Help Print this page 

Document 32005D1776

Title and reference
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1776/2005/EY, tehty 28 päivänä syyskuuta 2005, monivuotisesta ohjelmasta yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), hyväksi (2001—2005) tehdyn neuvoston päätöksen 2000/819/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
  • No longer in force
OJ L 289, 3.11.2005, p. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/1776/oj
Multilingual display
Text

3.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 289/14


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1776/2005/EY,

tehty 28 päivänä syyskuuta 2005,

monivuotisesta ohjelmasta yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), hyväksi (2001—2005) tehdyn neuvoston päätöksen 2000/819/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 157 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

On olennaisen tärkeää varmistaa yrityksille ja yrittäjyyteen, etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille), suunnatun yhteisön tuen jatkuvuus.

(2)

Sen vuoksi on tarpeen pidentää päätöksen 2000/819/EY (3) voimassaoloaikaa yhdellä vuodella 31 päivään joulukuuta 2006 ja korottaa ohjeellista rahoitusmäärää 88 500 000 EUR:lla.

(3)

Päätös 2000/819/EY olisi muutettava vastaavasti.

(4)

Alueiden komiteaa on kuultu, mutta se ei ole antanut lausuntoa,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan päätös 2000/819/EY seuraavasti:

1.

Korvataan 7 artiklan 1 kohdassa ohjeellinen rahoitusmäärä ”450 miljoonaa EUR” määrällä ”538 500 000 EUR”.

2.

Korvataan 8 artiklassa ilmaisu ”31 päivään joulukuuta 2005” ilmaisulla ”31 päivään joulukuuta 2006”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 28 päivänä syyskuuta 2005.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. ALEXANDER


(1)  Lausunto annettu 9. maaliskuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 26. toukokuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 18. heinäkuuta 2005.

(3)  EYVL L 333, 29.12.2000, s. 84, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 593/2004/EY (EUVL L 268, 16.8.2004, s. 3).


Top