Help Print this page 

Document 32005R1318

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 1318/2005, annettu 11 päivänä elokuuta 2005, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen II muuttamisesta
  • No longer in force
OJ L 210, 12.8.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 223–224 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 32 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 32 - 33

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1318/oj
Multilingual display
Text

12.8.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 210/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1318/2005,

annettu 11 päivänä elokuuta 2005,

maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen II muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräät jäsenvaltiot ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 7 artiklan 4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen toimittaneet tietoja vuodesta 2002 alkaen eräiden tuotteiden lisäämiseksi kyseisen asetuksen liitteeseen II.

(2)

Liejukalkki, joka on vuorilla esiintyvää suolavettä hyödyntävän vakuumisuolatuotannon sivutuote, on eräissä jäsenvaltioissa välttämätön erityisiin maanparannustarkoituksiin sekä ravinnetarpeisiin, eikä sillä ole haitallisia ympäristövaikutuksia.

(3)

Kalsiumhydroksidin on todettu olevan välttämätön erään hedelmäpuiden sienitaudin torjuntaan tietyissä ilmasto-olosuhteissa. Tämän taudin torjunta on hankalaa luonnonmukaisessa tuotannossa ja vaatii kuparin käyttöä, mutta kuparin käyttöä voidaan vähentää käyttämällä kalsiumhydroksidia.

(4)

Etyleeni mainitaan jo luonnonmukaisessa tuotannossa perinteisesti käytettävänä aineena asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä II olevassa B osassa. Vaikuttaisi asianmukaiselta täydentää kyseisen aineen käyttöedellytyksiä siten, että niitä sovelletaan banaanien lisäksi myös tiettyihin toisiin hedelmiin, joiden tuotantoon tarvitaan etyleeniä.

(5)

Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liite II olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklassa perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä elokuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2254/2004 (EUVL L 385, 29.12.2004, s. 20).


LIITE

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liite II seuraavasti:

1)

Lisätään A osassa ”Lannoitteet ja maanparannusaineet” olevaan taulukkoon kohdan ”Sokerintuotannosta saatu liejukalkki” jälkeen seuraava kohta:

Nimitys

Kuvaus, koostumusvaatimukset, käytön edellytykset

”Vakuumisuolatuotannosta saatu liejukalkki

Sivutuote vakuumisuolatuotannosta, joka hyödyntää vuorilla esiintyvää suolavettä

Tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen hyväksyttävä käyttötarve”

2)

Muutetaan B osassa ”Torjunta-aineet” oleva kohta 1 ”Kasvinsuojeluaineet” seuraavasti:

a)

Korvataan taulukossa IV ”Muita luonnonmukaisessa viljelyssä käytettäviä aineita” etyleeniä koskeva kohta seuraavasti:

Nimitys

Kuvaus, koostumusvaatimukset, käytön edellytykset

”(*) Etyleeni

Banaanien, kiivien ja kakien kypsytys; ananaksen kukintainduktio

Tarkastuslaitoksen tai tarkastusviranomaisen hyväksyttävä käyttötarve”

b)

Lisätään seuraava taulukko V:

”V   Muut aineet

Nimitys

Kuvaus, koostumusvaatimukset, käytön edellytykset

Kalsiumhydroksidi

Sienitautien torjunta-aine

Ainoastaan hedelmäpuille, taimitarhat mukaan luettuna, lehtipuunsyövän torjuntaan”


Top