Help Print this page 

Document 32004R0838

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 838/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, siirtymätoimenpiteistä banaanien yhteisöön tuonnin osalta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen johdosta
  • No longer in force
OJ L 127, 29.4.2004, p. 52–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 199 - 203

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/838/oj
Multilingual display
Text

29.4.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 127/52


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 838/2004,

annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004,

siirtymätoimenpiteistä banaanien yhteisöön tuonnin osalta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen johdosta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 41 artiklan ensimmäisen alakohdan ja sen 57 artiklan,

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 896/2001 (2) vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt banaanien tuontia yhteisöön koskevan menettelyn osalta.

(2)

Erityistoimenpiteistä banaanien tuontitariffikiintiöiden hallintaan sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukauttamiseksi uusien jäsenvaltioiden 1 päivänä toukokuuta 2004 tapahtuvan liittymisen johdosta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 414/2004 (3) vahvistetaan ensimmäiset toimenpiteet kymmenen uuden jäsenvaltion yhteisöön liittymiseksi. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on ollut kartoittaa yhteisöön sen 30 päivän huhtikuuta 2004 mukaisessa kokoonpanossa asettautuneet toimijat, jotka ovat toimittaneet banaaneja jäsenvaltioiden markkinoille ja jotka täyttävät perinteisten toimijoiden osalta asetuksen (EY) N:o 896/2001 3 ja 4 artiklassa ja ei-perinteisten toimijoiden osalta 6–12 artiklassa säädetyt edellytykset. Samanaikaisesti uudet jäsenvaltiot ovat antaneet samankaltaisia säännöksiä omien kansallisten menettelyidensä mukaisesti.

(3)

Jotta helpotettaisiin siirtymistä uusissa jäsenvaltioissa ennen liittymistä käytössä olevista järjestelmistä banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä johtuvaan tuontijärjestelmään, on syytä vahvistaa tarvittavat siirtymätoimenpiteet.

(4)

Erityisesti uusien jäsenvaltioiden markkinoiden hankintojen turvaamiseksi olisi asetuksen (ETY) N:o 404/93 18 artiklan 1 kohdassa avattujen kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden kiintiöiden lisäksi vahvistettava samoilla tariffiedellytyksillä tuotava lisämäärä. Vahvistaminen on tehtävä väliaikaisesti, eikä sillä voi olla vaikutusta uusien jäsenten liittymisen seurauksena Maailman kauppajärjestössä (WTO) käytävien neuvottelujen tuloksiin. Se olisi myös tehtävä siten, ettei suljeta pois mahdollisuutta korottaa vahvistettua määrää tarvittaessa, jos se on kysynnästä johtuen perusteltua.

(5)

Tätä lisämäärää olisi hallinnoitava käyttäen asetuksessa (EY) N:o 896/2001 säädettyjä tariffikiintiöiden hallinnointimekanismeja ja -välineitä. Lisämäärän siirtymäluonteisuudesta johtuen sitä olisi kuitenkin hallinnoitava tariffikiintiöistä erillään.

(6)

Asetuksessa (EY) N:o 896/2001 säädettyjen mekanismien mukaisesti lisämäärä olisi jaettava mainitun asetuksen 2 artiklassa vahvistettujen kahden toimijaluokan kesken ja olisi annettava säännökset jokaisen perinteisen toimijan erityisen viitemäärän ja jokaisen ei-perinteiselle toimijalle myönnettävän erityismäärän vahvistamisesta. On syytä muistuttaa, että edellä mainittu jakaminen ja viitemäärien ja erityismäärien vahvistaminen koskee toimijoita, jotka liittymistä edeltäneinä vuosina ovat toimittaneet banaaneja uusien jäsenvaltioiden markkinoille.

(7)

Ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 414/2004 6 artiklan 2 kohdan soveltamisessa todetut vaikeudet todistaa, että viitejaksolla 2000–2002 ensisijaisesti tuodut banaanit on todella luovutettu vapaaseen liikkeeseen uusissa jäsenvaltioissa, ja ottaen huomioon mainitun säännöksen muuttaminen asetuksella (EY) N:o 689/2004 (4), jokaiselle toimijalle olisi vahvistettava tapauksesta riippuen väliaikainen viitemäärä tai määrä tuontitodistusten antamiseksi ensimmäistä erää varten toukokuun 2004 alussa. Tämän väliaikaisen vahvistamisen avulla toimivaltaisten kansallisten viranomaisten pitäisi voida tarkastaa toimijoiden esittämät asiakirjat ja muut todistukset, tehdä korjaukset asetuksen (EY) N:o 414/2004 4 ja 5 artiklan mukaisiin ilmoituksiin ja oikaista tarvittaessa saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedonannot ajoissa ennen lisämäärän uuden erän avaamista.

(8)

Tämän käytettävissä olevan määrän hallinnoimiseksi olisi vahvistettava jäsenvaltioiden ilmoittamiin määriin sovellettavat mukautuskertoimet.

(9)

Banaanien markkinoille toimittamisen ja erityisesti uusiin jäsenvaltioihin tapahtuvan tuonnin jatkuvuuden turvaamiseksi siirtymätoimenpiteiden osana olisi säädettävä todistusten antamisesta banaanien vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseksi uusissa jäsenvaltioissa. Asetetut vakuudet vapautetaan suhteessa uusissa jäsenvaltioissa vapaaseen liikkeeseen luovutettuihin määriin.

(10)

Saman tavoitteen saavuttamiseksi on aiheellista avata ensimmäinen tuontitodistushakemusten jättämistä koskeva määräaika toukokuun alussa 2004 ennen kolmatta vuosineljännestä koskevaa hakemusten jättöaikaa.

(11)

Lisämäärän erillisen hallinnoinnin ja tuontitodistusten käytön säädettyjen velvollisuuksien mukaisen seurannan varmistamiseksi olisi täsmennettävä asiakirjoihin tehtävät erityismaininnat. Myös uudelleenjakoa koskeviin todistuksiin samoin kuin todistusten siirtämiseen toimijoiden välillä sovellettavia säännöksiä olisi mukautettava.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 896/2001 liitettä olisi mukautettava uusien jäsenvaltioiden järjestelmän hallinnoinnista vastaavien toimivaltaisten viranomaisten lisäämiseksi siihen.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat banaanin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

”viidentoista jäsenvaltion yhteisöllä” yhteisöä sen 30 päivän huhtikuuta 2004 mukaisessa kokoonpanossa,

b)

”uusilla jäsenvaltioilla” Tšekkiä, Viroa, Kyprosta, Latviaa, Liettuaa, Unkaria, Maltaa, Puolaa, Sloveniaa, ja Slovakiaa,

c)

”laajentuneella yhteisöllä” yhteisöä sen 1 päivän toukokuuta 2004 mukaisessa kokoonpanossa,

d)

”ensisijaisella tuonnilla” asetuksen (EY) N:o 896/2001 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua taloudellista toimintaa, jonka tavoitteena on myynti yhdessä tai useammassa uudessa jäsenvaltiossa,

e)

”vähimmäismäärällä” asetuksen (EY) N:o 896/2001 3 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa määriteltyä vähimmäismäärää, joka on vahvistettu ottaen huomioon kaikki ensisijainen tuonti uusien jäsenvaltioiden markkinoille toimittamiseksi,

f)

”toimivaltaisilla viranomaisilla” asetuksen (EY) N:o 896/2001, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, liitteessä lueteltuja toimivaltaisia viranomaisia.

2 artikla

Tämän asetuksen tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on tarvittavien siirtymätoimenpiteiden vahvistaminen siirtymisen helpottamiseksi uusissa jäsenvaltioissa ennen niiden liittymistä viidentoista jäsenvaltion yhteisöön käytössä olevista järjestelmistä asetuksessa (ETY) N:o 404/93 ja asetuksessa (EY) N:o 896/2001 vahvistettuun tuontitariffikiintiöjärjestelmään.

Asetuksen (EY) N:o 896/2001 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

3 artikla

Lisämäärä

1.   Banaanien tuomiseksi uusiin jäsenvaltioihin on käytettävissä nettopainona ilmaistuna 300 000 tonnin määrä 1 päivän toukokuuta ja 31 päivän joulukuuta 2004 välisenä aikana.

Tämä määrä on käytettävissä asetuksen (ETY) N:o 404/93 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista maista peräisin olevien tuotteiden tuomiseksi.

Tämän määrän rajoissa tuontiin sovelletaan mainitun asetuksen 18 artiklan 2 kohdassa vahvistettua tullia.

2.   Edellä 1 kohdassa vahvistettua määrää voidaan korottaa, jos uusissa jäsenvaltioissa todettu kysyntä kasvaa.

4 artikla

Oikeus lisämäärään

1.   Oikeus 3 artiklassa vahvistettuun lisämäärään myönnetään perinteisille toimijoille ja ei-perinteisille toimijoille, jotka ovat asettautuneet laajentuneeseen yhteisöön ja jotka täyttävät tapauksesta riippuen asetuksen (EY) N:o 414/2004 3 tai 4 artiklassa vahvistetut edellytykset.

2.   Määrä voi perinteisten toimijoiden osalta olla enintään 249 000 tonnia ja ei-perinteisten toimijoiden osalta enintään 51 000 tonnia.

5 artikla

Todistusten antamiseksi toukokuussa 2004 käytettävissä oleva määrä

Todistusten antamiseksi toukokuussa 2004 on käytettävissä 87 000 tonnin määrä banaanien tuomiseksi uusiin jäsenvaltioihin. Määrä voi perinteisten toimijoiden osalta olla enintään 72 210 tonnia ja ei-perinteisten toimijoiden osalta enintään 14 790 tonnia.

6 artikla

Perinteisten toimijoiden väliaikainen erityinen viitemäärä

1.   Toimijan rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava jokaiselle perinteiselle toimijalle, joka on vuosista 2000, 2001 ja 2002 jonkin aikana harjoittanut vähimmäismäärän verran banaanien ensisijaista tuontia niiden myymiseksi yhdessä tai useammassa uudessa jäsenvaltiossa, väliaikainen erityinen viitemäärä edellä mainittuna aikana harjoitetun ensisijaisen tuonnin keskiarvon perusteella todistusten antamiseksi toukokuussa 2004.

Väliaikainen erityinen viitemäärä saadaan soveltamalla edellisessä alakohdassa tarkoitettuun ensisijaisen tuonnin keskiarvoon korjauskerrointa 0,1875.

2.   Komissio vahvistaa jäsenvaltioiden tiedonannot huomioon ottaen ja 5 artiklassa vahvistetun käytettävissä olevan määrän mukaisesti tarvittaessa mukautuskertoimen, jota sovelletaan kunkin perinteisen toimijan väliaikaiseen erityiseen viitemäärään.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kullekin perinteiselle toimijalle viimeistään 4 päivänä toukokuuta 2004 tämän väliaikainen erityinen viitemäärä, jota on mukautettu tarvittaessa 2 kohdassa tarkoitetulla korjauskertoimella.

7 artikla

Ei-perinteisten toimijoiden väliaikainen erityismäärä

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava todistusten antamiseksi toukokuussa 2004 jokaiselle rekisterissään olevalle ei-perinteiselle toimijalle väliaikainen erityismäärä soveltaen toimijan esittämään hakemukseen kerrointa 0,29.

2.   Komissio vahvistaa jäsenvaltioiden tiedonannot huomioon ottaen ja 5 artiklassa vahvistetun käytettävissä olevan määrän mukaisesti tarvittaessa mukautuskertoimen, jota sovelletaan kunkin ei-perinteisen toimijan väliaikaista erityismäärää koskevaan hakemukseen.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kullekin ei-perinteiselle toimijalle viimeistään 4 päivänä toukokuuta 2004 tämän väliaikainen erityismäärä.

8 artikla

Todistushakemusten jättäminen ja todistusten antaminen toukokuussa 2004

1.   Tuontitodistushakemukset on toimitettava sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa toimija on rekisteröity.

2.   Tuontitodistukset, jäljempänä ”liittymistodistukset”, annetaan ainoastaan banaanien luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen jossakin uudessa jäsenvaltiossa.

3.   Todistushakemuksissa on oltava maininta ”liittymistodistus” ja tapauksesta riippuen joko maininta ”perinteinen toimija” tai ”ei-perinteinen toimija” sekä maininta ”Asetus (EY) N:o 838/2004. Todistus on voimassa ainoastaan uudessa jäsenvaltiossa”.

Nämä maininnat on toistettava todistuksen 20 kohdassa.

4.   Todistushakemukset on jätettävä ensimmäisen kerran 4, 5 ja 6 päivänä toukokuuta 2004.

Hylkäämisen uhalla toimijan jättämät todistushakemukset saavat yhteensä koskea määrää, joka on enintään:

a)

perinteiselle toimijalle 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoitettu väliaikainen viitemäärä,

b)

ei-perinteiselle toimijalle 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoitettu väliaikainen määrä.

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on annettava tuontitodistukset viimeistään 7 päivänä toukokuuta 2004.

5.   Tämän artiklan nojalla annettujen tuontitodistusten voimassaoloaika alkaa niiden todellisena antamispäivänä ja päättyy 7 päivänä elokuuta 2004.

9 artikla

Vakuuksien vapauttaminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 896/2001 24 artiklassa säädetty tuontitodistukseen liittyvä vakuus vapautetaan suhteessa uudessa jäsenvaltiossa vapaaseen liikkeeseen luovutettuihin määriin.

2.   Asetuksen (EY) N:o 896/2001 8 artiklan 2 kohdassa säädetty ei-perinteisten toimijoiden määrään liittyvä vakuus vapautetaan asteittain suhteessa tosiasiallisesti uudessa jäsenvaltiossa edellä mainitussa artiklassa vahvistetuin edellytyksin vapaaseen liikkeeseen luovutettuihin määriin.

10 artikla

Uudelleenjakoa koskeva todistus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 896/2001 19 artiklassa säädetään,

1)

liittymistodistuksen käyttämättömät määrät on pyynnöstä jaettava uudelleen samalle toimijalle, joka voi tapauksesta riippuen olla kyseisen todistuksen haltija tai siirronsaaja, myöhemmällä kaudella käytettäviksi. Uudelleenjako tehdään banaanien tuomiseksi lisämäärän rajoissa;

2)

uudelleenjakoa koskevan todistushakemuksen ja todistuksen 20 kohdassa on oltava maininta ”uudelleenjakoa koskeva todistus” ja tapauksesta riippuen joko maininta ”perinteinen toimija” tai ”ei-perinteinen toimija” sekä maininta ”Asetuksen (EY) N:o 838/2004 10 artikla. Todistus on voimassa ainoastaan uudessa jäsenvaltiossa”.

11 artikla

Liittymistodistusten siirto

Liittymistodistuksista johtuvat oikeudet voidaan siirtää vain yhdelle siirronsaajalle lisämäärän rajoissa.

Siirto voi tapahtua ainoastaan:

edellä 5 artiklassa tarkoitettujen perinteisten toimijoiden välillä,

siten, että 5 artiklassa tarkoitettu perinteinen toimija siirtää oikeutensa 6 artiklassa tarkoitetulle ei-perinteiselle toimijalle,

edellä 6 artiklassa tarkoitettujen ei-perinteisten toimijoiden välillä.

12 artikla

Asetuksen (EY) N:o 896/2001 liitteen mukauttaminen

Lisätään tämän asetuksen liite asetuksen (EY) N:o 896/2001 liitteeseen.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä ja edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 47, 25.2.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2587/2001 (EYVL L 345, 29.12.2001, s. 13).

(2)  EYVL L 126, 8.5.2001, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1439/2003 (EUVL L 204, 13.8.2003, s. 30).

(3)  EUVL L 68, 6.3.2004, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 689/2004 (EUVL L 106, 15.4.2004, s. 17).

(4)  EUVL L 106, 15.4.2004, s. 17.


LIITE

Uusien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset

— TŠEKKI

State Agriculture Intervention Fund

Ve Smečkách 33

CZ-11000 Praha 1

— VIRO

Estonian Agricultural Registers and Information Board

Trade measures Unit

Narva road, 3

EE-51009 Tartu

— KYPROS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

CY-1421 Cyprus

— LATVIA

Ministry of Agriculture

Rural Support Services

Trade Mechanisms

Department/Licence Division

Republikas laukums, 2

LV-1981 Riga

— LIETTUA

National Paying Agency

Foreign Trade Department

Gedimino av. 19

LT–01103 Vilnius-25

— UNKARI

Ministry of Economy and Transport

Licensing and Administration Office

Margit krt. 85

HU-1024 Budapest

— MALTA

Ministry of Rural Affairs and the Environment

Agricultural Services & Rural Development Division

Ngiered road

MT-CMR02 Marsa

— PUOLA

Agricultural Market Agency

Foreign Trade Regulation Department

6/12 Nowy Swiat Str.

PL-00-400 Warsaw

— SLOVENIA

Agency for Agricultural markets and rural development

External Trade Department

Dunajska Cesta 160

SI-1000 Ljubljana

— SLOVAKIA

Agricultural Paying Agency

Dobrovicova 12

SK-81526 Bratislava


Top