Help Print this page 

Document 32004R2223

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 2223/2004, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1257/1999 muuttamisesta
  • No longer in force
OJ L 379, 24.12.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 061 P. 126 - 127
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 061 P. 126 - 127
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 120 - 121

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2223/oj
Multilingual display
Text

24.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 379/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2223/2004,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2004,

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1257/1999 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 (2), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1783/2003 (3), 47 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa säädetään, että yhteisön rahoitusosuus maatalouden ympäristötoimenpiteisiin voi olla enintään 85 prosenttia tavoite 1 alueilla ja 60 prosenttia muilla alueilla.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1257/1999 47 a artiklan 3 kohdassa, jossa säädetään rahoitusta koskevia erityissäännöksiä 1 päivänä toukokuuta 2004 yhteisöön liittyneille jäsenvaltioille, täsmennetään, että mainitun asetuksen 47 artiklaa ei sovelleta 47 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, joihin kuuluvat maatalouden ympäristötoimenpiteet. Yhteisön rahoitusosuus näihin toimenpiteisiin voi olla 80 prosenttia tavoite 1 -alueilla 47 b artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(3)

Jotta vältetään erilainen kohtelu yhteisön, sellaisena kuin se oli 30 päivänä huhtikuuta 2004, jäsenvaltioiden ja 1 päivänä toukokuuta 2004 liittyneiden jäsenvaltioiden välillä tavoite 1 alueiden maatalouden ympäristötoimenpiteiden rahoituksen osalta, olisi saatettava mainitusta liittymispäivästä alkaen kyseisiin viimeksi mainittuihin jäsenvaltioihin sovellettava rahoitusosuus yhdenmukaiseksi ensinnä mainittuihin jäsenvaltioihin sovellettavan osuuden kanssa asetuksen (EY) N:o 1257/1999 47 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan kolmannen luetelmakohdan mukaisesti.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1257/1999 47 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa säädetään yhteisön rahoitusosuuden määrä muilla kuin tavoitteisiin 1 ja 2 kuuluvilla alueilla. Asetuksen (EY) N:o 1257/1999 47 a artiklan 3 kohdan, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla, mukaan kyseisiä säännöksiä ei sovelleta 1 päivänä toukokuuta 2004 Euroopan unioniin liittyneisiin jäsenvaltioihin sikäli että niillä ei ollut kuin tavoitteisiin 1 ja 2 kuuluvia alueita. Sittemmin on käynyt selville, että joillakin näistä jäsenvaltioista, kuten Slovakialla, on myös muita kuin tavoitteisiin 1 ja 2 kuuluvia alueita, ja niillä maaseudun kehittämistoimenpiteitä voitaisiin soveltaa. Näin ollen niiden asetuksen (EY) N:o 1257/1999 säännösten, joilla vahvistetaan yhteisön rahoitusosuuden määrä maaseudun kehittämisohjelmaan kuuluvien toimenpiteiden osalta, soveltaminen Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 liittyneisiin jäsenvaltioihin on tehtävä mahdolliseksi.

(5)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1257/1999 olisi vastaavasti muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1257/1999 47 a artiklan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

tämän asetuksen 35 artiklan 1 kohta, 35 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta, 36 artiklan 2 kohta ja 47 artikla, lukuun ottamatta 2 kohdan toista alakohtaa.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. VEERMAN


(1)  Lausunto annettu 14. joulukuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 583/2004 (EUVL L 91, 30.3.2004, s. 1).

(3)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 70.


Top