Help Print this page 

Document 32005R1567

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 1567/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta
  • No longer in force
OJ L 252, 28.9.2005, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 168M , 21.6.2006, p. 327–327 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 153 - 153
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 153 - 153

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1567/oj
Multilingual display
Text

28.9.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 252/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1567/2005,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2005,

maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, ja erityísesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (1) 11 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia kolmannesta maasta tuotujen tuotteiden, jotka eivät sisälly mainitun artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun luetteloon, kaupan pitämisen 31 päivään joulukuuta 2005.

(2)

Komissio ilmoitti Euroopan parlamentille ja neuvostolle 10 päivänä kesäkuuta 2004 antamassaan tiedonannossa luonnonmukaisia elintarvikkeita ja luonnonmukaista maataloutta koskevasta eurooppalaisesta toimintasuunnitelmasta, että se tekee ehdotuksen asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamiseksi korvaamalla tuontia koskevat kansalliset poikkeukset uudella pysyvällä järjestelmällä, jossa hyödynnetään yhteisön nimeämien laitosten tekemiä vastaavuutta koskevia teknisiä arvioita.

(3)

Uuden pysyvän järjestelmän kehittämiseksi ja laatimiseksi tarvitaan riittävästi aikaa.

(4)

Luonnonmukaisten tuotteiden kauppaa ei pitäisi sillä välin tarpeettomasti häiritä, ja sen vuoksi voimassa olevia siirtymätoimenpiteitä olisi jatkettava vuodella.

(5)

Sen vuoksi asetus (ETY) N:o 2092/91 olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 6 kohdan a alakohdassa oleva ilmaisu ”31 päivään joulukuuta 2005” ilmaisulla ”31 päivään joulukuuta 2006”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BECKETT


(1)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1336/2005 (EUVL L 211, 13.8.2005, s. 11).


Top