Help Print this page 

Document 32004R1481

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 1481/2004, annettu 19 päivänä elokuuta 2004, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta
  • No longer in force
OJ L 272, 20.8.2004, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 18–18 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 43
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 43

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1481/oj
Multilingual display
Text

20.8.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 272/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1481/2004,

annettu 19 päivänä elokuuta 2004,

maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan toisen ja kolmannen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Uusien jäsenvaltioiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä V olevan B.4 osan graafisten ohjeiden yhteisön tunnuksen typografiaa koskeva kohta ei sisällä kaikkien virallisten kielten kaikkia tarvittavia kirjaimia ja aksentteja. Sen vuoksi graafisiin ohjeisiin on sisällytettävä uusi typografia.

(2)

Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä VI olevassa C jaksossa luetellaan maataloudesta peräisin olevat ainesosat, joita ei ole tuotettu luonnonmukaisesti mutta joita voidaan käyttää elintarvikkeiden valmistuksessa kyseisen asetuksen 5 artiklassa säädetyin edellytyksin, jos on osoitettu, että yhteisössä ei ole riittävästi saatavilla tällaisia ainesosia, jotka olisi tuotettu luonnonmukaisin menetelmin.

(3)

Sen jälkeen kun oli osoitettu, että yhteisössä ei ollut riittävästi saatavilla luonnonmukaisesti tuotettuja eläinten suolia, asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä VI oleva C jakso muutettiin komission asetuksella (EY) N:o 473/2002 (2) eläinten suolien lisäämiseksi maataloudesta peräisin oleviin ainesosiin siirtymäkaudeksi, joka päättyi 1 päivänä huhtikuuta 2004.

(4)

Luonnonmukaisesti tuotettujen eläinten suolien saatavuus vaikuttaisi edelleen olevan hyvin rajoitettu, ja on epätodennäköistä että niitä tulee vastaisuudessa olemaan riittävästi saatavilla. Sen vuoksi on tarpeen sallia muuten kuin luonnonmukaisella tuotantomenetelmällä saatujen eläinten suolien käyttö ilman aikarajaa.

(5)

Asetus (ETY) N:o 2092/91 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklan nojalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2092/91 seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä V olevan B.4 osan 2.4 kohta (Typografia) seuraavasti:

”Tekstissä käytetään kirjasimena Frutiger tai Myriad lihavoitu tiivistetty -suuraakkosia. Tekstin kirjainkokoa pienennetään 2.6 kohdassa esitetyllä tavalla.”.

2)

Poistetaan liitteessä VI olevan C osan C.3 kohdassa olevasta eläinten suolia koskevasta kohdasta ilmaisu ”ainoastaan 1 päivään huhtikuuta 2004”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä elokuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 746/2004 (EUVL L 122, 26.4.2004, s. 10).

(2)  EYVL L 75, 16.3.2002, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 746/2004.


Top