Help Print this page 

Document 32004R0885

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 885/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, tavaroiden vapaata liikkumista, yhtiöoikeutta, maataloutta, verotusta, koulutusta ja ammatillista koulutusta, kulttuuri- ja audiovisuaalipolitiikkaa sekä ulkosuhteita koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003, neuvoston asetusten (EY) N:o 1334/2000, (EY) N:o 2157/2001, (EY) N:o 152/2002, (EY) N:o 1499/2002, (EY) N:o 1500/2003 ja (EY) N:o 1798/2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 1719/1999/EY, N:o 1720/1999/EY, N:o 253/2000/EY, N:o 508/2000/EY, N:o 1031/2000/EY, N:o 163/2001/EY, N:o 2235/2002/EY ja N:o 291/2003/EY ja neuvoston päätösten N:o 1999/382/EY, 2000/821/EY, 2003/17/EY ja 2003/893/EY mukauttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen johdosta
  • In force
OJ L 168, 1.5.2004, p. 1–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 53 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 53 - 65
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 202 - 214

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/885/oj
Multilingual display
Text

1.5.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 885/2004,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004,

tavaroiden vapaata liikkumista, yhtiöoikeutta, maataloutta, verotusta, koulutusta ja ammatillista koulutusta, kulttuuri- ja audiovisuaalipolitiikkaa sekä ulkosuhteita koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003, neuvoston asetusten (EY) N:o 1334/2000, (EY) N:o 2157/2001, (EY) N:o 152/2002, (EY) N:o 1499/2002, (EY) N:o 1500/2003 ja (EY) N:o 1798/2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 1719/1999/EY, N:o 1720/1999/EY, N:o 253/2000/EY, N:o 508/2000/EY, N:o 1031/2000/EY, N:o 163/2001/EY, N:o 2235/2002/EY ja N:o 291/2003/EY ja neuvoston päätösten N:o 1999/382/EY, 2000/821/EY, 2003/17/EY ja 2003/893/EY mukauttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sopimuksen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin (1) (jäljempänä ”liittymissopimus”) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon asiakirjan Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (2), (jäljempänä ”liittymisasiakirja”), ja erityisesti sen 57 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen säädösten, joiden voimassaolo jatkuu yli 1 päivän toukokuuta 2004 ja joita on liittymisen johdosta mukautettava, osalta tarvittavista mukautuksista ei määrätä liittymisasiakirjassa tai määrätään, mutta niihin on tehtävä lisämukautuksia. Kaikki nämä mukautukset on tehtävä ennen liittymistä, jotta niitä voitaisiin soveltaa liittymisestä alkaen.

(2)

Liittymisasiakirjan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti neuvosto laatii tällaiset mukautukset tapauksissa, joissa se yksin tai yhdessä Euroopan parlamentin kanssa on antanut alkuperäisen säädöksen.

(3)

Sen vuoksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 2003/2003 (3), neuvoston asetuksia (EY) N:o 1334/2000 (4), (EY) N:o 2157/2001 (5), (EY) N:o 152/2002 (6), (EY) N:o 1499/2002 (7), (EY) N:o 1500/2003 (8) ja (EY) N:o 1798/2003 (9), Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksiä 1719/1999/EY (10), 1720/1999/EY (11), 253/2000/EY (12), 508/2000/EY (13), 1031/2000/EY (14), 163/2001/EY (15), 2235/2002/EY (16) ja 291/2003/EY (17), sekä neuvoston päätöksiä 1999/382/EY (18), 2000/821/EY (19), 2003/17/EY (20) ja 2003/893/EY (21) olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetukset (EY) N:o 1334/2000, (EY) N:o 2157/2001, (EY) N:o 152/2002, (EY) N:o 1499/2002, (EY) N:o 1500/2003, (EY) N:o 1798/2003 ja (EY) N:o 2003/2003 sekä päätökset 1719/1999/EY, 1720/1999/EY, 253/2000/EY, 508/2000/EY, 1031/2000/EY, 163/2001/EY, 2235/2002/EY, 291/2003/EY, 1999/382/EY, 2000/821/EY, 2003/17/EY ja 2003/893/EY tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan vain edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan, ja vasta liittymissopimuksen voimaantulopäivänä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 2004.

Neuvoston puolesta

B. COWEN

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 236, 23.9.2003, s. 17.

(2)  EYVL L 236, 23.9.2003, s. 33.

(3)  EYVL L 304, 21.11.2003, s. 1.

(4)  EYVL L 159, 30.6.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 149/2003 (EYVL L 30, 5.2.2003, s. 1).

(5)  EYVL L 294, 10.11.2001, s. 1.

(6)  EYVL L 25, 29.1.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(7)  EYVL L 227, 23.8.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1445/2003 (EYVL L 206, 15.8.2003, s. 1).

(8)  EYVL L 216, 28.8.2003, s. 1.

(9)  EYVL L 264, 15.10.2003, s. 1.

(10)  EYVL L 203, 3.8.1999, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2046/2002/EY (EYVL L 316, 20.11.2002, s. 4).

(11)  EYVL L 203, 3.8.1999, s. 9, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2045/2002/EY (EYVL L 316, 20.11.2002, s. 1).

(12)  EYVL L 28, 3.2.2000, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 451/2003/EY (EYVL L 69, 13.3.2003, s. 6).

(13)  EYVL L 63, 10.3.2000, s. 1.

(14)  EYVL L 117, 18.5.2000, s. 1.

(15)  EYVL L 26, 27.1.2001, s. 1.

(16)  EYVL L 341, 17.12.2002, s. 1.

(17)  EYVL L 43, 18.2.2003, s. 1.

(18)  EYVL L 146, 11.6.1999, s. 33, päätös sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EYVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(19)  EYVL L 336, 30.12.2000, s. 82.

(20)  EYVL L 8, 14.1.2003, s. 10, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2003/403/EC (EYVL L 141, 7.6.2003, s. 23).

(21)  EYVL L 333, 20.12.2003, s. 84.


LIITE

I   TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

A.   LANNOITTEET

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista

a)

Lisätään liitteen I kohdassa A.2 olevan taulukon 6 sarakkeen kohdassa N:o 1 olevassa ensimmäisessä kappaleessa oleviin sulkuihin sanan ”Kreikkaan” jälkeen seuraava:

”, Tšekkiin, Viroon, Kyprokseen, Latviaan, Liettuaan, Unkariin, Maltaan, Puolaan, Sloveniaan ja Slovakiaan”;

b)

Lisätään liitteen I kohdissa B.1, B.2 ja B.4 olevien taulukoiden 5 sarakkeen 3 kohdan toisen kappaleen ensimmäisessä luetelmakohdassa oleviin sulkuihin sanan ”Kreikka” jälkeen seuraava:

”, Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia”.

B.   LAAJA-ALAISET JA MENETTELYÄ KOSKEVAT TOIMENPITEET

1.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 1719/1999/EY, tehty 12 päivänä heinäkuuta 1999, eräistä hallintojen välisen telemaattisen tietojenvaihdon (HVT) Euroopan laajuisia verkkoja koskevista suuntaviivoista, mukaan lukien yhteistä etua koskevien hankkeiden yksilöiminen

Poistetaan 10 artiklan 1 ja 3 kohdasta seuraava:

”, Kyprokselle, Maltalle”.

2.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 1720/1999/EY, tehty 12 päivänä heinäkuuta 1999, eräistä toimista ja toimenpiteistä hallintojen välisen telemaattisen tietojenvaihdon (HVT) Euroopan laajuisten verkkojen yhteentoimivuuden ja niihin pääsyn varmistamiseksi

Poistetaan 14 artiklan 1 ja 3 kohdasta seuraava:

”, Kyprokselle, Maltalle”.

II   YHTIÖOIKEUS

Neuvoston asetus (EY) N:o 2157/2001, annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, eurooppayhtiön (SE) säännöistä

a)

Lisätään liitteessä I olevien Belgiaa ja Tanskaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”TŠEKKI:

akciová společnost”;

Saksaa ja Kreikkaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”VIRO:

aktsiaselts”;

Italiaa ja Luxemburgia koskevien kohtien väliin seuraava:

”KYPROS:

Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση

LATVIA:

akciju sabiedrība

LIETTUA:

akcinės bendrovės”;

Luxemburgia ja Alankomaita koskevien kohtien väliin seuraava:

”UNKARI:

részvénytársaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies”;

Itävaltaa ja Portugalia koskevien kohtien väliin seuraava:

”PUOLA:

spółka akcyjna”,

ja Portugalia ja Suomea koskevien kohtien väliin seuraava:

”SLOVENIA:

delniška družba

SLOVAKIA:

akciová spoločnos”.

b)

Lisätään liitteessä II olevien Belgiaa ja Tanskaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”TŠEKKI:

akciová společnost,

společnost s ručením omezeným”;

Saksaa ja Kreikkaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”VIRO:

aktsiaselts ja osaühing”;

Italiaa ja Luxemburgia koskevien kohtien väliin seuraava:

”KYPROS:

Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές,

δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση,

ιδιωτική εταιρεία

LATVIA:

akciju sabiedrība

un sabiedrība ar ierobežotu atbildību

LIETTUA:

akcinės bendrovės,

uždarosios akcinės bendrovės”;

Luxemburgia ja Alankomaita koskevien kohtien väliin seuraava:

”UNKARI:

részvénytársaság,

korlátolt felelősségű társaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies

kumpaniji privati/private limited liability companies”

Itävaltaa ja Portugalia koskevien kohtien väliin seuraava:

”PUOLA:

spółka akcyjna,

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;

ja Portugalia ja Suomea koskevien kohtien väliin seuraava:

”SLOVENIA:

delniška družba,

družba z omejeno odgovornostjo

SLOVAKIA:

akciová spoločnos,

spoločnosť s ručením obmedzeným”.

III   MAATALOUS

KASVINSUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Neuvoston päätös 2003/17/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, kolmansissa maissa siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja kolmansissa maissa tuotettujen siementen vastaavuudesta

Poistetaan liitteestä I Tšekkiä, Viroa, Unkaria, Latviaa, Liettuaa, Puolaa, Sloveniaa ja Slovakiaa koskevat kohdat.

IV   VEROTUS

1.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 2235/2002/EY, tehty 3 päivänä joulukuuta 2002, sisämarkkinoiden verotuksen järjestelmiä vahvistavasta yhteisön ohjelmasta (Fiscalis 2003–2007 -ohjelma)

Korvataan 4 artiklan b alakohta seuraavalla:

”b)

Turkki kyseisen maan kanssa tehtyjen asiaa koskevien kahdenvälisten sopimusten mukaisesti.”.

2.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1798/2003, annettu 7 päivänä lokakuuta 2003, hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla ja asetuksen (ETY) N:o 218/92 kumoamisesta

Lisätään 2 artiklan 1 kohdassa olevien Belgiaa ja Tanskaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”—

Tšekissä:

Ministerstvo financí,”;

Saksaa ja Kreikkaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”—

Virossa:

Maksuamet,”;

Italiaa ja Luxemburgia koskevien kohtien väliin seuraava:

”—

Kyproksessa:

Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του,

Latviassa:

Valsts ieņēmumu dienests,

Liettuassa:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,”;

Luxemburgia ja Alankomaita koskevien kohtien väliin seuraava:

”—

Unkarissa:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája,

Maltassa:

Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi,”;

Itävaltaa ja Portugalia koskevien kohtien väliin seuraava:

”—

Puolassa:

Minister Finansów,”;

ja Portugalia ja Suomea koskevien kohtien väliin seuraava:

”—

Sloveniassa:

Ministrstvo za finance,

Slovakiassa:

Ministerstvo financií”.

V   KOULUTUS JA AMMATILLINEN KOULUTUS

1.

Neuvoston päätös 1999/382/EY, tehty 26 päivänä huhtikuuta 1999, yhteisön ammatillista koulutusta koskevasta Leonardo da Vinci -toimintaohjelmasta.

a)

Korvataan 10 artiklan otsikko seuraavalla:

”EFTA-/ETA-valtioiden, assosioituneiden Keski- ja Itä-Euroopan maiden (KIE-maat) ja Turkin osallistuminen”.

b)

Poistetaan 10 artiklan kolmas luetelmakohta

c)

Korvataan 10 artiklan viimeinen luetelmakohta seuraavalla:

”Turkki perustamissopimuksen mukaisesti lisämäärärahojen perusteella”.

2.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 253/2000/EY, tehty 24 päivänä tammikuuta 2000, yhteisön koulutusalan Sokrates-toimintaohjelman toisesta vaiheesta

a)

Korvataan 12 artiklan otsikko seuraavalla:

”EFTA/ETA-valtioiden, assosioituneiden Keski- ja Itä-Euroopan maiden (KIE-maat) ja Turkin osallistuminen”.

b)

Poistetaan 12 artiklan kolmas luetelmakohta.

c)

Korvataan 12 artiklan viimeinen luetelmakohta seuraavalla:

”Turkki, lisämäärärahojen perusteella perustamissopimuksen mukaisesti”.

3.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 1031/2000/EY, tehty 3 päivänä huhtikuuta 2000, yhteisön Nuoriso-toimintaohjelmasta

a)

Korvataan 11 artiklan otsikko seuraavalla:

”EFTA/ETA-maiden, assosioituneiden Keski- ja Itä-Euroopan (KIE) maiden ja Turkin osallistuminen”.

b)

Poistetaan 11 artiklan kolmas luetelmakohta.

c)

Korvataan 11 artiklan viimeinen luetelmakohta seuraavalla:

”Turkki voi osallistua tähän ohjelmaan perussopimuksessa sovittavien menettelyjen mukaisesti”.

4.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 291/2003/EY, tehty 6 päivänä helmikuuta 2003, Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuodesta 2004

a)

Poistetaan 9 artiklan c alakohta.

b)

Korvataan 9 artiklan d alakohta seuraavalla:

 

”Turkki, jonka osallistuminen rahoitetaan lisämäärärahojen perusteella perustamissopimuksen määräysten mukaisesti”.

VI   KULTTUURI- JA AUDIOVISUAALIALA

1.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 508/2000/EY, tehty 14 päivänä helmikuuta 2000, Kulttuuri 2000 -ohjelman perustamisesta

Korvataan 7 artiklan ensimmäinen kohta seuraavalla:

”Euroopan talousalueen maat sekä Keski- ja Itä-Euroopan assosioituneet maat voivat osallistua Kulttuuri 2000 -ohjelmaan näiden maiden kanssa jo tehdyissä tai myöhemmin tehtävissä assosiaatiosopimuksissa tai yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevissa assosiaatiosopimusten lisäpöytäkirjoissa vahvistetuin edellytyksin.”.

2.

Neuvoston päätös 2000/821/EY, tehty 20 päivänä joulukuuta 2000, eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen, levityksen ja myynninedistämisen tukemista koskevan ohjelman täytäntöönpanosta (Media Plus – Kehittäminen, levitys ja myynninedistäminen) (2001–2005)

Korvataan 11 artiklan 2 kohta seuraavalla:

”2.   Turkki ja ne EFTA-maat, jotka ovat ETA-sopimuksen osapuolia, voivat osallistua ohjelmaan lisämäärärahojen perusteella näiden maiden kanssa sovittavia menettelyjä noudattaen.”.

3.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 163/2001/EY, tehty tehty 19 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan audiovisuaalisessa ohjelmatuotannossa toimivien ammattilaisten koulutusohjelman täytäntöönpanosta (Media-koulutus) (2001–2005)

Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavalla:

”2.   Turkki ja ne EFTA-valtiot, jotka ovat ETA-sopimuksen osapuolia, voivat osallistua ohjelmaan lisämäärärahojen perusteella näiden maiden kanssa sovittavia menettelyjä noudattaen.”.

VII   ULKOSUHTEET

1.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2000, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2000, kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta

Korvataan liitteen II osassa 3 oleva maaluettelo seuraavalla:

 

”Australia

 

Kanada

 

Japani

 

Uusi-Seelanti

 

Norja

 

Sveitsi

 

Amerikan yhdysvallat”.

2.

Neuvoston asetus (EY) N:o 152/2002, annettu 21 päivänä tammikuuta 2002, tiettyjen EHTY- ja EY-terästuotteiden viennistä entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta Euroopan yhteisöön (kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmä) ja asetuksen (EY) N:o 190/98 kumoamisesta

Lisätään 4 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

”4 a artikla

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien terästuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseen Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen ei vaadita tuontiasiakirjaa edellyttäen, että tavarat on lähetetty ennen 1 päivää toukokuuta 2004 ja että lähetyspäivämäärän todistamiseksi on esitetty konossementti tai muu yhteisön viranomaisten vastaavana pitämä kuljetusasiakirja.”.

3.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1499/2002, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2002, tiettyjen terästuotteiden viennistä Romaniasta yhteisöön 1 päivästä heinäkuuta31 päivään joulukuuta 2002 (kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmä)

a)

Lisätään 4 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

”4 a artikla

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien terästuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseen Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen ei vaadita tuontiasiakirjaa edellyttäen, että tavarat on lähetetty ennen 1 päivää toukokuuta 2004 ja että lähetyspäivämäärän todistamiseksi on esitetty konossementti tai muu yhteisön viranomaisten vastaavana pitämä kuljetusasiakirja.”.

b)

Korvataan liitteen IV otsikko seuraavalla:

c)

Lisätään liitteessä IV olevien Belgiaa ja Tanskaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420-22422 2133”;

Saksaa ja Kreikkaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660”

;

Italiaa ja Luxemburgia koskevien kohtien väliin seuraava:

”KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV – 1519 Rīga

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +370 5 262 3974”;

Luxemburgia ja Alankomaita koskevien kohtien väliin seuraava:

”MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299”;

Itävaltaa ja Portugalia koskevien kohtien väliin seuraava:

”POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22”;

ja Portugalia ja Suomea koskevien kohtien väliin seuraava:

”SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919”.

4.

Neuvoston päätös 2003/893/EY, tehty 15 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisestä tiettyjen terästuotteiden kaupasta

Lisätään 2 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

”2 a artikla

Tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien terästuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseen Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen vaaditaan tuontilupa, vaikka asianomaiset terästuotteet olisikin lähetetty ennen kyseistä päivämäärää. Jos terästuotteet lähetetään uuteen jäsenvaltioon ennen 1 päivää toukokuuta 2004, tuontilupa myönnetään ilman eri toimenpiteitä ja ilman määrällistä rajoitusta konossementin tai muun yhteisön lisenssiviranomaisten vastaavana pitämän, lähetyspäivämäärän todistavan kuljetusasiakirjan esittämisen yhteydessä sen jälkeen, kun lisenssien hallinnoinnista (SIGL -järjestelmä) vastaava komission taho on antanut hyväksyntänsä. Jos terästuotteet lähetetään johonkin näistä jäsenvaltioista 1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, niihin sovelletaan tässä päätöksessä määriteltyjä määrällisten rajoitusten hallinnointia koskevia erityissääntöjä.”.

5.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1500/2003, annettu 18 päivänä helmikuuta 2003, tiettyjen terästuotteiden vientiä Venäjän federaatiosta Euroopan yhteisöön koskevan ilman määrällisiä rajoituksia olevan kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän hallinnoinnista

a)

Lisätään 4 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

”4 a artikla

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien terästuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseen Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen ei vaadita tuontiasiakirjaa edellyttäen, että tavarat on lähetetty ennen 1 päivää toukokuuta 2004 ja että lähetyspäivämäärän todistamiseksi on esitetty konossementti tai muu yhteisön viranomaisten vastaavana pitämä kuljetusasiakirja.”.

b)

Korvataan lisäyksen IV otsikko seuraavalla:

c)

Korvataan lisäyksen IV alaotsikko seuraavalla:

d)

Lisätään lisäyksessä IV olevien Belgiaa ja Tanskaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax +420 22422 1561”;

Saksaa ja Kreikkaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660”;

Italiaa ja Luxemburgia koskevien kohtien väliin seuraava:

”KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

Rīga

LV – 1519

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +3705 262 3974”;

Luxemburgia ja Alankomaita koskevien kohtien väliin seuraava:

”MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299”;

Itävaltaa ja Portugalia koskevien kohtien väliin seuraava:

”POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22”;

ja Portugalia ja Suomea koskevien kohtien väliin seuraava:

”SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919”.


Top