Help Print this page 

Document 32006R0592

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 592/2006, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2006 , maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen II muuttamisesta
  • No longer in force
OJ L 104, 13.4.2006, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 26–27 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 23 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 23 - 24

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/592/oj
Multilingual display
Text

13.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 592/2006,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2006,

maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen II muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteiden I, II ja IV muuttamisesta ja kupariseosten käyttöön liittyvien tietojen toimittamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä maaliskuuta 2002 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 473/2002 (2) jatkettiin neljän vuoden ajanjaksoksi lupaa käyttää tietyin edellytyksin kompostoitua tai fermentoitua kotitalousjätettä luonnonmukaisessa viljelyssä, odotettaessa kyseisten edellytysten mahdollista tarkastelemista uudelleen edellä mainitun ajanjakson päätyttyä yhteisön mahdollisen uuden kotitalousjätelainsäädännön puitteissa.

(2)

Kyseinen neljän vuoden ajanjakso päättyy 31 päivänä maaliskuuta 2006, eikä kotitalousjätteen käyttöä koskevaa uutta yhteisön lainsäädäntöä ole vielä vahvistettu. Sen vuoksi katsotaan aiheelliseksi säilyttää edelleen voimassa lupa käyttää luonnonmukaisessa viljelyssä kompostoitua tai fermentoitua kotitalousjätettä nykyisin edellytyksin mutta ilman aikarajoitusta.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liite II olisi muutettava vastaavasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1916/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 10).

(2)  EYVL L 75, 16.3.2002, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 764/2004 (EUVL L 122, 26.4.2004, s. 10).


LIITE

Poistetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä II olevan A osan (Lannoitteet ja maanparannusaineet) taulukon kohdasta ”Kompostoitu tai fermentoitu kotitalousjäte” ilmaisu ”Vain 31 päivään maaliskuuta 2006 asti”.


Top