Help Print this page 

Document 32006D0957

Title and reference
2006/957/EY: Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006 , muutoksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevaan yleissopimukseen
  • In force
OJ L 386, 29.12.2006, p. 46–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 240 - 243
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 240 - 243
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 168 - 171

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/957/oj
Multilingual display
Text

29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 386/46


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä joulukuuta 2006,

muutoksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevaan yleissopimukseen

(2006/957/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, JOKA

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevalla Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission yleissopimuksella (jäljempänä”Århusin yleissopimus”) pyritään myöntämään yleisölle oikeuksia ja asetetaan sopimuspuolille ja viranomaisille velvoitteita, jotka liittyvät tiedon saatavuuteen, yleisön osallistumiseen sekä oikeuden saatavuuteen ympäristöasioissa.

(2)

Euroopan yhteisöllä on yhdessä jäsenvaltioidensa kanssa perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan mukaan toimivalta tehdä kansainvälisiä sopimuksia, jotka myötävaikuttavat perustamissopimuksen 174 artiklan 1 kohdassa lueteltujen tavoitteiden saavuttamiseen, ja täyttää niistä aiheutuvat velvoitteet.

(3)

Yhteisö allekirjoitti Århusin yleissopimuksen 25 päivänä kesäkuuta 1998. Yleissopimus tuli voimaan 30 päivänä lokakuuta 2001. Yhteisö hyväksyi yleissopimuksen 17 päivänä helmikuuta 2005 neuvoston päätöksellä 2005/370/EY (1).

(4)

Toukokuun 25–27 päivänä toukokuuta 2005 pidetyssä sopimuspuolten toisessa kokouksessa hyväksyttiin Århusin yleissopimukseen tehtävä muutos, jolla täsmennetään sopimuspuolille asetettuja velvoitteita, mitä tulee yleisön osallistumiseen muuntogeenisiä organismeja koskeviin päätöksentekoprosesseihin. Asiaa koskeva yhteisön oikeus, jolla säännellään muuntogeenisiä organismeja, ja erityisesti geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 12 päivänä maaliskuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY (2) ja muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003 (3) sisältävät Århusin yleissopimuksen muutoksen mukaisia säännöksiä yleisön osallistumisesta muuntogeenisiä organismeja koskevaan päätöksentekoon.

(5)

Kyseinen Århusin yleissopimuksen muutos on ollut sopimuspuolten ratifioitavissa tai hyväksyttävissä 27 päivästä syyskuuta 2005 alkaen. Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet ratifioimis- tai hyväksymiskirjojensa tallettamiseksi, mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti.

(6)

Tämä Århusin yleissopimuksen muutos tulisi hyväksyä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Århusin yleissopimuksen muutos, joka koskee yleisön osallistumista muuntogeenisiä organismeja koskevaan päätöksentekoon.

Muutoksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

1.   Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö tai henkilöt, jolla tai joilla on valtuudet antaa muutosta koskeva hyväksymisasiakirja Århusin yleissopimuksen 14 artiklan mukaisesti talletettavaksi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

2.   Euroopan yhteisö ja Århusin yleissopimuksen sopimuspuolina olevat jäsenvaltiot pyrkivät tallettamaan mahdollisimman pian ja viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2008 muutosta koskevat ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2006

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-E. ENESTAM


(1)  EUVL L 124, 17.5.2005, s. 1.

(2)  EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1830/2003 (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24).

(3)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.


LIITE

Tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen muutos

6 artiklan 11 kappale

Korvataan nykyinen teksti seuraavasti:

”11.   Tämän artiklan määräyksiä ei sovelleta päätöksiin siitä, sallitaanko muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen päästäminen ympäristöön ja saattaminen markkinoille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan 5 kappaleen soveltamista.”.

6 a artikla

Lisätään 6 artiklan jälkeen uusi artikla seuraavasti:

”6 a artikla

Yleisön osallistuminen päätöksiin muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta päästämisestä ympäristöön ja saattamisesta markkinoille

1.   Kukin sopimuspuoli huolehtii liitteessä I a esitettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti varhaisesta ja tehokkaasta tiedottamisesta ja mahdollistaa yleisön osallistumisen, ennen kuin tehdään päätöksiä siitä, sallitaanko muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen päästäminen ympäristöön tai saattaminen markkinoille.

2.   Sopimuspuolten tämän artiklan 1 kappaleen määräysten mukaisesti asettamien vaatimusten olisi oltava Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan tavoitteiden mukaisesti sopimuspuolten kansallisen bioturvallisuusjärjestelmän säännöksiä täydentäviä ja niitä vastavuoroisesti tukevia.”.

Liite I a

Lisätään liitteen I jälkeen uusi liite seuraavasti:

1.

Kukin sopimuspuoli vahvistaa sääntelyjärjestelmässään 6 a artiklan määräysten soveltamispiiriin kuuluvien päätösten osalta tehokasta tiedottamista ja yleisön osallistumista varten järjestelyt, joihin sisältyvät kohtuulliset aikarajat, riittävän mahdollisuuden antamiseksi yleisölle esittää mielipide ehdotetuista päätöksistä.

2.

Sopimuspuoli voi sääntelyjärjestelmässään tarvittaessa säätää poikkeuksia tämän liitteen mukaiseen yleisön osallistumismenettelyyn:

a)

kun on kyse muuntogeenisen organismin tarkoituksellisesta päästämisestä ympäristöön muussa tarkoituksessa kuin sen saattamiseksi markkinoille, jos:

i)

tällainen päästäminen vastaavissa luonnonmaantieteellisissä oloissa on jo hyväksytty kyseisen sopimuspuolen sääntelyjärjestelmässä;

ja

ii)

kyseisen muuntogeenisen organismin päästämisestä vastaaviin ekosysteemeihin on aiemmin saatu riittävästi kokemusta.

b)

kun on kyse muuntogeenisen organismin saattamisesta markkinoille, jos:

i)

se on jo hyväksytty kyseisen sopimuspuolen sääntelyjärjestelmässä;

tai

ii)

se on tarkoitettu tutkimukseen tai kantakokoelmiin.

3.

Kukin sopimuspuoli saattaa kansallisen bioturvallisuusjärjestelmänsä mukaisesti yleisön saataville hyvissä ajoin ja asianmukaisella ja tehokkaalla tavalla tiivistelmän ilmoituksesta, joka tehdään luvan saamiseksi kyseisen sopimuspuolen alueella tapahtuvaa muuntogeenisen organismin tarkoituksellista ympäristöön päästämistä tai markkinoille saattamista varten, sekä arviointikertomuksen, jos sellainen on saatavilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sovellettavan luottamuksellisuutta koskevan lainsäädännön soveltamista 4 artiklan määräysten mukaisesti.

4.

Sopimuspuolet eivät missään tapauksessa pidä seuraavia tietoja luottamuksellisina:

a)

yleinen kuvaus kyseisestä muuntogeenisestä organismista tai kyseisistä muuntogeenisistä organismeista, sen tai niiden tarkoitukselliseen päästämiseen lupaa hakevan tahon nimi ja osoite, sen tai niiden suunniteltu käyttö ja tarvittaessa päästämispaikka;

b)

menetelmät ja suunnitelmat kyseisen muuntogeenisen organismin tai kyseisten muuntogeenisten organismien seurantaa sekä hätätilanteita varten;

c)

ympäristöriskien arviointi.

5.

Kukin sopimuspuoli varmistaa päätöksentekomenettelyjen avoimuuden ja tarjoaa yleisölle mahdollisuuden saada asiaankuuluvaa tietoa menettelystä. Nämä tiedot voisivat koskea esimerkiksi:

i)

mahdollisten päätösten luonnetta;

ii)

päätöksenteosta vastaavaa viranomaista;

iii)

edellä 1 kappaleen mukaisesti vahvistettuja yleisön osallistumista koskevia järjestelyjä;

iv)

viranomaista, jolta voi saada asiaa koskevia tietoja;

v)

viranomaista, jolle voi esittää huomautuksia, sekä määräaikaa huomautusten esittämiselle.

6.

Edellä 1 kappaleen mukaisissa määräyksissä yleisölle on annettava mahdollisuus esittää kaikilla asianmukaisilla tavoilla huomautuksia, tietoja, analyyseja tai mielipiteitä, joita se pitää ehdotetun tarkoituksellisen päästämisen kannalta merkityksellisinä, markkinoille saattaminen mukaan luettuna.

7.

Kukin sopimuspuoli pyrkii varmistamaan, että tehtäessä päätöksiä siitä, sallitaanko muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen päästäminen ympäristöön, markkinoille saattaminen mukaan luettuna, 1 kappaleen mukaisesti järjestetyn, yleisön osallistumista koskevan menettelyn tulokset otetaan asianmukaisesti huomioon.

8.

Sopimuspuolet huolehtivat siitä, että viranomaisen tehtyä tämän liitteen määräysten soveltamispiiriin kuuluvan päätöksen päätöksen teksti ja sen perustelut ja taustat saatetaan yleisön saataville.”.


Top