Help Print this page 

Document 32004R1244

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 1244/2004, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden juustojen yksityistä varastointia koskevan yhteisön tuen myöntämisen osalta varastointivuonna 2004/2005
  • No longer in force
OJ L 236, 7.7.2004, p. 5–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1244/oj
Multilingual display
Text

7.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 236/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1244/2004,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2004,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden juustojen yksityistä varastointia koskevan yhteisön tuen myöntämisen osalta varastointivuonna 2004/2005

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katso seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 9 artiklassa säädetään, että varastointia kestävien juustojen ja lampaan ja/tai vuohen maidosta valmistettujen juustojen, joiden on kypsyttävä ainakin kuusi kuukautta, yksityiseen varastointiin voidaan myöntää tukea, jos näiden juustojen hintojen kehitys ja varastotilanne osoittavat vakavaa epätasapainoa, joka voidaan poistaa tai jota voidaan vähentää kausittaisella varastoinnilla.

(2)

Eräiden varastointia kestävien juustojen sekä Pecorino Romano-, Kefalotyri- ja Kasseri juustojen tuotannon kausiluonteisuudesta johtuvaa tilannetta vaikeuttaa se, että niiden kulutuskausi on päinvastainen niiden tuotantokauden kanssa. Lisäksi näiden juustojen tuotannon hajanaisuus pahentaa mainitusta kausiluonteisuudesta johtuvia seurauksia. Tästä syystä on aiheellista turvautua kausittaiseen varastointiin kesä- ja talvikuukausien tuotannon välistä eroa vastaavien määrien osalta.

(3)

Olisi täsmennettävä myös uusien jäsenvaltioiden osalta tukikelpoiset juustotyypit ja vahvistettava tukikelpoiset enimmäismäärät sekä sopimusten voimassaoloaika markkinoiden todellisten tarpeiden ja kyseisten juustojen säilytysmahdollisuuden perusteella. On myös täsmennettävä Irlannissa tukikelpoiset juustot, jotta voidaan täsmentää juustot, jotka saattavat aiheuttaa markkinoiden epätasapainoa.

(4)

Pecorino Romano -juuston markkinoilla on ylijäämiä ja hinta on laskenut selvästi, ja sen vuoksi on perusteltua, että tukikelpoisten juustojen määrä on aiempaa suurempi.

(5)

On tarpeen täsmentää varastointisopimuksen sisältö sekä tärkeimmät toimenpiteet, joilla varmistetaan sopimuksenalaisten juustojen tunnistaminen ja tarkastus. Tukimäärät on vahvistettava ottaen huomioon varastointikustannukset sekä tukea saavien ja muiden markkinoille tulevien juustojen välillä ylläpidettävä tasapaino. Sen vuoksi kiinteisiin kustannuksiin tarkoitettua määrää on alennettava ja rahoituskustannuksiin tarkoitettu määrä on laskettava kahden prosentin korkotason mukaan.

(6)

On suotavaa tarkentaa asiakirjoja, kirjanpitoa, tarkastustiheyttä ja tarkastusmenettelyjä koskevat yksityiskohtaiset säännökset. Tältä osin olisi säädettävä, että jäsenvaltiot voivat asettaa tarkastuskustannukset kokonaan tai osittain sopimuspuolen vastuulle.

(7)

Varastointitukijärjestelmän soveltamista koskevan seurannan varmistamiseksi on suotavaa, että siihen kuuluvien juustojen määriä koskevat tiedot toimitetaan komissiolle säännöllisesti.

(8)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tavoite

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1255/1999 9 artiklassa säädetyn, eräiden juustojen yksityiselle varastoinnille varastointivuonna 2004/2005 myönnettävän yhteisön tuen (jäljempänä ”tuki”) soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan ilmaisulla:

a)

”varastointierä” samantyyppisen juuston vähintään kahden tonnin suuruista määrää, joka on tuotu samana päivänä samaan varastoon;

b)

”sopimusvarastoinnin alkamispäivä” varastoon viemispäivää seuraavaa päivää;

c)

”sopimusvarastoinnin viimeinen päivä” varastosta poistamispäivää edeltävää päivää;

d)

”varastointivuosi” ajanjaksoa, jolloin juusto voi kuulua yksityisen varastoinnin järjestelmään, sellaisena kuin se on liitteessä kullekin juustotyypille määriteltynä.

3 artikla

Tukikelpoiset juustot

1.   Tukea myönnetään eräille varastointia kestäville juustoille sekä Pecorino Romano-, Kefalotyri- ja Kasseri-juustoille liitteessä määritellyin edellytyksin.

2.   Juustojen on oltava yhteisössä valmistettuja ja täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

niihin on merkittävä lähtemättömästi yritys, jossa ne on valmistettu sekä valmistuspäivä ja -kuukausi; merkinnät voivat olla koodin muodossa;

b)

niiden on pitänyt läpäistä laatutarkastus, jonka perusteella tuotteista voidaan antaa riittävät takeet niiden luokittelemiseksi kypsyttämisen jälkeen liitteessä määriteltyihin luokkiin.

4 artikla

Varastointisopimus

1.   Juustojen yksityistä varastointia koskevat sopimukset tehdään sen jäsenvaltion interventioelimen, jonka alueelle juustot on varastoitu, sekä luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden välillä, jäljempänä ”sopimuspuolet”.

2.   Varastointisopimus laaditaan kirjallisena sopimushakemuksen perusteella.

Tämä hakemus on toimitettava interventioelimelle 30 päivän kuluessa varastoon viemispäivästä, ja se voi koskea ainoastaan sellaisia juustoeriä, joiden varastoon viemistä koskevat toimet on saatu päätökseen. Interventioelimen on kirjattava hakemuksen vastaanottopäivä.

Jos hakemus kuitenkin saapuu interventioelimelle kymmenen työpäivän kuluessa edellä tarkoitetun määräajan päättymisestä, varastointisopimus voidaan tehdä, mutta tuen määrää alennetaan 30 prosenttia.

3.   Varastointisopimus koskee yhtä tai useampaa varastointierää, ja siinä on ilmoitettava erityisesti seuraavat tiedot:

a)

juustojen määrä, johon sopimusta sovelletaan;

b)

sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät päivämäärät;

c)

tuen määrä;

d)

varastojen tunnistetiedot.

4.   Varastointisopimus on tehtävä 30 päivän kuluessa sopimushakemuksen kirjaamispäivästä.

5.   Tarkastustoimenpiteet, erityisesti 7 artiklassa tarkoitetut, on sisällytettävä toimitusehtoihin, jotka interventioelin laatii. Varastointisopimuksessa on viitattava näihin toimitusehtoihin.

5 artikla

Varastoon vieminen ja varastosta poistaminen

1.   Varastoon viemis- ja varastosta poistamisjaksot esitetään liitteessä.

2.   Varastosta poistaminen on suoritettava kokonaisina varastointierinä.

3.   Jos juustojen laatu on ensimmäisten 60 sopimusvarastointipäivän jälkeen huonontunut enemmän kuin tavanomaisesti säilytettäessä, sopimuspuolille voidaan yhden kerran varastointierää kohden antaa mahdollisuus korvata virheelliset määrät omalla kustannuksellaan.

Jos varastoinnin aikana tai varastosta poistamisen yhteydessä tehdyissä tarkastuksissa todetaan virheellisiä määriä, näistä määristä ei voida maksaa tukea. Lisäksi jäljelle jäävän tukikelpoisen erän määrän on oltava vähintään kaksi tonnia.

Toista alakohtaa sovelletaan, jos osa erästä poistetaan varastosta ennen 1 kohdassa tarkoitetun varastosta poistamisjakson alkamista tai ennen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun varastoinnin vähimmäisajan päättymistä.

4.   Korvattujen määrien tuki lasketaan edellä 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa siten, että sopimusvarastoinnin ensimmäinen päivä on sopimusvarastoinnin alkamispäivä.

6 artikla

Varastointiedellytykset

1.   Jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että kaikkia tukikelpoisuutta koskevia edellytyksiä noudatetaan.

2.   Sopimuspuolen tai, jäsenvaltion pyynnöstä tai sen luvalla, varastosta vastuussa olevan henkilön on annettava toimivaltaisen valvontaviranomaisen käyttöön kaikki asiakirjat, joiden avulla voidaan yksityisesti varastoitujen tuotteiden osalta varmistaa erityisesti seuraavat seikat:

a)

omistusoikeus varastoonviemishetkellä;

b)

juustojen alkuperä ja valmistuspäivä;

c)

varastoon viemispäivä;

d)

se, että tuotteet ovat varastossa, ja varaston osoite;

e)

varastosta poistamispäivä.

3.   Sopimuspuolen tai tarvittaessa varastosta vastuussa olevan henkilön on pidettävä jokaisen sopimuksen osalta varastokirjanpitoa, joka on varastossa saatavilla ja johon sisältyvät seuraavat tiedot:

a)

yksityisesti varastoitujen tuotteiden varastointierän numero;

b)

varastoon viemis- ja varastosta poistamispäivät;

c)

juustojen määrä ja paino varastointierittäin ilmoitettuna;

d)

tuotteiden sijainti varastossa.

4.   Varastoitujen tuotteiden on oltava helposti tunnistettavissa ja käsiteltävissä sekä sopimuskohtaisesti yksilöityjä. Varastoituihin juustoihin on liitettävä erityinen merkintä.

7 artikla

Tarkastukset

1.   Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä varastoon viemisen yhteydessä tarkastuksia varmistaakseen erityisesti, että varastoidut tuotteet ovat tukikelpoisia, ja estääkseen kaikki mahdollisuudet tuotteiden korvaamiseen sopimusvarastoinnin aikana.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä ennalta ilmoittamatta pistokoetarkastus sen varmistamiseksi, että tuotteet ovat varastossa. Otetun näytteen on oltava edustava, ja sen on vastattava vähintään 10:tä prosenttia siitä sopimuksen kattamasta kokonaismäärästä, jota yksityisen varastoinnin tukitoimenpide koskee.

Tämä tarkastus käsittää 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kirjanpidon tarkastuksen lisäksi tuotteiden painoa, tyyppiä ja tunnistamista koskevan fyysisen tarkastuksen. Fyysisiä tarkastuksia on tehtävä vähintään viidelle prosentille ennalta ilmoittamatta tehtyyn tarkastukseen kuuluvasta määrästä.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on tarkastettava sopimusvarastointijakson lopussa, että tuotteet ovat varastossa. Jos tuotteet kuitenkin jäävät varastoon sopimusvarastoinnin enimmäiskeston jälkeen, tämä tarkastus voidaan tehdä varastosta poistamisen yhteydessä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua tarkastusta varten sopimuspuolen on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kyseiset varastointierät vähintään viisi työpäivää ennen sopimusvarastointijakson päättymistä tai ennen varastosta poistamisen alkamista, jos nämä toimet toteutetaan varastointijakson aikana tai sen jälkeen.

Jäsenvaltio voi hyväksyä toisessa alakohdassa tarkoitettua viittä työpäivää lyhyemmän määräajan.

4.   Edellä olevan l, 2 ja 3 kohdan perusteella tehdyistä tarkastuksista on laadittava kertomus, jossa on mainittava:

a)

tarkastuspäivä;

b)

tarkastuksen kesto;

c)

toteutetut toimet.

Vastuussa olevan virkailijan on allekirjoitettava tarkastuskertomus, joka sopimuspuolen tai tarvittaessa varastosta vastuussa olevan henkilön on varmennettava allekirjoituksellaan ja jonka on oltava maksuasiakirjojen mukana.

5.   Jos yli viidessä prosentissa tarkastetusta määrästä ilmenee sääntöjenvastaisuuksia, tarkastusta laajennetaan ottamalla toimivaltaisen viranomaisen määräämä suurempi näyte.

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tieto tällaisista tapauksista neljän viikon kuluessa.

6.   Jäsenvaltiot voivat säätää, että sopimuspuolen on vastattava kaikista tarkastuskuluista kokonaan tai osittain.

8 artikla

Varastointituet

1.   Tuen määrät vahvistetaan seuraavasti:

a)

10 euroa/tonni kiinteille kustannuksille;

b)

0,25 euroa/tonni sopimuksen mukaiselta varastointipäivältä varastointikustannuksille;

c)

sopimuksen mukaiselta varastointipäivältä rahoituskustannuksille seuraavasti:

i)

0,23 euroa/tonni varastointia kestäville juustoille;

ii)

0,28 euroa/tonni Pecorino Romano -juustoille;

iii)

0,39 euroa/tonni Kefalotyri- ja Kasseri-juustoille.

2.   Tukea ei myönnetä, jos sopimusvarastoinnin kesto on alle 60 päivää. Tuen enimmäismäärä ei voi olla suurempi kuin määrä, joka vastaa 180 päivää kestävää sopimusvarastointia.

Jos sopimuspuoli ei noudata 7 artiklan 3 kohdan toisessa tai tapauksen mukaan kolmannessa alakohdassa tarkoitettua määräaikaa, tukea alennetaan 15 prosenttia ja sitä maksetaan ainoastaan jaksolta, jolta sopimuspuoli toimittaa toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän todisteen siitä, että juustot ovat olleet sopimusvarastoinnissa.

3.   Tuki maksetaan sopimuspuolen pyynnöstä sopimusvarastoinnin päätyttyä 120 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamispäivästä edellyttäen, että 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tarkastukset on tehty ja että maksuun oikeuttavia edellytyksiä on noudatettu.

Jos meneillään on kuitenkin tukikelpoisuutta koskeva hallinnollinen tutkinta, maksu suoritetaan vasta, kun tukikelpoisuus on vahvistettu.

9 artikla

Ilmoitukset

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viimeistään kunkin kuukauden 10 päivänä ilmoitusta edeltävän kuukauden osalta:

a)

seuraavien juustojen määrät, joita sopimus koskee kyseisen kuukauden alussa:

varastointia kestävät juustot,

Pecorino Romano -juusto,

Kefalotyri- ja Kasseri-juusto;

b)

juustojen määrät, joille on tehty varastointisopimuksia kyseisen kuukauden aikana, a alakohdassa tarkoitettujen luokkien mukaisesti jaoteltuina;

c)

juustojen määrät, joiden varastointisopimukset ovat päättyneet kyseisen kuukauden aikana, a alakohdassa tarkoitettujen luokkien mukaisesti jaoteltuina;

d)

juustojen määrät, joita koskee sopimus kyseisen kuukauden lopussa, a alakohdassa tarkoitettujen luokkien mukaisesti jaoteltuina.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 186/2004 (EUVL L 29, 3.2.2004, s. 6).


LIITE

Juustoluokat

Tukikelpoiset määrät

Juustojen vähimmäisikä

Varastoon viemisjakso

Varastosta poistamisjakso

Ranskalaiset varastointia kestävät juustot:

suojattu alkuperänimitys beaufort- tai comté-tyyppisten juustojen osalta

”Label rouge” emmental grand cru -tyyppisten juustojen osalta

luokka A tai B emmental- tai gruyère-tyyppisten juustojen osalta

16 000 t

10 päivää

8.7.–30.9.2004

1.10.2004–31.3.2005

Saksalaiset varastointia kestävät juustot:

 

”Markenkäse” tai ”Klasse fein” Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 päivää

8.7.–30.9.2004

1.10.2004–31.3.2005

Irlantilaiset varastointia kestävät juustot:

 

”Irish long keeping cheese. Emmental, special grade”

900 t

10 päivää

8.7.–30.9.2004

1.10.2004–31.3.2005

Itävaltalaiset varastointia kestävät juustot:

”1.

Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse”

1 700 t

10 päivää

8.7.–30.9.2004

1.10.2004–31.3.2005

Suomalaiset varastointia kestävät juustot:

 

”I luokka”

1 700 t

10 päivää

8.7.–30.9.2004

1.10.2004–31.3.2005

Ruotsalaiset varastointia kestävät juustot:

 

”Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé”

1 700 t

10 päivää

8.7.–30.9.2004

1.10.2004–31.3.2005

Puolalaiset varastointia kestävät juustot:

 

”Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser Corregio”

3 000 t

10 päivää

8.7.–30.9.2004

1.10.2004–31.3.2005

Slovenialaiset varastointia kestävät juustot:

 

”Ementalec/Zbrinc”

200 t

10 päivää

8.7.–30.9.2004

1.10.2004–31.3.2005

Liettualaiset varastointia kestävät juustot:

 

”Goja/Džiugas”

700 t

10 päivää

8.7.–30.9.2004

1.10.2004–31.3.2005

Latvialaiset varastointia kestävät juustot:

 

”Rigamond, Itālijas, Ementāles tipa un Ekstra klases siers”

500 t

10 päivää

8.7.–30.9.2004

1.10.2004–31.3.2005

Unkarilaiset varastointia kestävät juustot:

 

”Hajdú”

300 t

10 päivää

8.7.–30.9.2004

1.10.2004–31.3.2005

Pecorino Romano

19 000 t

90 päivää ja valmistettu 1.10.2003 jälkeen

8.7.–31.12.2004

ennen 31.3.2005

Lampaan- tai vuohenmaidosta tai niiden seoksesta valmistettu Kefalotyri ja Kasseri

2 500 t

90 päivää ja valmistettu 30.11.2003 jälkeen

8.7.–30.11.2004

ennen 31.3.2005


Top