Help Print this page 

Document 32004R1260

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 1260/2004, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2004, siirtymätoimenpiteistä banaanien yhteisöön tuonnin osalta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen johdosta annetun asetuksen (EY) N:o 838/2004 muuttamisesta
  • In force
OJ L 239, 9.7.2004, p. 16–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1260/oj
Multilingual display
Text

9.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 239/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1260/2004,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 2004,

siirtymätoimenpiteistä banaanien yhteisöön tuonnin osalta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen johdosta annetun asetuksen (EY) N:o 838/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 41 artiklan ensimmäisessä alakohdassa,

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 896/2001 (2) vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt banaanien tuontia yhteisöön koskevan menettelyn osalta.

(2)

Huhtikuun 28 päivänä 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 838/2004 (3) vahvistetaan tarvittavat siirtymätoimenpiteet siirtymisen helpottamiseksi uusissa jäsenvaltioissa ennen liittymistä käytössä olevista järjestelmistä banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä johtuvaan tuontijärjestelmään. Erityisesti uusien jäsenvaltioiden markkinoiden hankintojen turvaamiseksi mainitussa asetuksessa vahvistetaan väliaikaisesti asetuksen (ETY) N:o 404/93 18 artiklan 1 kohdassa avattujen kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden kiintiöiden lisäksi samoilla tariffiedellytyksillä 1 päivän toukokuuta ja 31 päivän joulukuuta 2004 välisenä aikana tuotava lisämäärä.

(3)

Ensimmäistä erää koskevien tuontitodistusten antamiseksi toukokuun 2004 alussa asetuksessa (EY) N:o 838/2004 annetaan siirtymäkauden osalta tarvittavat säännökset väliaikaisen viitemäärän määrittämiseksi perinteisille toimijoille ja väliaikaisen määrän määrittämiseksi ei-perinteisille toimijoille. Tämän vahvistamisen avulla toimivaltaisten kansallisten viranomaisten pitäisi voida tarkastaa toimijoiden esittämät asiakirjat ja muut todistukset, tehdä korjaukset komission asetuksen (EY) N:o 414/2004 (4) 4 ja 5 artiklan tai uusien jäsenvaltioiden antamien samaan tavoitteeseen pyrkivien kansallisten säännösten mukaisiin ilmoituksiin ja oikaista tarvittaessa saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tai uusien jäsenvaltioiden antamissa tätä koskevissa säännöksissä säädetyt tiedonannot ajoissa ennen lisämäärän uuden erän avaamista.

(4)

Jäsenvaltioiden yhteistyössä komission kanssa toteuttamien valvontatoimien ja ilmoitettujen koontitietojen perusteella olisi säädettävä, että toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on vahvistettava tapauksesta riippuen perinteisten toimijoiden erityinen viitemäärä tai ei-perinteisten toimijoiden erityismäärä 1 päivän toukokuuta ja 31 päivän joulukuuta 2004 väliseksi ajaksi. Ottaen huomioon perinteisten toimijoiden vaikeudet saada jäljennöstä vapaaseen liikkeeseen luovuttamista osoittavista vaadittavista todisteista on perusteltua säätää, että erityinen viitemäärä vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 414/2004, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 689/2004, 6 artiklan 2 ja 4 kohdassa säädettyjen asiakirjojen perusteella.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 838/2004 3 artiklassa vahvistetun lisämäärän hallinnoimiseksi olisi yhtäältä vahvistettava jäsenvaltioiden ilmoittamiin kokonaismääriin sovellettavat kertoimet ja toisaalta säädettävä sellaisen mukautuskertoimen vahvistamisesta, jota toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava kunkin toimijan yksilölliseen määrään 1 päivän toukokuuta ja 31 päivän joulukuuta 2004 välisenä aikana.

(6)

Olisi vahvistettava todistusten myöntämiseksi käytettävissä oleva määrä banaanien tuomiseksi uusiin jäsenvaltioihin toisessa erässä heinäkuusta 2004 alkaen ja vahvistettava todistusten hakemista ja myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(7)

Olisi ilmoitettava vuoden 2004 viimeisen vuosineljänneksen lisämäärän hallinnointiin sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt.

(8)

Asetukseen (EY) N:o 838/2004 on sen vuoksi syytä tehdä aiheelliset muutokset. Tämän asetuksen säännösten olisi tultava voimaan asetuksen julkaisemisesta lähtien, jotta tuontitodistuksia voitaisiin myöntää heinäkuussa 2004.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat banaanin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 838/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 5, 6, 7, ja 8 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Toista kautta koskevien todistusten antamiseksi heinäkuussa 2004 käytettävissä oleva määrä

Toista kautta koskevien todistusten antamiseksi heinäkuussa 2004 on käytettävissä 105 000 tonnin määrä banaanien tuomiseksi uusiin jäsenvaltioihin. Määrä voi perinteisten toimijoiden osalta olla enintään 87 150 tonnia ja ei-perinteisten toimijoiden osalta enintään 17 850 tonnia.

6 artikla

Perinteisten toimijoiden erityinen viitemäärä 1 päivän toukokuuta ja 31 päivän joulukuuta 2004 väliseksi ajaksi

1   Toimijan rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava jokaiselle perinteiselle toimijalle, joka on viitejakson 2000, 2001 ja 2002 jonkin vuoden aikana harjoittanut vähimmäismäärän verran banaanien ensisijaista tuontia niiden myymiseksi yhdessä tai useammassa uudessa jäsenvaltiossa, erityinen viitemäärä 1 päivän toukokuuta ja 31 päivän joulukuuta 2004 väliseksi ajaksi edellä mainittujen kolmen vuoden aikana harjoitetun ensisijaisen tuonnin keskiarvon perusteella. Tämä viitemäärä vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 414/2004 6 artiklan 2 ja 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädettyjen asiakirjojen perusteella.

Tämä erityinen viitemäärä saadaan soveltamalla edellisessä alakohdassa tarkoitettuun ensisijaisen tuonnin vuotuiseen keskiarvoon korjauskerrointa 0,667.

2   Komissio vahvistaa jäsenvaltioiden tiedonannot huomioon ottaen ja 3 artiklassa vahvistetun määrän mukaisesti tarvittaessa mukautuskertoimen, jota sovelletaan kunkin perinteisen toimijan erityiseen viitemäärään.

3   Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kullekin perinteiselle toimijalle tämän erityinen viitemäärä, jota on mukautettu tarvittaessa 2 kohdassa tarkoitetulla korjauskertoimella, viimeistään toisena työpäivänä sen asetuksen julkaisemisesta, jossa tämä kerroin on vahvistettu.

7 artikla

Ei-perinteisten toimijoiden väliaikainen erityismäärä 1 päivän toukokuuta ja 31 päivän joulukuuta 2004 väliseksi ajaksi

1   Toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava jokaiselle rekisterissään olevalle ei-perinteiselle toimijalle erityismäärä todistusten antamiseksi 1 päivän toukokuuta ja 31 päivän joulukuuta 2004 väliseksi ajaksi.

Komissio vahvistaa jäsenvaltioiden tiedonannot huomioon ottaen ja 3 artiklassa vahvistetun määrän mukaisesti tarvittaessa mukautuskertoimen, jota sovelletaan kunkin ei-perinteisen toimijan erityismäärää koskevaan hakemukseen.

2   Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kullekin ei-perinteiselle toimijalle tämän erityismäärä viimeistään toisena työpäivänä sen asetuksen julkaisemisesta, jossa tämä kerroin on vahvistettu.

8 artikla

Todistushakemusten jättäminen ja todistusten antaminen

1   Tuontitodistushakemukset on toimitettava sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa toimija on rekisteröity.

2   Tuontitodistukset, jäljempänä ’siirtymäkauden todistukset’, annetaan ainoastaan banaanien luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen jossakin uudessa jäsenvaltiossa.

3   Todistushakemuksissa on oltava maininta ’siirtymäkauden todistus’ ja tapauksesta riippuen joko maininta ’perinteinen toimija’ tai ’ei-perinteinen toimija’ sekä maininta ’Asetus (EY) N:o 838/2004. Todistus on voimassa ainoastaan uudessa jäsenvaltiossa’.

Nämä maininnat on merkittävä myös todistuksen 20 kohtaan.”

2)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”8 a artikla

Toista kautta koskevien todistushakemusten jättäminen ja todistusten antaminen heinäkuussa 2004

1   Toista kautta koskevat todistushakemukset on jätettävä viimeistään kuudentena työpäivänä tämän asetuksen julkaisemisesta.

Hylkäämisen uhalla toimijan jättämät todistushakemukset saavat yhteensä koskea määrää, joka on enintään:

a)

35 prosenttia perinteiselle toimijalle 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoitetusta erityisestä viitemäärästä;

b)

35 prosenttia ei-perinteiselle toimijalle 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoitetusta erityismäärästä.

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on annettava tuontitodistukset viipymättä.

2   Tämän artiklan nojalla annettujen tuontitodistusten voimassaoloaika alkaa niiden todellisena antamispäivänä ja päättyy 7 päivänä lokakuuta 2004.

8 b artikla

Kolmatta kautta koskevien todistushakemusten jättäminen ja todistusten antaminen syyskuussa 2004

1   Kolmatta todistusten antamiskautta syyskuussa 2004 koskevat todistushakemukset on jätettävä asetuksen (EY) N:o 896/2001 15 artiklan mukaisesti.

2   Lisämäärää koskevissa tuontitodistushakemuksissa haettu määrä ei saa hylkäämisen uhalla olla:

a)

suurempi kuin 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistetun viitemäärän ja kyseiselle toimijalle ensimmäisten kahden kauden osalta toukokuussa ja heinäkuussa annetuissa tuontitodistuksissa mainittujen määrien summan välinen erotus, kun hakijana on perinteinen toimija;

b)

suurempi kuin 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoitetun määrän ja kyseiselle toimijalle ensimmäisten kahden kauden osalta toukokuussa ja heinäkuussa annetuissa tuontitodistuksissa mainittujen määrien summan välinen erotus, kun hakijana on ei-perinteinen toimija.

3   Tässä artiklassa tarkoitetut todistukset annetaan asetuksen (EY) N:o 896/2001 18 artiklan mukaisesti.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 47, 25.2.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 126, 8.5.2001, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 838/2004 (EUVL L 127, 29.4.2004, s. 52).

(3)  EUVL L 127, 29.4.2004, s. 52.

(4)  EUVL L 68, 6.3.2004, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 689/2004 (EUVL L 106, 15.4.2004, s. 17).


Top