Help Print this page 

Document 32005R0416

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 416/2005, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteen XI muuttamisesta siltä osin kuin on kyse teknisiin tarkoituksiin tarkoitettujen tiettyjen eläimistä saatavien sivutuotteiden tuonnista Japanista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
  • No longer in force
OJ L 66, 12.3.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 224–225 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 48 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 48 - 49

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/416/oj
Multilingual display
Text

12.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 66/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 416/2005,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2005,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteen XI muuttamisesta siltä osin kuin on kyse teknisiin tarkoituksiin tarkoitettujen tiettyjen eläimistä saatavien sivutuotteiden tuonnista Japanista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (1) ja erityisesti sen 29 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 vahvistetaan vaatimukset teknisiin tarkoituksiin, farmaseuttinen käyttö mukaan luettuna, tarkoitettujen verituotteiden ja muiden eläimistä saatavien sivutuotteiden tuonnille yhteisöön. Jäsenvaltiot voivat sallia näiden sivutuotteiden tuonnin, jos ne täyttävät kyseisen asetuksen liitteessä VIII olevassa IV luvussa tai XI luvussa vahvistetut asiaan liittyvät vaatimukset.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 säädetään, että sivutuotteiden on tultava sellaisesta kolmannesta maasta tai kolmannen maan osasta, joka sisältyy kyseisen asetuksen liitteessä XI olevassa VI osassa mainittuun luetteloon. Japani ei sisälly kyseiseen liitteessä XI olevassa VI osassa mainittuun luetteloon.

(3)

Japanin toimivaltainen viranomainen (maatalous-, metsä- ja kalastusministeriö, eläinten terveyttä ja eläintuotteiden turvallisuutta käsittelevä osasto) on antanut komissiolle tarvittavat takeet siitä, että Japanista tulevat, teknisiin käyttötarkoituksiin tarkoitetut verituotteet ja muut sivutuotteet voidaan hankkia ja lähettää yhteisöön asiaan liittyvien tuontivaatimusten mukaisesti. Japani on erityisesti hyväksynyt ja rekisteröinyt asiaan liittyvät laitokset asetuksen (EY) N:o 1774/2002 29 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

(4)

Tämän vuoksi on aiheellista sisällyttää Japani liitteessä XI olevaan VI osaan.

(5)

Lisäksi on aiheellista muuttaa liitteessä XI olevaa VI osaa, jotta siinä käytettäisiin samoja termejä kuin saman asetuksen liitteessä VIII olevassa XI luvussa.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä XI oleva VI kohta seuraavasti:

”VI OSA

Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltiot voivat sallia teknisiin tarkoituksiin, farmaseuttiset tuotteet mukaan luettuina, käytettävien eläimistä saatavien sivutuotteiden ja verituotteiden tuonnin (hevoseläimistä saatavia verituotteita lukuun ottamatta) (4C ja 8B luvun terveystodistukset).

A.

Verituotteet:

1)

Kavio- ja sorkkaeläimistä peräisin olevat verituotteet:

 

Neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteessä II olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat tai kolmansien maiden osat, joista vastaavien lajien kaikkiin luokkiin kuuluvan tuoreen lihan tuonti on sallittua, ja seuraavat maat:

(JP) Japani.

2)

Muista lajeista peräisin olevat verituotteet:

 

Neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteessä II olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat ja seuraavat maat:

(JP) Japani.

B.

Farmaseuttiseen käyttöön tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet:

 

Neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteessä II olevassa 1 osassa, komission päätöksen 94/85/EY (2) liitteessä tai komission päätöksen 2000/585/EY (3) liitteessä I luetellut kolmannet maat sekä seuraavat maat:

(JP) Japani

(PH) Filippiinit ja

(TW) Taiwan.

C.

Muihin teknisiin tarkoituksiin kuin farmaseuttiseen käyttöön tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet:

 

Neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteessä II olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat, joista vastaavien lajien kyseiseen luokkaan kuuluvan tuoreen lihan tuonti on sallittua, tai komission päätöksen 94/85/EY liitteessä taikka komission päätöksen 2000/585/EY liitteessä I luetellut kolmannet maat.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 93/2005 (EUVL L 19, 21.1.2005, s. 34).

(2)  EYVL L 44, 17.2.1994, s. 31.

(3)  EYVL L 251, 6.10.2000, s. 1.


Top