Help Print this page 

Document 32005R1913

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 1913/2005, annettu 23 päivänä marraskuuta 2005 , asetusten (ETY) N:o 2759/75, (ETY) N:o 2771/75, (ETY) N:o 2777/75, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1255/1999 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta poikkeuksellisten markkinatukitoimenpiteiden osalta
  • No longer in force
OJ L 307, 25.11.2005, p. 2–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 356–359 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 067 P. 44 - 47
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 067 P. 44 - 47

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1913/oj
Multilingual display
Text

25.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 307/2


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1913/2005,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2005,

asetusten (ETY) N:o 2759/75, (ETY) N:o 2771/75, (ETY) N:o 2777/75, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1255/1999 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta poikkeuksellisten markkinatukitoimenpiteiden osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 36 ja 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräät yhteiset markkinajärjestelyt sisältävät poikkeuksellisia markkinatukitoimenpiteitä eläintautien leviämisen torjuntatoimenpiteistä aiheutuvien vapaan liikkuvuuden rajoitusten huomioon ottamiseksi. Kyseisiä toimenpiteitä esitetään

sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75 (3) 20 artiklassa,

muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2771/75 (4) 14 artiklassa,

siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (5) 14 artiklassa,

naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (6) 39 artiklassa,

maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (7) 36 artiklassa,

lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2529/2001 (8) 22 artiklassa.

(2)

Komissio toteuttaa nämä poikkeukselliset markkinatukitoimenpiteet, ja ne liittyvät suoraan tautien leviämisen torjumiseksi säädettyihin terveys- ja eläinlääkintätoimenpiteisiin tai ovat niiden seurausta. Toimenpiteet toteutetaan jäsenvaltioiden pyynnöstä kyseisten markkinoiden vakavan häiriintymisen välttämiseksi.

(3)

Jäsenvaltiot ovat tässä yhteydessä päävastuussa tautien syntymisen ja leviämisen estämisestä. Ottaen huomioon tämä tilanne, taudin levinneisyys, sen kesto ja markkinoiden tukemiseksi näin ollen tarvittavien ponnistelujen merkitys olisi jaettava tuottajille maksettavista tuista aiheutuvat kustannukset yhteisön ja kyseisen jäsenvaltion kesken.

(4)

Tukitoimenpiteiden toteuttamisen edellytykseksi olisi asetettava jäsenvaltioiden toteuttamat terveys- ja eläinlääkintätoimenpiteet, joiden tavoitteena on mahdollisten tautien nopea pysäyttäminen.

(5)

Jos jäsenvaltiot edellyttävät tuottajien osallistuvan rahoitukseen, niiden olisi varmistettava, ettei kilpailu vääristy.

(6)

Jäsenvaltioiden poikkeuksellisiin markkinatukitoimenpiteisiin käyttämiin rahoitusosuuksiin ei pitäisi soveltaa valtiontukea koskevia sääntöjä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2759/75 20 artikla seuraavasti:

”20 artikla

1.   Eläintautien leviämisen torjuntatoimenpiteiden soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvien yhteisön sisäisen tai kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan rajoitusten huomioon ottamiseksi voidaan 24 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen toteuttaa poikkeuksellisia toimenpiteitä niiden markkinoiden tukemiseksi, joihin nämä rajoitukset vaikuttavat. Kyseiset toimenpiteet toteutetaan asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden pyynnöstä. Ne voidaan toteuttaa ainoastaan, jos asianomainen jäsenvaltio on toteuttanut tai asianomaiset jäsenvaltiot ovat toteuttaneet terveys- ja eläinlääkintätoimenpiteitä taudin nopeaa pysäyttämistä varten, ja ne voidaan toteuttaa ainoastaan niin laajoina ja niin pitkäksi aikaa kuin on ehdottomasti tarpeen asianomaisten markkinoiden tukemiseksi.

2.   Yhteisö osallistuu 1 kohdassa tarkoitettujen, terveys- ja eläinlääkintätoimenpiteisiin suoraan liittyvien poikkeustoimenpiteiden rahoitukseen 50 prosentilla jäsenvaltioille aiheutuvista menoista ja 60 prosentilla torjuttaessa suu- ja sorkkatautia.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos tuottajat osallistuvat jäsenvaltioille aiheutuviin menoihin, siitä ei seuraa kilpailun vääristymistä tuottajien kesken eri jäsenvaltioissa.

4.   Perustamissopimuksen 87, 88 ja 89 artiklaa ei sovelleta 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskeviin jäsenvaltioiden rahoitusosuuksiin.”

2 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2771/75 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

1.   Eläintautien leviämisen torjuntatoimenpiteiden soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvien vapaan liikkuvuuden rajoitusten huomioon ottamiseksi voidaan 17 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen toteuttaa poikkeuksellisia toimenpiteitä niiden markkinoiden tukemiseksi, joihin nämä rajoitukset vaikuttavat. Kyseiset toimenpiteet toteutetaan asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden pyynnöstä. Ne voidaan toteuttaa ainoastaan, jos asianomainen jäsenvaltio on toteuttanut tai asianomaiset jäsenvaltiot ovat toteuttaneet terveys- ja eläinlääkintätoimenpiteitä taudin nopeaa pysäyttämistä varten, ja ne voidaan toteuttaa ainoastaan niin laajoina ja niin pitkäksi aikaa kuin on ehdottomasti tarpeen asianomaisten markkinoiden tukemiseksi.

2.   Yhteisö osallistuu 1 kohdassa tarkoitettujen, terveys- ja eläinlääkintätoimenpiteisiin suoraan liittyvien poikkeustoimenpiteiden rahoitukseen 50 prosentilla jäsenvaltioille aiheutuvista menoista.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos tuottajat osallistuvat jäsenvaltioille aiheutuviin menoihin, siitä ei seuraa kilpailun vääristymistä tuottajien kesken eri jäsenvaltioissa.

4.   Perustamissopimuksen 87, 88 ja 89 artiklaa ei sovelleta 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskeviin jäsenvaltioiden rahoitusosuuksiin.”

3 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2777/75 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

1.   Eläintautien leviämisen torjuntatoimenpiteiden soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvien vapaan liikkuvuuden rajoitusten huomioon ottamiseksi voidaan 17 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen toteuttaa poikkeuksellisia toimenpiteitä niiden markkinoiden tukemiseksi, joihin nämä rajoitukset vaikuttavat. Kyseiset toimenpiteet toteutetaan asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden pyynnöstä. Ne voidaan toteuttaa ainoastaan, jos asianomainen jäsenvaltio on toteuttanut tai asianomaiset jäsenvaltiot ovat toteuttaneet terveys- ja eläinlääkintätoimenpiteitä taudin nopeaa pysäyttämistä varten, ja ne voidaan toteuttaa ainoastaan niin laajoina ja niin pitkäksi aikaa kuin on ehdottomasti tarpeen asianomaisten markkinoiden tukemiseksi.

2.   Yhteisö osallistuu 1 kohdassa tarkoitettujen, terveys- ja eläinlääkintätoimenpiteisiin suoraan liittyvien poikkeustoimenpiteiden rahoitukseen 50 prosentilla jäsenvaltioille aiheutuvista menoista.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos tuottajat osallistuvat jäsenvaltioille aiheutuviin menoihin, siitä ei seuraa kilpailun vääristymistä tuottajien kesken eri jäsenvaltioissa.

4.   Perustamissopimuksen 87, 88 ja 89 artiklaa ei sovelleta 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskeviin jäsenvaltioiden rahoitusosuuksiin.”

4 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1254/1999 39 artikla seuraavasti:

”39 artikla

1.   Eläintautien leviämisen torjuntatoimenpiteiden soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvien vapaan liikkuvuuden rajoitusten huomioon ottamiseksi voidaan 43 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen toteuttaa poikkeuksellisia toimenpiteitä niiden markkinoiden tukemiseksi, joihin nämä rajoitukset vaikuttavat. Kyseiset toimenpiteet toteutetaan asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden pyynnöstä. Ne voidaan toteuttaa ainoastaan, jos asianomainen jäsenvaltio on toteuttanut tai asianomaiset jäsenvaltiot ovat toteuttaneet terveys- ja eläinlääkintätoimenpiteitä taudin nopeaa pysäyttämistä varten, ja ne voidaan toteuttaa ainoastaan niin laajoina ja niin pitkäksi aikaa kuin on ehdottomasti tarpeen asianomaisten markkinoiden tukemiseksi.

2.   Yhteisö osallistuu 1 kohdassa tarkoitettujen, terveys- ja eläinlääkintätoimenpiteisiin suoraan liittyvien poikkeustoimenpiteiden rahoitukseen 50 prosentilla jäsenvaltioille aiheutuvista menoista ja 60 prosentilla torjuttaessa suu- ja sorkkatautia.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos tuottajat osallistuvat jäsenvaltioille aiheutuviin menoihin, siitä ei seuraa kilpailun vääristymistä tuottajien kesken eri jäsenvaltioissa.

4.   Perustamissopimuksen 87, 88 ja 89 artiklaa ei sovelleta 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskeviin jäsenvaltioiden rahoitusosuuksiin.”

5 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1255/1999 36 artikla seuraavasti:

”36 artikla

1.   Eläintautien leviämisen torjuntatoimenpiteiden soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvien vapaan liikkuvuuden rajoitusten huomioon ottamiseksi voidaan 42 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen toteuttaa poikkeuksellisia toimenpiteitä niiden markkinoiden tukemiseksi, joihin nämä rajoitukset vaikuttavat. Kyseiset toimenpiteet toteutetaan asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden pyynnöstä. Ne voidaan toteuttaa ainoastaan, jos asianomainen jäsenvaltio on toteuttanut tai asianomaiset jäsenvaltiot ovat toteuttaneet terveys- ja eläinlääkintätoimenpiteitä taudin nopeaa pysäyttämistä varten, ja ne voidaan toteuttaa ainoastaan niin laajoina ja niin pitkäksi aikaa kuin on ehdottomasti tarpeen asianomaisten markkinoiden tukemiseksi.

2.   Yhteisö osallistuu 1 kohdassa tarkoitettujen, terveys- ja eläinlääkintätoimenpiteisiin suoraan liittyvien poikkeustoimenpiteiden rahoitukseen 50 prosentilla jäsenvaltioille aiheutuvista menoista ja 60 prosentilla torjuttaessa suu- ja sorkkatautia.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos tuottajat osallistuvat jäsenvaltioille aiheutuviin menoihin, siitä ei seuraa kilpailun vääristymistä tuottajien kesken eri jäsenvaltioissa.

4.   Perustamissopimuksen 87, 88 ja 89 artiklaa ei sovelleta 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskeviin jäsenvaltioiden rahoitusosuuksiin.”

6 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2529/2001 22 artikla seuraavasti:

”22 artikla

1.   Eläintautien leviämisen torjuntatoimenpiteiden soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvien vapaan liikkuvuuden rajoitusten huomioon ottamiseksi voidaan 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen toteuttaa poikkeuksellisia toimenpiteitä niiden markkinoiden tukemiseksi, joihin nämä rajoitukset vaikuttavat. Kyseiset toimenpiteet toteutetaan asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden pyynnöstä. Ne voidaan toteuttaa ainoastaan, jos asianomainen jäsenvaltio on toteuttanut tai asianomaiset jäsenvaltiot ovat toteuttaneet terveys- ja eläinlääkintätoimenpiteitä taudin nopeaa pysäyttämistä varten, ja ne voidaan toteuttaa ainoastaan niin laajoina ja niin pitkäksi aikaa kuin on ehdottomasti tarpeen asianomaisten markkinoiden tukemiseksi.

2.   Yhteisö osallistuu 1 kohdassa tarkoitettujen, terveys- ja eläinlääkintätoimenpiteisiin suoraan liittyvien poikkeustoimenpiteiden rahoitukseen 50 prosentilla jäsenvaltioille aiheutuvista menoista ja 60 prosentilla torjuttaessa suu- ja sorkkatautia.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos tuottajat osallistuvat jäsenvaltioille aiheutuviin menoihin, siitä ei seuraa kilpailun vääristymistä tuottajien kesken eri jäsenvaltioissa.

4.   Perustamissopimuksen 87, 88 ja 89 artiklaa ei sovelleta 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskeviin jäsenvaltioiden rahoitusosuuksiin.”

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BECKETT


(1)  Lausunto annettu 13 päivänä lokakuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL C 221, 8.9.2005, s. 44.

(3)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1365/2000 (EYVL L 156, 29.6.2000, s. 5).

(4)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 49. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(5)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(6)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).

(7)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(8)  EYVL L 341, 22.12.2001, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003.


Top