Help Print this page 

Document 32005R2035

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 2035/2005, annettu 12 päivänä joulukuuta 2005 , rakennepolitiikan rahoituksen epäsäännönmukaisuuksista ja aiheettomasti maksettujen summien takaisinperinnästä sekä tätä alaa koskevan tiedotusjärjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1681/94 muuttamisesta

OJ L 328, 15.12.2005, p. 8–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 345–349 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 227 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 227 - 231

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2035/oj
Multilingual display
Text

15.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2035/2005,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2005,

rakennepolitiikan rahoituksen epäsäännönmukaisuuksista ja aiheettomasti maksettujen summien takaisinperinnästä sekä tätä alaa koskevan tiedotusjärjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1681/94 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 2 kohdan,

on kuullut perustamissopimuksen 147 artiklan nojalla perustettua komiteaa, maatalouden rakenteiden ja maaseudun kehittämisen hallintokomiteaa sekä kalatalouden rakenteiden pysyvää hallintokomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eri rakennerahastojen sekä niiden ja Euroopan investointipankin ja muiden rahoitusvälineiden toiminnan yhteensovittamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta 19 päivänä joulukuuta 1988 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 4253/88 (2) on kumottu asetuksen (EY) N:o 1260/1999 54 artiklalla.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 54 artiklassa säädetään, että viittauksia kumottuun asetukseen (ETY) N:o 4253/88 pidetään viittauksina asetukseen (EY) N:o 1260/1999. Sen vuoksi komission asetusta (EY) N:o 1681/94 (3) sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1260/1999 mukaisiin toimenpiteisiin.

(3)

Asetus (EY) N:o 1681/94 olisi saatettava ajan tasalle, jotta havaituista epäsäännönmukaisuuksista ilmoittamista voitaisiin tehostaa.

(4)

Oikeusvarmuuden vuoksi olisi säädettävä nimenomaisesti, että asetusta (EY) N:o 1681/94 sovelletaan myös kaikkiin asetuksessa (EY) N:o 1260/1999 säädettyihin, seuraavissa säädöksissä mainittuihin rahoitustukimuotoihin: Euroopan aluekehitysrahastosta 12 päivänä heinäkuuta 1999 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1783/1999 (4), Euroopan sosiaalirahastosta 12 päivänä heinäkuuta 1999 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1784/1999 (5), kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1263/1999 (6) ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999 (7).

(5)

On tarpeen selventää, milloin asetuksen (EY) N:o 1260/1999 20 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiseen, Interreg-ohjelmina toteutettuun rajat ylittävään valtioiden ja alueiden väliseen yhteistyöhön sekä muihin rajat ylittäviin ohjelmiin osallistuvien jäsenvaltioiden on ilmoitettava epäsäännönmukaisuuksista.

(6)

Olisi täsmennettävä, että epäsäännönmukaisuudella tarkoitetaan asetuksessa (EY) N:o 1681/94 samaa kuin Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 (8) 1 artiklan 2 kohdassa väärinkäytöksellä.

(7)

Olisi tarkennettava petosepäilyn käsitettä ottaen huomioon Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä yleissopimuksessa annettu määritelmä (9).

(8)

Olisi tarkennettava, että määritelmällä ”ensimmäinen hallinnollinen tai oikeudellinen päätelmä” tarkoitetaan samaa kuin yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (10) 35 artiklassa ensimmäisen asteen hallinnollisella tai oikeudellisella päätöksellä.

(9)

On myös tarpeen määritellä käsitteet ”konkurssi” ja ”taloudellinen toimija”.

(10)

Tiedotusjärjestelmästä saatavan lisäarvon parantamiseksi olisi täsmennettävä velvollisuutta ilmoittaa petosepäilyistä, jotta riski voidaan analysoida, ja tästä syystä toimitettujen tietojen laatu olisi varmistettava.

(11)

Olisi tarkennettava, että asetusta (EY) N:o 1681/94 sovelletaan edelleen jo ilmoitettuihin alle 10 000 euron arvoisiin epäsäännönmukaisuuksiin.

(12)

On tarpeen selventää menetelmää, jota käytetään käsiteltäessä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 mukaisiin tukimuotoihin liittyviä perimättä olevia määriä, ja tarkennettava tietoja, joita tarvitaan tällaisten tapausten käsittelyä varten.

(13)

Jäsenvaltioille tiedottamisesta aiheutuvan työn vähentämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi olisi tarpeen korottaa vähimmäisrajaa, jonka ylittävistä epäsäännönmukaisuuksista jäsenvaltioiden on ilmoitettava, sekä täsmentää, millaisissa tapauksissa ilmoitusvelvollisuutta ei ole.

(14)

Asetuksen (EY) N:o 1681/94 soveltaminen ei rajoita neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista myönnettävän tuen hallinto- ja valvontajärjestelmien osalta 2 päivänä maaliskuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 438/2001 (11) 8 artiklan soveltamista.

(15)

Olisi otettava huomioon yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/2001 (12) sekä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY (13) määritellyt velvollisuudet.

(16)

Olisi määritettävä muuntokurssit euroalueeseen kuulumattomille jäsenvaltioille.

(17)

Sen vuoksi olisi muutettava asetusta (EY) N:o 1681/94.

(18)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat aluekehityksen ja alueellisen uudelleenjärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1681/94 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

1.   Tämä asetus koskee kaikkia asetuksissa (ETY) N:o 4254/88, (ETY) N:o 4255/88, (ETY) N:o 4256/88, (ETY) N:o 2080/93 ja asetuksissa (EY) N:o 1783/1999, (EY) N:o 1784/1999 ja (EY) N:o 1263/1999 säädettyjä taloudellisia tukitoimenpiteitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 4253/88 23 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1260/1999 38 artiklan soveltamisesta johtuvia velvoitteita. Tätä asetusta sovelletaan myös asetuksen (EY) N:o 1257/1999 (Ohjausosasto) 35 artiklan 2 kohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan.

2.   Jäsenvaltion, jossa menot ovat aiheutuneet, on ilmoitettava asetuksen (EY) N:o 1260/1999 20 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisiin Interreg-ohjelmiin sekä muihin rajat ylittäviin ohjelmiin liittyvistä epäsäännönmukaisuuksista. Ilmoitus on tehtävä samanaikaisesti ohjelman hallinto- ja maksuviranomaiselle sekä henkilölle tai yksikölle, joka on nimetty asetuksen (EY) N:o 438/2001 15 artiklan mukaisen lausuman antajaksi tukitoimen päättyessä.”

2)

Lisätään 1 a artikla seuraavasti:

”1 a artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’epäsäännönmukaisuudella’ jokaista yhteisön oikeuden määräyksen tai säännöksen rikkomista, joka johtuu sellaisesta taloudellisen toimijan teosta tai laiminlyönnistä, josta on tai voisi olla vahinkoa yhteisön yleiselle talousarviolle perusteettoman menon vuoksi;

2)

’taloudellisella toimijalla’ kaikkia rahastosta myönnettävän tuen toteuttamiseen osallistuvia luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä tai muita yksikköjä, lukuun ottamatta jäsenvaltioita niiden käyttäessä julkista valtaa;

3)

’ensimmäisellä hallinnollisella tai oikeudellisella päätelmällä’ toimivaltaisen hallinnollisen tai oikeudellisen viranomaisen ensimmäistä kirjallista arviointia, jossa päätellään konkreettisten tietojen perusteella, että epäsäännönmukaisuus on tapahtunut, rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta tarkistaa tätä päätelmää taikka kumota se hallinnollisen tai oikeudellisen menettelyn aikana esiin tulevien seikkojen perusteella;

4)

’petosepäilyllä’ epäsäännönmukaisuutta, jonka johdosta kansallisella tasolla aloitetaan hallinnollinen ja/tai oikeudellinen menettely sen selvittämiseksi, onko epäsäännönmukaisuus tahallinen ja erityisesti, onko se Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta tehdyn yleissopimuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu petos;

5)

’konkurssilla’ neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 (14) 2 artiklan a alakohdan mukaisia maksukyvyttömyysmenettelyjä.

3)

Poistetaan 2 artikla.

4)

Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kutakin neljännesvuotta seuraavien kahden kuukauden kuluessa jäsenvaltioiden on annettava komissiolle selvitys epäsäännönmukaisista tapauksista, joista on tehty ensimmäinen hallinnollinen ja/tai oikeudellinen päätelmä. Tätä varten jäsenvaltioiden on täsmennettävä kussakin tapauksessa seuraavat seikat:

a)

asianomainen/asianomaiset rakennerahasto/rahastot tai rahoitusväline, tarkoitus, tukimuoto ja toiminta sekä Arinco- tai CCI-numero;

b)

säännös tai määräys, jonka vastaisesti on toimittu;

c)

mahdolliseen epäsäännönmukaisuuteen viittaavan ensimmäisen tiedon päivämäärä ja lähde;

d)

epäsäännönmukaisuuden toteuttamiseen käytetyt keinot;

e)

tarvittaessa tieto siitä, aiheuttaako tapaus petosepäilyn;

f)

epäsäännönmukaisuuden havaitsemistapa;

g)

tarvittaessa asianomaiset jäsenvaltiot ja kolmannet maat;

h)

aika tai ajanjakso, jona epäsäännönmukaisuus on tapahtunut;

i)

epäsäännönmukaisuuden todenneet kansalliset viranomaiset tai elimet sekä hallinnollisesta ja/tai oikeudellisesta seurannasta vastaavat viranomaiset;

j)

epäsäännönmukaisesta tapauksesta tehdyn ensimmäisen hallinnollisen tai oikeudellisen päätelmän päivämäärä;

k)

asianomaisten luonnollisten ja/tai oikeushenkilöiden tai muiden asiaan liittyvien yksikköjen tunnistetiedot, lukuun ottamatta tapauksia, joissa näillä tiedoilla ei ole merkitystä epäsäännönmukaisuuksien ehkäisyssä kyseisen epäsäännönmukaisuuden luonteesta johtuvista syistä;

l)

kyseistä toimintaa varten hyväksytyn talousarvion kokonaismäärä ja sen rahoituksen jakautuminen yhteisön, kansallisten, yksityisten ja muiden rahoittajien välillä;

m)

määrä, johon epäsäännönmukaisuus liittyy, sekä sen jakautuminen yhteisön, kansallisten, yksityisten ja muiden rahoitusosuuksiin; jos julkista tukea ei ole lainkaan maksettu k alakohdassa määritellyille henkilöille ja/tai muille yksiköille, määrät, jotka olisi maksettu väärin perustein, jos epäsäännönmukaisuutta ei olisi havaittu;

n)

mahdollinen maksujen lykkääminen ja takaisinperinnän mahdollisuudet;

o)

epäsäännönmukaisten kulujen luonne.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, seuraavia tapauksia ei tarvitse ilmoittaa:

tapaukset, joissa epäsäännönmukaisuus johtuu yksinomaan siitä, että yhteisön talousarviosta osarahoitettua toimintaa ei ole pystytty osittain tai kokonaan toteuttamaan lopullisen edunsaajan tai tuen vastaanottajan konkurssin vuoksi. Tapaukset, joissa epäsäännönmukaisuus on tapahtunut ennen konkurssia, sekä kaikki petosepäilyt on kuitenkin ilmoitettava,

tapaukset, jotka lopullinen edunsaaja tai lopullinen tuen vastaanottaja on vapaaehtoisesti ilmoittanut hallintoviranomaiselle ennen kuin kyseinen viranomainen on ne havainnut, joko ennen julkisen tuen myöntämistä tai sen jälkeen,

tapaukset, joissa hallintoviranomainen havaitsee virheen rahoitettavan hankkeen tukikelpoisuudessa ja korjaa virheen ennen julkisen tuen maksamista.”

5)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle hallinnolliset ja oikeudelliset päätökset tai niiden tärkeimmät, menettelyn päättämistä koskevat kohdat ja mainittava, käykö havaituista seikoista ilmi petosepäily.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kun jäsenvaltio arvelee kokonaismäärän takaisinperinnän olleen tai olevan mahdotonta, sen on annettava komissiolle erityinen tiedonanto, josta käy ilmi perimättä oleva määrä sekä jäsenvaltion perusteltu lausunto siitä, kuuluuko kyseinen määrä yhteisön vai jäsenvaltion maksettavaksi.

Näiden tietojen on oltava riittävän yksityiskohtaisia, jotta komissio voisi asianomaisen jäsenvaltion viranomaisia kuultuaan mahdollisimman nopeasti päättää, kuka vastaa

asetuksen (ETY) N:o 4253/88 23 artiklan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetuista taloudellisista seuraamuksista,

niistä rahoitustukimääristä, jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamisalaan.

Tiedonantoon on sisällyttävä vähintään

a)

jäljennös tukipäätöksestä;

b)

lopulliselle edunsaajalle ja/tai lopulliselle tuen vastaanottajalle suoritetun viimeisen maksun päivämäärä;

c)

jäljennös perintämääräyksestä;

d)

tarvittaessa jäljennös asiakirjasta, jossa todistetaan lopullisen edunsaajan tai lopullisen tuen vastaanottajan maksukyvyttömyys;

e)

yhteenveto toimenpiteistä, jotka jäsenvaltio on toteuttanut asianomaisen määrän takaisinperimiseksi, sekä päivämääristä, joina toimenpiteet on toteutettu.”

6)

Lisätään 6 a artikla seuraavasti:

”6 a artikla

Tämän asetuksen 3 ja 4 artiklassa ja 5 artiklan 1 kohdassa vaaditut tiedot on mahdollisuuksien mukaan lähetettävä sähköisesti komission tähän tarkoitukseen tarjoaman suojatun yhteyden kautta.”

7)

Lisätään 8 a artikla seuraavasti:

”8 a artikla

Komissio voi käyttää kaikkia jäsenvaltioiden tämän asetuksen mukaisesti toimittamia yleisluonteisia tai operatiivisia tietoja laatiakseen asianmukaista tietotekniikkatukea käyttäen sekä strategisia että taktisia riskinarviointeja ja antaakseen saatujen tietojen nojalla raportteja ja varoituksia todettujen riskien tiedostamiseksi.”

8)

Korvataan 9 artiklan toinen virke seuraavasti:

”Tiedot toimitetaan myös asetuksen (EY) N:o 1260/1999 48, 49, 50 ja 51 artiklassa tarkoitetuille komiteoille.”

9)

Korvataan 10 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Kun komissio ja jäsenvaltiot käsittelevät henkilötietoja tämän asetuksen mukaisesti, niiden on huolehdittava siitä, että noudatetaan henkilötietojen suojaamista koskevia yhteisön säännöksiä ja kansallisia säännöksiä, erityisesti direktiivin 95/46/EY säännöksiä ja soveltuvin osin asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännöksiä.”

10)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

1.   Jos epäsäännönmukaisuuksien vaikutus yhteisön talousarvioon on vähemmän kuin 10 000 euroa, jäsenvaltiot eivät toimita komissiolle 3 ja 5 artiklassa tarkoitettuja tietoja, ellei komissio niitä nimenomaisesti pyydä.

2.   Niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät vielä epäsäännönmukaisuuden toteamisen päivämäärään mennessä ole ottaneet euroa käyttöön, on muunnettava aiheutuneet menot kansallisesta valuutasta euroiksi. Muuntaminen tapahtuu käyttämällä komission sen kuukauden laskennallista kurssia, jona kyseisestä toimenpideohjelmasta vastaava viranomainen on merkinnyt tai merkitsee menot kirjanpitoon. Komissio julkaisee kyseisen kurssin kuukausittain sähköisessä muodossa.”

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1681/94 5 artiklaa, sellaisena kuin sitä sovellettiin ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan edelleen tapauksiin, jotka ovat arvoltaan alle 10 000 euroa ja joista on tehty ilmoitus ennen 28 päivää helmikuuta 2006.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

Siim KALLAS

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 173/2005 (EUVL L 29, 2.2.2005, s. 3).

(2)  EYVL L 374, 31.12.1988, s. 1.

(3)  EYVL L 178, 12.7.1994, s. 43.

(4)  EYVL L 213, 13.8.1999, s. 1.

(5)  EYVL L 213, 13.8.1999, s. 5.

(6)  EYVL L 161, 26.6.1999, s. 54.

(7)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2223/2004 (EUVL L 379, 24.12.2004, s. 1).

(8)  EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.

(9)  EYVL C 316, 27.11.1995, s. 49.

(10)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(11)  EYVL L 63, 3.3.2001, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2355/2002 (EYVL L 351, 28.12.2002, s. 42).

(12)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(13)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(14)  EYVL L 160, 30.6.2000, s. 1.”


Top