Help Print this page 

Document 32005R0093

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 93/2005, annettu 19 päivänä tammikuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 muuttamisesta kalaperäisten eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelyn sekä eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetuksessa vaadittavien kaupallisten asiakirjojen osaltaETA:n kannalta merkityksellinen teksti
  • No longer in force
OJ L 19, 21.1.2005, p. 34–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 74–79 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 87 - 92
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 87 - 92

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/93/oj
Multilingual display
Text

21.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/34


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 93/2005,

annettu 19 päivänä tammikuuta 2005,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 muuttamisesta kalaperäisten eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelyn sekä eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetuksessa vaadittavien kaupallisten asiakirjojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä V olevassa III luvussa vahvistetaan eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelymenetelmät. Kalaperäisille eläimistä saataville sivutuotteille vahvistetaan kyseisessä luvussa kuudes menetelmä, mutta käsittelyn parametreja ei eritellä.

(2)

Tieteellinen ohjauskomitea on antanut useita lausuntoja eläimistä saatavien sivutuotteiden turvallisuudesta, kalaperäiset tuotteet mukaan luettuina. Kyseisten lausuntojen mukaan kalaperäisten eläimistä saatavien sivutuotteiden aiheuttama tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) riski on merkityksetön.

(3)

Eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä tiedekomitea hyväksyi 26 päivänä helmikuuta 2003 pidetyssä kokouksessaan raportin kalasta saatavien sivutuotteiden käytöstä vesiviljelyssä.

(4)

On aiheellista asettaa kalaperäisten eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelylle sellaiset vaatimukset, jotka ovat kyseisten lausuntojen ja raporttien mukaisia.

(5)

On aiheellista vahvistaa erilaiset käsittelymenetelmät sellaisille aineksille, jotka todennäköisesti sisältävät suuria tai pieniä määriä patogeeneja, lukuun ottamatta bakteerien itiöitä.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä II olevassa III luvussa säädetään kaupallisesta asiakirjasta, jonka on oltava eläimistä saatavien sivutuotteiden ja käsiteltyjen tuotteiden mukana kuljetuksen ajan. On aiheellista vahvistaa kyseisen kaupallisen asiakirjan malli.

(7)

Asetus (EY) N:o 1774/2002 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteet V ja II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 668/2004 (EUVL L 112, 19.4.2004, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteet V ja II seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä V olevan III luvun kuudes menetelmä seuraavasti:

”Kuudes menetelmä

(Ainoastaan luokkaan 3 kuuluvat kalaperäiset eläimistä saatavat sivutuotteet)

Hienontaminen

1.

Eläinten sivutuotteet on hienonnettava vähintään

a)

50 millimetriin tehtäessä lämpökäsittely 2 kohdan a alakohdan mukaisesti; tai

b)

30 millimetriin tehtäessä lämpökäsittely 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Tämän jälkeen niihin on lisättävä muurahaishappoa pH-arvon alentamiseksi pysyvästi enintään 4,0:aan. Seos on varastoitava vähintään 24 tunniksi ennen uutta käsittelyä.

Aika ja lämpötila

2.

Hienontamisen jälkeen seos on lämmitettävä

a)

vähintään 90 °C:n sisälämpötilaan vähintään 60 minuutin ajaksi; tai

b)

vähintään 70 °C:n sisälämpötilaan vähintään 60 minuutin ajaksi.

Jatkuvaa lämpövirtaa käytettäessä tuotteen siirtymistä lämpömuuntimen läpi on valvottava mekaanisilla käskyillä, jotka rajoittavat sen siirtymistä niin, että lämpökäsittelyn loputtua tuote on käynyt läpi ajallisesti ja lämpötilan kannalta riittävän prosessin.”

2)

Lisätään liitteeseen II uusi X luku seuraavasti:

”X LUKU

Kaupallinen asiakirja

1.

Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja käsiteltyjen tuotteiden mukana on kuljetuksen ajan oltava seuraava kaupallinen asiakirja. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää käyttää erilaista kaupallista asiakirjaa, kun on kyse eläimistä saatavista sivutuotteista ja käsitellyistä tuotteista, joita kuljetetaan saman jäsenvaltion sisällä.

2.

Jos kuljettajia on enemmän kuin yksi, kukin kuljettaja täyttää kaupallisen asiakirjan 7 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen, joka on osa asiakirjaa.

KAUPALLISEN ASIAKIRJAN MALLI: ELÄIMISTÄ SAATAVIEN SIVUTUOTTEIDEN JA KÄSITELTYJEN TUOTTEIDEN KULJETUKSET EUROOPAN YHTEISÖN SISÄLLÄ

Huomautuksia:

a)

Kaupalliset asiakirjat on laadittava tässä liitteessä olevan mallin ulkoasun mukaan. Kaupallisen asiakirjan on sisällettävä mallissa esitetyssä numerojärjestyksessä ne todistukset, jotka vaaditaan eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen käsiteltyjen tuotteiden kuljettamiseen.

b)

Se laaditaan tilanteen mukaan yhdellä joko alkuperäjäsenvaltion tai määräjäsenvaltion virallisista kielistä. Se voidaan myös laatia muilla EU:n kielillä, jos sen mukana on virallinen käännös tai jos määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on antanut siihen etukäteen suostumuksen.

c)

Kaupallinen asiakirja on laadittava vähintään kolmena kappaleena (alkuperäiskappale ja kaksi jäljennöstä). Alkuperäiskappaleen on oltava lähetyksen mukana lopulliseen määräpaikkaan asti. Vastaanottajan on säilytettävä se itsellään. Tuottajan ja kuljetuksesta vastaavan on kummankin säilytettävä itsellään yksi jäljennös.

d)

Kunkin kaupallisen asiakirjan alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä kaksipuolisesta paperiarkista, tai jos tarvitaan enemmän tilaa, todistuksen on oltava sellainen, että kaikista sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

e)

Jos asiakirjaan liitetään lisäsivuja lähetyksen sisällön tunnistamista varten, tällaiset sivut katsotaan myös asiakirjan alkuperäiskappaleen osaksi, ja vastuuhenkilön on allekirjoitettava jokainen sivu.

(f)

Jos asiakirja e kohdassa tarkoitettuine lisäsivuineen käsittää enemmän kuin yhden sivun, kunkin sivun alareunassa on oltava sivunumero – (sivunumero)/(sivujen kokonaismäärä) – ja kunkin sivun yläreunassa on oltava vastuuhenkilön antama asiakirjan koodinumero.

g)

Vastuuhenkilön on täytettävä ja allekirjoitettava asiakirjan alkuperäiskappale. Näin tehdessään vastuuhenkilö takaa, että asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä II olevassa III luvussa säädettyjä dokumentoinnin periaatteita noudatetaan. Kaupallisessa asiakirjassa on täsmennettävä

päivämäärä, jona aines vietiin pois tiloista,

aineksen kuvaus, mukaan luettuna aineksen tunnistetiedot, eläinlajit luokkaan 3 kuuluvan aineksen osalta sekä siitä johdetut käsitellyt tuotteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi rehuaineena, sekä tapauksen mukaan korvamerkissä oleva tunniste,

aineksen määrä,

aineksen alkuperäpaikka,

kuljettajan nimi ja osoite,

vastaanottajan nimi ja osoite sekä tarvittaessa tämän hyväksyntänumero, ja

tarpeen mukaan alkuperälaitoksen hyväksyntänumero sekä käsittelyn luonne ja käsittelytavat.

h)

Vastuuhenkilön allekirjoituksen on oltava erivärinen kuin painoväri.

i)

Kaupallinen asiakirja on säilytettävä vähintään kahden vuoden ajan, jotta se voidaan esittää toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1774/2002 9 artiklassa tarkoitetun kirjanpidon tarkastamisen yhteydessä.

Image

Image

Image


Top