multilingual display
Text

6.5.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 121/36


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 699/2006,

annettu 5 päivänä toukokuuta 2006,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen I muuttamisesta siipikarjan pääsyä ulkotarhoihin koskevien edellytysten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maatalouden luonnonmukaisen tuotantotavan periaatteiden mukaan eläimillä on sääolojen salliessa oltava pääsy ulkoalueille tai laitumelle.

(2)

Voimassa olevissa luonnonmukaista tuotantotapaa koskevissa säännöissä säädetään poikkeuksesta kyseiseen periaatteeseen nisäkkäiden osalta, jos eläinten terveyteen liittyviä erityisiä ongelmia koskevilla yhteisön tai kansallisilla vaatimuksilla estetään kyseisten eläinten pääsy ulkoalueille. Luonnonmukaisesti tuotettua siipikarjaa varten ei kuitenkaan ole säädetty poikkeuksesta.

(3)

Lintuinfluenssan leviämistä koskevan nykyisen huolestuttavan tilanteen vuoksi on tarpeen ottaa huomioon varotoimenpiteet, joiden vuoksi siipikarja saatetaan joutua pitämään sisätiloissa. Johdonmukaisuuden ja selkeyden vuoksi sekä siipikarjan luonnonmukaisen tuotantotavan jatkuvuuden takaamiseksi on myös tarpeen antaa tuottajille lupa pitää siipikarja sisätiloissa ilman, että se vaikuttaa tuotteen luonnonmukaisuuteen, jos kansanterveyden tai eläinten terveyden suojelemiseksi yhteisön lainsäädännön perusteella asetettavat rajoitukset, eläinlääkinnälliset rajoitukset mukaan luettuina, estävät siipikarjan päästämisen ulko- tai laidunalueille.

(4)

Jatkuvasti ulkoiluun tottuneen siipikarjan hyvinvointi voi vaarantua, jos sen pääsyä ulos rajoitetaan. Tällaisten toimenpiteiden kielteisten vaikutusten vähentämiseksi eläimille olisi taattava pysyvästi riittävä määrä karkearehua ja soveltuvat materiaalit, jotta kukin lintu voi käyttää karkearehua sekä ruopsutus- ja hiekkakylpymahdollisuuksia tarpeidensa mukaan.

(5)

Sen vuoksi asetus (ETY) N:o 2092/91 olisi muutettava vastaavasti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kiireellisiä, koska rajoituksia sovelletaan jo joissakin jäsenvaltioissa. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä I olevaan B osaan 8.4.7 kohta seuraavasti:

”8.4.7

Sen estämättä, mitä 8.4.2 ja 8.4.5 kohdassa säädetään, siipikarja voidaan pitää sisätiloissa, jos kansanterveyden tai eläinten terveyden suojelemiseksi yhteisön lainsäädännön perusteella asetettavat rajoitukset, eläinlääkinnälliset rajoitukset mukaan luettuina, estävät siipikarjan päästämisen ulkotarhoihin tai rajoittavat sitä.

Jos siipikarja pidetään sisätiloissa, sen saatavilla on oltava pysyvästi riittävä määrä karkearehua ja soveltuvat materiaalit siipikarjan etologisten tarpeiden tyydyttämiseksi.

Komissio tarkastelee tämän kohdan soveltamista erityisesti eläinten terveyttä koskevien vaatimusten osalta 15 päivään lokakuuta 2006 mennessä.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä toukokuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 592/2006 (EUVL L 104, 13.4.2006, s. 13).


Top