Help Print this page 

Document 32006R0181

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 181/2006, annettu 1 päivänä helmikuuta 2006 , asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta muiden eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden kuin lannan osalta sekä asetuksen muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
  • No longer in force
OJ L 29, 2.2.2006, p. 31–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 77–80 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 082 P. 10 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 082 P. 10 - 13

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/181/oj
Multilingual display
Text

2.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 29/31


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 181/2006,

annettu 1 päivänä helmikuuta 2006,

asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta muiden eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden kuin lannan osalta sekä asetuksen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan, 22 artiklan 2 kohdan ja 32 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 kielletään muiden eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden kuin lannan levittäminen laidunalueelle. Kielto on EU:n nykyisen rehukiellon mukainen, ja sen tarkoituksena on estää sellaisiin laidunalueisiin, joilla voi esiintyä luokkaan 2 ja luokkaan 3 kuuluvaa ainesta, liittyvät saastumisriskit. Riskit voivat johtua tuotantoeläinten luonnonlaiduntamisesta tai ruohon käytöstä säiliörehuna tai heinänä. Kyseisessä asetuksessa säädetään, että kiellon täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet, valvontatoimet mukaan lukien, on vahvistettava asianomaisen tiedekomitean kuulemisen jälkeen.

(2)

Useat eri tiedekomiteat ovat antaneet monia tieteellisiä lausuntoja, jotka liittyvät eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden maahan levittämiseen. Niistä ensimmäinen on tieteellisen ohjauskomitean 24 ja 25 päivänä syyskuuta 1998 antama lausunto nisäkäsperäisten orgaanisten lannoitteiden turvallisuudesta, toinen myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevän tiedekomitean 24 päivänä huhtikuuta 2001 antama lausunto taudinaiheuttajien esiintyvyyden pienentämiseksi tehtävien lietteen käsittelytapojen arvioimisesta, kolmas tieteellisen ohjauskomitean 10 ja 11 päivänä toukokuuta 2001 antama lausunto märehtijöistä peräisin olevien orgaanisten lannoitteiden turvallisuudesta ja neljäs Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen alaisen biologisia vaaroja käsittelevän tiedelautakunnan 3 päivänä maaliskuuta 2004 antama lausunto eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden laidunalueelle levittämisen turvallisuudesta ja siihen liittyvistä biologisista vaaratekijöistä, TSE:t mukaan lukien.

(3)

Näissä tieteellisissä lausunnoissa suositellaan, että TSE-taudinaiheuttajia todennäköisesti sisältäviä eläinkudoksia ei pitäisi yhdistää sellaisiin eloperäisiin lannoitteisiin ja maanparannusaineisiin, jotka on tarkoitettu käytettäväksi alueilla, joille karja voi päästä. Muita aineksia voidaan käyttää eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden valmistuksessa tiettyjen terveyttä koskevien vaatimusten mukaisesti, jolloin esimerkiksi kuumentamisen ja turvallisen hankinnan myötä vähennetään entisestään mahdollisia riskejä.

(4)

Kyseisten tieteellisten lausuntojen perusteella olisi vahvistettava täytäntöönpanosäännöt ja valvontatoimenpiteet, jotka koskevat eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden sekä mädätysjätteiden ja kompostin maahan levittämistä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt täytäntöönpanotoimenpiteet eivät rajoita tällä hetkellä voimassa olevien, asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisten siirtymätoimenpiteiden soveltamista.

(6)

Eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden markkinoille saattamisen ja maasta viennin olisi oltava mahdollista, jos tässä asetuksessa säädetyt edellytykset täyttyvät.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tällä asetuksella ei rajoiteta asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti hyväksyttyjen siirtymätoimenpiteiden soveltamista.

2.   Jäsenvaltiot voivat soveltaa tässä asetuksessa säädettyjä sääntöjä tiukempia kansallisia sääntöjä sen osalta, millä tavoin eloperäisiä lannoitteita ja maanparannusaineita käytetään niiden alueella, jos tällaiset säännöt ovat eläinten terveyden tai kansanterveyden kannalta perusteltuja.

2 artikla

Muuttaminen

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä I oleva 39 kohta seuraavasti:

”39)

’laidunalue’: ruohon tai muun laidunkasvillisuuden peittämä alue, joka on tarkoitettu tuotantoeläinten laiduntamiseen tai niiden rehuksi, lukuun ottamatta alueita, joille on levitetty eloperäisiä lannoitteita ja maanparannusaineita komission asetuksen (EY) N:o 181/2006 (2) mukaisesti,

3 artikla

Eloperäisiä lannoitteita ja maanparannusaineita koskevat vaatimukset

Eloperäiset lannoitteet ja maanparannusaineet on valmistettava ainoastaan luokkaan 2 ja luokkaan 3 kuuluvasta aineksesta.

4 artikla

Taudinaiheuttajien valvonta sekä pakkaaminen ja merkinnät

Eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden on oltava liitteessä olevissa I ja II osissa vahvistettujen taudinaiheuttajien valvontaa sekä pakkaamista ja merkintää koskevien vaatimusten mukaisia.

5 artikla

Kuljetus

Eloperäiset lannoitteet ja maanparannusaineet on kuljetettava liitteessä olevassa III osassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

6 artikla

Käyttö ja laiduntamista koskevat erityisrajoitukset

1.   Liitteessä olevassa IV osassa vahvistettuja laiduntamista koskevia erityisrajoituksia sovelletaan silloin, kun eloperäisiä lannoitteita ja maanparannusaineita levitetään maahan.

2.   Käsiteltyjä tuotteita, jotka on johdettu eläimistä saatavista sivutuotteista käsittelylaitoksessa asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti, ei saa levittää sellaisenaan suoraan alueille, joille tuotantoeläimet voivat päästä.

7 artikla

Kirjanpito

Henkilön, joka on vastuussa alueesta, jolle levitetään eloperäisiä lannoitteita ja maanparannusaineita ja jolle tuotantoeläimet pääsevät, on säilytettävä vähintään kahden vuoden ajan seuraavat tiedot:

a)

levitettyjen eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden määrät;

b)

päivämäärä, jolloin eloperäisiä lannoitteita ja maanparannusaineita levitettiin maahan, sekä paikat, jonne niitä levitettiin;

c)

päivämäärät, jolloin karja saa laiduntaa mailla tai jolloin maahan kylvetään rehukasvia.

8 artikla

Markkinoille saattaminen, vienti ja kauttakuljetus

Eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden markkinoille saattamisen, viennin ja kauttakuljetuksen on tapahduttava liitteessä olevissa I ja II osissa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

9 artikla

Valvontatoimenpiteet

1.   Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tätä asetusta noudatetaan.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava valvontaa säännöllisin välein alueilla, joille levitetään eloperäisiä lannoitteita ja maanparannusaineita ja joille tuotantoeläimet pääsevät.

3.   Jos toimivaltaisen viranomaisen toteuttama valvonta osoittaa, että tätä asetusta ei noudateta, toimivaltainen viranomainen ryhtyy aiheellisiin toimiin.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 416/2005 (EUVL L 66, 12.3.2005, s. 10).

(2)  EUVL L 29, 2.2.2006, s. 31.”


LIITE

MAAHAN LEVITETTÄVÄKSI TARKOITETTUJA ELOPERÄISIÄ LANNOITTEITA JA MAANPARANNUSAINEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

I   Taudinaiheuttajien valvonta

Eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden tuottajien on varmistettava, että ne puhdistetaan taudinaiheuttajista ennen maahan levittämistä seuraavien säännösten mukaisesti:

asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevan I luvun D kohdan 10 alakohta, kun on kyse käsitellystä eläinvalkuaisesta tai luokkaan 2 kuuluvasta aineksesta jalostetuista tuotteista,

asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VI oleva II luku, kun on kyse kompostista ja biokaasun tuotantojätteestä.

II   Pakkaaminen ja merkinnät

1.

Kun eloperäiset lannoitteet ja maanparannusaineet on käsitelty ja/tai jalostettu tapauksesta riippuen joko asetuksen (EY) N:o 1774/2002 5 artiklan 2 kohdan tai 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ne on säilytettävä asianmukaisesti ja kuljetettava pakattuna.

2.

Pakkaukseen on merkittävä selkeästi tuotantolaitoksen nimi ja osoite sekä seuraava maininta: ”eloperäisiä lannoitteita ja maanparannusaineita / tuotantoeläimet saa päästää alueelle aikaisintaan 21 päivää tuotteen maahan levittämisen jälkeen”.

III   Kuljetus

1.

Toimivaltainen viranomainen voi päättää olla soveltamatta II kohdan 1 ja 2 alakohtaa sellaisiin eloperäisiin lannoitteisiin ja maanparannusaineisiin, jotka kuljetetaan samaan jäsenvaltioon ja/tai käytetään samassa jäsenvaltiossa, tai jotka kuljetetaan sellaiseen jäsenvaltioon ja/tai käytetään sellaisessa jäsenvaltiossa, jonka kanssa asiasta on tehty keskinäinen sopimus. Tällainen päätös edellyttää, että siitä ei aiheudu vaaraa eläinten terveydelle eikä kansanterveydelle.

2.

Eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa on oltava seuraava maininta: ”eloperäisiä lannoitteita ja maanparannusaineita/tuotantoeläimet saa päästää alueelle aikaisintaan 21 päivää tuotteen maahan levittämisen jälkeen”.

3.

Kaupallista asiakirjaa ei vaadita, kun vähittäiskauppiaat toimittavat eloperäisiä lannoitteita ja maanparannusaineita muille loppukäyttäjille kuin alan toimijoille.

IV   Laiduntamista koskevat erityisrajoitukset

1.

Toimivaltainen viranomainen toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuotantoeläimet eivät pääse alueelle, jolle on levitetty eloperäistä lannoitetta ja maanparannusainetta, aikaisemmin kuin 21 päivää viimeisimmän levityksen jälkeen.

2.

Kun eloperäisen lannoitteen ja maanparannusaineen viimeisimmästä levittämisestä on kulunut yli 21 päivää, laiduntaminen voidaan sallia tai ruohoa tai muuta laidunkasvillisuutta voidaan leikata käytettäväksi rehuissa sillä edellytyksellä, että toimivaltainen viranomainen ei katso toimenpiteestä aiheutuvan vaaraa eläinten terveydelle tai kansanterveydelle.

3.

Toimivaltainen viranomainen voi eläinten terveyttä tai kansanterveyttä koskevilla perusteilla vahvistaa 2 kohdassa määriteltyä pidemmän ajanjakson, jolloin laiduntaminen kielletään.

4.

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että laaditaan hyvään maatalouskäytäntöön kuuluvat menettelytavat, joissa otetaan huomioon paikalliset olosuhteet, ja että ne ovat eloperäisiä lannoitteita ja maanparannusaineita maahan levittävien henkilöiden saatavilla.


Top