Help Print this page 

Document 32005R1159

Title and reference
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1159/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta
  • No longer in force
OJ L 191, 22.7.2005, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 102 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 102 - 103

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1159/oj
Multilingual display
Text

22.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 191/16


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1159/2005,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005,

Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 156 artiklan ensimmäisen kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 2236/95 (3) säädetään muun muassa yhteistä etua palvelevia hankkeita koskevien selvitysten yhteisrahoituksesta määrästä, joka saa yleensä olla enintään 50 prosenttia kokonaiskustannuksista, kun taas televiestintäalan hankkeiden rahoitus saa olla enintään 10 prosenttia investointien kokonaiskustannuksista.

(2)

Euroopan laajuisia televerkkoja koskevista suuntaviivoista 17 päivänä kesäkuuta 1997 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1336/97/EY (4) yksilöidään yhteistä etua palvelevat hankkeet. Tämän päätöksen täytäntöönpanossa saatu kokemus osoittaa, että vähemmän kuin yksi hanke kahdestakymmenestä sisältää palvelun käyttöönoton, ja loput ovat käyttöönottoon liittyviä selvityksiä. Tämän johdosta Euroopan laajuisille televiestintäverkoille myönnetyn tuen välittömät vaikutukset ovat rajalliset.

(3)

Sähköisen tiedonsiirron verkkoihin perustuvien Euroopan laajuisten palvelujen käyttöönottokustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin vastaavan palvelun kustannukset yhdessä jäsenvaltiossa johtuen kielellisistä, kulttuurisista, lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista esteistä.

(4)

Valmistelevan selvityksen kustannukset televiestintäalalla on todettu korkeiksi suhteessa palvelun käyttöönottoon vaadittaviin kokonaisinvestointeihin, minkä vuoksi tällaisiin selvityksiin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2236/95 suurinta sallittua rahoitusta, mikä sulkee pois palvelujen käyttöönoton tuen. Tämän seurauksena asetuksen nojalla myönnetyllä tuella on ollut vähäinen teho palvelujen käyttöönoton edistämisessä.

(5)

Yhteisön tukea tulisi myöntää etusijaisesti hankkeille, joiden tarkoitus on edistää palvelujen käyttöönottoa ja siten antaa mahdollisimman suuri panos tietoyhteiskunnan kehittämiseen. Siksi on tarpeen lisätä enimmäisrahoitusta suhteessa varsinaisiin kustannuksiin, joita palvelun Euroopan laajuisesta luonteesta aiheutuu. Yhteisön rahoitustuen lisäystä tulisi kuitenkin soveltaa ainoastaan yleistä etua palveleviin palveluihin, joissa on ratkaistava kielellisiä, kulttuurisia, lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia esteitä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 2236/95 5 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Euroopan laajuisia televerkkoja koskevista suuntaviivoista 17 päivänä kesäkuuta 1997 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1336/97/EY (5) liitteessä I yksilöityjen yhteistä etua palvelevien hankkeiden osalta tämän asetuksen mukaan myönnettävä yhteisön tuen kokonaismäärä voi olla 30 prosenttia investointien kokonaiskustannuksista.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 6 päivänä heinäkuuta 2005.

Euroopan parlamentin

puolesta Neuvoston

J. BORRELL FONTELLES

Puhemies Puheenjohtaja

puolesta

J. STRAW


(1)  EUVL C 234, 30.9.2003, s. 23.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 18. marraskuuta 2003 (EUVL C 87 E, 7.4.2004, s. 22), neuvoston päätös, tehty 6. kesäkuuta 2005.

(3)  EYVL L 228, 23.9.1995, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 807/2004 (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 46).

(4)  EYVL L 183, 11.7.1997, s. 12, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 1376/2002/EY (EYVL L 200, 30.7.2002, s. 1).

(5)  EYVL L 183, 11.7.1997, s. 12, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 1376/2002/EY (EYVL L 200, 30.7.2002, s. 1).”


Top