Help Print this page 

Document 32005R2153

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 2153/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005 , oliiviöljyn yksityisen varastoinnin tukijärjestelmästä
  • No longer in force
OJ L 342, 24.12.2005, p. 39–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 475–482 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 068 P. 69 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 068 P. 69 - 76

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2153/oj
Multilingual display
Text

24.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 342/39


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2153/2005,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2005,

oliiviöljyn yksityisen varastoinnin tukijärjestelmästä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien yhteisestä markkinajärjestelystä ja asetuksen (ETY) N:o 827/68 muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 865/2004 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 865/2004 6 artiklassa säädetään mahdollisuudesta ottaa käyttöön oliiviöljyn yksityisen varastoinnin tukijärjestelmä siinä tapauksessa, että yhteisön joidenkin alueiden markkinoilla esiintyy vakavia häiriöitä.

(2)

Jotta järjestelmä voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön nopeasti, olisi säädettävä mainitun järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Kyseisen yksityisen varastoinnin järjestelmän olisi perustuttava sellaisten toimijoiden kanssa tehtyihin sopimuksiin, jotka voivat antaa riittävät takeet ja jotka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet tiettyjen vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

(3)

Tuki olisi keskitettävä neitsytoliiviöljyn varastointiin irtotavarana, jotta järjestelmän vaikutukset markkinoihin tuottajien osalta korostuisivat ja sen valvonta helpottuisi.

(4)

Olisi säädettävä oliiviöljyn hintojen ja tuotannon kehittymistä koskevien tietojen saatavuudesta. Tiedot ovat tarpeen oliiviöljymarkkinoiden jatkuvaa seurantaa varten, jotta voidaan arvioida, onko markkinoiden tilanne vakavasti häiriintynyt.

(5)

Jotta tuen määrä kuvastaisi paremmin markkinoiden tilannetta, se olisi vahvistettava niille markkinoiden aloille, joiden osalta se on tarpeen. Öljyn laatuluokat ovat asetuksen (EY) N:o 865/2004 liitteen I osassa 1 tarkoitetut laatuluokat.

(6)

Olisi täsmennettävä tiedot, jotka tarjouksissa on oltava, ja edellytykset, joissa tarjoukset jätetään ja niitä tarkastellaan, jotta kunkin tarjouksen osalta olisi käytettävissä täydelliset tiedot.

(7)

On soveltuvaa avata tarjouskilpailut tiettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. Sääntöjen on koskettava erityisesti kunkin tarjouksen jättämisen määräaikoja ja vähimmäismäärää. Tarjousten on erityisesti koskettava pitkää varastointiaikaa ja alan todellista tilannetta vastaavaa vähimmäismäärää, jotta varastoinnilla olisi vaikutusta markkinatilanteeseen.

(8)

Tarjouksen toteutuminen on varmistettava antamalla maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2220/85 (2) säädetyin edellytyksin vakuus, jonka määrä ja kesto riippuvat markkinoiden hinnanmuutosten riskeistä ja tukeen oikeuttavien varastointipäivien todellisesta lukumäärästä.

(9)

Tarjouksista otetaan huomioon ne, joissa tarjottu määrä on enintään oliiviöljyn markkinatilanteen mukaan erikseen vahvistettavan varastointipäiväkohtaisen tuen enimmäismäärän suuruinen. Kunkin määritellyn laatuluokan tai alueen osalta on turvattava tarjousten edustavuus ja tarjouskilpailussa vahvistettujen enimmäismäärien noudattaminen.

(10)

Olisi täsmennettävä tärkeimmät kohdat, jotka sopimuksen on sisällettävä. Markkinoiden toiminnan häiriintymisen välttämiseksi komission olisi voitava tarkistaa sopimuksen kestoa erityisesti sopimuksen tekovuotta seuraavan markkinointivuoden satoennusteiden mukaan.

(11)

Järjestelmän riittävän hallinnon turvaamiseksi on tarpeen säätää edellytyksistä, joilla tuesta voidaan myöntää ennakkoa, sekä tukioikeuden noudattamista koskevista välttämättömistä tarkastuksista, eräistä tuen laskentaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tiedoista, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle.

(12)

Selvyyden ja avoimuuden vuoksi olisi kumottava oliiviöljyn yksityisen varastoinnin tukijärjestelmästä 21 päivänä joulukuuta 1998 annettu komission asetus (EY) N:o 2768/98 (3) ja korvattava se uudella asetuksella.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat oliiviöljyn ja syötäviksi tarkoitettujen oliivien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tuottajajäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä irtotavarana olevan neitsytoliiviöljyn yksityistä varastointia koskevat sopimukset tässä asetuksessa säädetyillä edellytyksillä.

2.   Irtotavarana olevan neitsytoliiviöljyn yksityistä varastointia koskevien sopimusten toteuttamiseen myönnettävien tukien määrittelemiseksi komissio voi avata kestoltaan rajoitettuja tarjouskilpailuja asetuksen (EY) N:o 865/2004 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Yhden kestoltaan rajoitetun tarjouskilpailun aikana toteutetaan osittaisia tarjouskilpailuja.

2 artikla

1.   Kestoltaan rajoitettu tarjouskilpailu voidaan avata, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

tietyillä yhteisön alueilla esiintyy vakavia markkinoiden häiriöitä, joita voidaan vähentää tai jotka voidaan poistaa irtotavarana olevan neitsytoliiviöljyn yksityiseen varastointiin liittyvillä toimenpiteillä;

b)

yhden tai useamman seuraavan tuotteen vähintään 2 viikon ajanjaksolla todettu keskimääräinen markkinahinta on pienempi kuin:

ekstra-neitsytoliiviöljy: 1 779 euroa tonnilta,

neitsytoliiviöljy: 1 710 euroa tonnilta,

1 524 euroa tonnilta, kun kyseessä on oliivilamppuöljy, jonka vapaiden happojen aste on 2; määrästä vähennetään 36,70 euroa tonnilta kutakin vapaiden happojen lisäastetta kohden.

2.   Kestoltaan rajoitetussa tarjouskilpailussa määritellään koko tarjouskilpailua varten enimmäismäärä ja voidaan määritellä enimmäismäärät kutakin seuraavista varten:

asetuksen (EY) N:o 865/2004 liitteessä I osassa 1 tarkoitetut neitsytoliiviöljyn laatuluokat,

yhteisön alue tai jäsenvaltio.

Kestoltaan rajoitettu tarjouskilpailu voi koskea ainoastaan tiettyjä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja neitsytoliiviöljyn laatuluokkia, ryhmiä tai alueita.

Kestoltaan rajoitettu tarjouskilpailu voidaan sulkea ennen määräaikaa asetuksen (EY) N:o 865/2004 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3 artikla

Osittaisiin tarjouskilpailuihin voivat jättää tarjouksia ainoastaan kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kyseistä tarkoitusta varten hyväksymät oliiviöljyalan toimijat.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava hyväksymisperusteet ja -menettelyt toimijoille, joiden on kuuluttava johonkin seuraavista ryhmistä:

a)

oliiviöljyn tuottajaorganisaatio, joka koostuu vähintään 700 oliivinviljelijästä, kun on kyse organisaatiosta, joka toimii sekä oliivien ja oliiviöljyn tuotannon että hyödyntämisen alalla;

b)

tuottajaorganisaatio, joka edustaa vähintään 25:tä prosenttia sijaintialueensa oliivinviljelijöistä tai oliivintuotannosta;

c)

useilta talousalueilta peräisin olevien tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät, jotka koostuvat vähintään kymmenestä a ja b alakohdassa tarkoitetusta tuottajaorganisaatiosta tai tuottajaorganisaatioiden määrästä, joka edustaa vähintään viittä prosenttia kyseisen jäsenvaltion oliiviöljyn tuotannosta;

d)

puristamo, jonka laitteilla voidaan uuttaa vähintään kaksi tonnia öljyä kahdeksan tunnin työpäivän aikana ja joka on kahden edellisen markkinointivuoden kuluessa tuottanut yhteensä vähintään 500 tonnia neitsytoliiviöljyä;

e)

pakkausyritys, jonka kapasiteetti riittää pakkaamaan yhden jäsenvaltion alueella vähintään kuusi tonnia öljyä kahdeksan tunnin työpäivän aikana ja joka on kahden edellisen markkinointivuoden kuluessa pakannut yhteensä vähintään 500 tonnia oliiviöljyä.

Jos yksi tai useampi oliivien ja oliiviöljyn tuotannon tai hyödyntämisen alalla toimiva tuottajaorganisaatio on toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetun organisaation jäsen, kyseisellä tavoin ryhmittyneet oliivinviljelijät otetaan huomioon yksittäin 700 oliivinviljelijän vähimmäismäärän laskentaa varten.

4 artikla

Edellä 3 artiklassa tarkoitetun hyväksynnän saadakseen toimijoiden on sitouduttava:

a)

hyväksymään, että jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen sinetöi varastointisopimukseen kuuluvaa neitsytoliiviöljyä sisältävät säiliöt;

b)

pitämään hallussaan olevasta öljystä ja mahdollisista oliiveista varastokirjanpitoa;

c)

suostumaan kaikkiin tämän yksityisten varastointisopimusten tukijärjestelmän mukaisiin tarkastuksiin.

Asianomaisten toimijoiden on ilmoitettava varastojensa kapasiteetti ja sijainti ja toimitettava todisteet 3 artiklassa tarkoitetuista edellytyksistä.

5 artikla

1.   Edellä 3 ja 4 artiklassa tarkoitetut edellytykset täyttävät toimijat hyväksytään, ja he saavat hyväksyntänumeron kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hyväksymistä koskeva täydellinen hakemus on jätetty.

2.   Rajoittamatta 17 artiklan 3 kohdan soveltamista:

a)

oliivialan tuottajaorganisaatiot ja niiden liitot sekä puristamot ja pakkausyritykset, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt harjoittamaan yksityistä varastointitoimintaa markkinointivuosina 1998/1999–2004/2005, katsotaan hyväksytyiksi tämän asetuksen mukaisesti, jos ne täyttävät 3 ja 4 artiklassa tarkoitetut perusteet;

b)

hyväksyntää ei myönnetä tai se peruutetaan viipymättä toimijalta, jota koskee jokin seuraavista edellytyksistä:

i)

toimija ei täytä hyväksynnän edellytyksiä;

ii)

toimivaltaiset viranomaiset ovat nostaneet toimijaa vastaan syytteen asetuksen (EY) N:o 865/2004 mukaisista sääntöjenvastaisuuksista;

iii)

toimijalle on langetettu seuraamus neuvoston asetuksessa 136/66/ETY (4) säädetyn tukijärjestelmän rikkomisesta markkinointivuosina 2002/2003, 2003/2004 ja 2004/2005;

iv)

toimijalle on langetettu seuraamus neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1638/98 (5) säädetyn oliivialan toimijoiden organisaatioiden toimintaohjelmien rahoitusjärjestelmän rikkomisesta markkinointivuosina 2002/2003, 2003/2004 ja 2004/2005.

6 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään joka keskiviikko asetuksen (EY) N:o 865/2004 liitteessä I tarkoitettujen öljyjen eri laatuluokkien osalta edellisellä viikolla todetut keskimääräiset hinnat niiden alueella sijaitsevilla edustavilla pääasiallisilla markkinoilla.

Hinnat on ilmoitettava sähköpostitse, ja niiden mukana on oltava tiedot toimien määrästä ja edustavuudesta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen kunkin kuukauden kymmenettä päivää arvio oliiviöljyn ja syötäviksi tarkoitettujen oliivien kokonaistuotannosta kuluvana markkinointivuonna.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kunkin markkinointivuoden syyskuusta toukokuuhun viimeistään kunkin kuukauden viidentenätoista päivänä arvio kyseisen markkinointivuoden alusta tuotetun oliiviöljyn ja tuotettujen syötäviksi tarkoitettujen oliivien määristä.

Jäsenvaltiot voivat käyttää tietojen saamiseksi eri tietolähteitä, kuten puristamoiden ja syötäviksi tarkoitettujen oliivien jalostusyritysten toimittamia tietoja, oliivialan toimijoille tehtyjä kyselyjä tai tilastotoimistojen arvioita.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen kyseisen markkinointivuoden loppua oliiviöljyn ja syötäviksi tarkoitettujen oliivien arvioidut kokonaistuotantomäärät.

4.   Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön soveltuvimmaksi katsomansa tietojenkeruujärjestelmä 2 ja 3 kohdassa säädettyjen tietojen saamiseksi ja käsittelemiseksi ja vahvistettava tarvittaessa kyseisiä oliivialan toimijoita koskevat tietojen toimittamisvelvollisuudet.

5.   Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut arviot oliiviöljyn ja syötäviksi tarkoitettujen oliivien määristä on lähetettävä sähköpostitse komission toimittamalla lomakkeella.

6.   Komissio voi käyttää myös muita tietolähteitä.

7 artikla

Osittaisten tarjouskilpailujen tarjousten jättöajat ovat seuraavat:

a)

marraskuun, tammikuun, helmikuun, maaliskuun, huhtikuun, toukokuun, kesäkuun, heinäkuun, syyskuun ja lokakuun osalta 4 päivästä 8 päivään kello 12.00 ja 18 päivästä 22 päivään kello 12.00;

b)

elokuun osalta 18 päivästä 23 päivään kello 12.00;

c)

joulukuun osalta 9 päivästä 14 päivään kello 12.00.

Määräaika on Brysselin paikallista aikaa. Jos jossakin jäsenvaltiossa määräajan viimeinen päivä on tarjoukset vastaanottavan viranomaisen vapaapäivä, määräaika päättyy viimeisenä sitä edeltävänä työpäivänä kello 12.00.

8 artikla

1.   Vähintään 50 tonnin määrältä tehtyjen tarjousten on koskettava päivittäisen tuen määrää yhteen asetuksen (EY) N:o 865/2004 liitteen I osassa 1 tarkoitetusta kolmesta laatuluokasta kuuluvan, irtotavarana olevan neitsytoliiviöljyn yksityiseltä varastoinnilta 365 päivän ajan sinetöidyissä säiliöissä ja tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 15 artiklan soveltamista.

2.   Hyväksytyt toimijat osallistuvat osittaiseen tarjouskilpailuun joko jättämällä jonkin jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tarjouksen kirjallisena, jolloin ne saavat vastaanottotodistuksen, tai tälle viranomaiselle osoitetulla sähköisellä viestillä.

Jos toimijan osittaisessa tarjouskilpailussa jättämä tarjous koskee useita laatuluokkia tai eri osoitteissa sijaitsevia säiliöitä, hänen on tehtävä kustakin tapauksesta erillinen tarjous.

Tarjous on voimassa ainoastaan yhdessä osittaisessa tarjouskilpailussa. Jätettyä tarjousta ei voi perua eikä muuttaa sen jättämiselle asetetun määräajan päätyttyä.

9 artikla

1.   Edellä 8 artiklassa tarkoitetuissa tarjouksissa on oltava:

a)

viittaus tähän asetukseen ja siihen osittaiseen tarjouskilpailuun, jota tarjous koskee;

b)

tarjouksen tekijän nimi ja osoite;

c)

hyväksytyn toimijan ryhmä 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti sekä hyväksyntänumero;

d)

tarjouksen kohteena olevan neitsytoliiviöljyn määrä ja laatuluokka;

e)

varastointisäiliöiden sijaintipaikan tarkka osoite ja tarvittavat tiedot niiden säiliöiden tunnistamiseksi, joita tarjoukset koskevat;

f)

tuen määrä päivää ja yksityisesti varastoitua neitsytoliiviöljytonnia kohti euroina kahden desimaalin tarkkuudella;

g)

10 artiklan mukaisesti annettavan vakuuden määrä sen jäsenvaltion valuuttana, jossa tarjous tehdään.

2.   Jotta tarjous olisi hyväksyttävissä:

a)

se on laadittava tarjouksen vastaanottavan toimivaltaisen elimen jäsenvaltion virallisella kielellä tai yhdellä sen virallisista kielistä; sama koskee kaikkia liiteasiakirjoja;

b)

se on jätettävä tämän asetuksen säännösten mukaisesti ja siihen on erityisesti sisällyttävä kaikki 1 kohdassa tarkoitetut tiedot;

c)

siihen ei saa sisältyä edellytyksiä, joista ei säädetä tässä asetuksessa;

d)

sen tekijän on oltava tarjouksen vastaanottavan jäsenvaltion hyväksymä toimija, ja tarjouksessa mainittujen varastointisäiliöiden on sijaittava kyseisessä jäsenvaltiossa;

e)

sen tueksi on ennen tarjousten esittämisen määräajan päättymistä annettava todiste siitä, että tarjouksen tekijä on antanut tarjouksessa ilmoitetun vakuuden.

10 artikla

1.   Tarjouksen tekijän on annettava vakuus, jonka määrä on 50 euroa tonnilta tarjouksessa mainittua oliiviöljyä.

2.   Jos tarjousta ei hyväksytä, 1 kohdassa tarkoitettu vakuus on vapautettava heti, kun kyseistä osittaista tarjouskilpailua koskeva tuen enimmäismäärä on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3.   Tuen määrää koskevaan tarjouskilpailuun hyväksyttyjen tarjousten 1 kohdassa tarkoitettua vakuutta täydennetään viimeistään 13 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun sopimuksen alkamispäivänä vakuudella, joka on 200 euroa tonnilta asianomaista oliiviöljyä.

4.   Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen vakuuksien vapauttamisen osalta asetuksen (ETY) N:o 2220/85 20 artiklan mukainen ensisijainen vaatimus on tarjouksessa tarkoitetun varastoinnin toteutuminen kuuden kuukauden ajan tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

Jos sopimuksen kestoa kuitenkin lyhennetään 15 artiklan perusteella alle kuuteen kuukauteen, ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu varastointiaika päättyy sopimuksen päättyessä.

11 artikla

1.   Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen käsittelee tarjoukset; käsittelytilaisuus ei ole julkinen. Jollei 2 kohdan säännöksistä muuta johdu, tarjousten käsittelyyn osallistuvat henkilöt ovat vaitiolovelvollisia.

2.   Hyväksyttävät tarjoukset ilmoitetaan komissiolle nimettöminä ja määrien mukaisessa kasvavassa järjestyksessä sähköisesti viimeistään 48 tunnin kuluttua tarjousten jättämiselle asetetun määräajan päättymisestä.

Jos määräaika päättyy perjantaina, tarjoukset on ilmoitettava viimeistään seuraavana maanantaina kello 12.00 Brysselin aikaa.

3.   Kunkin ilmoitetun tarjouksen osalta on mainittava 9 artiklan 1 kohdan d ja f alakohdassa tarkoitettu öljyn määrä ja laatuluokka. Jos tarjouskilpailuun sisältyy aluekohtaisia enimmäismääriä, kunkin tarjouksen osalta on lisäksi ilmoitettava kyseiset luokat tai alueet.

12 artikla

1.   Tarjousten perusteella vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 865/2004 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen viimeistään yhdeksäntenä työpäivänä kunkin osittaisessa tarjouskilpailussa vahvistetun tarjousten jättöajan päättymisestä tuen enimmäismäärä yksityistä varastointia koskevaa päivää kohden.

2.   Tuen enimmäismäärän vahvistamisessa otetaan huomioon oliiviöljyn markkinatilanne ja sen oletettu kehitys sekä mahdollisuudet vaikuttaa kyseisen toimenpiteen kautta merkittävällä tavalla markkinoiden vakauteen.

Lisäksi otetaan huomioon ne määrät, joista on jo tehty yksityistä varastointia koskeva sopimus, sekä tarjousten suuruus.

3.   Tuen enimmäismäärän vahvistamisen yhteydessä ja samaa menettelyä noudattaen voidaan yhden laatuluokan tai alueen osalta hylätä seuraavissa tapauksissa kaikki sellaiset tarjoukset, joille on 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettu enimmäismäärä, jos kyseisen laatuluokan tai alueen osalta:

tarjoukset eivät ole edustavia, tai

vahvistettu enimmäismäärä voi johtaa asianomaisen enimmäismäärän ylittymiseen.

13 artikla

1.   Tarjouskilpailu ratkaistaan sen tarjouksen tekijän tai niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi, joiden tarjouksesta on ilmoitettu 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja joiden tarjous on siinä ilmoitetun määrän osalta enintään yksityistä varastointia koskevaa päivää kohden vahvistetun tuen enimmäismäärän suuruinen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan 3 kohdan soveltamista.

Tarjouskilpailun voittajan oikeuksia ja velvollisuuksia ei voi luovuttaa muille.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ilmoittaa tarjouskilpailun tuloksesta kaikille tarjouksen tekijöille kirjallisesti viimeistään sitä päivää seuraavana toisena työpäivänä, jona tuen enimmäismäärä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3.   Sopimuksen tekopäivä on päivä, jona tarjouksen hyväksymistä koskeva ilmoitus lähetetään tarjouksen tekijälle.

Sopimuksen alkamispäivä on – jos 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vakuus on annettu – sitä päivää seuraava päivä, jona sopimus tehdään, ja sopimuksen kohteena olevan öljyn on oltava sopimuksessa määrättyjen edellytysten mukaista.

Sopimusta ei voida kuitenkaan panna täytäntöön, jos säiliöitä ei ole sinetöity näytteidenoton jälkeen 4 kohdan c ja d alakohdan mukaisesti.

4.   Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on 30 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä:

a)

yksilöitävä asianomaista oliiviöljyä sisältävät säiliöt;

b)

kirjattava öljyn nettopaino;

c)

otettava tarjouksesta edustava näyte;

d)

sinetöitävä säiliöt.

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä 30 päivän määräaikaa voidaan jäsenvaltion asianmukaisesti perustelemista syistä pidentää 15 päivällä.

5.   Edellä 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettu näyte on analysoitava mahdollisimman pian menetelmällä, jolla varmistetaan, että neitsytöljy on tarjouksen mukaista laatua.

Jos analyysin tulos ei vastaa öljyä, jolle tarjous on tehty, koko tarjouksessa oleva määrä hylätään ja 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vakuus pidätetään.

14 artikla

1.   Sopimus laaditaan kahtena kappaleena, ja siihen on sisällyttävä vähintään seuraavat tiedot:

a)

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite;

b)

sopimuksen tekijän täydellinen postiosoite, hyväksyntänumero ja 3 artiklan mukainen ryhmä;

c)

varastointipaikan tarkka osoite ja kyseisten säiliöiden sijainti;

d)

sopimuksen tekopäivä;

e)

sopimuksen alkamis- ja päättymispäivä, jollei 15 artiklan säännöksistä muuta johdu;

f)

viittaus tähän asetukseen ja siihen osittaiseen tarjouskilpailuun, jota tarjous koskee.

2.   Sopimuksessa on jokaisen siihen sisältyvän erän osalta ilmoitettava:

a)

neitsytoliiviöljyn laatuluokka ja nettopaino;

b)

kyseisten öljysäiliöiden tunnistustiedot ja sijainti.

3.   Sopimuksessa määrätään seuraavista sopimuksen tekijää koskevista velvoitteista:

a)

tämän on pidettävä sopimukseen sisältyvä määrä tuotetta varastossa sovitun ajan omaan lukuunsa ja omalla riskillään;

b)

eri laatuluokkiin kuuluvat öljyt on varastoitava erillisissä säiliöissä, joiden tunnistustiedot ilmoitetaan sopimuksessa ja jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen sinetöi;

c)

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on saatava milloin tahansa tarkastaa sopimuksessa määrättyjen velvoitteiden noudattaminen.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettujen säiliöiden vaihtamisiin on oltava mainitun viranomaisen lupa ja ne on tehtävä kyseisen viranomaisen läsnäollessa, ja kyseisistä säiliöistä on otettava edustava näyte ja ne on sinetöitävä uudelleen 13 artiklan 4 kohdan c ja d alakohdan mukaisesti.

4.   Jos sopimuksen tekijä purkaa sopimuksen ennen sen voimassaolon päättymistä, hän menettää oikeutensa tukeen koko sopimuskaudelta ja sopimuksen kohteena olevalta määrältä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 15 artiklan säännösten soveltamista.

15 artikla

1.   Komissio voi oliiviöljyn markkinatilanteen ja sen oletetun kehityksen perusteella ja asetuksen (EY) N:o 865/2004 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää voimassa olevien sopimusten keston lyhentämisestä.

Sopimusten muuttamisesta voidaan päättää ainoastaan 1 päivän syyskuuta ja 31 päivän joulukuuta välisenä aikana, ja muutos voi tulla voimaan vasta päätöksentekokuukautta seuraavan kuukauden lopussa.

2.   Jos sopimusta muutetaan 1 kohdan nojalla, komissio vahvistaa vähennysprosentin, jota sovelletaan määrätyn päivän jälkeen seuraavien sopimuksen toteutumispäivien lukumäärään kaikkien mainittuna päivänä voimassa olevien sopimusten osalta.

16 artikla

1.   Edellä 13 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta sopimuksen täytäntöönpanopäivästä alkaen voidaan maksaa ennakkoa, joka vastaa sille jaksolle säädettyä tukea, joka alkaa sopimuksen täytäntöönpanosta ja päättyy seuraavana 31 päivänä elokuuta, vakuutta vastaan, jonka määrä on 120 prosenttia ennakon määrästä.

Voimassa olevien sopimusten osalta voidaan 1 päivästä tammikuuta maksaa 1 päivänä syyskuuta alkavalle ja kyseisten sopimusten päättymispäivänä päättyvälle ajalle uusi ennakko ensimmäisessä alakohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu vakuus vapautetaan viipymättä, kun tuen jäännös on maksettu 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

17 artikla

1.   Ennen tuen lopullista maksamista jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

a)

kerää ja tarkastaa todisteet tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten noudattamisesta;

b)

tekee tarvittavat tarkastukset varmistuakseen siitä, että kyseinen oliiviöljy on ollut varastossa koko sopimuksen mukaisen varastointiajan;

c)

toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että sopimuksesta seuraavia velvoitteita on noudatettu.

2.   Tarkastuksiin on sisällyttävä sekä varastoitujen tavaroiden fyysiset tarkastukset että kirjanpidon tarkastus.

Fyysisillä tarkastuksilla valvotaan erityisesti, että sopimuksen kohteena olevat varastot vastaavat mainitussa sopimuksessa ilmoitettuja öljyn laatuluokkia ja että sinetit ovat ehjiä ja määrät vastaavat sopimuksessa sovittuja määriä.

3.   Jos sopimuksen velvoitteita ei ole noudatettu, kyseisen sopimuksen nojalla ei myönnetä tukea ja toimijan hyväksyntä peruutetaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden mahdollisten seuraamusten soveltamista. Lisäksi 10 ja 16 artiklassa tarkoitetut vakuudet pidätetään asetuksessa (ETY) N:o 2220/85 säädetyin edellytyksin.

18 artikla

1.   Tuen määrä lasketaan 13 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti todetun nettopainon perusteella.

Yksityisen varastoinnin tuen määrä muunnetaan kansalliseksi valuutaksi 13 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuna sopimuksen alkamispäivänä voimassa olevalla maatalouden muuntokurssilla.

2.   Tarjouksissa esitettyihin määriin ja sopimuksiin liittyviä velvoitteita pidetään täytettyinä, jos ne on todellisuudessa täytetty 98 prosentin osalta.

Jos 13 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun analyysin perusteella ei voida varmistua siitä, että öljy on tarjouksen mukaista laatua, tarjouksessa esitettyä koko määrää on pidettävä määräysten vastaisena.

3.   Tuki tai siinä tapauksessa, että siitä on myönnetty 16 artiklan nojalla ennakko, tuen jäännös maksetaan vasta kun kaikki sopimuksen velvoitteet on täytetty. Tuki tai sen jäännös maksetaan sopimuksen päättymistä seuraavien kuudenkymmenen päivän kuluessa sen jälkeen, kun mainittujen velvoitteiden noudattaminen on tarkistettu.

19 artikla

1.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi tämän asetuksen soveltamiseksi toteutetut kansalliset toimenpiteet ja sopimuksen malli.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle sähköisesti tiedoksi oliiviöljyn määrät, joiden osalta tuki on tarjouskilpailutettu, ja tarvittaessa määrä, joiden osalta ei ole:

tehty sopimusta,

noudatettu sopimusta tai toteutettu sitä kokonaisuudessaan.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa tiedonannoissa on ilmoitettava, mikä osittainen tarjouskilpailu on kyseessä ja tarvittaessa täsmennettävä oliiviöljyn laatuluokat, toimijoiden ryhmät tai asianomaiset alueet. Tiedonannot on tehtävä mahdollisimman pian ja viimeistään seuraavan kuukauden 10 päivänä.

20 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 2768/98.

21 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 206, 9.6.2004, s. 37.

(2)  EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 673/2004 (EUVL L 105, 14.4.2004, s. 17).

(3)  EYVL L 346, 22.12.1998, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1432/2004 (EUVL L 264, 11.8.2004, s. 6).

(4)  EYVL 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(5)  EYVL L 210, 28.7.1998, s. 32.


Top