Help Print this page 

Document 32005R0885

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 885/2005, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2005, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (Olive de Nice) – (SAN)
  • In force
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 185–186 (MT)
OJ L 148, 11.6.2005, p. 30–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 064 P. 43 - 44
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 064 P. 43 - 44
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 163 - 164

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/885/oj
Multilingual display
Text

11.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 148/30


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 885/2005,

annettu 10 päivänä kesäkuuta 2005,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (Olive de Nice) – (SAN)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 3 ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Olive de Nice -nimityksen rekisteröintiä koskeva Ranskan hakemus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(2)

Koska asetuksen (ETY) N:o 2081/92 7 artiklassa tarkoitettuja vastaväitteitä ei ole toimitettu komissiolle, kyseinen nimitys on lisättävä suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täydennetään komission asetuksen (EY) N:o 2400/96 (3) liite tämän asetuksen liitteessä olevalla nimityksellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä kesäkuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 208, 24.7.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUVL C 84, 3.4.2004, s. 12.

(3)  EYVL L 327, 18.12.1996, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 737/2005 (EUVL L 122, 14.5.2005, s. 15).


LIITE

PERUSTAMISSOPIMUKSEN LIITTEEN I IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUT TUOTTEET

Tuoreet ja jalostetut hedelmät, vihannekset ja viljat

RANSKA

Olive de Nice (SAN)


Top