Help Print this page 

Document 32005R0562

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 562/2005, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista säännöistä siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden ja komission välisistä tiedonannoista maito- ja maitotuotealalla
  • No longer in force
OJ L 95, 14.4.2005, p. 11–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 191–221 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 170 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 170 - 200

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/562/oj
Multilingual display
Text

14.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 95/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 562/2005,

annettu 5 päivänä huhtikuuta 2005,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista säännöistä siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden ja komission välisistä tiedonannoista maito- ja maitotuotealalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 40 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden ja komission välisistä tiedonannoista maito- ja maitotuotealalla 8 päivänä heinäkuuta 1999 annettua komission asetusta (EY) N:o 1498/1999 (2) on muutettu huomattavasti useita kertoja. Siihen on tehty lukuisia muutoksia asetuksella (EY) N:o 1255/1999 ja kaikilla asetuksilla, joilla on säädetty sen täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä. Selkeyden vuoksi asetus (EY) N:o 1498/1999 olisi sen vuoksi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(2)

Maito- ja maitotuotealan tuotanto- ja markkinatilanteen arviointia varten on tarpeen toimittaa säännöllisesti tietoja asetuksessa (EY) N:o 1255/1999 säädettyjen interventiotoimenpiteiden toiminnasta ja erityisesti sekä interventioelinten hallussa että yksityisissä varastoissa olevien kyseisten tuotteiden varastojen kehityksestä.

(3)

Tuet kaseiiniksi jalostetulle rasvattomalle maidolle sekä vientituet on mahdollista vahvistaa ainoastaan sekä sisämarkkinoiden että kansainvälisen kaupan hintojen kehitystä koskevien tietojen perusteella.

(4)

Kauppavirtojen täsmällinen ja säännöllinen seuranta vientitukien vaikutuksen arvioimiseksi vaatii tietoja niiden tuotteiden viennistä, joille on vahvistettu vientituki, erityisesti tarjouskilpailumenettelyssä myönnettyjen määrien osalta.

(5)

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloussopimuksen, jäljempänä ’maataloussopimus’, joka hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 94/800/EY (3), täytäntöön paneminen vaatii sen mukaisten sitoumusten noudattamiseksi suuren määrän yksityiskohtaisia tietoja tuonnista ja viennistä ja erityisesti todistushakemuksista ja todistusten käytöstä. On tarpeen saada nopeasti tietoja viennin kehittymisestä, jotta kyseisiä sitoumuksia voitaisiin hyödyntää mahdollisimman hyvin. Kyseisen sopimuksen mukaan elintarvikeapuna toteutettuun vientiin ei sovelleta tuetulle viennille asetettuja rajoituksia. Olisi säädettävä, että vientitodistushakemuksia koskevissa tiedonannoissa on sen vuoksi täsmennettävä, mitkä todistushakemukset koskevat elintarvikeaputoimituksia.

(6)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maito- ja maitotuotealan vientitodistusten ja vientitukien osalta 26 päivänä tammikuuta 1999 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 174/1999 (4) säädetään erityissäännöt eräiden maitotuotteiden viemiseksi Kanadaan, Yhdysvaltoihin ja Dominikaaniseen tasavaltaan. Olisi säädettävä asiaa koskevien tietojen toimittamisesta.

(7)

Asetuksella (EY) N:o 174/1999 säädetään erityisjärjestelystä, joka koskee vientituen myöntämistä sisäisessä jalostusmenettelyssä valmistetun sulatejuuston yhteisöstä peräisin oleville ainesosille. Olisi säädettävä asiaa koskevien tietojen toimittamisesta.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 174/1999 5 artiklan mukaisesti tietyissä tapauksissa vientitodistus voi olla voimassa myös sellaiselle tuotteelle, joka kuuluu johonkin muuhun kuin todistuksen 16 kohdassa mainittuun tuotekoodiin. Olisi säädettävä asiaa koskevien tietojen toimittamisesta.

(9)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta 14 päivänä joulukuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2535/2001 (5) säädetään tietyistä tuontikiintiöistä, joita hallinnoidaan kolmansien maiden viranomaisten antamien IMA 1 -todistusten avulla. Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle niiden tuotteiden määrät, joille on annettu tuontitodistus IMA 1 -todistusten perusteella. Kokemus on osoittanut, että näiden tiedoksiantojen perusteella ei aina voida tarkasti seurata kyseistä tuontia kussakin vaiheessa. Olisi säädettävä lisätietojen toimittamisesta.

(10)

Komission saamien tietojen käsittelystä vuosien mittaan saadut kokemukset ovat osoittaneet, että tietoja toimitetaan toisinaan liian tiheään. Sen vuoksi eräiden tiedonantojen toimitustiheyttä on harvennettu.

(11)

On olennaista pystyä vertaamaan tuotteiden hintanoteerauksia erityisesti vientitukien ja tukimäärien laskemiseksi. On myös tarpeen saada tietoja punnitsemalla selville, kuinka uskottavia kyseiset hintanoteeraukset ovat.

(12)

Viestintävälineet ovat kehittyneet huomattavasti viime vuosina. Tämä kehitys olisi otettava huomioon ja tehtävä tiedonsiirrosta nopeampaa, tehokkaampaa ja turvallisempaa.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

VARASTOT JA INTERVENTIOTOIMENPITEET

1 artikla

1.   Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti toteutetuista interventiotoimenpiteistä, jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään kunkin kuukauden kymmenentenä päivänä edeltävän kuukauden osalta seuraavat tiedot:

a)

kyseisen kuukauden lopussa varastossa olleen voin määrät sekä kyseisen kuukauden aikana varastoon saapuneet ja varastosta poistetut määrät tämän asetuksen liitteessä I olevan A osan mallin mukaisesti;

b)

kyseisen kuukauden aikana varastosta poistetun voin määrät jaoteltuina niiden asetusten mukaisesti, joita kyseisiin määriin sovelletaan, tämän asetuksen liitteessä I olevan B osan mallin mukaisesti;

c)

kyseisen kuukauden lopussa varastossa olleen voin määrät jaoteltuina niiden iän mukaan tämän asetuksen liitteessä I olevan C osan mallin mukaisesti.

2.   Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti toteutetuista interventiotoimenpiteistä, jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään kunkin kuukauden kymmenentenä päivänä edeltävän kuukauden osalta seuraavat tiedot tämän asetuksen liitteessä II olevan mallin mukaisesti:

a)

kyseisen kuukauden aikana varastoon saapuneen ja varastosta poistetun voin ja kerman määrät voina ilmaistuna;

b)

kyseisen kuukauden lopussa varastossa olleen voin ja kerman kokonaismäärä voina ilmaistuna.

2 artikla

Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1255/1999 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti toteutetuista interventiotoimenpiteistä, jäsenvaltioiden on toimitettava viimeistään kunkin kuukauden kymmenentenä päivänä edeltävän kuukauden osalta seuraavat tiedot:

a)

kyseisen kuukauden lopussa varastossa olleen rasvattoman maitojauheen määrät sekä kyseisen kuukauden aikana varastoon saapuneet ja varastosta poistetut määrät tämän asetuksen liitteessä III olevan A osan mallin mukaisesti;

b)

kyseisen kuukauden aikana varastosta poistetun rasvattoman maitojauheen määrät jaoteltuina tämän asetuksen liitteessä III olevan B osan mallin mukaisesti;

c)

kyseisen kuukauden lopussa varastossa olleen rasvattoman maitojauheen määrät jaoteltuina niiden iän mukaan tämän asetuksen liitteessä III olevan C osan mallin mukaisesti.

3 artikla

Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1255/1999 8 ja 9 artiklan mukaisesti toteutetuista interventiotoimenpiteistä, jäsenvaltioiden on toimitettava viimeistään kunkin kuukauden kymmenentenä päivänä edeltävän kuukauden osalta seuraavat tiedot tämän asetuksen liitteessä IV olevan mallin mukaisesti:

a)

kyseisen kuukauden aikana varastoon saapuneet ja varastosta poistetut juuston määrät jaoteltuina juustoluokittain;

b)

kyseisen kuukauden lopussa varastossa olleen juuston määrät jaoteltuina juustoluokittain.

4 artikla

Tässä luvussa tarkoitetaan:

a)

’saapuneilla määrillä’ varastoon tosiasiallisesti sijoitettuja määriä, jotka interventioelin on tai ei ole ottanut haltuunsa;

b)

’poistetuilla määrillä’ varastosta poistettuja määriä, tai jos ostaja on ottanut ne haltuunsa ennen siirtoa, haltuun otettuja määriä.

II LUKU

RASVATONTA MAITOA JA RASVATONTA MAITOJAUHETTA KOSKEVAT TOIMENPITEET

5 artikla

1.   Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1255/1999 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti myönnetystä tuesta rehuissa käytettävälle rasvattomalle maidolle ja rasvattomalle maitojauheelle, jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään kunkin kuukauden kahdentenakymmenentenä päivänä edeltävän kuukauden osalta seuraavat tiedot tämän asetuksen liitteessä V olevan mallin mukaisesti:

a)

rehuseosten valmistukseen käytetyn rasvattoman maidon määrät, joille on haettu tukea kyseisen kuukauden aikana;

b)

denaturoidun rasvattoman maitojauheen määrät, joille on haettu tukea kyseisen kuukauden aikana;

c)

rehuseosten valmistukseen käytetyn rasvattoman maitojauheen määrät, joille on haettu tukea kyseisen kuukauden aikana.

2.   Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1255/1999 12 artiklan mukaisesti myönnetystä tuesta kaseiiniksi jalostetulle rasvattomalle maidolle, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän asetuksen liitteessä V olevan mallin mukaisesti viimeistään kunkin kuukauden kahdentenakymmenentenä päivänä rasvattoman maidon määrät, joille on haettu tukea edeltävän kuukauden aikana. Määrät on jaoteltava tuotetun kaseiinin tai kaseinaatin laadun mukaan.

III LUKU

HINNAT

6 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kunakin keskiviikkona kello 11.00 (Brysselin aikaa) liitteessä VI lueteltujen tuotteiden niiden alueella edeltävällä viikolla sovelletut noudettuna lähettäjältä -hinnat. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toimijoiden raportoimat maitotuotteiden hinnat juustoja lukuun ottamatta, kun kansallinen tuotanto on vähintään 2 prosenttia yhteisön tuotannosta tai kun toimivaltainen kansallinen viranomainen katsoo sen tuotannon olevan edustava kansallisella tasolla. Juustojen osalta jäsenvaltioiden on ilmoitettava niiden juustotyyppien hinnat, joiden tuotanto on vähintään 8 prosenttia kansallisesta juustontuotannosta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kuukauden kuluttua edellisen kuukauden päättymisestä niiden alueella maidontuottajille maksetut raakamaidon hinnat.

Hinnat on ilmaistava jäsenvaltion viranomaisen vahvistamana, otantatutkimukseen perustuvana painotettuna keskiarvona.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yhteisössä sovellettavia hintoja koskevat ilmoitukset ovat edustavia, paikkansapitäviä ja täydellisiä. Sitä varten jäsenvaltioiden on annettava komissiolle vuosittain viimeistään 31 päivänä toukokuuta liitteessä XII olevan vakiomuotoisen kyselylomakkeen mukainen kertomus.

4.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että asianomaiset taloudelliset toimijat toimittavat niille vaadittavat tiedot asetettujen määräaikojen mukaisesti.

5.   Tätä artiklaa sovellettaessa ’noudettuna lähettäjältä -hinnalla’ tarkoitetaan hintaa, jolla tuote ostetaan yritykseltä veroja (alv.) ja muita kustannuksia (kuljetus, lastaus, käsittely, varastointi, kuormalavat, vakuutus jne.) lukuun ottamatta. Hinnat on ilmaistava jäsenvaltion viranomaisen vahvistamana, otantatutkimukseen perustuvana painotettuna keskiarvona.

IV LUKU

KAUPPA

1 JAKSO

TUONTI

7 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot:

1)

viimeistään kuukauden kuluttua kiintiövuoden päättymisestä sitä edeltäneen kiintiövuoden osalta niiden tuotteiden määrät, joille on annettu tuontitodistukset asetuksen (EY) N:o 2535/2001 5 artiklassa tarkoitetuissa kiintiöissä, jaoteltuina yhdistetyn nimikkeistön koodin ja alkuperämaan koodin mukaan;

2)

viimeistään 10 päivänä tammikuuta ja 10 päivänä heinäkuuta edeltäneiden kuuden kuukauden osalta niiden tuotteiden määrät, joille on annettu tuontitodistukset asetuksen (EY) N:o 2535/2001 24 artiklassa tarkoitetuissa kiintiöissä, jaoteltuina yhdistetyn nimikkeistön koodin ja alkuperämaan koodin mukaan;

3)

viimeistään kunkin kuukauden kymmenentenä päivänä edellisen kuukauden osalta niiden tuotteiden määrät, joille on annettu tuontitodistukset ja joihin sovelletaan yhteisessä tullitariffissa tarkoitettuja muita kuin etuustulleja, jaoteltuina yhdistetyn nimikkeistön koodin ja alkuperämaan koodin mukaan;

4)

viimeistään kunkin kuukauden kymmenentenä päivänä edellisen kuukauden osalta niiden tuotteiden määrät, joille on annettu tuontitodistukset neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2000 (6) 1 artiklan ja neuvoston päätöksellä 2002/761/EY (7) hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Libanonin väliaikaisen sopimuksen 10 artiklan mukaista tuontia varten, jaoteltuina yhdistetyn nimikkeistön koodin ja alkuperämaan koodin mukaan;

5)

viimeistään kunkin kuukauden kymmenentenä päivänä edellisen kuukauden osalta niiden tuotteiden määrät, joille on annettu tuontitodistukset asetuksen (EY) N:o 2535/2001 20 artiklassa tarkoitetuissa kiintiöissä, jaoteltuina yhdistetyn nimikkeistön koodin ja alkuperämaan koodin mukaan;

6)

kerran vuodessa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kunkin kiintiökauden päättymisestä asetuksessa (EY) N:o 2535/2001 tarkoitetuissa tuontikiintiöissä annettujen todistusten käyttämättä jääneet määrät jaoteltuina kiintiön järjestysnumeron, yhdistetyn nimikkeistön koodin ja alkuperämaan koodin mukaan.

Jos asianomaisten viitekausien aikana ei ole annettu todistuksia, jäsenvaltioiden on ilmoitettava siitä komissiolle.

8 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta edellisen vuoden osalta liitteessä VII olevan mallin mukaisesti ja yhdistetyn nimikkeistön koodin mukaan jaoteltuina IMA 1 -todistusten perusteella asetuksen (EY) N:o 2535/2001 2 osaston III luvun mukaisesti annettuja tuontitodistuksia koskevat seuraavat tiedot sekä IMA 1 -todistusten numerot:

a)

tuotteiden määrä, jolle todistus on annettu, ja tuontitodistuksen antopäivä;

b)

niiden tuotteiden määrä, joiden osalta vakuus on vapautettu.

2 JAKSO

VIENTI

9 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava seuraavat tiedot komissiolle jokaisena työpäivänä viimeistään kello 18:

a)

maitotuotteiden vientitukinimikkeistön koodin ja määräpaikkakoodin mukaan jaotellut määrät, joiden osalta on haettu samana päivänä:

i)

asetuksen (EY) N:o 174/1999 1 artiklassa tarkoitettuja todistuksia, lukuun ottamatta kuitenkaan kyseisen asetuksen 17 artiklassa tarkoitettuja todistuksia;

ii)

asetuksen (EY) N:o 174/1999 17 artiklassa tarkoitettuja todistuksia;

b)

tarvittaessa tieto siitä, että a alakohdassa tarkoitettuja todistushakemuksia ei ole kyseisenä päivänä jätetty;

c)

maitotuotteiden vientitukinimikkeistön koodin ja määräpaikkakoodin mukaan jaotellut maitotuotteiden määrät, joille on haettu samana päivänä asetuksen (EY) N:o 174/1999 8 artiklassa tarkoitettuja väliaikaisia todistuksia, sekä:

i)

tarjouskilpailuun osallistumisen määräpäivä ja jäljennös asiakirjasta, jossa vahvistetaan tarjouskilpailussa haetut määrät;

ii)

tarjouskilpailun piiriin kuuluva tuotemäärä tai, jos tarjouskilpailun järjestää komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (8) 36 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut puolustusvoimat eikä määrää täsmennetä, edellä mainitulla tavalla jaoteltu arvioitu määrä;

d)

maitotuotteiden vientitukinimikkeistön koodin ja määräpaikkakoodin mukaan jaotellut maitotuotteiden määrät, joiden osalta on lopullisesti annettu tai peruutettu asetuksen (EY) N:o 174/1999 8 artiklassa tarkoitetut väliaikaiset todistukset, tarjouskilpailun järjestävä elin sekä väliaikaisen todistuksen päivämäärä ja määrä, jolle todistus on annettu, tämän asetuksen liitteessä VIII olevan A osan mallin mukaisesti;

e)

tarvittaessa c alakohdassa tarkoitettu tarjouskilpailun piiriin kuuluva tarkistettu tuotemäärä tämän asetuksen liitteessä VIII olevan A osan mallin mukaisesti;

f)

maan ja maitotuotteiden vientitukinimikkeistön koodin mukaan jaotellut maitotuotteiden määrät, joiden osalta on asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 ja 20 a artiklan mukaisesti annettu lopulliset todistukset, joihin liittyy vientituki, tämän asetuksen liitteessä VIII olevan B osan mallin mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen tietojen osalta yksi ilmoitus jäsenvaltiota kohti riittää, kun samaan tarjouskilpailuun on jätetty useita hakemuksia.

3.   Jäsenvaltioiden ei tarvitse ilmoittaa päivittäin sellaisia määriä, joiden osalta vientitodistushakemukset on jätetty asetuksen (EY) N:o 174/1999 1 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan, 18 artiklan, 20 artiklan ja 20 a artiklan mukaisesti eikä vientitukea ole haettu, tai kun hakemukset koskevat Uruguayn kierroksen osana tehdyn maataloussopimuksen 10 artiklan 4 kohdan mukaisia elintarvikeaputoimituksia.

10 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kunkin viikon maanantaina edellisen viikon osalta maitotuotteiden vientitukinimikkeistön koodin mukaan jaotellut maitotuotteiden määrät, joille on haettu asetuksen (EY) N:o 174/1999 1 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja todistuksia ilman vientitukea, tämän asetuksen liitteessä VIII olevan C osan mallin mukaisesti.

11 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen kunkin kuukauden 16 päivää edellisen kuukauden osalta:

a)

maitotuotteiden vientitukinimikkeistön koodin mukaan jaotellut maitotuotteiden määrät, joiden osalta todistushakemukset on peruutettu asetuksen (EY) N:o 174/1999 10 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan mukaisesti, sekä vientituen määrä tämän asetuksen liitteessä IX olevan A osan mallin mukaisesti;

b)

maitotuotteiden vientitukinimikkeistön koodin mukaan jaotellut maitotuotteiden määrät, joita ei ole viety niihin liittyvien todistusten voimassaoloajan päättymisen jälkeen, sekä kyseessä oleva vientituen määrä tämän asetuksen liitteessä IX olevan B osan mallin mukaisesti;

c)

maitotuotteiden vientitukinimikkeistön koodin ja määräpaikkakoodin mukaan jaotellut määrät, joille on haettu vientitodistuksia Uruguayn kierroksen osana tehdyn maataloussopimuksen 10 artiklan 4 kohdan mukaisten elintarvikeapuun liittyvien toimitusten toteuttamiseksi, tämän asetuksen liitteessä IX olevan C osan mallin mukaisesti;

d)

yhdistetyn nimikkeistön koodin ja lähtömaan koodin mukaan jaotellut, asetuksen (EY) N:o 800/1999 11 artiklan 6 kohdan kolmannen luetelmakohdan mukaisesti CN-koodiin 0406 30 kuuluvien tuotteiden valmistamiseksi käytettävien tuotujen maitotuotteiden määrät, joihin ei päde mikään perustamissopimuksen 23 artiklan 2 kohdan tilanteista ja joille on myönnetty asetuksen (EY) N:o 174/1999 17 artiklan 1 kohdassa mainittu hyväksyntä, tämän asetuksen liitteessä IX olevan D osan mallin mukaisesti;

e)

yhdistetyn nimikkeistön koodin tai tarvittaessa maitotuotteiden vientitukinimikkeistön koodin mukaan jaotellut määrät, joille on asetuksen (EY) N:o 174/1999 18 ja 20 artiklan mukaisesti annettu lopulliset todistukset ja joille ei ole haettu vientitukea, tämän asetuksen liitteessä IX olevan E osan mallin mukaisesti.

12 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen kunkin kuukauden (n) 16 päivää n-4 kuukauden osalta yhdistetyn nimikkeistön ja määräpaikkakoodin mukaan jaotellut määrät, joiden osalta on täytetty tuettoman viennin tullimuodollisuudet, liitteessä X olevan A osan mallin mukaisesti.

13 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ennen heinäkuun 16 päivää edeltävän GATT-vuoden osalta:

a)

määrät, joiden osalta asetuksen (EY) N:o 174/1999 5 artiklan 3 kohdan soveltaminen on hyväksytty ja siltä osin kuin tuloksena on ero myönnetyssä vientituessa, vientituen määrä ja annetun vientitodistuksen 16 kohtaan merkitty maitotuotteiden vientitukinimikkeistön koodi sekä tosiasiallisesti viedyn tuotteen vientitukinimikkeistön koodi tämän asetuksen liitteessä X olevan B osan mallin mukaisesti;

b)

maitotuotteiden vientitukinimikkeistön koodin mukaan jaotellut määrät, joihin on sovellettu asetuksen (EY) N:o 800/1999 18 artiklan 3 kohdan säännöksiä siltä osin kuin tosiasiallisesti sovellettu vientituki on eri kuin todistuksessa mainittu vientituki, sekä todistuksessa ilmoitetun määräpaikan osalta maksettava vientituki ja tosiasiallisesti sovellettu vientituki tämän asetuksen liitteessä X olevan C osan mallin mukaisesti.

V LUKU

YLEISET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

14 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tässä asetuksessa vaaditut tiedot liitteessä XI vahvistettuja viestintävälineitä käyttäen.

15 artikla

Komissio pitää jäsenvaltioiden sille toimittamat tiedot niiden saatavilla.

16 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1498/1999.

Asetusta (EY) N:o 1498/1999 sovelletaan edelleen tämän asetuksen soveltamista edeltävään ajanjaksoon liittyvien tietojen toimittamiseen.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä XIII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

17 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2005. Edellä olevaa 6 artiklan 3 kohtaa sovelletaan kuitenkin 31 päivästä toukokuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EYVL L 174, 9.7.1999, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1681/2001 (EYVL L 227, 23.8.2001, s. 36).

(3)  EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1.

(4)  EYVL L 20, 27.1.1999, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2250/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 25).

(5)  EYVL L 341, 22.12.2001, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 810/2004 (EUVL L 149, 30.4.2004, s. 138).

(6)  EYVL L 240, 23.9.2000, s. 1.

(7)  EYVL L 262, 30.9.2002, s. 1.

(8)  EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11.


LIITE I

A.   Asetuksen (EY) N:o 562/2005 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltaminen

Image

B.   Asetuksen (EY) N:o 562/2005 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltaminen

Image

C.   Asetuksen (EY) N:o 562/2005 1 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltaminen

Image


LIITE II

Asetuksen (EY) N:o 562/2005 1 artiklan 2 kohdan soveltaminen

Image


LIITE III

A.   Asetuksen (EY) N:o 562/2005 2 artiklan a alakohdan soveltaminen

Image

B.   Asetuksen (EY) N:o 562/2005 2 artiklan b alakohdan soveltaminen

Image

C.   Asetuksen (EY) N:o 562/2005 2 artiklan c alakohdan soveltaminen

Image


LIITE IV

Asetuksen (EY) N:o 562/2005 3 artiklan soveltaminen

Image


LIITE V

Asetuksen (EY) N:o 562/2005 5 artiklan soveltaminen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO – MAATALOUDEN PO – ELÄINTUOTTEET

Image


LIITE VI

Asetuksen (EY) N:o 562/2005 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden luettelo

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO – MAATALOUDEN PO – ELÄINTUOTTEET

Tuote

CN-koodi

Edustava paino (1)

Huomautuksia (2)

(1)

Herajauhe

0404 10 02

25 kg

 

(2)

Interventiokelpoinen rasvaton maitojauhe

0402 10 19 INTV

25 kg

 

(3)

Rehuksi tarkoitettu rasvaton maitojauhe

0402 10 19 ANIM

20 t

 

(4)

Täysmaitojauhe

0402 21 19

25 kg

 

(5)

Tiivistemaito

0402 91 19

0,5 kg

 

(6)

Sokeroitu tiivistemaito

0402 99 19

0,5 kg

 

(7)

Voi

0405 10 19

25 kg

 

(8)

Voiöljy

0405 90 10

200 kg

 

(9)

Juustot (3)

 (3)

 

 

(10)

Laktoosi

1702 19 00 LACT

25 kg (säkit)

 

(11)

Kaseiini

3501 10

25 kg (säkit)

 

(12)

Kaseinaatit

3501 90 90

25 kg

 


(1)  Jos hinta vastaa jotakin muuta kuin liitteessä vahvistettua painoa, jäsenvaltion on ilmoitettava standardipainoa vastaava hinta.

(2)  Ilmoittakaa, jos käytetty menetelmä poikkeaa komissiolle liitteessä XII olevalla kyselylomakkeella ilmoitetusta menetelmästä.

(3)  Jäsenvaltion on toimitettava hintatiedot kaikista juustotyypeistä, joiden osuus on vähintään 8 prosenttia kansallisesta tuotannosta.


LIITE VII

Asetuksen (EY) N:o 562/2005 8 artiklan soveltaminen

Image


LIITE VIII

A.   Asetuksen (EY) N:o 562/2005 9 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdan soveltaminen

Image

B.   Asetuksen (EY) N:o 562/2005 9 artiklan 1 kohdan f alakohdan soveltaminen

Image

C.   Asetuksen (EY) N:o 562/2005 10 artiklan soveltaminen

Image


LIITE IX

A.   Asetuksen (EY) N:o 562/2005 11 artiklan a alakohdan soveltaminen

Image

B.   Asetuksen (EY) N:o 562/2005 11 artiklan b alakohdan soveltaminen

Image

C.   Asetuksen (EY) N:o 562/2005 11 artiklan c alakohdan soveltaminen

Image

D.   Asetuksen (EY) N:o 562/2005 11 artiklan d alakohdan soveltaminen

Image

E.   Asetuksen (EY) N:o 562/2005 11 artiklan e alakohdan soveltaminen

Image


LIITE X

A.   Asetuksen (EY) N:o 562/2005 12 artiklan soveltaminen

Image

B.   Asetuksen (EY) N:o 562/2005 13 artiklan a alakohdan soveltaminen

Image

C.   Asetuksen (EY) N:o 562/2005 13 artiklan b alakohdan soveltaminen

Image


LIITE XI

Asetuksen (EY) N:o 562/2005 14 artiklan soveltaminen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO – MAATALOUDEN PO – ELÄINTUOTTEET

Asetuksen kohta

Ilmoitustapa

Kaikki I luvun artiklat

S-posti: AGRI-INTERV-DAIRY@cec.eu.int

Kaikki II luvun artiklat

S-posti: AGRI-AID-DAIRY@cec.eu.int

6 artiklan 1 kohta

IDES

6 artiklan 3 ja 4 kohta

S-posti: AGRI-PRICE-EU-DAIRY@cec.eu.int

7 artiklan 1 kohta

asetuksen (EY) N:o 2535/2001 5 artiklan a alakohdan mukaisesti annetut todistukset

IDES: koodi 7

asetuksen (EY) N:o 2535/2001 5 artiklan b alakohdan mukaisesti annetut todistukset

IDES: koodi 5

asetuksen (EY) N:o 2535/2001 5 artiklan muiden alakohtien mukaisesti annetut todistukset

IDES: koodi 6

7 artiklan 2 kohta

IDES: koodi 6

7 artiklan 3 kohta

IDES: koodi 8

7 artiklan 4 kohta

IDES: koodi 6

7 artiklan 5 ja 6 kohta

S-posti: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

8 artikla

S-posti: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

9 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta

IDES: koodi 1

9 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohta

IDES: koodi 9

9 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohta

Faksi: + 32-2 295 33 10

9 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohta

IDES: koodi 2

9 artiklan muut kyseeseen tulevat kohdat

S-posti: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

10 artikla

S-posti: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

11 artikla

S-posti: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

12 artikla

S-posti: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

13 artikla

S-posti: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int


LIITE XII

Asetuksen (EY) N:o 562/2005 6 artiklan soveltaminen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO – MAATALOUDEN PO – ELÄINTUOTTEET

KYSELYLOMAKE

Vuosikertomus jäsenvaltioiden ja komission välisten hintatietojen toimittamisessa käytettävistä raakamaidon ja meijerituotteiden hintatietoja koskevista menetelmistä (6 artikla)

1

Markkinoiden organisaatio ja rakenne:

yleiskatsaus kyseisen tuotteen markkinoiden rakenteesta

2

Tuotemäärittely:

koostumus (rasvapitoisuus, kuiva-ainepitoisuus, rasvattoman aineen vesipitoisuus), laatuluokka, ikä tai kypsyysvaihe, tarjontamuoto ja pakkaustapa (esim. irtotavarana, 25 kg:n säkeissä), muut ominaisuudet

3

Paikka ja kirjausmenettely:

a)

hintatilastoista vastaava elin (osoite, faksi, sähköposti);

b)

kirjauspisteiden lukumäärä ja maantieteellinen alue, jota hinnat koskevat;

c)

tiedonkeruumenetelmä (esim. suora tiedonkeruu ensiostajilta). Jos hinnat määrää alan kauppaa valvova lautakunta, olisi ilmoitettava, perustuvatko tiedot kyseisen tahon kantaan vai asiakirjoihin. Jos käytetään toissijaisia lähteitä, nämä olisi mainittava (esim. markkinaselvitysten käyttö);

d)

hintojen tilastollinen käsittely, myös tuotteen painon liitteessä VI vahvistetuksi edustavaksi painoksi muuntamisessa käytetyt muuntotekijät

4

Edustavuus:

kirjattujen tuotteiden osuus (esim. markkinoilla)

5

Muut huomioon otettavat seikat


LIITE XIII

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 1498/1999

Tämä asetus

1 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta

1 artiklan 2 kohdan a alakohta

1 artiklan 2 kohdan c alakohta

1 artiklan 2 kohdan b alakohta

2 artikla

2 artikla

3 artiklan a alakohta

3 artiklan b alakohta

3 artiklan a alakohta

3 artiklan c alakohta

3 artiklan a alakohta

3 artiklan d alakohta

3 artiklan b alakohta

4 artikla

4 artikla

5 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta

5 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohta

5 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohta

5 artiklan 1 kohdan a alakohta

5 artiklan 1 kohdan b alakohta

5 artiklan 2 kohdan a alakohta

5 artiklan 1 kohdan b alakohta

5 artiklan 2 kohdan b alakohta

5 artiklan 1 kohdan c alakohta

5 artiklan 2 kohdan c alakohta

5 artiklan 3 kohta

5 artiklan 2 kohta

6 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta

6 artiklan 1 kohta

6 artiklan 2 kohta

6 artiklan 3 kohta

7 artiklan 1, 2, 3, 4 ja 6 kohta

7 artiklan 1 kohta

7 artiklan 5 kohta

7 artiklan 3 kohta

7 artiklan 7 kohta

7 artiklan 4 kohta

7 a artikla

8 artikla

8 artikla

9 artiklan 1 kohdan a alakohta

9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta

9 artiklan 1 kohdan b alakohta

9 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohta

9 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohta

9 artiklan 1 kohdan c alakohta

9 artiklan 1 kohdan d alakohta

9 artiklan 1 kohdan d alakohta

9 artiklan 1 kohdan e alakohta

9 artiklan 2 kohdan a alakohta

11 artiklan a alakohta

9 artiklan 2 kohdan b ja c alakohta

11 artiklan b alakohta

9 artiklan 2 kohdan d alakohta

9 artiklan 1 kohdan f alakohta

9 artiklan 2 kohdan e alakohta

11 artiklan c alakohta

9 artiklan 2 kohdan f alakohta

11 artiklan d alakohta

9 artiklan 2 kohdan g alakohta

13 artiklan a alakohta

9 artiklan 3 kohdan a alakohta

12 artikla

9 artiklan 3 kohdan b alakohta

13 artiklan b alakohta

9 artiklan 4 kohta

11 artiklan e alakohta

9 artiklan 5 kohta

14 artikla

10 artikla


Top